Tarafların yakınlığı, davacının Türkiye'ye geldiği dönemlerde taşınmazı sahiplenmesi karşısında davalının zilyetliğinin fer'i ve davacı adına sürdürülen zilyetlik niteliğinde olduğu ve zilyetliğin malik sıfatıyla sürdürülmediğinin kabulü gerektiği, bu nitelikteki zilyetliğin süresi ne olursa olsun, hukukça kazanma bakımından değer taşımayacağından taşınmaz üzerindeki davalıya ait payın mülkiyetinin davacıya geçtiğinin kabulü gerekeceği-

Taraflar arasındaki ”tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yayladağı Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.05.2012 gün ve 2011/32 E. 2012/46 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından iste ...