Fiili hakimiyetin geçici nitelikli sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması halinin zilyetliği sona erdirmeyeceği,buna göre, davacı tarafın tespit tarihinden önce 1 – 6 yıllık süre ile taşınmazı kullanmamalarının iradi terk olarak benimsenemeyeceği, davaya konu taşınmazın tespit tarihinden önce davacıların murisinin 20 yılı aşkın malik sıfatıyla zilyetliğinde olduğu, davacılar ve murisleri yararına zilyetlikle edinme koşullarının oluştuğunun kabulü gerekeceği-
Tarafların yakınlığı, davacının Türkiye'ye geldiği dönemlerde taşınmazı sahiplenmesi karşısında davalının zilyetliğinin fer'i ve davacı adına sürdürülen zilyetlik niteliğinde olduğu ve zilyetliğin malik sıfatıyla sürdürülmediğinin kabulü gerektiği, bu nitelikteki zilyetliğin süresi ne olursa olsun, hukukça kazanma bakımından değer taşımayacağından taşınmaz üzerindeki davalıya ait payın mülkiyetinin davacıya geçtiğinin kabulü gerekeceği-
Ecrimisil talepli davalarda, işgal edilen taşınmazın emsal taşınmazların kira bedelleri ile kıyaslaması yapılmak suretiyle getirebileceği kira bedeli bilirkişilere hesap ettirilerek mahkemece bir sonuca varılacağından bu şekilde hazırlanmayan rapora göre hüküm kurulamayacağı- Davacı tarafından verilen ıslah dilekçesinde ıslah ile arttırılan miktara dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi talep edildiği halde, mahkemece ıslah ile arttırılan miktara her dönem sonu itibariyle faiz yürütülmüş olmasının doğru görülmediği-
Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 s. Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca yapılan yüzölçümü düzeltilmesi işleminin iptali istemi ile açılan davanın sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Taşınmazların kadastro tespiti yada tapuya tescili sırasında tapu kütüğünde hak sahibi olarak yer alan kişilerin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayıtlara eksik yada yanlış olarak işlenmesi halinde bunların dava yoluyla düzeltilebileceği; ancak kimlik bilgileri düzeltilirken taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekeceği-
Orman kadastrosuna itiraz davası-
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde devir ve gecikme cezası-
Tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi taleplerinde; Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasına ilişkin yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesinin istenebileceği; bu durumda davacının, murisinin doğum tarihinin, anne adının ve TC. kimlik numarasının düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmadığından mahkemece, çoğun içinde azda vardır kuralı uyarınca gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra talep konusu taşınmazın malikinin aynı kişi olduklarının tespiti yönünde olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekeceği-
Kooperatif ortaklığından çıkma payı alacağı istemine ilişkin davada; çıkma payının ödenmesinin üç yıl ertelenmesine ilişkin genel kurulun aldığı kararının yerinde olup olmadığı hususunun, ve ortaklıktan çıkan ortaklar yerine erteleme kararından sonra yeni ortaklar alındığına ilişkin iddiaların araştırılarak, varılacak sonuca göre belirlenmesi gerekeceği-
Kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan yerin zilyetlikle kazanılması için öncelikle, imar ve ihya işlemlerinin tamamlanması gerekeceği, bir arazinin kullanım süresi ve niteliği ile üzerinde imar ve ihya işlemlerinin tamamlandığı tarihi en iyi belirleme yönteminin hava fotoğrafları olduğu, davaya konu taşınmazların bulunduğu bölgeye ait; 1980-1985 yıllarının stereoskopik hava fotoğraflarının bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulacağı, varsa dosyaya getirtileceği, bu yıllara ait hava fotoğraflarının bulunmaması halinde ise topografik haritalardan yararlanılarak imar ihya koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerekeceği-