3402 sayılı yasanın 22/2-a maddesine dayalı olarak yetersiz kadastro paftalarının yenilenmesi, yüzölçümlerinin ve teknik hataların düzeltilmesi işleminin yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı savıyla açılan davalarda kadastro mahkemesi görevli olmasına rağmen, taşınmazın mülkiyetine yönelik davalarda genel mahkemeler görevli olup, kadastro mahkemesinin görevli olmadığı, çekişmeli taşınmazlara ilişkin dayanak tescil ilamlarının gözetilmesi, kesin hüküm itirazları mülkiyet iddiasını ilgilendireceğinden görevli mahkemece değerlendirilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “Kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Kadastro Mahkemesi’nce davanın reddine  dair verilen 13.04.2011 gün ve 2010/531 E., 2011/595 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından i ...