Taşınmazların kadastro tespiti yada tapuya tescili sırasında tapu kütüğünde hak sahibi olarak yer alan kişilerin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayıtlara eksik yada yanlış olarak işlenmesi halinde bunların dava yoluyla düzeltilebileceği; ancak kimlik bilgileri düzeltilirken taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu kaydında isim tashihi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 05.03.2013 gün ve 2012/1247 E. -2013/242 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekilince isten ...