Bankaya bloke edilen ve davalıya ödendiği bildirilen kamulaştırma bedelinin davalı zilyetten istenerek ileride belirlenecek hak sahibine ödenmek üzere bankaya 3'er aylık vadeli hesaba yatırılmasına karar verilmesi va ayrıca kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur, hükmü uyarınca taşınmazın Hazine adına tescil edilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın kabulüne dair verilen 13.10.2008 gün ve 229-297 sayılı kararının incelenmesi katılan Hazine temsilci ...