Sağlığa zarar veriyor iddiası ile baz istasyonunun kaldırılmasının, MK'nun 737. maddesinde düzenlenen komşuluk hukukuna göre adli yargıda açılacak dava ile istenebileceği-

Taraflar arasındaki “muarazanın men'i” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 2. Asliye Hukuk Mahkeme'since davanın kabulüne dair verilen 05.07.2011 gün ve 2010/431 E., 2011/379 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından i ...