Kambiyo takibinde, borçlunun yasal süre içerisinde işleyecek faiz oranına bir itirazı olmadığı, takipten sonraki dönem için istenen yıllık %29 faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından birine denk gelmediği anlaşıldığından, takipten sonrası için yıllık %29 faiz oranının akdi faize dönüştüğü- Bu durumda icra müdürlüğünün değişen oranlarda avans faizi hesaplanmasına ilişkin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu-
Takibe dayanak bononun takside bağlanan alacağın ödenmesi amacıyla, teminat olarak verildiği, dolayısı ile senedin, Türk Ticaret Kanunu'nun 776/1-b maddesinde belirtilen "kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi" unsurunu taşımadığının ve kambiyo senedi vasfına haiz olmadığının anlaşıldığı-
Takip talebine aykırı ödeme emri bulunmadığı, para cinsinin “TL EUR” olarak gösterilmesinin maddi hatadan kaynaklandığı, mevcut halin düzeltilmesinin her zaman mümkün olduğu, ödeme emrinin bu hali ile borçlunun haklarını ihlal eder mahiyette bulunmadığı ve borçlu hakkında olumsuz bir sonuç doğurmayacağı anlaşılmakla, Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun sair istinaf sebepleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
Her ne kadar borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklının, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapabilirse de; alacaklı aynı alacak için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmişse tercihini bu takip türünden yana kullandığından, aynı borca ilişkin olarak kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yapamayacağı, bu hususun kamu düzeninden olup süresiz şikayete tabi olduğu-
Dava dışı .................... Ltd. Şti.’nin takip konusu çeklerin tamamında cirosunun bulunduğu, bu durumun HMK’nun 57. maddesinde geçen takibin temelini oluşturan hukuki sebebin benzer olduğuna dalalet getirdiği, ayrıca İİK’da bu şekilde takip yapılmasını yasaklayıcı bir hükmün de olmadığı da dikkate alındığında borçluların tamamı hakkında tek bir takip yapılmasında sakınca bulunmadığı- İhtiyari takip arkadaşlığının, borçlular tarafından ileri sürülmedikçe re’sen incelenemeyeceği- Takip talebinde ve ödeme emrinde her bir çekten hangi borçlunun sorumlu olduğunun, her bir borçlunun sorumlu olduğu miktarın da ayrı ayrı ve açıkça belirtildiği, o halde, Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun diğer istinaf sebepleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
Alacaklı Faktoring şirketinin takibe konu çekleri lehtardan ciro yoluyla devralan ciranta olduğu, imzaya ve borca itiraz eden borçlunun çeklerin keşidecisi olduğu, alacaklının temyiz aşamasında sunduğu Faktoring Sözleşmesi ve faturaların incelenmesinde; çek lehtarının Faktoring Sözleşmesinin tarafı olduğu ve takip borçlusuna fatura düzenlediği, keşidecinin faturalardaki borçlu ile aynı kişi olduğu, yukarıdaki yasa hükümlerine aykırılık olmadığı, alacaklı Faktoring şirketinin keşideci ve lehtara karşı müracaat hakkı olduğu anlaşıldığından, borçlunun istinaf başvurusunda ileri sürdüğü iddialar incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesinin takip talebi ve ödeme emrinde çek tazminatından sadece keşideci borçlunun sorumlu olduğunun belirtilmesi karşısında borçlular ........... Ltd. Şti. ve ...........’in çek tazminatına ilişkin itirazlarının reddi gerektiğine yönelik gerekçesi yerinde ise de; muteriz borçlu ............. Ltd. Şti'nin çek tazminatı hakkındaki itirazını, çekin ibraz anında karşılığının ilgili hesapta bulunmasına dayandırması ve takip dayanağı 20.01.2019 keşide tarihli çekin, yasal ibraz süresi içerisinde (21.01.2019 tarihinde) muhatap bankaya ibrazı üzerine, çekin, ............... Asliye Mahkemesi'nin kararı nedeniyle ödenmediğine ilişkin şerh düşüldüğü, muhatap bankanın 25.3.2019 tarihli yazı cevabında çekin ibraz tarihinde keşideciye ait hesapta çek tutarı kadar bakiye olduğunun bildirilmesi karşısında, borçlu .............. Ltd. Şti. yönünden de istemin reddinin doğru bulunmadığı, o halde Bölge Adliye Mahkemesince, çekin ibraz tarihinde takipte talep edilen çek bedelinin karşılığı bulunmakla, keşideci borçlu ............. Ltd. Şti. yönünden çek tazminatına yönelik borca itirazın kabulü ile takipte istenen çek tazminatı kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceği-
12. HD. 05.12.2022 T. E: 2023/1401, K: 8236
Borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilir ise de; somut olayda da, öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğinden, alacaklının tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olup aynı borca ilişkin olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamayacağı, bu hususun süresiz şikayete tabi olduğu-
Bono bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile belirlenen bedele itibar olunacağı, ancak bu kuralın rakam ile değer bildiren bölümde tahrifat yapılmaması halinde uygulanacağı-