Yapı denetim ücretinin ödenmesinden arsa sahiplerinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi, belediyesinden yapı denetim ve iş bitirme belgesi dışında iskân alımına engel olup olmadığı sorularak, engel yok ise davanın kabul edilmesi, aksi durumda dava konusu bağımsız bölümün, iskân belgesinin alınması koşuluna göre tesciline izin verileceği kararlaştırılacağından davanın reddi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 16.03.2010 gün ve 2008/187 E.-2010/108 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından i ...