Mahkemenin ilk kararının gerekçesinde dayandığı maddi olgunun dışında yeni bir delile, yeni bir maddi olguya dayanması ve gerekçesini de bu yeni maddi olgu yönünde değiştirerek karar vermiş olması halinde, usulünce verilmiş bir direnme kararının varlığından söz edilemeyeceği-

Taraflar arasındaki "Kamulaştırmasız E.tma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 18.11.2004 gün ve 2004/332E–2004/725 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından is ...