Kooperatiften ihraç edilen davacı ortağın, davalı kooperatiften talep edebileceği haklarının, 1163 sayılı KK’nun 17.madde hükmü ile belirlenmesi gerektiği, somut olayda ise davacı ortağın talep hakkı, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra yaptığı aidat ödemelerinin bakiyesinden ibaret olduğu-

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mudanya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 22.06.2010 gün ve 2008/84 E., 2010/293 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üze ...