İştirak halinde mülkiyette paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulundu­ğundan ecrimisil davasının tüm paydaşlar tarafın­dan birlikte açılmasının gerekeceği-
TMK 702 uyarınca bir ortağın tek başına dava açabileceği; ancak, davaya devam edebilmesi için öteki ortakların olurlarının alınması veya miras şirketine atanacak temsilci aracılığıyla davanın sürdürülmesi gerektiği kabul edilmiş olup, taksimi mümkün taleplere ilişkin davanın tüm mirasçılarca birlikte açılması gerekeceği-
Tapu sicilinin düzgün tutulması kamu düzenine ilişkin olup, hâkimin de sicilin düzgün oluşturulmasında sorumluluk sahibi olduğu- Davada mahkemece, asıl davanın davacıları ile birleşen davanın davacıları hakkında veraset ilamlarına göre, kök muris ile ara muristen gelen miras payları oranında tapu iptal ve tescil hükmü kurulmasında bir usulsüzlük bulunmadığı-
Türkiye’de taşınmazı bulunan Suriye uyrukluların mülkiyet hakları sınırlandırılmış ancak ortadan kaldırılmamış olduğundan; tapu maliki ve mirasçıların mülkiyet ve dava haklarının olduğu-
Tapu kütüğünün oluşumu aşamasında kadastro işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturup, bu işlemlerdeki hatalardan Devletin sorumlu olacağı- Devletin kadastro işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davasının adli yargıda görülmesinin gerekeceği-
Muris muvazaasına dayanarak açılan tapu iptali ve tescil davasında, davacı mirasçı kendi miras payına dayanarak dava açtığın­dan, bu dava terekeye ait haklarla ilgili olmadığı ve bu nedenle diğer mirasçıların onayla­rının alınmasına gerek olmadığı-
Önalım hakkı sadece payın üçüncü kişiye satışı halinde kullanılabilir; taşınmaz bağış yoluyla devredilmişse önalım hakkının doğmayacağı-
Tapusuz taşınmazlarda kadastro tespit tarihi ile tespitin kesinleşme tarihi arasında zilyetliğin devri ile ilgili yapılan anlaşmaların geçerli olduğu-