Hata hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davada; uzman bilirkişiye denetime elverişli rapor düzenlettirilmek suretiyle, tarafların kat irtifakına geçilmeden önceki taşınmazdaki paylarının hangi oranda kat irtifakı oluşmasından sonraki arsa paylarına yansıması gerektiği saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 5.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 22.09.2011 gün ve 2010/479  E-2011/290 K. sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenil ...