Kooperatif ortaklığından çıkma payı alacağı istemine ilişkin davada; çıkma payının ödenmesinin üç yıl ertelenmesine ilişkin genel kurulun aldığı kararının yerinde olup olmadığı hususunun, ve ortaklıktan çıkan ortaklar yerine erteleme kararından sonra yeni ortaklar alındığına ilişkin iddiaların araştırılarak, varılacak sonuca göre belirlenmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 20.09.2011 gün ve 2011/71  E- 2011/18  K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üz ...