Gerek TBK.m.19'da düzenlenen muvazaa hukuksal nedenine dayanılarak açılan iptal davaları gerekse İİK.m.277 ve devamı madde hükümleri uyarınca açılmış tasarrufun iptali davalarının, tasarrufa konu malların aynı ile ilgili olmayıp, alacaklıya alacağını temin imkanı sağlayan nispi nitelikteki dava türü olduğu, muvazaaya dayalı iptal davalarında da davanın başarıya ulaşması halinde, İİK'nın 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak, davalı 3.şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan davacıya alacağını temin edebilmesi için davacıya tasarruf konusu mal varlığı üzerinden haciz ve satış yetkisi verilmesine karar verileceği-
İhtiyati haciz talebi bakımından yapılan değerlendirmede, davanın İİK'nin 277 ve devamı maddelerine dayalı olmadığı takdirde TBK 19. maddesine istinaden açılan tasarrufun iptali istemine ilişkin olduğu, tasarrufun iptaline ilişkin davalarda geçici hukuki koruma yolu olarak sadece ihtiyati haciz talep edilebileceğinin benimsendiği, ihtiyati tedbirin geçici korunma olmadığı, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için de davanın tam olarak ispatlanması gerekmediği, yaklaşık ispat koşulun yeterli olduğu, eldeki davada yaklaşık ispat koşulunun gerçekleştiği, davacının dava açmakta haklı olup olmadığının yargılamayı gerektirdiği, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için davaya ilişkin tüm koşulların ispatlanmasının beklenemeyeceği- Mahkemece tasarrufun iptali davasında geçici koruma olan ihtiyati haciz koşullarının mevcut olduğu benimsenerek ihtiyati haciz isteğinin kabulüne ve bu karara yönelik itirazın reddine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmadığı-
Davanın TBK 19. maddesine olmadığı takdirde İİK 277 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkin olduğu, 'tasarrufa konu olan malın elden çıkarılmış olması nedeniyle, tasarrufa konu malı elinden çıkaran davalının taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz konulup konulamayacağı' konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunduğu; buradaki ihtiyati haczin, üçüncü kişilerin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine konulacak olan ihtiyati haciz olduğu, bu sebeple teminat karşılığında 3. kişilerin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ilişkin ihtiyati haciz kararı verilebileceği-
Tam ispatın arandığı durumlarda bu ölçünün tereddütsüz ortaya konması, yaklaşık ispat durumunda ise hakim o iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğru olduğunu kabul etmekle birlikte zayıf bir ihtimal de olsa aksinin mümkün olduğunu göz ardı etmeyeceği, bu sebepledir k genelde geçici hukuki korumalara, özel de ihtiyati tedbire ve ihtiyati hacze karar verilirken haksız olma ihtimalide dikkate alınarak talepte bulunandan teminat alınması öngörüldüğü- Geçici hukuki korumalarda bazen karşı tarafın dinlenmemesi, tüm delillerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesine yeterli zamanın olmaması gibi sebeplerle yaklaşık ispatın yeterli görüldüğü, bu çerçevede aslında ispat ölçüsü bakımından HMK nda bir yenilik getirilmemekle birlikte, “Yaklaşık ispat” kavramı kullanılarak doktrinde kabul gören ifade tasarıya alınmış, ayrıca burada hem tam ispatın aranmadığı belirtilmiş hem de basit bir iddianın yeterli olmadığı vurgulanmak istenmiş olup, bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda uygulamada "davanın esasını halleder şekilde tedbir kararı verilemeyeceğinden ihtiyati tedbir talebinin reddine" ya da "talebin yargılamayı gerektirmesi" veya "haklılık durumunun yargılama sonucunda belli olacağı" gibi gerekçelerle ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz istemlerinin reddinin yasal düzenlemelere uygun olmadığı- 
İİK'nın 281. maddesinde tasarrufun iptali davalarında daha özel bir geçici hukuki koruma tedbiri öngörülmüş, buna göre anılan davada uygulanması gereken İİK.'nın 281/2. maddesi uyarınca hakimin iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebileceği, şu kadar ki davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği-
Talep sahibi üçüncü kişinin malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konması istemine ilişkin tasarrufun iptali davasında, davanın ayni değil şahsi bir dava olduğu, uyuşmazlık alacağa ilişkin olduğundan istem sahibinin tedbir isteminin yerinde olmadığı, bu istemin ihtiyati haciz istemi olarak değerlendirilmesi gerektiği- 
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 281/2. maddesinde tasarrufun iptali davalarına özgü özel bir ihtiyati haciz düzenlemesinin yer almakta olup, buna göre ihtiyati haciz isteyebilme imkanı getirilmiş, buna göre mahkemece alacaklının talebi üzerine iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında ihtiyati haciz kararı verilebileceği, davanın bedele dönüşmesi halinde teminat karşılığı davalı 3.kişinin malvarlığıyla ilgili ihtiyati haciz kararı verilebileceği, teminatın lüzum ve miktarı mahkemece tayin ve takdir olunacağı, ihtiyati haciz talebinin kabulü için tüm dava şartlarının gerçekleşmesine gerek bulunmadığı-
İİK. 265 maddesi gereğince öncelikli olarak ihtiyati haciz kararının ilgiliye tebliği, bu tebliğden sonra yokluğunda karar verilen kişinin itiraz etmesi üzerine mahkemece bu itiraz dilekçesinin davacıya tebliği ile mutlak surette duruşma günü verilmesi gerektiği, belirlenen duruşma gününde tarafların gelmesi halinde beyanları alınmalı bu beyanların alınmasından sonra ya da taraflar gelmese bile sonucuna göre itiraz konusunda karar verilmesi gerektiği- Eldeki dosyaya baktığımızda davacının talebi üzerine mahkemesince 19.02.2021 tarihli ara karar ile ihtiyati haciz talebinin kabulü kararı verilmiş olup, bu kararın davalıya tebliği üzerine davalı tarafından ilk derece mahkemesinin itiraz yoluna başvurulması gerektiği halde itiraz kanun yolu tüketilmeden doğrudan istinaf yolu ile dosyanın daireye gönderilmesinin hatalı olduğu-
İİK.'nin 257 vd. maddelerindeki genel ihtiyati haciz kurallarından farklı olarak İİK.'nin 281/2. maddesinde (tasarrufun iptali davalarında) davacıdan teminat alınmadan mahkemece ihtiyati haciz kararı verilebileceği-
Somut olayda davacının ihtiyati haciz istemi İİK'nun 281/2 maddesine dayalı olup, davacının ihtiyati haciz konulması istemi yerel mahkemece "...İİK'nin 281/1 maddesi uyarınca ihtiyati haciz açılmış ve devam eden bir dava sırasında talep edilebilecek geçici hukuki koruma tedbiri olup dava açılmadan bu madde uyarınca ihtiyati haciz kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır. "gerekçesi ile reddedilmiş ise de; tasarrufun iptali davası öncesinde ihtiyati haciz istemini yasaklayan bir hüküm bulunmadığı-