3402 sayılı Yasanın 22/2-a maddesine dayalı olarak yetersiz kadastro paftalarının yenilenmesi, yüzölçümlerinin ve teknik hataların düzeltilmesi işleminin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı savıyla açılan davalarda Kadastro Mahkemesinin, taşınmazın mülkiyetine yönelik davalarda ise genel mahkemelerin görevli olduğu, kesin hüküm itirazları mülkiyet iddiasını ilgilendirdiğinden görevli mahkemece değerlendirilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "Tespite itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Kadastro Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 06.04.2011 gün ve 2010/1579 E., 2011/557 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi ...