Mahkemece çekişmeli taşınmazların temlikine ilişkin akit tablosunun celp edilmemesi, davaya konu taşınmazlara ilişkin payların temlik tarihindeki gerçek değerinin tespit edilmemesi, mirasbırakanın temlik dışı mal varlığının, icra takibi sonucu satılan taşınmazların mirasbırakanın borçlarını kapatıp kapatmadığının, murisin başka borcu bulunup bulunmadığının, temlikte ödeme yapıldığına ilişkin belge bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceği-

Taraflar arasındaki "Tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bolu 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 28.05.2010 gün ve 2009/425 E.- 2010/548 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından isten ...