Kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan yerin zilyetlikle kazanılması için öncelikle, imar ve ihya işlemlerinin tamamlanması gerekeceği, bir arazinin kullanım süresi ve niteliği ile üzerinde imar ve ihya işlemlerinin tamamlandığı tarihi en iyi belirleme yönteminin hava fotoğrafları olduğu, davaya konu taşınmazların bulunduğu bölgeye ait; 1980-1985 yıllarının stereoskopik hava fotoğraflarının bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulacağı, varsa dosyaya getirtileceği, bu yıllara ait hava fotoğraflarının bulunmaması halinde ise topografik haritalardan yararlanılarak imar ihya koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Çankırı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 25.10.2011 gün ve 2008/331  E-2011/443  K.sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından  istenil ...