Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda, arzın bütünleyici parçası olan taşkın yapı üzerinde tüm paydaşların payları oranında mülkiyet hakları olduğundan, tüm paydaşların davaya katılmalarının sağlanması gerekeceği-
3402 sayılı Yasanın 22/2-a maddesine dayalı olarak yetersiz kadastro paftalarının yenilenmesi, yüzölçümlerinin ve teknik hataların düzeltilmesi işleminin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı savıyla açılan davalarda Kadastro Mahkemesinin, taşınmazın mülkiyetine yönelik davalarda ise genel mahkemelerin görevli olduğu, kesin hüküm itirazları mülkiyet iddiasını ilgilendirdiğinden görevli mahkemece değerlendirilmesi gerekeceği-
3402 sayılı yasanın 22/2-a maddesine dayalı olarak yetersiz kadastro paftalarının yenilenmesi, yüzölçümlerinin ve teknik hataların düzeltilmesi işleminin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı savıyla açılan davalarda kadastro mahkemesi görevli olmasına rağmen, taşınmazın mülkiyetine yönelik davalarda genel mahkemeler görevli olup, kadastro mahkemesinin görevli olmadığı, çekişmeli taşınmazlara ilişkin dayanak tescil ilamlarının gözetilmesi, kesin hüküm itirazları mülkiyet iddiasını ilgilendireceğinden görevli mahkemece değerlendirilmesinin gerekeceği-
Kayıt sahibinin mülkiyeti, satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan hakkın bertaraf edilmesi kastiyle ve kötüniyetle kazandığı ileri sürüldüğünden, malikin ayni hakkın yolsuz olarak tescil edildiğini bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi olup olmadığının araştırılmasının zorunlu olacağı-
El atmanın önlenmesi ve yıkım davasında, mahkemece, 3 kişilik uzman bilirkişi kurulu aracılığı ile çekişmeli taşınmazda keşif yapılarak hassas aletlerle ölçüm yapılması, dava konusu edilen alanların, hangi parsel içinde kaldıkları, alanlarının ne olduğunun tespiti ile, gerektiğinde taraf tanıkları da dinlenilmek suretiyle tecavüze konu yapıların kimin tarafından yapıldığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanarak, sonucuna göre karar verilmesinin gerekeceği-
Sözleşme adi yazılı şekilde olsa da, yüklenicinin edimini tamamen veya reddolunmayacak oranda yerine getirmesi halinde, arsa sahibinin bu sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği-
Asıl olan taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılacağı, ancak cebri icra yoluyla taşınmazın ve payın satın alınması durumunda mülkiyetin tescilden önce kazanılacağı ve geçeceği-
Bir taşınmazın toprak tevzii komisyonunca mera olarak tahsis edilmiş olmasının, evveliyat itibariyle de mutlak surette mera olarak kabulüne yeterli olmadığı; ancak, bu durumda kişilerin o yerdeki zilyetliklerinin sona ereceği, taşınmazın kadim meradan tahsis edilmemesi halinde mera olarak tahsis edildiği tarihe kadar kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülk edinme koşullarının gerçekleştiğinin (hak sahipleri tarafından) ileri sürülebileceği-
Mahkemece çekişmeli taşınmazların temlikine ilişkin akit tablosunun celp edilmemesi, davaya konu taşınmazlara ilişkin payların temlik tarihindeki gerçek değerinin tespit edilmemesi, mirasbırakanın temlik dışı mal varlığının, icra takibi sonucu satılan taşınmazların mirasbırakanın borçlarını kapatıp kapatmadığının, murisin başka borcu bulunup bulunmadığının, temlikte ödeme yapıldığına ilişkin belge bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceği-
Yapı denetim ücretinin ödenmesinden arsa sahiplerinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi, belediyesinden yapı denetim ve iş bitirme belgesi dışında iskân alımına engel olup olmadığı sorularak, engel yok ise davanın kabul edilmesi, aksi durumda dava konusu bağımsız bölümün, iskân belgesinin alınması koşuluna göre tesciline izin verileceği kararlaştırılacağından davanın reddi gerekeceği-