İİK. mad. 120/2 gereğince, borçlu hakkında varsa takip yapan ve hacze iştirak eden alacaklıların muvafakatinin, icra müdürlüğünce yetki belgesi verilme tarihine göre aranması gerektiği- Yetki belgesinin verildiği tarihi itibari ile hacze iştirakı bulunmadığı anlaşılan kişinin muvafakatinin aranmayacağı-
İcra müdürlüğünce, takip alacaklısına İİK'nun 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunması gerektiği-
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması gerektiği- Borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısı İİK'nun 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi verilmesinin doğru olmadığı- Mahkemece, borçlu hakkında takip yapan ve şikayete konu alacak üzerine konulan hacze iştirak eden başkaca alacaklı olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre, icra müdürlüğünce yetki belgesi verilip verilemeyeceği hakkında karar verilmesi gerektiği-
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK'nin 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunmasının şart olduğu- İcra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısına İİK. mad. 120/2 gereğince yetki belgesi verilmesinin hatalı olduğu- Mahkemece, borçlu hakkında takip yapan ve şikayete konu alacak üzerine konulan hacze iştirak eden başkaca alacaklı olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre, icra müdürlüğünce yetki belgesi verilip verilemeyeceği hakkında karar verilmesi gerektiği-
Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının alacaklı olduğu icra dosyasında satış talep ettikleri, dolaysıyla (satış dosyası borçluları olan) şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yararlarının bulunduğu-
Zararın vukuu tarihinden itibaren beş yıl ve mesul olan kimsenin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl geçmiş ise de, davalının eylemi,  hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu olduğundan (5237 s. TCK. mad. 257), 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olduğu- Dava dolaylı zarar iddiasıyla açılmış olup, davacının uğradığı gerçek zararın saptanarak dolaylı zarar miktarı kadar şirkete verilmesini isteyebileceği-Mahkemece icra dosyası da nazara alınarak davacının uğradığı henüz tahsil edilmemiş dolaylı gerçek zararın tespit edilerek bu miktar alacağın şirkete verilmesine karar verilmesi gerektiği-
Şikayetçi haciz alacaklısının icra mahkemesine başvurusu, "alacaklı oldukları icra dosyası üzerinden İİK. mad. 120 gereğince verilen yetki belgesini, diğer bir icra dosyasına ibrazları üzerine, ilgili icra müdürlüğünce verilen kararın kaldırılmasına ilişkin olup, mahkemece bu kapsamda inceleme ve değerlendirme yapılması gerektiği-
Şikayet dilekçesinde borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısına İİK'nun 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi verilmesinin doğru olmadığı-
Alacaklı banka, borçlu aleyhine, borçlu ise üçüncü kişi aleyhine takip başlatmış olup, haciz müzekkeresiyle borçlunun takip dosyasındaki alacağı üzerine haciz konulmuş ve alacaklıya İİK. mad. 120/2 gereğince, diğer icra dosyasında haciz konulan alacak miktarınca, takip ve tahsil yetkisi verilmiş olduğundan, şikayetçi alacaklı bankanın diğer icra dosyasında, takip alacaklısının sahip olduğu takip ve tahsil haklarını kullanabileceği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • kayıt gösteriliyor