Davalı/karşı davacıların arsa maliki olarak dava açmadığı, arsa malikleri ile gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan ve bu şirkete devredilen hisseleri kendi üzerlerine intikal ettirerek dava açtığı; bu hisselerin sözleşme gereği davacı kooperatife devrinin gerektiği ve iş bu hisselerin devri için kooperatif tarafından açılan davanın kabulü ile söz konusu hisselerin kooperatif adına tesciline karar verilmesi karşısında, davalı/karşı davacıların gecikme tazminatı talep edemeyeceği-

Taraflar arasındaki “gecikme tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesince karşı davanın reddine dair verilen 14.04.2010 gün ve 2010/21 E- 2010/89 K. sayılı kararın incelenmesi davalı/karşı davacılar veki ...