Fiili hakimiyetin geçici nitelikli sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması halinin zilyetliği sona erdirmeyeceği,buna göre, davacı tarafın tespit tarihinden önce 1 – 6 yıllık süre ile taşınmazı kullanmamalarının iradi terk olarak benimsenemeyeceği, davaya konu taşınmazın tespit tarihinden önce davacıların murisinin 20 yılı aşkın malik sıfatıyla zilyetliğinde olduğu, davacılar ve murisleri yararına zilyetlikle edinme koşullarının oluştuğunun kabulü gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mudanya 1. Asliye Hukuk  Mahkemesince  davanın reddine dair verilen 13.04.2010 gün 2006/693  E., 2010/168 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafında ...