4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nuna göre; kamulaştırılan bir taşınmazın niteliğinin belirlenmesinde değerlendirme tarihinin; değerlendirmede idarece belgelerin mahkemeye verildiği ( davanın açıldığı ) günün esas alınması gerekeceği-

Taraflar arasındaki “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Afşin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.08.2010 gün ve 2009/549 E., 2010/403 K. sayılı kararın incelenmesi taraf v ...