İhalenin feshi isteminin esasa girilmeksizin süreden reddi halinde para cezasına hükmolunamayacağı-
Şikayetçi borçlunun iki adet taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; ilk derece mahkemesi kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, alacaklı ve borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesi'nce yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek, ilk derece mahkemesi kararının hüküm bölümünün muhafaza edilmesi, bir yandan da para cezasına hükmedilmesi yerinde görülmediği-
İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum edeceği, yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanması gerektiği, kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerektiği-
İhalenin feshi talebi esastan reddedilen taşınmazlar yönünden para cezasına ilişkin hüküm kurulmadığı, ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum edeceği, Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen nazara alınması gerektiği,mahkemece ihalenin feshi istemi esastan reddedilen taşınmazlar yönünden davacılar aleyhine para cezasına hükmedilmesi gerektiği-
Bölge adliye mahkemesince, süresinde istinaf süre tutum dilekçesi verildiği ve incelenen ilk derece mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık bulunmadığından, istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerektiği-
İcra mahkemesine yapılan ihalenin feshi şikayetinin yasal yedi günlük süreden sonra olduğu, ilk derece mahkemesince, şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken esastan incelenmek suretiyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğu-
Alacaklı banka vekilinin elektronik imzalı dilekçe ile davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği ve vekaletnamesinde davayı kabule özel yetkisi bulunduğu görüldüğünden ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği-
Mahkemece, taşınmaz yönünden, satış tarihinden evvel ipotek alacağının sona erip ermediğinin ipotek alacaklısından sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı devam ediyor ise miktarının belirlenmesi, ayrıca ipotek alacaklısının, satıştan evvel ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğinin yöntemince araştırılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-
Satışı istenen taşınmazın dava dilekçesinde belirtilen yerde bulunmadığı, ihalenin feshi davasına konu edilen taşınmazın ada ve parsel bilgisi tespit edildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
İcra müdürlüğünce hazırlanan satış kararında,satış ilanında ihalenin 10.40–10.50 saatleri arasında yapılacağı belirtilmesine rağmen, açık artırma tutanağında ihalenin 10.40–10.40 saatleri arasında yapıldığı tespit edildiği, ihalenin ilan edilen başlama ve bitiş saatleri arasında gerçekleşip gerçekleşmediği tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belli olmayıp bu husus başlı başına fesih nedeni olduğu-