Ecrimisil talepli davalarda, işgal edilen taşınmazın emsal taşınmazların kira bedelleri ile kıyaslaması yapılmak suretiyle getirebileceği kira bedeli bilirkişilere hesap ettirilerek mahkemece bir sonuca varılacağından bu şekilde hazırlanmayan rapora göre hüküm kurulamayacağı- Davacı tarafından verilen ıslah dilekçesinde ıslah ile arttırılan miktara dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi talep edildiği halde, mahkemece ıslah ile arttırılan miktara her dönem sonu itibariyle faiz yürütülmüş olmasının doğru görülmediği-

Taraflar arasındaki “ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.07.2011 gün ve 2009/55 Esas 2011/251 Karar sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından i ...