Davacının ihracına ilişkin kararın kesinleşmesinden sonraki aşamada davacının zımnen ortaklığa kabul edilmesi anlamı doğuracak işlemlerin yapılıp yapılmadığının araştırılması için taraf delilerinin toplanacağı ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “kooperatif ortaklığının tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine  dair verilen 10.02.2011 gün ve 2010/348 E., 2011/28 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ...