Tapu iptali-tescil, tazminat ve menfi tespit isteklerine ilişkin davada, dava konusu taşınmazın hangi yer mülki sınırları içerisinde kaldığının, davada yer bakımından yetki hususunda soruna neden olmadan, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi geretiği-

Taraflar arasındaki "Tapu iptali-tescil veya tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 22.03.2011 gün ve 2010/359 E., 2011/123 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili t ...