Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda, arzın bütünleyici parçası olan taşkın yapı üzerinde tüm paydaşların payları oranında mülkiyet hakları olduğundan, tüm paydaşların davaya katılmalarının sağlanması gerekeceği-

Taraflar arasındaki “elatmanın önlenmesi ve kal” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 15.12.2009 gün ve 2009/133 E., 2009/536 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ta ...