İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ALICI ADINA TAPUYA TESCİLİ (İİK. mad. 135)

İhalede Satılan Taşınmaz Alıcı Adına Tapuda Ne Zaman Tescil Edilir?


İcra Mahkemesi’nin 26.6.2003 tarihinde kesinleşmiş bulunan17.3.2003 tarih ve …./…. sayılı kararında; davacı (şikayetçi) B. M. İşletmeleri Tic. San. Ltd. Şti. borçlu olmayıp, taşınmaz maliki üçünc& ...