Davacı tarafın, ecrimisil ihbarnamesinin iptali talebi olmaksızın, davalı idareye ait dava konusu taşınmazın haksız kullanımından ötürü tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen ecrimisil bedelinin davalı idareden geri alınması ve tahakkuku yapılıp da henüz tahsil edilmeyen ecrimisil bedelinden dolayı da borçlu olmadığının tespitini talep ettiği; bu durumda haksız işgal ve haksız eylemin varlığının tespitine yönelik davaya bakma görevinin adli yargıya ait olduğu-

Taraflar arasındaki "alacak ve menfi tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; K.li 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 09.03.2006 gün, 2005/435 E. – 2006/88 K sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından iste ...