Muvazaa (TBK 19) hukuksal nedenine dayalı iptal davasına konu taşınmazın davalı üçüncü kişi tarafından da elden çıkarılması ve davacının tazminat talebinde bulunması halinde, davacının talebinin haksız fiil niteliğindeki eylem nedeniyle uğranılan zararın tazminini de kapsadığının kabulü ile bu doğrultuda değerlendirilme yapılması gerektiği-
Tasarrufun iptali davasında taşınmazın tapu kaydına "ihtiyati tedbir" şerhi konulması halinde, tasarrufun iptali davasının kabul edildiği tarihin "kesin haciz tarihi" olarak kabul edilemeyeceği- Sıra cetvelinde alacaklıların tapu kaydındaki hacizlerinin ayakta olup olmadıklarının incelenmesi gerektiği- 1 yıllık sürede satış avansı yatırılmaması halinde haczin düşeceği-
Tasarrufun iptali davalarında , dava değeri takip konusu alacak ile iptali tabi şeyin tasarruf tarihindeki değerinden hangisi daha düşük ise o değer üzerinden harç ve vekalete hükmedileceği- Dava konusu taşınmaz ile ilgili kısım bedele dönüştüğüne göre, bu bedelin alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak ve dava konusu taşınmazın davalının elinden çıktığı tarihteki değeri üzerinden tazminatın davalıdan , diğer dava konusu hisse senedinin ise diğer davalı Türkan’ın elinden çıktığı tarihteki hisse değeri kadar da yine alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak diğer davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekeceği-
dava konusu taşınmazın davacıların murisinden davalıya davalıdan da diğer davalıya devri işlemlerinin muvazaalı olduğunun sabit olduğu, bu nedenle davacı mirasçıların davalıya yönelik isteminin de kabulü ile davacıların miras payları oranında .......... tarih ve ......... yevmiye nolu Resmi Senede göre davalının üçüncü kişi şirkete satış yaptığı son devir tarihindeki değeri üzerinden diğer davalı ile birlikte hüküm altına alınan tutardan sorumlu tutulması gerekeceği-
Tasarrufun iptali davasında tasarrufun, borcun doğum tarihinden sonra yapılması dava açılabilmesinin sebeplerinden biriyken, muvazaa davalarında işlemin ne zaman yapıldığının bir önemi olmadığı- Kesin hükümsüz sayılan bir işlemin yapıldığı tarihten itibaren geçersiz olacağı için (işlemin) ne zaman yapıldığının da bir önemi bulunmadığı- Alacak tarihlerinin tasarruf tarihinden sonra olmalarının önemi bulunmadığından, kardeşi borçlunun ekonomik durumunun bozulmuş olduğunu bilebilecek konumda olan davalıların bedel ödediğine dair belge ibraz edememesi, gerçek satış değerinin tapudaki satış değerinden bir mislinden fazla olması birlikte değerlendirildiğinde borçlu ile devralanın birlikte hareket ederek muvazaalı devir yaptıklarının kabulü gerektiği-
Davacı vekili karardan sonra dava dayanağı borcun ödendiğini belirttiğinden, bu husus araştırılarak, borcun ödendiğinin tesbiti halinde konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, haksız olan davalılar aleyhine yargılama giderine hükmedilmesine, aksi durumda, İİK’nın 283.maddesi kıyasen uygulanarak, alacak ve fer''ileri ile sınırlı olarak muvazaalı işlemin iptaline karar verilmesi gerekeceği-
Alacaklının, dava açılması hâlinde ihalenin sonuçlanmasının uzun süreceğini söylemesinin ihaleye katılımı engel olabilecek nitelikte bir eylem olmadığı- İhaleye katılımın engellendiğine yönelik icra müdürlüğünce düzenlenmiş bir tutanak bulunmadığı gibi, resmi makamlara yapılmış bir başvuru da bulunmaması karşısında soyut tanık beyanlarının fesat iddiasının ispatı için yeterli olmadığı- Alıcı dışında üç kişinin daha ihaleye katılıp pey sürdüğünden, ihale bedeli dikkate alındığında zarar unsurunun da gerçekleşmediği- İcra takibinde "borçlu" sıfatını taşımayan şikayetçinin ve takip borçlusu olsa da taşınmazın maliki olmayan şikayetçinin, aktif husumet yokluğu nedeniyle meskeniyet şikâyetinde bulunamayacağı- Meskeniyet şikâyetinin süreden reddine ilişkin kararın temyizinin satışı durdurmayacağı-
Geçici aciz belgesi gereğince borçlunun aciz halinin sabit bulunmasına, borçlu ile üçüncü kişinin öncesinde birbirlerini tanıdıkları ve kendine olan borcunu nakit ödeme imkanı olmadığını bildiği bu hali ile İİK’nın 280/1 maddesine göre de tasarrufun iptali gerekeceği- Borçlu hakkındaki davanın da kabul edilerek yargılama giderlerinden davacı üçüncü kişi ve borçlu birlikte müteselsilen sorumlu olup bedelden sadece üçüncü kişi sorumlu tutulması gerekirken, borçlu hakkındaki davanın reddi ile yargılama giderinden sadece üçüncü kişinin sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu- İİK'nun 283.maddesi gereğince davanın bedele dönüşmesi halinde, davalı üçüncü kişi hakkında, davacı alacaklının alacak ve fer'ileri ile sınırlı olarak, taşınmazı elinden çıkardığı tarihteki değeri olan miktar kadar tazminata hükmedilmesi gerekeceği-
Dosya içerisinde yer alan nüfus kayıtlarına göre davalının davalı borçlunun kızı ile evli olduğu, diğer davalının ise davalı borçlunun diğer kızı ile evli olduğu, davalıların davalı borçlunun damatları olduğunun, ikisinin de davalı borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişilerden olduğunun anlaşıldığı, dava konusu gayrımenkul davalının elindeyken davalının kendi borcu sebebi ile .............. Bankası AŞ tarafından cebri icra kanalı ile satılmış bulunması ve elinden çıkarmış olması sebebi ile davalının cebri icra kanalı ile elinden çıkardığı tarih itibari ile gerçek değeri ile tazminat ile sorumlu tutulması gerekeceği-
Mahkemece, davacı alacaklıya davalıdan temlik alan dava dışı kişinin davaya dahil edilip edilmeyeceği, edilmeyecekse davalıdan tazminat talep edilip edilmeyeceği hususunda seçimlik hakkının hatırlatılması , alacağı temlik alan dava dışı kişinin davaya dahil edilmesinin istenilmesi halinde taraf teşkilinin sağlanması, davaya dahil edilmesinin istenilmemesi halinde davada taraf olarak gösterilen davalının tazminat ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan ve davacıya seçimlik hakkı hatırlatılmadan yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı-