3402 s.Yasanın 41.maddesi uyarınca yapılan yüzölçümü düzeltme işleminin iptaline ilişkin davada, görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu-
Kooperatiften ihraç edilen davacı ortağın, davalı kooperatiften talep edebileceği haklarının, 1163 sayılı KK’nun 17.madde hükmü ile belirlenmesi gerektiği, somut olayda ise davacı ortağın talep hakkı, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra yaptığı aidat ödemelerinin bakiyesinden ibaret olduğu-
Arsa niteliğinde olan dava konusu taşınmazda ecrimisil bedelinin hesabında; "mevcut hali" ile kiraya verilmesi halinde belirlenecek ecrimisil bedelinin esas alınmasının gerekeceği-
Davacının ihracına ilişkin kararın kesinleşmesinden sonraki aşamada davacının zımnen ortaklığa kabul edilmesi anlamı doğuracak işlemlerin yapılıp yapılmadığının araştırılması için taraf delilerinin toplanacağı ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-
Davalı/karşı davacıların arsa maliki olarak dava açmadığı, arsa malikleri ile gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan ve bu şirkete devredilen hisseleri kendi üzerlerine intikal ettirerek dava açtığı; bu hisselerin sözleşme gereği davacı kooperatife devrinin gerektiği ve iş bu hisselerin devri için kooperatif tarafından açılan davanın kabulü ile söz konusu hisselerin kooperatif adına tesciline karar verilmesi karşısında, davalı/karşı davacıların gecikme tazminatı talep edemeyeceği-
Davacı tarafın, ecrimisil ihbarnamesinin iptali talebi olmaksızın, davalı idareye ait dava konusu taşınmazın haksız kullanımından ötürü tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen ecrimisil bedelinin davalı idareden geri alınması ve tahakkuku yapılıp da henüz tahsil edilmeyen ecrimisil bedelinden dolayı da borçlu olmadığının tespitini talep ettiği; bu durumda haksız işgal ve haksız eylemin varlığının tespitine yönelik davaya bakma görevinin adli yargıya ait olduğu-
Hata hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada; uzman bilirkişiye denetime elverişli rapor düzenlettirilmek suretiyle, tarafların kat irtifakına geçilmeden önceki taşınmazdaki paylarının hangi oranda kat irtifakı oluşmasından sonraki arsa paylarına yansıması gerektiği saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
Ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan ve projesine uygun olarak yapılan onarım giderlerinden davalının sorumlu olacağı-
Ortaklığın giderilmesi istenilen parselde dava dışı kişilerin de paydaş oldukları, ancak davada taraf olarak yer almadıkları görüldüğünden anılan tapu paydaşları sağ iseler kendilerinin, ölü iseler mirasçılarının davaya dahil edildikten sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekeceği-