Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 s. Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca yapılan yüzölçümü düzeltilmesi işleminin iptali istemi ile açılan davanın sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki “tapu kaydında düzeltme işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Derik Sulh Hukuk Mahkemesince davanın usulden reddine dair verilen 02.07.2012 gün ve 2012/30 E.-2012/87 K. sayılı kararın incelenmesi davacı ve ...