Mahkemenin ilk kararının gerekçesinde dayandığı maddi olgunun dışında yeni bir delile, yeni bir maddi olguya dayanması ve gerekçesini de bu yeni maddi olgu yönünde değiştirerek karar vermiş olması halinde, usulünce verilmiş bir direnme kararının varlığından söz edilemeyeceği-
Paylı mülkiyete tabi taşınmazın pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmadan kiraya verildiği, diğer paydaşların da bu kiralamaya açtıkları el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası ile karşı çıktıkları, davalı şirketin taşınmazı kullanımının geçerli ve haklı bir nedene dayanmadığı, açılan el atmanı önlenmesi davasının kabulüne karar verileceği-
Sağlığa zarar veriyor iddiası ile baz istasyonunun kaldırılmasının, MK'nun 737. maddesinde düzenlenen komşuluk hukukuna göre adli yargıda açılacak dava ile istenebileceği-
Resmi şekle uyulmadan adi yazılı yapılan sözleşmeye dayanılarak tapulu taşınmazdaki hisse devrinin, tapu iptali ve tescil yoluyla mahkemeden istenemeyeceği-
Bankaya bloke edilen ve davalıya ödendiği bildirilen kamulaştırma bedelinin davalı zilyetten istenerek ileride belirlenecek hak sahibine ödenmek üzere bankaya 3'er aylık vadeli hesaba yatırılmasına karar verilmesi va ayrıca kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur, hükmü uyarınca taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi gerekeceği-
Tapu iptali-tescil, tazminat ve menfi tespit isteklerine ilişkin davada, dava konusu taşınmazın hangi yer mülki sınırları içerisinde kaldığının, davada yer bakımından yetki hususunda soruna neden olmadan, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi geretiği-
Davalının binası imar uygulaması sonucu dava konusu imar parseli içerisinde kalmış olup, bu durum kendi arzu ve iradesi dışında gerçekleştiğinden, İmar Kanunu'nun 18/9. maddesi gereğince yapının bedeli davacı tarafından davalıya ödenmediği veya aralarında bu yönde bir anlaşma yapılmadığı ya da ortaklığın giderilmesi davası açılmadığı sürece bu yapı ömrünü dolduruncaya kadar davalının kullanma hakkı bulunduğundan, mahkemece İmar Kanunu'nun 18/9 maddesi gereğince davalının dava konusu binayı kullanmakta hakkı olduğu düşünülerek davacının bina dışında hissesinden fazla kullandığı yer yönünden istemin hüküm altına alınması gerekeceği-
Dava konusu tespit dışı bırakılan taşınmazla ilgili olarak işin esasına girilmeden Hazinenin yanında ilgili kamu tüzel kişilerin de (köy tüzel kişilikleri) davaya taraf olarak katılımının sağlanması gerekeceği-
Değerlendirme tarihine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan dava konusu taşınmazın, imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmış yerlerden olmadığı ve fiilen meskûn halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalmadığı aksine bilirkişi raporları ve bunu tevsik eden hava fotoğraflarına göre tarım arazisi niteliğinde olduğunun kabulü ile tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değerinin emsal mukayesesi ile değil taşınmazın net geliri esas alınmak suretiyle belirleneceği-
4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nuna göre; kamulaştırılan bir taşınmazın niteliğinin belirlenmesinde değerlendirme tarihinin; değerlendirmede idarece belgelerin mahkemeye verildiği ( davanın açıldığı ) günün esas alınması gerekeceği-