Arama
7 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Menfi Tespit- Bekletici Mesele-
İtirazın iptali davasından önce açılan menfi tespit davası, itirazın iptali davasını doğrudan etkileyeceğinden menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması gerektiği-
8 gün önceİBK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Dayanan Bir Alacağın İlamsız Takibe Konu Yapılması-
İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı-
10 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölümlü İş Kazası- Manevi Tazminat Tutarı-
Meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalının vefat ettiği, olayın meydana gelmesinde müteveffa sigortalının %10 oranında kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, tarafların k...
10 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
BAM Kararlarının İçeriği-
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilecek kararların HMK.'nun 359. maddesinde yer alan hususları içermesi gerektiği- BAM kararının başlığında başkan, üyeler ve zabıt katibinin ad, soyad ile sicillerinin yer almaması halinde, hükmün bu nedenle...
11 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yönetim Kurulu Üye Sayısının 3 Olduğu Hallerde Toplantı Nisabı-
Davacının kooperatife yapmış olduğu başvuru sonucunda üç kişiden oluşan kooperatif yönetim kurulu iki üye ile toplanıp karar almış olup kooperatif ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun yarıdan fazla üye ile toplanabileceğinin ve toplantıya katılanları...
11 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davaların 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Rzikonun meydana geldiği tarihe göre, icra takip tarihi itibariyle iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerektiği- Zamanaşımını kesen ve durdura...
12 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellalın, Satıcıyı "İbra" Etmesi Haline, Alıcının Sorumluluğu-
Davacı ile davalı-alıcı arasında ayrı, davacı ile dava dışı satıcı arasında ise ayrı taşınmaz tellallık sözleşmeleri yapılmış olup davalı alıcının ve dava dışı satıcının, davacıya karşı ayrı ayrı sözleşmeden doğan sorumluluklarının bulunduğu- Davacı,...
12 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz ve Şikayetlerin Kesinleşmesi- Satış
Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği- Şikayetçinin , "ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali" istemine yön...
14 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi ve Manevi Tazminatın Haczedilebilme Durumu-
İİK.82/11'de sayılan ve vücut ve sıhhat üzerinde doğan zararlara ilişkin tazminat hakların haczedilemeyeceği- Manevi tazminatın her türünün haczedilebileceği-
14 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat-
Ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlüğün mahkemece re’sen dikkate alınamayacağı-
14 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Akdi Vekalet Ücreti- Rüçhanlı Alacak-
Şikayetçi avukatın vekâlet ücreti alacağının, Av. K. mad. 166/2 uyarınca, müvekkili iş sahibi adına yaptığı ilk iş olan dava açma tarihine göre, şikayetçi avukatın çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde r...
16 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Açıkça Atıf Olmasa da, Miktar ve Düzenli Olması Durumunda Ödemelerin Nafaka Borcundan Mahsubu Gerektiği-
Nafaka borçları yönünden yapılan ödemelerin, aylık nafaka miktarına, bu miktara yakın ve düzenli olarak yapılması durumunda, ödeme belgelerinde 'nafaka borcuna ilişkin olduğuna' dair atıf olmasa bile, bu ödemelerin nafaka borcundan mahsubu gerektiği-...
17 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Üniversite Rektörüne Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası- Yargı Yolu-
Üniversitede görev yapan davacı, davalı rektörün süreklilik gösteren yıldırma niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi tazminat isteminde bulunduğu ve davalının görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanıldığı ve h...
17 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. mad. 174/1 (Maddi Tazminat)-
Mahkemece "erkeğin eşini aldattığı, bu kusurun  yargı kararı ile kesinleştiği, kadının ise bu dosyada dinlenen tanık beyanlarına göre alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurlu olduğu, ancak kusurun ağırlığının davalı er...
17 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361 Uyarınca İade İstemi-
İİK'nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince "borçludan" tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerektiği- İade isteminde bulunan, icra takibinin borçlusu olmayıp başka bir takip dosyası alacaklısı 3. kişi olduğundan, İİK. mad. 3...
18 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süresiz Şikayet- Usul Ekonomisi-
Usul ekonomisi ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda, süresiz şikayet hallerinde yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin de incelenip karara bağlanması gerektiği- ilama aykırılık şikayetinin süresiz olarak ileri sürülebileceği-
18 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Merkezinin Nakledilmesi- Yönetim Kurulu Kararı- Usulsüz Tebligat-
"Şirket merkezinin nakledilmesi"ne ilişkin yönetim kurulu kararının 3. şahıslar hakkında ticaret sicil gazetesinin yayım tarihinden sonra hüküm ifade etmesi gerekir ise de;  borçlu şirketin toplantısında alınan şirket merkezinin nakledilmesine ilişki...
19 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Kredinin Teminatı Olarak Verilen Senet-
Takibe konu bononun tanzim tarihi ile taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesinin aynı tarihli olduğu ve bononun bedelli dikkate alındığında ve alacaklı vekilinin “icra takibinde yer alan tutarın krediden kaynaklanan bakiye tutar" olduğuna ilişki...
19 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Teminat Senedi İddiası-
"Davacı-alacaklı ile ticari ilişkisini sona erdirdi halde, boş olarak verilen teminat senedinin davalı-alacaklı şirket tarafından doldurulup icra takibine konu edildiği" belirtilerek açılan menfi tespit davasında, davacı-borçlu, davalının ticari deft...
20 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi-
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemiyle açılan eldeki davada taşınmaz üzerinde bulunan yapının kamulaştırma bedelinin arttırılması amacıyla inşa edilip edilmediği, hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı, bu durumda yapının inşa edildiği ...
21 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi kefalette kefilin takibi-
TBK. mad. 585 uyarınca, adi kefalette alacaklının, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemeyeceği, ancak, borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alması, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli öl...
21 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelini Yatırmayan Alıcının Farktan Sorumluluğu-
İhale alıcısı tarafından ihale bedelinin yatırılmaması üzerine, taşınmazın "tamamlayıcı ihale" yerine, yeni bir satış kararına dayalı olarak 1. ve 2. satış günü belirlenerek ayrı bir ihale ile satılması durumunda, ilk ihale alıcısının, iki ihale bede...
21 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle Fesih- Kıdem Tazminatı-
İşçinin hangi eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda hâkimin, iş ve çalışma hayatının gerekleri ile toplumsal ilişki ve gelenekleri göz önüne alarak somut olayın özelliklerine göre bir sonuca varma...
23 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması-
Borçlu şirkete çıkarılan örnek 7 ödeme emrine ilişkin tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi gereğince yapılmış olup, borçlu şirketin adreste bulunmama nedeninin araştırılması gerekmediği, adreste bulunmama nedeninin araştırılması hu...
23 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst Sınır İpoteği- Limit Aşımı- Şikayet-
Üst sınır ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, limit aşımına ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceği-
26 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ayıplı Araca Dair İlamların İcrası
Son Yargıtay İçtihatları
26 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücret Sözleşmesi (İİK. mad. 68)
Borçlu icra takibine konu (avukatı ile yaptığı) vekalet sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmediğinden, bu belgenin, "İİK. mad. 68/1 anlamında" belge niteliğine kavuştuğu ve borçlu tarafından ödemeye ilişkin herhangi bir belge de ibraz edilmedi...
26 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonoya Dayalı İcra Takibine Konu Alacağın Banka Tarafından TMSF, TMSF Tarafından Varlık Yönetim Şirketine Temliki Halinde Zamanaşımı-
Takibi başlatan alacaklı banka tarafından takip alacağının önce, TMSF'ye, daha sonra da TMSF tarafından Varlık Yönetim A.Ş.'ye temlik edildiği, alacaklı bankaca yapılan takibin devamına ilişkin işlemler nedeniyle alacağın 3 yıllık zamanaşımına uğrama...
26 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(İİK. mad. 89) Üçüncü Kişinin Sorumu Olduğu Temerrüt Faizi-
Mahkemece, İİK. mad. 89/3 uyarınca; şikayetçi 3. kişinin sorumlu olduğu temerrüt faizinin, menfi tespit davasında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirse de, taleple bağlılı...
26 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davasında Tedbiren Takiplerin Durdurulması- İcra Takibinin İptali- Dosyaya Ödenmiş Olan Paranın İadesi-
Hakkında kambiyo takibi yapılan ve haciz tehdidi altında icra dosyasına para yatıran borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruyla takibin iptaline karar verilmesi halinde, yine borçlunun açtığı menfi tespit davasında verilen tedbir kararıyla "takib...
28 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Konkordato Bilgilendirme Toplantısı
İzmir Ticaret Odası
29 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Davacı hizmet süresini ve ücret miktarını bildiğine göre alacağın tam ve kesin olarak hesaplanmasının kendisinden beklenemeyeceğinden söz edilemeyeceği-
İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin davacıdan beklenememesi kriteri ile açıkça karşı t...
29 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave Tediye Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
İlave tediye alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, davacının belirsiz alacak davası olarak bu davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı- İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak ...
31 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Alacağın Tümü Bakımından Faiz Başlangıç Tarihi-
Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve dava konusu alacaklar ayrıştırılmak sureti ile toplam 1.000-TL olarak açılan, bilirkişi raporundan sonra talep arttırım dilekçesi verilerek alacak miktarlarının arttırıldığı ve belirsiz alacak davasında, arttı...
31 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale Edilen Paranın Yanlış Kişiye Ödenmesinden Kaynaklı Tazminat Davası- Görevli Mahkeme-
Üçlü bir ilişki olan havalede, havaleci ile havale ödeyicisi arasındaki ilişkinin “karşılık ilişkisi”, havaleci ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin "bedel/değer ilişkisi", havale ödeyicisi ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin ise "edim/ödeme i...
31 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Şikayet Süresinin Başlangıcı- Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu- Tebligat Kanununda öngörülen araştırma, komşudan bilgi alma ve komşuya, yöneticiye ya da kapıcıya bilgi ver...
31 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senedine Atılan İkinci İmzanın Aval Niteliğinde Olması-
Şirket yetkilisi tarafından da olsa senede atılan ikinci imza, şirket kaşesi olmadan atılmış ise, burada keşideci sıfatı söz konusu olmayacağından, bu imza aval olarak kabul edileceği ve bu imza sahibinin borçtan şahsen sorumlu olacağı- Davacı-borçlu...
33 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Kefalet Limit Miktarının Farklı Kalemle Yazılması-
Sözleşmenin başında yazılı olan limitin, kefilin sorumlu olacağı miktar olarak kabul edileceği- Limit miktarının farklı kalemle yazılmış olması ve para birimindeki farklılığın miktarın sonradan yazılmış olduğu anlamına gelmeyeceği-
33 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı İtiraz- Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu-
Dava konusu edilen müddeabih (kısmi olarak itiraz edilen) 2.627,88 TL olduğundan, öncelikle Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerektiği- Açılan kısmi itirazın iptali davasında, tüm takip tutarı üzerinden dava açılmış gibi hüküm kurulamayacağı-
33 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Dava-
Avukatlık ücretine ilişkin davanın kısmı dava olarak açılabileceği-
33 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İspat Yükü-
Davacı-alacaklı "çekleri aldığını" kabul etmiş ve "tahsil edilmeden davalıya iade olunduğunu" ileri sürmüş olduğundan, çeklerin borçlu eline geçmesinin, bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda ispat külfetinin davacı-alacaklıya ait o...
34 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşe İade İlamı- İlamların İcrası-
Eda hükmü içermeyen "tespite” ilişkin ilamların icra takibine konu edilemeyeceği, ancak, kesinleşmeleri halinde bu ilamlardaki vekalet ücreti ve yargılama giderine dayalı likit miktarların icra yolu ile infazının mümkün olduğu- Takibe dayanak yapılan...
34 gün önceBAM Kararları paylaşıldı
İleri Tarihli Çeklerde Karşılıksız Çek Suçu
"Çekin düzenlendiği tarihte eylemin suç olarak düzenlenmediği" anlaşıldığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
34 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti Alacağı-
Görevli Mahkeme (2 farklı İçtihat)
34 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına Uğramış Bono- Görev-
Zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak temel ilişkiye dayanılarak başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali davasının asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
34 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çekte Şikayet Hakkı- BAM CD.'LERİ Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile "karşılıksızdır " işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda "karşılıksızdır" işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru...
35 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı-
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı- İçtihat değişikliğinin başlangıçta davacının dava açmakta haklı olduğunu göstermeyeceği-
35 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Borcu İçin Yatırılan Paranın Kredi Kartı Borcuna Mahsup Edilmesi-
Bankaya tüketici kredisinin kalan borcu için "kredi kapama bedeli" açıklaması ile havale edilen paranın, kredi kullananın onayı olmadan kredi kartı hesabına aktarılması ve kredi kullananın kredi borcu yönünden temerrüde düşürülmesi halinde,  tüketici...
35 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Erken Kapama Komisyonu-
Kredi kullanan taraf tacir de olsa, kredinin erken kapanması nedeniyle alınan komisyonunun hakkaniyete uygun olması gerektiği- Mahkemece, diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranla...
36 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mal Teslimi- Ticari Defterler- İspat Yükü-
Davalının ticari defterlerinde kayıtlı veresiye fişlerine ilişkin malların teslim edildiğinin kabulü gerektiği- Davalının ticari defterlerinde kayıtlı olan veresiye fişlerindeki teslim alan kişiler tarafından teslim alınan mal var ise bu malların da ...
37 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Usul Ekonomisi
Süresiz şikayet hallerinde, yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin usul ekonomisi ilkesi gereğince incelenmesi gerektiği-
38 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Protesto-
Ödememe protestosu çekilmediği gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu-
39 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İkinci Takibin Usul Ekonomisi İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi (İİK. 40; HMK. 30)
Alacaklının düzeltilerek onama ilamında belirtilen ve miktarı artırılan icra inkar tazminatı alacağı için önceki dosyadan takibe devam olanağı bulunduğundan ikinci takibin iptali gerekeceği-
39 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Acize Belgesinin Sunulması-
Aciz belgesinin; tasarrufun iptali davası açılmadan önce, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasında ve hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonra da sunulabileceği- Borçluya ait taşınmaz üzerine konulan haczin, borçlunun meskeniyet  şikayeti üzerine i...
39 gün önceBursa Bam paylaşıldı
Karşılıksız Çek Şikâyetine İlişkin Dilekçede Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişilerin Belirtilmesi-
Müşteki tarafından icra ceza mahkemesine verilecek olan şikâyet dilekçesinin, şüpheli veya şüphelilerin isimleri ve şikâyet konusu olaya ilişkin bilgileri taşıması gerektiği- Karşılıksız çek şikâyetine ilişkin dilekçede dilekçenin üzerine el yazısı i...
39 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Bedelinin Tahsili- Islah ile Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Dava Kapsamına Alınamayacağı-
Usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak ıslah edilmiş bir dava varmış gibi ıslah edildiği belirtilen miktarlar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olacağı- Değer kaybı talebi ile açılan davada, davacının dava dilekçesinde meydana gel...
39 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Dosyasının Zayi Olması-
İtirazın iptali istemine dayanak icra dosyasının zayi halinde 4473 sayılı yasa hükümlerden faydalanılarak ve bu yasadaki hükümlerin uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanması yoluyla yenileme (ihya) işlemlerinin tamamlanması, taraflardan ellerinde bulu...
39 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Antalya Konferansı
Güncel Gelişmeler Işığında İcra ve İflâs Hukuku
40 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İcra Müdürlüğüne Yapılan Yetki İtirazı-
Davalı taraf ödeme emrine karşı icra müdürlüğüne yaptığı itirazında yetki itirazında da bulunarak, yetkili icra müdürlüğünü de bildirmiş olduğundan, İtirazın iptali davasına bakan mahkemece öncelikli olarak icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün ...
41 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Özen ve Sadakat Borcuna Aykırı Davranması- Nedensellik Bağı-
Alacağın tahsiline yönelik olarak açtığı davayı takip etmeyerek davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet veren davalı avukatın özen ve sadakat borcuna aykırı davranmış olduğu- Davalı avukatın ihmali ile müvekkili davacının uğradığı zarar arasında uygu...
41 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kazı Çalışması Sırasındaki Zarardan Kaynaklı Tazminat İstemi-
İSKİ'nin tacir olduğu, “yargı harçlarından” muafiyetinin olmadığı-Davacı, tacir olduğundan, olay günü haberdar olduğu zararı nedeniyle, tacirin zarar veren hakkında bir yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açması gerektiği- Tacir olanlar için dava aç...
42 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası Sırasında Borçlunun İflası-
Mahkemece, borçlu iflas etmiş ise iflas idaresi mi yoksa İİK'nun 245. maddesi gereğince davacının iflas idaresinden yetki alması halinde davacı alacaklı mı devam edecek, belirlenerek ve buna göre taraf teşekkülü sağlandıktan ve taraf delilleri toplan...
42 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Paydaşlığın Giderilmesi Davası- Taraf Teşkili- Tebligat Kanunu 21/2'ye Göre Tebligat-
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçının diğer paydaşlara karşı açacağı; davada bütün paydaşların yer almasının zorunlu olduğu, paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçıla...
42 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz- Aracın, Borçlunun Diğer Kredilerinin de Teminatı  Olması- Haksız Şart-
Bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi kapsamında kullanılan kredi sözleşmesinde, rehne konu aracın, borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu yönündeki bir kaydın yazılmamış sayılması gerektiği, Tüketici Kanunu'nun amacı olan tü...
42 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Islah- Faiz-
İtirazın iptali davası ıslah dilekçesi ile alacak davasına çevrilmişse de, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediği halde, mahkemece, yasal faize hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-
42 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Site yönetimin, kat malikleri adına; binadaki ortak ve bağımsız bölümlerdeki ayıplı işlere ilişkin dava açabilir mi?
Ana gayrimenkulün yönetimi için atanan yönetici veya Yönetim Kurulunun, kural olarak, aktif ve pasif husumet ehliyetleri bulunduğu, ancak bu ehliyetin kapsamının KMK.'nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olduğ...
43 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelinin Sevhen İpotekli Taşınmazın Sahibinin Hesabına Yatırılması- Menfi Tespit/İstirdat Davası- Pasif Husumet-
Davacı bankanın dava dışı olan üçüncü kişi aleyhine icra takibi yaptığı ve takip alacağını Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik ettiği, dava dışı üçüncü kişinin davacı bankada hesabının bulunduğu, ihale bedelinin sehven dava dışı bu üçüncü kişinin hesabına ...
43 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Savcı Hakkında "Fetö Mensubu Olduğuna Yönelik Yapılan Haksız Şikayet"ten Kaynaklı Tazminat Davası-
Manevi tazminatın zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşıdığı, bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmediği- Dava konusu...
43 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşten Çıkarılanın Eski Şirketi Hakkında Sosyal Medyadaki Beyanları- İfade Özgürlüğü-
Davalının, çalıştığı eski şirket hakkında hakkında sarf ettiği hoşa gitmeyen, sarsıcı hatta rahatsız edici, icapsız, kaba ve kişisel değer yargısı niteliğindeki ifadeler nedeniyle, davacı şirket lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği, ifade özgürl...
47 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Suça konu çekin "ödeme yasağı" nedeni ile bankaya ibrazında ödeme yapılmadığı, muhattap banka tarafından çek arkasına vurulan kaşe ile anlaşıldığından, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı-
47 gün önceİzmir Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Her çek yaprağının ayrı bir suç oluşturacağı ve bu nedenle sanık hakkında her bir çek için ayrı ayrı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması gerektiği- Sanık hakkında iki ayrı çekten dolayı mahkumiyet hükmü kurulduğu halde çek düzenleme v...
49 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Tazminat İstemi- Matufiyet Unsuru-
Hukuka aykırı eylemde bulunan kişi mağdurun ismini açıkça belirtmemiş veya isnat ettiği fiili üstü kapalı bir biçimde geçiştirmişse, isnadın mahiyetinde ve mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredi...
49 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı-
Davacı beraat ettiği ve haksız olarak kendisine karşı açılmış olduğunu iddia ettiği ceza davasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş ve buna ilişkin vekili ile arasında ücret sözleşmesi imzalanmış ise de, sözleşme taraf olan yanları bağlayıp üçüncü...
49 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yedieminlik Ücreti Alacağı-
Yedieminlik ücreti alacağı saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu konudaki uyuşmazlığın genel mahkemede çözülmesi gerektiği-
53 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketicinin Seçimlik Hakları-
Malın ayıplı olması durumda, tüketicinin seçimlik haklarının 6502 s. Yasanın 11. maddesinde düzenlendiği- Bu seçimlik haklarda tüketici; bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indiri...
53 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Kanunu mad. 165
Avukatın ücretinden vekil edenin hasmının sorumlu olabilmesi için, avukatın takip ettiği davanın taraflarının aralarındaki ihtilafı sulh yolu ile ve her şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları ve takipsiz bırakmaları gerektiği-  Sulh anlaşma...
54 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı-ı Müstear Kavramı-
Adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasına  "nam-ı müstear" dendiği ve bu tür işlemlerin İİK. mad. 277 vd. uyarınca iptalinin istenebileceği- Mahkemenin "borçlu ile üçüncü kiş...
54 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Taşınmazın Tahliyesi Sırasında) Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi-
Taşınmazı tahliye eden davalıların taşınmaza kasten zarar vermesi hukuka aykırı olmakla birlikte, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığından, taşınmaz maliki lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği-
56 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Dilekçesindeki İfadelerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Olmadığı-
Davalının davacı hakimin yaptığı işlemlerden dolayı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, ''İş bu davanın yargılamasının devam ederken davacı tarafından ... tarihinde dava açıp, aynı gün içinde karar verilmesi de düşündürücüdür...
56 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Alacaklarının Tahsili- Haklı/Haksız Azil- Savunmanın Genişletilmesi-
Müvekkilin, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebileceği- Davalının, cevap dilekçesi ile"haczedilen mallarının satışının istenilmemesi" nedeni ile zarara uğradığını sav...
58 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emlak Komisyonculuğu Ücreti- Cezai Şart-
Mülk sahibi ile alıcı arasında gayrimenkulün satışına aracılık yapıldığına dair komisyon sözleşmesi gereğince, davalı tarafından taşınmazın satış bedelinin % 3’ü oranında tellaliye ücretinin ödenmesinin taahhüt edildiği; sözleşmenin tamamlanmasından ...
59 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Bankanın (Eski Müdür Yardımcılarından) Zararının Tazmini İstemi-
"Temerrüt faizi"ne ayrıca "temerrüt faizi" yürütülemeyeceği (TBK. mad. 121/3)- Banka müdür ve müdür yardımcısının, dava dışı firmalara usulsüz kredi kullandırmaları nedeniyle tahsil edilemeyen krediler nedeniyle oluşan zarar, dava dilekçesinde ana pa...
60 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Bedelinin Uyarlanması İstemi-
1960 yılında davacıların murisi lehine tesis edilen ipotek bedelinin uyarlanması istemine ilişkin davada, davacıların murislerinin 1987 yılında ölümünden yaklaşık 26 yıl geçtikten sonra bu davayı açımış olması karşısında, sözleşmenin davacılar tarafı...
60 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Akdi Avukatlık Ücretinin Ödendiğinin İspatı-
Davaya konu vekalet ücretine dayanak tapu iptal tescil davası, davacı tarafın istifasından önce sonuçlanmış olup davalının akdi vekalet ücretinin ödendiğini savunduğuna göre bu iddiasını ispatlamak zorunda olduğu- Davacı tarafından düzenlenen takip e...
60 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Terör Zararlarının Tazmini için İlgili Komisyondan Tazminat Alınması- İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret (AAÜT)
Terör zararlarının tazmini için ilgili komisyondan tazminat alınması hususunda yürütülen iş, ancak iş takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebileceğinden mahkemece azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusu...
60 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
UYAP sistemi üzerinden alınan kısa kararla gerekçeli karar arasında açık bir çelişki ortaya çıkmış olup böyle bir durumun bozma nedeni oluşturacağı ve bozmadan sonra mahkemenin önceki kısa kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi giderme koşuluyla vicdani ...
61 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
3533 s. Yasa'da Gösterilen Daire ve Kuruluşlar-
TCDD'nin, 3533 sayılı Yasada gösterilen daire ve kuruluşlardan olmadığı ve mecburi hakem yargılamasına tâbi olmadığı-
62 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredi Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıkta Akdi ve Temerrüt Faizi-
Ödeme emrine süresinde itiraz edilmemiş olması halinde, davacı-alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukuki yararının olmadığı- Ticari nitelikteki genel kredi sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta akdi ve temerrüt faizinin sözleşme hükümlerine göre ...
62 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" Açıklaması ile Yapılan Havalenin Hukuki Niteliği-
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" açıklamasıyla yapılan havalenin paranın borç olarak gönderildiği anlamına gelmediği- Davalı karz ilişkisini inkar ettiğine göre, karz ilişkisinin varlığını davacının kanıtlaması gerektiği-
62 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Konulan Haciz- Muvafakatin Zamanı ve İçeriği-
Emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için, hak sahibi tarafından açıkça yetki verilmesi gerektiği- Emeklilikten veya icra takibinden önce virman yapılmasına yetki verilmesinin emekli maaşından kesinti yapılabileceği anlamına gelmeyeceği-Borçlunun m...
63 gün önceGaziantep BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Nedeniyle (İbraz Eden Hamilin) Şikayet Hakkı-
Müştekinin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığının anlaşılması halinde, karşılıksız çek düzenleme nedeniyle şikayet hakkı bulunmadığı ve bu durumda İİK. mad. 347. gereğince şikayetçinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği-
63 gün önceAntalya BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu- Sanık Olarak 'Tüzel Kişin'in Gösterilmesi-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda, sanık olarak borçlu tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişi yada kişiler hakkında isim belirtmek suretiyle davanın açılması gerektiği; aksi halde davanın reddi gerektiği-
64 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İİK. mad 45, 167
Borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile, elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de; öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğinden, tercih hakkını bu takip türünden yana ...
67 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Anne-kız arasındaki tasarrufun İİK. mad. 278/3-1 uyarınca bağış niteliğinde olup iptali gerektiği- Dava değeri, iptali istenilen tasarruf konusu işlemin değeri ile takip konusu alacağın miktarından hangisi az ise o olduğundan, yargılama giderleri ve ...
68 gün önce12. ve 8. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Haczin Kaldırılması- Tahsil Harcı- Yargıtay Hukuk Dairelerin Farklı Görüşü-
Haczin Kaldırılması Talebi Üzerine Alınması Gereken Harç
69 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Tarsus Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
70 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi- Kayıt tutma yükümlülüğü- HMK 220, 221-
Davalı şirket ile davacının çalıştığı alt işverenler arasındaki gişe hizmetlerine ilişkin asıl işveren-alt işveren ilişkisinin İş. K. mad. 2/6 uyarınca, muvazaalı olup geçersiz olduğu ve davacının işe başlangıç davalı asıl işverenin işçisi olarak kab...
70 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası- Kesinleşme Şartı-
Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği-
73 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptal Edilen İpotek- İhale Bedeli- Rüçhanlı Alacak-
Tasarrufun iptali davası ile, iptal edilen satış işleminden sonra konulan ipotek nedeniyle ipotek alacaklısının ipotek hakkının mevcudiyetini korumayacağının kabulü gerekeceği; "ipotek alacağının rüçhanlı alacak olduğu ve İİK. mad. 129 gereğince ihal...
74 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih Kararı ile Değiştirilemeyecek Hususlar-
Tavzih kararıyla tarafların hak ve borçlarında değişikliğe gidilebilmesi mümkün olmadığı, tavzih dilekçesi kabul edilerek alacağın değiştirilmesinin bozma nedeni olduğu-
75 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptal- Kefalette Eş Rızası
Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan -28.3.2013 tarihli değişiklikten önceki- TBK. mad. 584/1 uyarınca, eşlerden biri ancak diğerinin yazılı rızası ile kefil olabileceği- Davalı tarihsiz muvafakatname belgesindeki imzanın eşine ait olmadığı ileri s...
75 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Özel Hastane Ruhsatnamesinin Haczi-
Satış işlemleri "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce başlatılmış ise, talep tarihinde aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ruhsat devrinin gerçekleştirilebil...
75 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
İİK.nun 78. maddesinde belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının "haciz isteme hakkı"nın düşeceği, bu durumda, alacaklının, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, il...
77 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2- Yetki Belgesi- Hazce İştirak Eden Alacaklıların Muvafakati-
Şikayet dilekçesinde borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden a...
83 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan (Devlete Karşı) Tazminat Davası-
Elkoyma tarihi itibari ile devlete karşı açılacak olan haksız el koymadan kaynaklanan tazminat davalarında CMK. mad. 141 ve 142 uyarınca ağır ceza mahkemesi görevli olduğu-
83 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Vaadi Sözleşmesi- Sübjektif İmkansızlık-
Noter huzurunda düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin, “borç doğuran” bir sözleşme olarak geçerli olduğu ve davacının, sübjektif imkânsızlık nedeniyle tasarrufi işlemin, yani ifanın yerine getirilememesi sonunda meydana gelen zararın tazminini, TBK. m...
83 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası-
Kefalette eş rızasını arayan hükmün (TBK. mad. 584), yürürlük tarihi olan 01.07.2012'den önce düzenlenmiş sözleşmelerde uygulanamayacağı-
83 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka tarafından davalılara gönderilen kat ihtarında belirtilen ödeme süresi dolmadan girişilen takipte takip tarihi itibari ile istenilebilir bir alacağın varlığından bahsedilebilir mi?
Davacı alacaklı tarafından icra takibine geçilebilmesi için hesabın kat edilmesi yeterli olduğunu, kat ihtarnamesinde ödeme için verilen süreden önce icra takibine başlanması halinde bu durumun, sadece faiz hesabında dikkate alınması gerektiği, "güve...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Kararı Tarihi İtibariyle (İİK. 129 Uyarınca) Karşılama Prensibi-
Satış karar tarihi itibariyle, İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinin uygulanması gerektiği- İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinde, 2. arttırmada ihale bed...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Muhatabın iş yerinde bulunup bulunmadığına dair bir açıklamanın tebliğ evrakında yer almadığı görülmekle, borçlunun gerçek kişi olduğu dikkate alınmadan ve adreste bulunmadığının tespiti yapılmadan “şirketin yetkilisi imzasına” şeklinde yapılan tebli...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Tebligat mazbatasında, muhatabın "görevde" olduğu bilgisinin kimden alındığı belirtilmediği gibi, borçlunun tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği de tespit edilmediğinden, tebligatın usulsüz olduğu- Borçlu icra takibinin iptali istemi...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun İtirazının taraflarına Usulsüz Tebliği- İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi- İİK. 264/2-
Tebligat mazbatasına, tebliğ memuru tarafından beyanda bulunan ve kendisine haber verilen komşunun adı ve soyadı yazılmadığı için tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Borçlunun takibe yaptığı itiraza ilişkin alacaklı vekiline yapılan tebliğ işlemi usulsü...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliyenin infazı- Eski hale iade-
İİK’nun 40/2. maddesi hükmünün ilamlı takiplerde uygulanabileceği, tahliye istemli takip bakımından anılan maddenin uygulanamayacağı-
88 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. 71/1, TMK. 2
Borçluların, protokolün feshine yönelik ihtarname gönderdikten sonra, yani, protokol taraflarınca feshedildikten sonra, bu protokole dayanarak takibin ertelenmesi talebinde bulunulmasının, dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı-
88 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Fiil- Gerçek Zarar- İcra İnkar Tazminatı- ASKİ Tarifeler Yönetmeliği-
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında, zarar görenin, ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı "gerçek zararını" haksız fiil sorumlularından isteyebileceği- Özel olarak adam tutulup çalıştırıldığı kanıtlanmadıkça haksız fiil meydana gelmeseydi ...
90 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibi Kesinleşmeden Yapılan Haciz- Vekalet Süresi Dolan Vekile Tebligat-
Vekalet süresi dolan vekillere icra emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmeyeceği ve icra takibi kesinleşmeden yapılan haciz talebinin geçersiz olduğu-
91 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Harcı- Hatalı Olarak Maktu Harç Alınması-
Temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmaması halinde, temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan miktar dikkate alınarak hesaplanacak nispi karar harcının ¼ oranında...
91 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 46- Tazminat İstemi- Hakimin Kusuru-
Tapu müzekkeresinde yanlışlık yapılması, bazı bağımsız bölüm numaralarının yazılmaması veya ilgisiz parsellerin müzekkereye derç edilmesi kısaca kurulan karara kısmen aykırı müzekkere yazılmasında ve bunu hakiminin kontrol etmeden imzalaması ve bunun...
92 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali İlamının İcrası- İİK. 283/2
Tasarrufun iptali davasının, İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkünse de, bu durumda, ilam doğrultusunda üçüncü kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekeceği, üçüncü kişiye icra ...
95 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- İpotek Sahibi Bankanın Hukuki Yararı-
Dava konusu taşınmaz üzerinde davacı bankanın ipoteği mevcut olup, anılan taşınmaz davacı bankanın ipoteği ile birlikte borçlu tarafından oğlu olan davalı üçüncü kişiye satıldığı, davacı tarafından davalılar aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu i...
96 gün önceMadde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
100.000 TL'nin Altındaki Ticari Davalarda Basit Yargılama Usulü
96 gün önceTahkim Maddelerine İlişkin Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Tahkime İlişkin HMK'da ve 4886 s. Kanunda Yapılan Değişiklikler
96 gün önceHMK. Madde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Bilirkişinin Görev Süresi Konusunda Yapılan Değişiklik
96 gün önceMadde Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Elektronik Tebligat Konusunda Yapılan Değişiklik
96 gün önceİİK'nda Değişen/Eklenen Hükümler paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda Getirilen Yenilikler/Yapılan Değişiklikler
96 gün önceKanun Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Madde Metinleri
97 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Bankanın Süresinde İbraz Edilen Çeke Karşılıksız Kaşesi Vurmaması Halinde, Bu Çek Kambiyo Takibine Konu Edilebilir mi?
Çekin muhatap bankaya ibraz edilmesi üzerine, bankanın "çek üzerindeki imzanın, keşidecinin imzası ile uyuşmaması" nedeniyle hiçbir işlem yapmaması halinde, süresinde yapılan ibraz nedeniyle, alacaklının (TTK. mad. 796 ve 808 gereğince) müracaat hakk...
98 gün önce7.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
WhatsApp' ta Geyik Muhabbeti- Geçerli Fesih- İşe İade Davasının Reddi
İş yerindeki Bölge Müdürü tarafından Whatsapp grubunda çalışan ile arasındaki süreç paylaşılmış ve "dayı" olayı geyik muhabbetine dönüşmüş olup, davacının bu Bölge Müdürüne youtube adlı video paylaşım sitesinde izlenebilen "dayıya dayayan dayı" adlı ...
98 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp Sisteminin Kişisel Veri Niteliği- İşçilerin Whatsapp Grubunda Çalışma Koşullarının Olumsuzluğu Hakkında Yazışmaları- Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistem olan Whatsapp sisteminde, kişinin, diğer kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilse de, bu sistem, kendi içinde ...
98 gün önceÖzel Konferans Duyurusu paylaşıldı
21.04.2018 İstanbul
İcra Hukuku Konferansı
99 gün önce8.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faiz Serbestisi- Avans Faizi- TBK. mad. 120- Üst Sınır
Türk Ticaret Kanununun 8.maddesindeki faiz serbestisinin, emredici nitelikteki Türk Borçlar Kanunu'nun 120.maddesi ile sınırlandığının kabulü gerektiği- Alacak TBK'da düzenlenen kira ilişkisinden kaynaklanmış olup, davacı tarafından sözleşmede kararl...
99 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat İstemi- Hakkaniyet İndirimi-
Haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, davacıya ait çekici ve dorsenin haczedilerek muhafaza altına alındığı, söz konusu araçların (2 buçuk ay sonra) davacıya teslim edildiği, davacının araçlarını kullanamaması neden...
100 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşın Konan Haciz- Koşula Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
101 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Hatay Barosu Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
102 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Marka Hakkına Tecavüz- Kesinleşmeden Takip Yapılıp/Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
HMK. geçici 3. maddesinin atfı ile uygulanması gereken HUMK. mad. 443/4 (HMK. mad. 367/2) hükmünce aile ve şahsın hukuku ile ilgili ilamlar kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemeyecekleri, anılan maddede belirtilen hükümlerin, Türk Medeni Kanunu'...
102 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
İlamda hükmedilen yargılama gideri, vekalet ücreti ve bu alacakların faizinin hüküm kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-
102 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mazeret- Yetki Belgesi-
Yetki belgesi verilen avukatların da mazeret bildirmesi gerektiği-
103 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dul Maaşı Aylıkları- İtirazın İptali- Likit Alacak- İcra İnkar Tazminatı-
Dava dışı (davalıların) murisin yersiz olarak tahsil ettiği dul maaşı aylıklarının adına borç kaydedilmesi ve borcun bir kısmının sağlığında tahsil edilmesinden sonra kalan borcun mirasçılarından tahsili için başlatılan icra takibine itiraz üzerine, ...
104 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TRT Katılım Payı Alacağı- Zamanaşımı- Gecikme Faizi-
TRT katılım payına ilişkin alacağın 818 s. BK. mad 125 uyarınca  on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Sistem kullanım bedeli isteği ve buna uygulanacak gecikme faizinin 3093 sayılı kanunun 5-c ve 6183 sayılı kanundaki oranlar üzerinden hesaplan...
105 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kurum Zararı- Türkiye Futbol Federasyonu- Temsil Gideri- İbra-
Türkiye Futbol Federasyonunun özel bütçeli özerk bir kuruluş olduğu, dava konusu yapılan harcamanın genel kurulca “temsil gideri” kapsamında kabul edildiği ve Genel Kurul’un ibra kararı gereğince, kurum zararına dayalı alacak isteminin tümden reddine...
106 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat- Aktif Husumet Ehliyeti-
Davanın açıldığı tarih itibarı ile davacı aracın maliki olduğundan, yargılama esnasında aracı devretse de, davacının istirdat davasında aktif husumet ehliyetinin bulunduğu-
106 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gizli Ayıp- Ayıplı Mal Davası- Eksik İmalatlar- Satıcıya İhbar Yükümlülüğü- Tüketici-
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da "gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine" dair bir hüküm bulunmadığı- Tüketici Kanun'da gizli ayıba ilişkin hüküm bulunmadığından, Türk Borçlar Kanununun bu konudaki 223. madde...
107 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacak Davası- Satın Alınan Dairenin Banyosunun Bulunmaması ve Dairenin Olması Gerekenden Eksik m2 Olarak Yapılması-
Davacı öncelikle "banyo imalatını onaylı proje dışında diğer taşınmazlardaki banyolar gibi yapılmasını" talep etmişse de, bu hususun yeni bir proje gerektireceği ve yeni bir proje düzenlenmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının bedel in...
108 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Borcun Doğum Tarihi-
Borcun doğumundan önce başlayan bir süreçte yapılan işlemin, alacaklıdan mal kaçırma amacı ile yapıldığından söz edilmesi mümkün olmadığından davanın reddi gerektiği-
109 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Fiil- Yemin-
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat isteminin dayanağının haksız fiil olduğu- Haksız fiil failine yemin teklif edilemeyeceği-
109 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AVM'de Yaşanan Hırsızlık- Müşterilerin Mal Güvenliği- Tazminat-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı g...
111 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/3- Üçüncü Kişi Bankanın Açtığı Menfi Tespit Davası- İtiraz Dilekçesinde Havale Kaydının Olmaması-
Davacı-üçüncü kişi bankaya İİK. mad. 89 uyarınca, 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havales...
111 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet-
Bir şikâyetin görülmesi ya da icranın geri bırakılması isteminin karara bağlanabilmesi için ortada derdest bir icra takibi olması gerektiği-
111 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sayıştay Kararının İcrası-
(Eda hükmü içeren ve kesinleşen) Sayıştay kararı ile ilamların icrası yolu ile takip yapılabileceği-
112 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Sağ Kalan Eşin İpoteğin Geçersizliğini İleri Sürmesi-
Davanın açıldığı tarihte davalı eş üzerine kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı banka lehine konulmuş bir ipoteğinin geçersiz olduğunu davacı sağ ileri sürmüş olup, açık rıza alınmamış ise bu ipotek işlemi geçersiz olacağından, malik olan eşin ölümünün...
112 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası-
Aile konutu niteliği taşıyan dava konusu taşınmaza ipotek tesis edildiği sırada, davalı şirket tarafından davacı eşin açık rızasının alınmadığı anlaşılırsa, TMK. mad. 194/1 uyarınca yapılan işlemin geçersiz olacağı- "Tapu kütüğünde 'aile konutu' şerh...
112 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Cebri İcra Yoluyla Satış- İpoteğin Kaldırılması-
Aile konutu niteliğini haiz taşınmazın cebri icra suretiyle davalı bankaya satışının yapılması durumunda, davacının TMK'nın 194. maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanamayacağı, ipoteğin kaldırılması talebinin konusuz kalacağı- Bir taşınmazın borç...
113 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Halinde, "Nisbi Vekalet Ücreti" Ödeneceği-
Zamanaşımının, hakkın esasına ilişkin bir mesele olduğu- Zamanaşımı def'i ileri sürülmedikçe, o hak ve alacak için yasanın öngördüğü zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile, hâkimin bunu kendiliğinden göz önüne alamayacağı- Alacağın "zamanaşımına uğramas...
114 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yediemindeyken Zarar Gören Araç- Tazminat İstemi-
Davacı, aracının davalı yedieminde iken (boş bir araziye terk edildiği, kaza yapıldığı, ön tarafın tamamen göçük ve darbeli, camlarının kırık olduğu, damperinin olmadığını ve bu nedenle) zarar görmesi nedeniyle icra takibi sırasında belirlenen değeri...
115 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Ödeme- Bozma Sonrası Talep Edilebilecek Alacak Miktarı-
İcra takibinden sonra borçlu tarafından yapılan kısmi ödemenin ödeme tarihi itibarıyla TBK. mad. 100 gereğince, öncelikle masraf ve faize mahsup edilmek suretiyle bakiye asıl alacağın belirlenmesi, belirlenen bu bakiye asıl alacak matrah alınarak boz...
116 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz-
Alacağın temlikinin ivazı olarak ipotek tutarı kadar bir paranın bankaya yatırılmış olmasının, kural olarak borcun ödemeyle sona erdiği anlamına gelmediği- Borçlunun şahsının önem taşımadığı borç ilişkilerinde edimin, üçüncü kişi tarafından yerine ge...
117 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Müdürünün İİK. mad. 5 Uyarınca Sorumluluğu- Tazminat Davasında Faiz Başlangıç Tarihi-
İcra müdürünün, kararın bozulması nedeniyle, "teminat üzerindeki haczin kaldırılmasına" karar vererek, teminatın borçlular tarafından çekilmesine neden olması üzerine Adalaet Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasının kabulü ile faiz başlangıç tari...
117 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Erken Kapama- Bağlı Kredi Sözleşmesi- Alacak Davası-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
117 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının Talebinin Yargılama Sırasında Yerine Getirilmesi- Vekalet Ücreti
Satın aldığı araçtaki ayıp nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimini isteyen davacının talebinin yargılama sırasında yerine getirilmesi halinde, -söz konusu durum karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’nin 6. maddesi gereği- ön inceleme tutanağı...
117 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müvekkilin Avukata Karşı Tazminat İstemi- Zamanaşımı- Hakkın Doğum Tarihi-
Müvekkilin avukata karşı tazminat istemi, bir ve beş yıllık zamanaşımına tabi olduğundan, mahkemece, öncelikle, davacının hakkın doğumunu öğrendiği tarih konusunda araştırma yapılıp değerlendirme yapılması gerektiği-
119 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2 Uyarınca Açılan Davada Görev-
Borçlu eşin alacaklısının icra müdürlüğünden İİK.'nun 120/2. maddesine göre aldığı yetkiye dayanarak katılma alacağı talebinde bulunduğu davanın aile mahkemesinde, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde de aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeler...
119 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminatın Bölünmezliği-
Manevi tazminat bölünemeyeceği, bir defada istenilmesi gerektiği- Davacının manevi zararına karşılık yapılan ödemeyi kabul ederek ibraname vermesi halinde, manevi tazminat talebinin reddi gerektiği-
119 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları- Gerçek Ücret- Emsal Ücret Araştırması- Kesin Süre-
İş sözleşmesinin tarafları arasında ücret miktarı konusunda çıkabilecek ihtilaflarda gerçek ücretin her türlü delille ispatının mümkün olduğu- Ücretin mevcut delillerle şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi mümkün bulunmadığı durumlarda, yapı...
120 gün önce7. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Tazminat ve Alacaklarının Hesaplanmasında Bordronun Gerçeği Yansıtmaması Durumu-
İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında emsal ücret araştırması yap...
120 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
121 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Edilen Bilirkişi Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmesi- Şikayet Edilen Bilirkişinin Manevi Tazminat İstemi-
Davacı bilirkişi hakkında “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Yapma” suçundan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse de, davalı, taraf olarak bulunduğu dosyada aleyhine bilirkişi raporu düzenlenmesi üzerine hukuk mahkemesi...
123 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Uyuşmazlıklarında Ayıp İhbarının Süresi- Gizli/Açık Ayıp Ayrımı- Bilirkişi Raporu-
Tespit edilen hususların açık-gizli ayıp olduğu konusunda bir ayrım yapmayan bilirkişi raporunun hükmüne esas alınamayacağı- Davalının "süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı"na ilişkin savunması da değerlendirilmemiş olduğundan, mahkemece talep ve tespit...
123 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık (Akdi Vekalet) Ücreti-
Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, "hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri" uygulanarak avukatlık ücretin belirleneceği-
124 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yapı Denetim Hizmet Bedeli- Görev-
Yapı denetim hizmet bedelinden kaynaklanan itirazın iptali davasının asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
124 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Davacıların murisi kazanın oluşumunda %75 oranında asli kusurlu bulunsa da, kusur durumu diğer hususlar göz önüne alınarak bir miktar da olsa hakkaniyete uygun ölçüde manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği- Haksız eylem failinin, haksız eylem tarihi...
125 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV Oranına İlişkin Şikayetinde Süre-
Şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca şikayetin süreye tâbi olmadığı, ancak gerek süreli, gerek süresiz şikayetin icra takibi sonuçlanıncaya kadar yan...
126 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı Senet ve Bu Senede Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi (TBK. 19)
İİK. 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının, davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığı- TBK. mad. 19 gereğince muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin iptali istem...
126 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin Paraya Çevrilmesi- Islah
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinin ıslah yolu ile alacak davasına dönüştürülemeyeceği-
127 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kentsel Dönüşüm Projesi- Yapı Bedeli- Enkaz Bedeli-
Gecekondunun, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında davalı belediyeye devri hususunda taraflar arasında taahütname imzalanmış olup davacıya yapı bedelinin tamamının mı yoksa sadece enkaz bedelinin mi ödenmesi gerektiği konusunda, tarafların mevzuat hükü...
127 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Uyarlanması İstemi-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
128 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İştirak Nafakasının Kaldırılması- Boşanma Protokolündeki Bir Maddenin İptali İstemi- Harç-
İştirak nafakasının kaldırılması ve boşanma protokolünün "çocuğun eğitim ve sağlık masraflarının baba tarafından karşılanacağı" ile ilgili maddesinin iptali isteklerin her birinin ayrı ayrı harca tabi olduğu-
129 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Müşterek Çocuğun Okul Masrafları- İştirak Nafakası-
Menfi tespit davasında ispat yükünün kural olarak davalı alacaklıya ait olduğu ve davalı alacaklının, davacı borçludan, alacağının bulunduğunu ispat etmekle mükellef olduğu- Davacı borçlu aralarındaki hukuki ilişkiyi ve bundan kaynaklanan borcunun ol...
131 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Davalı İşveren Tarafından İşe Başlatılmaması-
Davalı işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen davacının işe gelmediği savunulmuş ve mahkemece de davacı işçinin işe başlamakta samimi olmadığı gerekçesi ile işçilik alacaklarına ilişkin açılan davanın reddine karar verilmişse de, davalının he...
131 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılık Unsuru Taşıyan Hukuki İlişkilerde Yetki Şartının Geçerliliği-
Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmede "tartışmayı taraflar kendi aralarında çözemedikçe tartışma ... Cumhuriyetinin ilgili mahkemesinde yapılacaktır" şeklindeki yetkili kılınan mahkeme ismen zikredilmiş bulunmadığından "belirli olma" kriterini taşımay...
132 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davadan Feragat-
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebileceği- Birleşen boşanma ve nafaka istemli davalar nedeniyle davacı (kadın) vekili, davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirdiğinden, bu beyan çerçevesinde iş...
134 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi- Desteğin Kusurlu Davranışlarının, Destek Görenlere Yansıması-
Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün (desteğin) ölümünden işletenin sor...
136 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Borcun Doğum Tarihi-
Tasarrufun iptali davaların görülebilmesi için, iptali istenilen işlemin, borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması gerektiği- Ticari hayatta bankaların verdikleri kredi karşılığı teminat senetleri almalarının mutad bir uygulama olduğu- Banka kayıt...
136 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Davalarında Yetki-
Genel yetkili mahkemenin davalının yerleşim yeri mahkemesi olduğu (HMK. mad. 6.)- Sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu (HMK. mad. 10)- Tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de...
136 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Senedindeki Kefalet Kaydının Geçerliliği-
(01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen) ipotek senedinde yer alan kefalet kaydının geçerli olduğu- İtirazın iptali davasında, takip tarihi itibariyle davacının alacaklı olduğu miktar ve kefalet limiti gözetilerek bir karar verilmesi gerektiği-
136 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık Adına Şikayette Bulunma- Ortağın Kişisel Alacaklılarının Kar Payını Haczi-
Adi ortaklık adına şikayetin ortaklardan herhangi biri tarafından açılması zorunlu olduğu; tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına yapılan şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle icra mahkemesince re'sen reddine karar verilmesi gerektiği- Adi ...
136 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anonim Şirket Hisselerinin Haczi-
Anonim şirkette, payın, hisse senedine bağlanmasının zorunlu olmadığı- Eğer pay, hisse senedine (veya ilmuhabere) bağlanmazsa, çıplak pay olarak kalacağı ve hisse senedine bağlanmamış (çıplak) payın da hisse senedi gibi haczedilebileceği- Anonim şir...
137 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Kanun Tasarısı
137 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Bonoda Yetki Kaydı ve Bu Kaydın Üçüncü Kişiye Etkisi-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
137 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre- İtirazın Tebliği Şartı-
Davacı alacaklı vekili, icra dosyasında işlem yapmış olsa da, davacı alacaklıya borçlunun itirazının tebliğ edilmemiş olması halinde, "bir yıllık hak düşürücü süre içinde itirazın iptali davasının açılmadığı" gerekçesiyle itirazın iptali davasının re...
138 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müşterinin Alışveriş Mağazasında Eşyasının Çalınmasında Mağazanın Sorumluluğu-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı ...
139 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması- Yetki İtirazı
Alacaklının, takip talebine, takibe ilişkin belgeleri eklemediği için itirazın kaldırılması aşamasında artık bu belgelere dayanamayacağı, borç ve akdi ilişki de borçlu tarafından kabul edilmediğinden bu durumda akdi ilişkiye dayalı alacak söz konusu ...
140 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık Dinlenmeden Hüküm Kurulması-
Davacı erkeğin tahkikattan önce bildirmiş olduğu ve açıkça vazgeçmediği tanıkları dinlenilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisinin hatalı olduğu-
141 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıllık İzin Ücret Alacağı- Taleple Bağlılık
Davacı vekilinin dava dilekçesi ile -fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla- "2001 ve 2002 yıllarına ait kullandırılmayan yıllık izin ücreti"ni talep ettiği, yapılan yargılama sırasında mahkemece aldırılan bilirkişi raporları sonrasında dava...
142 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşı Haczi- Şarta Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
143 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- (Sonrasında) Açılan Menfi Tespit Davası- Bekletici Mesele-
Tasarrufun iptali davalarında, alacağın şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığı- Davalı borçlu ya da üçüncü kişinin, aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebileceği- Davalı borçlunun, icra taki...
143 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası Sonucu Ölenin Desteğinden Yoksun Kalanların Uğradıkları Zararların Tazmini- Yetkili Mahkeme-
İş kazası sonucu ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini istemine ilişkin davalıların birden fazla olduğu davada, davacının, HMK. mad. 7 uyarınca, seçimlik hakkını davalılardan birinin yerleşim yeri iş mahk...
143 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti- 5510 s. K. mad. 4/1-a, 4/1-b
Davacının yurt dışında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra 18 yaşını ikmal ettiği 01.01.1989 tarihinin Türkiye’de sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine karar verildiği, ancak 3201 sayılı Kanun'un 5754 ve 6552 sayılı Kanun...
144 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Sahtecilik Def'i- Mutlak Def'i
Sahtecilik def’i mutlak def’ilerden olduğundan, kambiyo senedinde imza inkarında bulunandan sonra gelen herkese karşı ileri sürülebileceği- Bilirkişi incelemesi sonucunda imzanın davacıya ait olmadığı anlaşıldığından menfi tespit davasının kabulüne k...
145 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Şart- Maaşa Bloke Konulması-
Bankadan kredi alabilmek için davacının serbest iradesi ile kabul edip onayladığı sözleşme uyarınca kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle davacının maaşına bloke konularak kesinti yapılmasının mümkün olduğu, kredi sözleşmesinde yer alan bu hükmünün hak...
145 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- 3. Haciz İhbarnamesi- İİK 89/3
İİK mad. 89/3 uyarınca üçüncü kişinin, 3. haciz ihbarnamesinden sonra 15 gün içinde menfi tespit davası açması gerektiği, hak düşürücü olan bu sürenin mahkemece re’ sen dikkate alınması gerektiği-
146 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emrinin Tebliği- Yenileme Harcı
Haciz isteme hakkının ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekte düşeceği- Alacaklı vekilinin yasal bir yıllık süre içinde borçlunun menkullerinin/maaşının haczini talep etmiş olması halinde, alacaklının haciz isteme hakkının düşmeyec...
146 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yemin Sorusunu Hazırlama Görevi-
Davacı, "senet bedelinin ödenmeyen kısmı için elinde bulunan derileri davalıların murisinin şoförüne teslim ettiğini ve bu derilere mirasçı davalılar tarafından el konulduğunu, böylece borcunun bittiğini" iddia etmiş olup, davacı mahkemeye sunduğu ye...
147 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Görevsizlik Kararı- Dosyanın Gönderildiği Mahkemenin Görev Konusunu Re’sen Gözetmesi-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği ticaret mahkemesince dava, işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde verilmiş teminat bonosuna yönelik menfi tespit istemine ilişkin olduğu kabul edilerek hüküm tesis edilmiş ol...
147 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz Üzerine İkinci Kez Takip Yapılması-
İtiraz üzerine duran takibe karşı, itirazın kaldırılması veya iptali davası açmadan, duran takipten sonra ikinci kez takip yapılmasının mümkün olmadığı-
147 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih- Hükümde -Vekalet Ücretine İlişkin- Değişiklik
Tavzih yoluyla önceki hükmü değiştirecek ve tarafların sorumluluklarını artıran ya da eksiltecek şekilde vekalet ücretine hükmedilerek yeni hüküm kurulamayacağı-
148 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İhale Bedelinin Yatırılmaması-
İİK. m.133/I Uyarınca, Alıcının İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olduktan Sonra, İcra Dairesince “Alıcıdan Önce En Yüksek Teklifte Bulunmuş Olan Kişiye, Taşınmazı Teklif Ettiği Bedelle Alıp Almayacağı” Konusunda Ne Kadar Süre İçinde...
148 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faize de KDV İstenebilir mi?
Satış faturasından kaynaklanan alacağın likit ve belirlenebilir mahiyette olduğundan, İİK. mad. 67 uyarınca kabul edilen alacak üzerinden davacı yararına icra inkar tazminatına karar verilmesi gerektiği- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24...
148 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Malen Kaydı- Menfi Tespit Davası-
Kambiyo senetlerinin ticari kayıtlarda yer almamasının, kambiyo senedinden doğan alacağın bulunmadığı anlamına gelmeyeceği- Malen kayıtlı senedin, malın keşidecisine teslim edildiğine karine teşkil edeceği-
149 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İspat- Ses Kaydı
Kambiyo senedine dayalı menfi tespit davasında, ses kaydı delil olarak kabul edilebilir mi?
150 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu Alacağı- Hacze İştirak-
6183 s. K.'nun 21/1. maddesinde 3. şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağı hükme ba...
151 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Yetki İtirazı
İhtiyati haciz kararının verilmesinin ve infazından sonra icra takibinin kesinleşmesinin ihtiyati hacze itiraz hakkını ortadan kaldırmayacağı-
152 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mahcuzun Taşınmaz Rehni kapsamında olduğu ve Mütemmim Cüz Olması Sebebiyle Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikayet-
Şikayete (ve hacze) konu buhar türbininin elektrik üretimi olmadan, çevrim santrali çalışamayacağından, bilirkişi raporuyla mahcuzun işletmeden telef, tağyir ve tahrip olmadan ayrılmasının mümkün olduğunun tespit edilmesinin, mahcuzun mütemmim cüz ol...
153 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayeti- Satış İşleminin Durdurulması-
Borçlunun meskeniyet şikayetinin icra mahkemesince süre aşımı nedeniyle reddi kararının temyizinin, İİK. mad. 365/2 uyarınca satış dahil hiçbir icra işlemini durdurmayacağı-
154 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredide Müteselsil Kefalet İbaresinin Yer Almaması Halinde Kefalet Türünün Tespiti-
Kefilin takip dayanağı yapılan kredi sözleşmesinde davalının kefaletinin türünün belirtilmediği, müteselsil kefil olup olmadığının yazmadığı ve kefaletin türünün belirli olmaması nedeniyle davalının kefaletinin adi kefalet olduğu, TBK. mad. 585 uyarı...
155 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yurt Dışına Yapılan Para Transferi-
Gönderilenden başkasına ödenen havale nedeniyle alacak istemine ilişkin davada, davalı taraf cevap dilekçesi ile havale işlemi sırasında davacıya güvenlik kodu verildiğini, alıcının bu güvenlik kodunu ve geçerli kimlik belgesini ödeme noktasına ibraz...
156 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Protokol- Kefalet-
Davacı banka ile borçlu şirketin borçlarının yapılandırılarak taksite bağlanması ve protokolde belirlenen ödemelerin bir kısmının gecikmeli olarak yerine getirilmesi üzerine ikrar olunan tüm borçların muaccel hale geldiği- Genel kredi sözleşmesinde i...
156 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Kefalet- Aciz Vesikası-
Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde tutulan tutanakların geçici aciz vesikası niteliğinde olması halinde, kefile takip yapılabilir mi? Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde, borçlunun evinin kapalı olmasının tespitinden sonra, adi kefalet hü...
157 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki Şartı- Ticari Kredi- Müteselsil Kefil-
Banka ile tacir gerçek kişi arasında düzenlenen ticari nitelikte kredi sözleşmesinde yer alan yetki şartı sözleşmenin müteselsil kefillerini de bağlar mı?
158 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Özen Yükümlülüğü- Hesap Sahibinin Kusuru- Usuli Kazanılmış Hak
Müşterisinin bilgi ve izni dışında işlem yapan davalı Bankanın kusuru- Hesaptan para çekip teslim alan kişinin, davacının sözleşme ilişkisinin bulunduğu muhasebecisinin çalışanı olduğundan, iş yaptığı muhasebecisini seçme ve denetlemede kusurlu davra...
158 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutunun Kira ile Sağlanması- Tahliye İstemi-
TMK. mad. 194/son uyarınca, aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eşin, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline geleceği ve bildirimde bulunan eşin diğeri ile müteselsilen sorumlu olaca...
159 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borcun Sebebinin Takip Talebinde Gösterilmemesi-
Borcun sebebinin, takip talebi ile ödeme emrinde gösterilmediği anlaşıldığından, mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-
160 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması
Alacaklının takip talebinde dayandığı belgeler dışında bir belge dilekçeye eklenmek suretiyle itirazın kaldırılmasının istenemeyeceği-
161 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Teminat Mektubu-
Banka teminat mektubu vermekle üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden davalı bankanın, mektup bedelini derhal tazmin etmesi gerekmekteyse de, mektup henüz tazmin edilmeden mahkemece "teminatın ödenmemesi" hususunda verilen bir ihtiyati tedbir kararının ...
163 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki İtirazı- Açıkça Borca İtiraz Edilmemesi-
Borçlu, takibe itiraz dilekçesinde, yetki itirazı yanında, açıkça borca itirazını belirtmemiş, akdi ilişkiyi kabul ettiği ya da reddettiği yönünde beyanda bulunmamış olup, bu hali ile borçlunun akdi ilişkiyi kabul ettiği sonucuna varılması mümkün olm...
164 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Ortaklığından Çıkma İstemi-
Davacının müdürlük görevinden tek taraflı olarak istifa edebileceği, davalı şirketin müdürlüğünden ayrılmasına karar verilmesi talebi ile dava açmakta hukuki yararının olmadığı-  Şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesi istemine ilişkin davada, ...
165 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Aciz Vesikası-
Kesin aciz vesikası verilmesi talebinin reddine yönelik icra mahkemesi kararın kesin nitelikte olduğu-
165 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
Kocaeli Barosu İcra Hukuku Paneli
Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen, "İcra İflâs Hukukundaki Son Değişiklikler Yeni Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davaları" konulu seminer 6 Ocak 2018 Cumartesi günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
165 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Ticari Kredi- Temerrüt Faizi-
Genel kredi sözleşmesi uyarınca belirlenen temerrüt faizinin fazla oranda hesap edildiği iddiasıyla müşterek müteselsil kefilin açtığı menfi tespit davasında, "ticari" nitelikteki genel kredi sözleşmesinde temerrüt faizinin ne şekilde hesap edileceği...
165 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası- İpoteğin Kaldırılması-
Davalı eş dava konusu taşınmaz üzerinde diğer davalı şirket lehine ipotek tesis etmiş ve bu işlem sırasında davacı eşin açık rızası alınmamışsa da, dava konusu taşınmazın davalılardan satın alındığı, aynı tarihte davalı banka lehine ipotek tesis edil...
167 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu-
İİK. mad. 62/3 uyarınca, borçlunun, itiraz dilekçesinde yurt içinde adres gösterme zorunluluğu bulunduğu-
168 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Davalının İtiraz Hakkı- Hakkın Kötüye Kullanılamayacağı-
Direnme hükmü, davanın reddine ilişkin olduğundan, tedbir nafakası hususunu kapsamadığı, TMK. mad. 169 uyarınca hükmedilen tedbir nafakasının talebe bağlı olmaksızın (re’sen) takdir edildiği, geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren, karar k...
168 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç Kiralama Sözleşmesi- Menfi Tespit- Görev-
Araç kiralama sözleşmesi kapsamında aracı kiralayana hile ile imzalatılan senetlerin bono haline getirilmesi üzerine açılan menfi tespit davasının kira ilişkisinden kaynaklandığı ve görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu-
170 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehin Açığı Belgesine Dayalı İcra Takibi- Menfi Tespit- Kötüniyet Tazminatı-
Davacı hakkında başlatılan ilamsız icra takibinin dayanağı olan kesin rehin açığı belgesi, davacı-ipotek veren 3. şahıs hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda icra müdürülüğünde düzenlenmiş olduğundan, davalı banka...
170 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İade İçin Muhtırada Verilen Süre- Temerrüt-
İcranın iadesinde, iade için tebliğ edilen muhtırada verilen sürenin bitimine kadar alacaklının temerrüdünün gerçekleşmeyeceği ancak temerrüt tarihinden sonra doğan zararın talep edilebileceği-
171 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymeti Takdirine İtiraz- Temyiz- Satışın Durdurulması-
Mahkemece, temyizi kabil olmayan kararın temyiz yolu açık olarak verilmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceği ve temyiz edilmiş olmasının satışı durdurmayacağı-
172 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davalarında Yetki- Bonoda Yetki Kaydı-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Faiz-
Tasarrufun İptali Davalarında (İİK. mad. 277 vd.), Davanın Bedele Dönüşmesi Halinde, Hükmedilen Bedele (Tazminata) Ayrıca “Faiz”e de Hükmedilmemesi Gerektiği-
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma)-
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma) Suçundan Dolayı Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken Koşullar
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç Hattına İlişkin Yapılan Tasarrufun İptali-
Borçlunun Aracını (Minibüsünü, Taksisini) Çalıştırdığı Hattın, Borçlu Tarafından Başka Bir Kişiye Devri Halinde, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç (Plâka) ve Hattın Ekonomik Değeri- İcra Takibi- İhale-
“Araç” (Plâka) ile “Hat”tın Birbirinden Bağımsız Ekonomik Değeri Var mıdır? “Araç” (Plâka) ile “Hat”, Birbirinden Ayrı Takip ve İhale Konusu Olabilir mi?
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptale Konu Tasarrufun (Cebri) İhale Olması-
Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?
173 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz Satışlarında, Satış İlanının, ‘Taşınmaz Maliki Borçlu’ Dışında, Diğer Borçlulara (Müşterek Borçlu/ Müteselsil Kefillere) de Tebliği (İİK. mad. 127) Gerekir mi?
173 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Davalılar-
Mahkemece, tasarrufun iptaline karar verilirken, borçlunun ilk yaptığı tasarrufun tarih ve tarafları ile buna göre devir gören silsile dikkate alınmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak iptalin bu silsile içinde yapılması gerektiği- Davacı tarafından...
174 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vade Farkını Talep-
Vade farkı istenebilmesi için taraflar arasında bu konuda yazılı bir sözleşme bulunması veya teamül halini almış fiili bir uygulamanın mevcut olması gerektiği- Vade farkı alacağını ihtiva eden bir fatura düzenlenip davalı tarafa tebliğ edilmesi ve sü...
175 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
Alacaklının haciz talebinde bulunarak gerekli masrafı da yatırmış olmasının, haciz isteme hakkını kullandığının kabulü için yeterli olduğu- İcra müdürünün, borçluya gönderilen tebligatın dönmediğinden bahisle haciz talebinin reddine yönelik kararının...
176 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Hamilin) Çek Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrakın İptali İstemi-
Zayi nedeniyle kıymetli evrakın iptali istemine ilişkin davada davacı-hamilin mahkemeye olumlu bir kanaat verecek kadar delil sunmasının yeterli sayılacağı- Dava sırasında yapılacak olan ilanlar sonucunda, hak sahipleri varsa ortaya çıkabileceği, ken...
177 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayetinin Süresi- Kıymet Takdirinde Borçlunun Hazır Olması-
Kıymet takdir tutanağında "borçlu.. hazır, bilgi verildi, anladım dedi, işleme geçildi" ibaresi yazılı ise de, tutanakta "borçlunun imzası" olmadığı gibi, "imzadan imtina ettiği"ne dair bir kayıt da mevcut olmadığından, borçlunun taşınmazına konan bu...
178 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mesleki Eşya- Haczedilmezlik Şikayeti-
Diş hekiminin muayenehanesinin mesleki eşya olarak kabul edilemeyeceği-
178 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti--
Tebligat anında muhatabın adreste bulunup bulunmadığı tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta oturan oğluna yapılan tebligatın usulsüz olduğu-
178 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Delillerin Bildirilmesi-
Davacı, dava dilekçesinde nüfus kaydından başka herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen sürenin de sonuç doğurmayacağı ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanlarının di...
179 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi- Tazminatın Kapsamı ve İndirilmesi-
Haksız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davacının 4926 sayılı Yasaya muhalefetten yargılandığı ceza dosyasında vekiline ödemiş olduğu vekalet ücretini  maddi tazminat olarak isteyemeyeceği- Davacının nakliyecilikte kullandığı...
180 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin Niteliğinin Belirlenmesi-
“Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi” başlıklı sözleşmede konutun niteliğinin "dükkan" olarak yazılı olduğu görüldüğünden, dava konusu kredinin ticari nitelikte olup olmadığının araştırılması, kredinin ticari kredi olduğunun belirlenmesi halinde tüketi...
181 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
İİK.'nun 277-284. (ve 6183 s. K.'nun 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Bu Eser"; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümle...
182 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kayıp-Kaçak Bedelinin İstirdatı- Yargılama Giderleri- Vekalet Ücreti-
Dava açıldıktan sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle, davacının elektrik abonelerinden tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin istirdatı istemine ilişkin dava açmasında haksız sayılamayacağı, davacı yararına maktu vekalet ücreti takdir edilmesi ve y...
183 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- İcranın İadesi-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin açılan davada, hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan davalı yönünden, bozma ilamı sonrası, davanın konusunun kalmadığı- Müşterek müteselsil sorumlulukta borçl...
185 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz Müzekkeresine Yönelik Şikayet Hakkı-
Haciz müzekkeresine konu hakkın haczinin, şeklen ya da esasen mümkün olup olmadığı, borçlunun hukukunu ilgilendirmekte olup, 3. kişinin korunmaya değer hukuki yararı olmadığından haciz müzekkeresinin iptali için şikayet yoluna başvuramayacağı-
186 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Aylık Ücret Miktarı- Net Ücret-
İşçilik alacaklarının tahsili istemiyle açılan davada, davacı işçinin aylık ücret miktarının belirlenmesinde iş sözleşmesinde kararlaştırılan asgari ücretin, sonra düzenlenen İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinde kararlaştırılan net ücrete ilave e...
187 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka Artırım İlamı- İlamın Alacaklı Lehine Bozulması-
İcra takibi devam ederken dayanak ilamın alacaklı lehine bozulması halinde, usul ekonomisi ilkesi gereği aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılmak suretiyle bozmaya uyularak verilen yeni hükme göre ek taleplerin borçluya gönderilecek icra emri ve...
188 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazdaki İhtiyati Tedbirin Cebri Satışa Etkisi-
Taşınmazın rızai devrini engellemek amacıyla konulan ve icra dosyasından söz edilmeyen tedbir kararlarının, cebri icra sonunda yapılacak satışı durdurmayacağı ve paranın alacaklıya ödenmesine de engel teşkil etmeyeceği-
189 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mücbir Sebep- Sebepsiz Zenginleşme- Hizmet Sözleşmesi-
Festival organizasyonu işini konu alan ticari nitelikte hizmet sözleşmesinde, "edimin ifası mücbir sebepler nedeniyle imkansız hale gelmiş ise, tarafların sözleşme bedelini ve/veya uğradıkları zararlarının tazminini talep edemeyecekleri" düzenlemiş o...
190 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yerel Mahkeme Kararının Bir Bölümünün Açık Onama Hükmü Olmadan Onanmış Sayılması-
Açık bir onama hükmü bulunmasa da, taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki yerel mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazları Yargıtay'ca reddedilmiş ve böylece kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, reddedilen temyiz itirazlarını...
191 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali İlamındaki Fer'ilerin İcrası-
Takipte kesinleşen miktar ".... USD" iken bu miktarın TL. olarak dikkate alınması ve tüm hesaplama TL. üzerinden yapılmışken .... USD toplam rakamının bulunmasının isabetsiz olduğu- Dosya kapak hesabının yapılmasının istenilmesinde borçlunun hukuki ...
192 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haricen Satış- İyiniyetli Zillyet- Elatmanın Önlenmesi- Ecrimisil
Tapulu taşınmazların harici satışı geçersizse de, davacı-karşı davalının taşınmazı 10 yıl gibi uzunca bir süre kullanmış olması ve davalı-karşı davacı tarafından da bu kullanımına uzun bir süre ses çıkarılmadığı gözetildiğinde, taşınmazı haricen satı...
193 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği-
Teb. K. mad. 35 gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiği- Bizzat borçlu şirket yetkilisine tebliğ ed...
193 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
OSB Yönetim Kurulu Kararlarının İcrası-
4562 s. OSB Kanunu mad. 16/son uyarınca yönetim kurulunun ilam niteliğinde sayılacak kararlarının sadece Yönetim Aidatı ile sınırlandırılmış olduğu-  Alınan kararda yönetim aidatının likit olarak gösterilmemesi halinde, kararın bu haliyle ilamlı taki...
194 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibinde Tarafta İradi Değişiklik (HMK. 124)- İcra Emri Yerine Kıymet Takdir Raporunun Tebliği ve Sonuçları-
Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olduğundan, alacaklının, HMK. mad. 124/3-4 uyarınca, taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltebil...
195 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı İşlem- Yazılı Delil Başlangıcı- Tanık-
İnanç sözleşmesinin, 05.02.1947 tarihli ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ancak, yazılı delille kanıtlanabileceği, yazılı delil bulunmasa da taraflar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli sayılmamakla beraber b...
196 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliye İçin Gidilen Adreste Üçüncü Kişinin Bulunması-
Alacaklı tarafından, kiracı hakkında başlatılan takipte, tahliye için gidilen adreste bulunan 3. kişiler tarafından, takibe dayanak yapılan tahliye taahhütnamesinden sonra mecurun kiralandığına ilişkin bir kira sözleşmesi sunulmadığı gibi, bu kişiler...
197 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla Verilen Paranın Geri Alınması (İİK 361)- İstirdat- Sebepsiz Zenginleşme-
Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi yargılamayı gerektirdiğinden, üçüncü  kişinin bunun bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak davasında ileri sürülebileceği- İİK'nun "fazla verilen paranı...
198 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın Tahliyesi İlamının İcrası- Vekalet Ücreti-
Sulh hukuk mahkemesinin kiralananın tahliyesine ilişkin ilamı takibe konulmuş ve takip kesinleştikten sonra icra dairesince tahliye gerçekleştirilmiş olup icra vekalet ücretinin bir yıllık kira bedeli üzerinde hesap edilmesi gerektiği, icra dairesini...
200 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın Yenilenmesi- Mirasın Reddi-
Yargılama sırasında ibraz edilmeyen mirasın reddi kararı dayanak gösterilerek yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulamayacağı-
201 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam Dışında Kalan Alacak Kalemleri İçin İlamsız Takip Yapılması-
İptali istenen ilamsız icra takibine konu alacak, eda hükmü içeren bir ilama bağlanmadığı için, bu alacağın ilamsız takip ile istenebileceği-
202 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymet Takdiri- Satış Talebi- Haczin Düşmesi-
Satış talebinin herhangi bir sebeple reddinin haczi düşürmeyeceği-
202 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilmesi-
Tasarrufun iptali davasının, İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkünse de, bu durumda, ilam doğrultusunda üçüncü kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekeceği, üçüncü kişiye icra ...
203 gün önceFarklı Daire İçtihatları paylaşıldı
Emsal İçtihatlar
Yargıtay Hukuk Dairelerinin ve Hukuk Genel Kurulu’nun emsal içtihatlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. İlgili bağlantılara tıklayıp benzer konudaki içtihatlara, içeriklere ve ilgili kavram sayfasına ulaşabilirsiniz.
206 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senetle İspat- Elatmanın Önlenmesi- Kira-
Kira sözleşmesinin varlığının ancak, yazılı delille ispat edilebileceği- Sözlü kira sözleşmesi kurulduğu yolundaki savunmanın, ilgilisine yemin teklif etme hakkı verebileceği; ayrıca HMK. 202 ve 203. maddelerinde değinilen ayrıcalıkların da gözetilm...
208 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davasının Reddinden Sonra Açılan Yolsuz Tescil Davası-
İhalenin ayakta bulunması ya da feshi isteğinin reddedilmiş olmasının, yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmayacağı- İhalenin feshi davası reddediip kesinleşmiş olsa da, genel mahkemede açılan yolsuz tescile ilişkin davanın esasına girilmesi gerekti...
208 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dosyaya Sadece Vekaletname İbraz Edilmesi- Vekalet Ücreti-
Sadece vekaletname ibraz eden, fakat duruşmalarda hazır bulunmayan ve müvekkili lehine herhangi bir işlem yapmayan davalı lehine vekalet ücreti hükmedilemeyeceği-
209 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi Kararının, Kurum Borcundan Sorumlu Olan Üst Düzey Yöneticiye Etkisi-
İflasının ertelenmesine karar verilen şirketten sigorta primleri de tahsil edilemeyeceğinden, söz konusu tahsil imkansızlığının, yönetim kurulu üyesinin kusurundan değil, doğrudan Kanundan doğduğu gözetilerek, bu durumun, yönetim kurulu üyesi yönünd...
210 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklının Satış İsteme Süresi-
İhtiyati haciz sahibi alacaklıların hacizler kesin hacze dönüşmeden satış isteyemeyecekleri- Takibin kesinleşmesiyle, ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştüğünden ve kesin hacze dönüşme tarihinde yürürlükte bulunan İİK. mad. 106 uyarınca iki yıllık sü...
211 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebligat Kanunu mad. 17- Vekile Tebligat-
Borçlu vekilinin adreste bulunmadığının tespiti yapılmadan doğrudan çalışanına yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı-
212 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi Ne Zaman Başlar?
Haczin tapuya işlenmesinin, "kurucu" bir unsur değil "bildirici" nitelik taşıdığı- Haciz tarihinin, "haczin tapuya şerh verildiği tarih" değil, "haciz kararının verildiği tarih" olarak kabulü ile satış istemenin yasal sürede yapılıp yapılmadığının bu...
213 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
103 Davetiyesinin Tebliği ile Takipten Haberdar Olunması-
Borçlu vekilinin icra memurluğuna başvurarak, ödeme emri, takip konusu çek ve ödeme emrinin tebliğine ilişkin bütün tebliğ mazbatalarının fotokopilerini talep ettiği ve şikayet dilekçesinde sadece ödeme emri tebliğ işlemini şikayet konusu yaptığı ve ...
214 gün önce13. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Vekalet Ücreti Alacağı- Görevli Mahkeme-
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmeyeceği- Vekalet ücretinden kaynaklanan alacak davalarının olayın somut özelliğine göre tüketici...
214 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Suçları- Kanun Yararına Bozma
Kabul edip etmemenin hakim veya mahkemenin takdirine bağlı olduğu istekler hakkında verilen kararlar ile kanıtların değerlendirilmesine ilişkin kararların "kanun yararına bozma" konusu olamayacağı-
214 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fatura/Koçanlar için Zayi Belgesi Verilmesi Talebi-
Basiretli bir tacirin, iş yerindeki yangını en geç olay tarihi yada ertesi gün öğreneceğinin hayatın olağan akışı gereği olduğu-
214 gün önce12. HD. İÇTİHATKararı görüntülemek için tıklayın. paylaşıldı
İhale Alıcısının Yüksek KDV Alındığına Yönelik Şikayeti-
Herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle iade isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği-
216 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Ortağından Prim Borçlarının İstenmesi- Usulsüz Tebligat
Usulsüz olarak gönderilen tebligat nedeniyle prim, işsizlik sigortası primi, damga vergisi borçlarına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali, maaşa konulan haczin kaldırılması, borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin davada, mahkemece "davacı...
219 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Keşide Tarihinin Değiştirilmesi- Paraf- Tahrifat Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü-
Keşide tarihindeki paraf imzanın keşideci borçlunun eli ürünü olduğu ya da olmadığı kesin olarak belirlenememiş olup keşide tarihindeki düzenlemeye ilişkin keşideci borçlunun onayı olmadığından söz konusu değişiklik geçerli olmayıp, ispat yükünün ala...
221 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira Alacağının Temliki- Tahliye İsteme Hakkı-
Kiralananın tahliyesinin ancak malik veya kira sözleşmesinin tarafı olan kiraya veren tarafından istenebileceği- Kira alacağının temliki ile kira sözleşmesinin taraflarının değişmeyeceği, sadece kira alacağını temlik alanın tahliye isteyemeyeceği-
222 gün önceİçtihat sayfası paylaşıldı
İİK. 148/a (Adres Gösterme Zorunluluğu) İçtihatlar-
İpotek sözleşmesinin taraflarının veya ipotekli taşınmazı sonradan satın alanlarla, bunların hedeflerinin tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir "tebligat adresi" bildirmek zorunda olması- Adres değişikliğinin, tapu sicili müdürlüğüne bildirilmemesi...
227 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu İptali Tescil Davasının Konusuz Kalması- Bu İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti ve Feri'lerin İcra Takibine Konu Edilmesi- Kesinleşme Aranıp Aranmayacağı-
Tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkin davaya konu taşınmazın ihalenin feshi davası ile davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine, "...dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına..." şeklinde verilen ilam taşınmazın aynı i...
229 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebligat Kanunu mad. 21/2 uyarınca Tebligat-
Tebligat Kanunu uyarınca, muhatabın sadece adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adres olarak bildirilmesi halinde, ilk tebliğin 21/2'ye göre yapılacağına imkan tanınmamış olduğu; aksine bildirilen adres, adres kayıt sistemindeki a...
230 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mallara İlişkin Faturaların Ticari Defterlere İşlenmesi- Mal Teslimi- İspat Yükü-
Davacının satışını yaptığı mallara ilişkin faturaların davalı şirketin ticari defterlerine işlendiği, faturada mündemiç ürünlerin ihraç edilmesi nedeniyle davalı tarafça faturalar vergi dairesine ibraz edilerek KDV iadesi alındığı, bu nedenle faturay...
230 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Hisse Devri- Kapalı Fatura-
Davacının talebi ve davalı ile arasındaki ticari ilişki gözetilmeksizin "yasal faize" hükmedilmesinin isabetsiz olduğu- Limited şirket hisse devri ve şirket şubesinin devrine ilişkin protokole dayalı alacak istemine ilişkin uyuşmazlıkta, 3095 s. K. m...
231 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Para Alacağı- Fiili Ödeme Günü-
Alacaklının takip talebinde, asıl alacağı ve asıl alacağa işlemiş faizi "yabancı para" olarak (USD) istediği ve yabancı para üzerinden istenen toplam alacağın TL karşılığını (İİK. 58/3) gösterdiği anlaşıldığından, seçimlik hakkını "fiili ödeme günün...
232 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnşaat Sözleşmesi- Önalım Hakkı-
Pay devrinin inşaat sözleşmesi gereğince yapılan bir devir olduğu ve bu nedenle TMK. mad. 732 ve dürüst davranma başlığını taşıyan 2. maddesine göre önalım hakkının kullanılamayacağı-
233 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davalarında Davayı Kabul-
İhalenin feshi istemi, HMK'nun 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün sonuç doğurması için, borçlu tarafından yapılan ş...
234 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aval- Kefalet- Eş Rızası-
Kefalet sözleşmesinin geçerliği bakımından eşin rızasının aranması yönündeki düzenlemenin aval veren hakkında uygulanamayacağı-
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası-
Kefalete rıza gösterecek eşin borçlunun kendisi olması nedeniyle eş rızasının aranmayacağı-
235 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira İlişkisinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemi- Görev-
Davacı sigorta şirketi vekili "sigortalısının işyerinde meydana gelen zarardan işyerini sigortalıya kiralayan işyeri malikinin sorumlu olduğunu" iddia ederek sigortalısına ödediği bedeli davalı kiralayan malikten talep ettiğinden,  kira ilişkisinden ...
236 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı- Zamanaşımı Def'i- Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesi-
Ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına süresinin dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlayacağı- Cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunulmasına rağmen mahkemece bu hususun dikkate alınmamasının hatalı olduğu- Kira geliri üzerinden ecrimi...
237 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bilirkişi Raporuna Sadece Davalının İtiraz Etmesi-
Davacının, imza incelemesine ilişkin alınan bilirkişi raporuna itiraz etmeyerek alınan rapor doğrultusunda davanın kabulünü talep etmesi, davalının ise, alınan bilirkişi raporuna itiraz etmesi halinde, mahkemece, gerek görülen bilirkişi heyet raporu ...
238 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekle İlgili Olarak "Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu
5941 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan dolayı şikâyetlerin doğrudan İcra mahkemelerine yapılması gerektiği-
238 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali İlamında Hükmedilen Kalemlerin Talebi Usulü-
Alacaklının, itirazın iptaline karar verilmesinden sonra anılan ilamı, ilamsız haciz yolu ile başlatılan icra takip dosyasına sunarak takibin devamına karar verilen kısım açısından takibe devam edilmesini istemesinin mümkün olduğu- Borçluya icra emri...
238 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Koşullarında Aleyhe Esaslı Değişiklik
Davacının iş koşullarında aleyhe esaslı değişikliğe yol açan görevlendirmeyi kabul etmemesinin amirlerinin emirlerini yapmama olarak kabul edilemeyip davacıya verilen disiplin cezasının iptali ile verilen ceza nedeniyle davacının ücretinden yapılan ü...
238 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz Simsarlık Sözleşmesi-
Taşınmaz simsarlık sözleşmesinin, yazılı şekilde yapılması ve her iki tarafça imzalanması gerektiği-
241 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortak Velayet
Soybağının hükümlerinin, soybağını kuran hukuka tâbi olacağı ancak ana, baba ve çocuğun müşterek millî hukuku bulunuyorsa, soybağının hükümlerine o hukuk, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken hukuku uygulannası gerektiği- Yetkili yabancı hukuku...
243 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemler-
Yetkisizlik kararının kesinleşmesini müteakip, yetkisiz icra müdürlüğünce yapılan işlemlerin geçersiz olacağı- Borçlu, yetki itirazı ile birlikte borca itirazlarını bildirmemiş olsa bile, takibin şekline göre yetkili icra dairesince gönderilen ödeme ...
243 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcraya Dair
İlamlı İcrada Vekalet Ücreti-
244 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi- Görev-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türü olduğu- 6502 sayılı Kanun'da kanun koyucunun dar kapsamlı eser sözleşmelerini kastettiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının ka...
245 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Neden Oldukları Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılıp Açılamayacağı-
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken neden oldukları zararlardan doğan tazminat davalarının "idare" aleyhine açılabilmesinin eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlı olduğu; koşulun gerçekleşmemiş olması...
246 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Eşine "Fiziksel Şiddet" Uygulayan Erkeğin Manevi Tazminata Hak Kazanması
Davalı kadının birden fazla güven sarsıcı davranışlarının, bunu öğrenen davacı erkekte şiddetli elem ve hiddet oluşturduğu, bu duygular içerisinde bulunan ve öncesinde de eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı kanıtlanamayan erkeğin "sadece bu olay s...
251 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aldatan Eşle Birlikte Olan Kişinin Tazminat Sorumluluğu-
Davalının, davacının eşiyle özel ilişki gerçekleştirerek davacının aile değerlerine haksız saldırı eyleminde bulunduğu ve böylece davacının kişisel değerlerine zarar vererek davacının zarar görmesine neden olduğu anlaşıldığından, davalı aleyhine tazm...
251 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Delil Tespiti
Delil tespitinin "kesin delil" niteliğinde olmadığı- Delil tespitinin konusunu maddi vakıalar oluşturduğu ve bilirkişi raporunda belirtilen zarar miktarının davacı lehine kazanılmış hak oluşturmayacağı-
252 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görev-
Görev hususunu inceleyen bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurulmasının mümkün olmadığı-
252 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taraflarca Getirilme İlkesi- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi-
Şikayetçi borçlu, "vekiline yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu" açıkça ileri sürmediğinden, satış ilanı tebliğ usulsüzlüğü nedenine dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
253 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalede Karşılama Prensibi
Satış masrafları ihaleye çıkarılan iki taşınmaz için eşit bölündüğünde ihale bedellerinin, taşınmazların tahmini değerinin %50'sine, satış masraflarının eklenmesiyle oluşan miktarı karşıladığı anlaşıldığından ihalenin feshi isteminin reddi gerektiği-...
254 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Borçluya Tebliği- İhalede Karşılama Prensibi-
Tebliğ işlemleri, Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmak istenmişse de, tebligatlarda muhatabın tevziat saatlerinden sonra geleceğinin tevsik edilmediği, tebliğe çıkaran merci dışında tebligat üzerinde iki imzanın bulunduğu oysaki beyanı a...
258 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmeye Bağlılık İlkesi- Götürü Bedelle Yapılacak Sözleşmeler- Hakedişlerden Yapılan Kesintilere Gecikme Cezası- Sözleşme Dışı İlave İmalâtlar
Tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararının, tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalma olduğu- Zararın meydana geldiği tarihe göre, tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği arazi ise ...
258 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflas Erteleme Kararının Uzatılması Talebi- 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
İflas erteleme kararının uzatılması talebini yeni bir talep gibi görerek olağanüstü hal ilamından sonra çıkartılan 669 ve 673 sayılı K.H.K'ler kapsamında reddine karar verilmesinin iflas erteleme kurumunun ruhuna, ne de K.H.K.'lerin amacına uygun düş...
258 gün önce3.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nişanın Atılmasına Sebep Olan "Fiziksel" Eleştiriler- Manevi Tazminat Hakkı-
Davacı ile davalının aileleriyle birlikte nişan öncesinde alışverişe çıktıkları, alışveriş sonrasında davalının, davacının "fiziksel yapısından rahatsızlık duyduğuna dair" mesajlar gönderdiği, davalının nişan töreni öncesinde "davacının basenlerini k...
259 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eksik Mal Tesliminde Fatura ve Çekin İspat Kuvveti
Teslim edilen mal miktarından düşük bedelde fatura kesilmesinin malların eksik teslim edildiği anlamına gelmeyip, ispat yükünün çeklerin ileride teslim edilecek mallara karşılık avans olarak verildiğini ve çek bedelleri kadar mal teslim edilmediğini ...
261 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklının İİK 99'a Dayalı İstihkak İddiasının Reddi İstemi- Gerçek Alacak-
İstihkak davasının dinlenebilmesi için "takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması" gerektiği-
267 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Sözleşmesine İstinaden Emekli Maaşına Bloke Konulması- Haksız Şart- TMK. 2-
Banka, kesintileri kredi sözleşmesine istinaden yapmış olduğundan ve icra müdürü tarafından yapılmış bir haciz de bulunmadığından, borcun ödenmemesi üzerine bankanın, davacının "emekli maaşına bloke konulacağı"na dair hükmüne dayanarak kesinti ve tah...
270 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- İptali İstenilen Temlikin Önceden Verilmesi Taahahüt Edilmiş Bir Borcun Teminatı Olarak Verildiğinin İddia Edilmesi-
Davacı-alacaklının alacağını doğuran çeklerin düzenlenme tarihleri, davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi banka arasındaki temlik işleminden önce olup, borçlunun aciz hali de sabit olduğundan, tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş o...
271 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası-
Davacının, boşanma üzerine davalı lehine yoksulluk nafakasına hükmedildiğini ancak davalının çalışmaya başladığını, yeterli ve düzenli gelirinin olduğunu, yoksulluk nafakasını gerektiren şartların ortadan kalktığını, davalının ailesinin yanında kaldı...
271 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme-
TMK. mad. 168 hükmüne göre, boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabileceğinden ve gösterilen yerlerden birini seçim hakkı davayı açana ai...
272 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle "Ad ve Soyadın Düzeltilmesi-
Adın ve soyadın düzeltilmesinin "haklı nedenlere" dayanılarak hakimden her zaman istenebileceği- "Davacının daha önce bilerek ve isteyerek seçtiği soyadını şimdi alay konusu oluyor demesinin samimi olmadığı, soyadının anlamının kötü olmadığı gibi nüf...
272 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 124-
HMK'nun 124. maddesine dayanarak ve davalı şirketin yanlış gösterilişinin maddi hatadan kaynaklandığını iddia ederek dahili dava dilekçesi vermişse de, bu değişikliğin yapılması için de dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi gerektiği-
272 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İdarece Alınan Teminatlar Haczedilebilir mi?
İdarenin, 2886 s. Devlet İhale Kanunu ve 4734 s. Kamu İhale Kanunu kapsamında aldığı teminatlara haciz konulması halinde, idarenin bu işlemin iptali için icra mahkemesine süresiz olarak şikayet yoluna başvurabileceği-
273 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasın Hükmen Reddi- Anne ile Çocukların Hukuki Yararının Çatışması-
Bir işte yasal temsilcinin menfaatiyle küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışırsa, vesayet makamının, ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı ataması gerektiği- Çocuk yargılama aşamasında reşit olduğundan davaya ve yapılan işlemlere muv...
273 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazı Kıyıda Kaldığından Bedelsiz Tapusu İptal Edilen Kişinin Açtığı Tazminat Davası- Belirsiz Alacak Davası- Zararın Hesaplanması- Dop Payı-
Tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararının, tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalma olduğu- Zararın meydana geldiği tarihe göre, tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği arazi ise ...
273 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımı Def'i-
Bir davanın hem usulden hem esastan reddinin mümkün olmadığı- Süresinde yapılan zamanaşımı def'inin mahkemece kabulü halinde, işin esasına geçilmeden davanın zamanaşımı nedeniyle reddedine karar verilmesi gerektiği-
274 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser Sözleşmesi- Zamanaşımı-
Taraflar arasındaki eser sözleşmesine ilişkin 5 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğinden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre zamanaşımı süresinin hesaplanamayacağı- Davacı işin ayıplı ve eksik ifa edilmesi nedeniyle eser sözleşmesi ned...
274 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası- Kesinleşme Şartı-
Rekabet yasağına aykırı davranılması nedeniyle maddi ve manevi tazminata hükmedilen ilamın icra takibine konu edilmesi için kesinleşmesinin aranmadığı-
274 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi- Kıymet Takdirine İtiraz- İstihkak Davası-
Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK'nun 106. maddesine göre taşınırlarda satış isteme süresi altı ay olup, kıymet takdirine itiraz ile 3. kişinin açtığı istihkak davası satış isteme süresini durdurmayacağından, haciz tarihi ile alacaklı t...
277 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Aykırılık Şikayeti- Süre-
Borçlunun takibe konu ilamda belirtilen nafaka alacağı dışında, ilamda yer almayan talepler yönünden borçlu olmadığına ilişkin iddiasının, ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olduğu ve kamu düzenine ilişkin bu şikayetin süresiz olarak icra mahkemesi...
278 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi (HMK. 320/4)
Davacıların duruşmaya katılmadıkları ve bunlar yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği halde ve sonrasında da herhangi bir yenileme işlemi yapılmadığından HMK. mad. 320/4 gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiğ...
278 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre, Borçludan Faiz Talep Edilebilmesi-
Davacı tarafından davalıya gönderilen ihtar yazısı bulunmadığı, böylelikle davalının ödeme yapılmayacağını bildirdiği tarihlerde temerrüde düştüğü, cevap verilmediği belirtilen hastane baştabipliğinin yazısı ile ilgili tebliğ tarihinin belli olmaması...
278 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın Yazlık İhtiyacı Sebebiyle Tahliyesi
Yazlık ihtiyacı yaşam biçimi olarak sürekli konut ihtiyacının bir devamı olarak nitelendirildiğinden davacının yazlık ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi isteminin kabulü gerekip kiralananın muvazaalı iktisap edildiğine ilişkin savunmaya itibar ...
280 gün önce2.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davasında Haklı Manevi Tazminat İstemi
Erkeğin, eşinin hastalığı ile ilgilenmemesinin kadının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu ve kadın yararına uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerektiği-
280 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Harici Satış- Ecrimisil- Mülkiyet Hakkı ile Kişisel Hakkın Karşı Karşıya Gelmesi- Elatmanın Önlenmesi-
Harici satışlara mülkiyetin devri anlamında hukuksal bir değer verilemezse de, taraflar arasındaki belge ile davalının taşınmazı kullanmasından dolayı kötü niyetli ve haksız işgalci (fuzuli şagil) sayılamayacağı gözetilerek ecrimisil isteğinin reddin...
282 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapuda Gösterilen Satış Bedelinin Üstünde Ödendiği İddia Edilen Paranın İadesi
Davacıların; "önalım hakkının kullanılması nedeniyle" taşınmazı geri alınan davalının tapuda gösterilen satış değerinin üstünde ödediğini iddia ettiği paranın iadesi için aleyhlerine giriştiği icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle, borçlu olmadıkları...
283 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanmada Hükmedilen Tazminatların İcraya Konulması
Boşanma hükmü kesinleşmiş olduğundan, feri kalemler (maddi-manevi tazminat) yönünden icra takibi yapılabileceği-
287 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiracıya "Tahliye Talebi Olmaksızın" Örnek 13 Ödeme Emri Gönderilmesi
İcra takibinde ve kira parası ve yönetim giderlerinin tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkin bu davada davacının tahliye isteği bulunmadığından ve icra takibinde tahliye talebi olmamasına rağmen, icr...
288 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı İptali İstemi-
Dosya kapsamından dava konusu taşınmazın devir protokolündeki bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark bulunmadığı, davalı 3.kişinin satış bedeli ve devir komisyon ücretini banka havalesi ile ödediği,davalılar arası...
290 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araçların Trafik Tescil İşlemlerinin İdari Nitelik Taşıması-
Araçların trafik tescil işlemleri idari nitelik taşımakta olup idari makamları belirli bir biçimde işlem tesisine zorlayıcı nitelikte tescil kararı verilmesinin isabtsiz olduğu-
291 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası-
Takibe konu ilamda davanın kabulüne karar verilmişse de "alacağın, davacı gerçek kişiye değil de bir şirkete ödenmesine" karar verildiğinden, ilamın infazını sağlamak için davacı gerçek kişi icra takibi başlatabilirse de, ödemenin bahsi geçen şirket ...
293 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Davalı-Borçlunun Taşınmazları ile İlgili Farklı Kıymet Takdirleri Yapılmış Olması-
Aynı taşınmaz ile ilgili iki farklı kıymet takdir raporları bulunması halinde, çelişkinin giderilerek, bulunan değer ile borçluya ait diğer taşınmaz değerleri birlikte toplam miktarın, davacı alacaklının borcunu karşılamaya yetmesi halinde tasarrufun...
295 gün önce19 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Bankanın Basiretli Davranma Yükümlülüğü-
Basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olan davalı bankanın, kendisinden önceki cirantalara yönelik bilgilere ulaşılarak hukuki yollara başvurulması gerektiği, bu külfeti yerine getirmeyen davalı bankanın haksız ve kötü niyetli olduğu gerekçes...
297 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava Şartı Noksanlığı-
Davalının ruhsal rahatsızlığı olduğunun (dava şartı noksanlığının) her zaman ileri sürülebileceği- Mahkemece davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılarak sonucuna kadar yargılamanın be...
299 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. 588 Uyarınca Açılan Davalarda Görev-
Gaiplik ve malvarlığının intikali isteklerine ilişkin davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
301 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Perdenin Kaldırılması- Organik Bağ-
Davacının davalılar hakkında takip konusu bonoya ilişkin olarak müteselsil sorumluluk esasına dayanılarak icra takibi yaptığı ve itiraz ederek aksini ileri sürmeyen bu davalılara yönelik dava açmakta hukuki yararının mevcut olmadığı- Davalı A.Ş'nin k...
305 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vergi Mahkemesi İlamlarının İcrası-
Vergi Mahkemesi tarafından idari işlemin iptaline ilişkin verilen kararın infazının istenilebilmesi için kesinleşmesi şartının aranmadığı- İlam, likit bir alacak içeren eda hükmü taşımamakta ise de, yargılama gideri ve avukatlık ücreti alacağı yönünd...
305 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi- Temyiz- Karar Düzeltme- İlamın İcrası
Yabancı mahkeme kararının tenfizine ilişkin ilamın "temyizi", yerine getirmeyi durdurmakta ise de, "karar düzeltme yoluna başvurulması"nın ilamın icrasını durdurmayacağı-
306 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına Uğramış Çek- İtirazın İptali- Sebepsiz Zenginleşme- İspat Yükü-
Zamanaşımına uğramış çeke dayalı alacağın tahsiline yönelik icra takibine itirazın iptaline ilişkin davada, dava konusu çekte davalı keşidecinin, davacı ise son hamil konumunda olduğundan, davalı keşideci hakkında 6102 s. TTK. mad. 732 uyarınca sebep...
306 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Üçüncü Kişi Bankanın Basiretli Bir Tacirden Beklenmeyecek Tasarruf Gerçekleştirmesi- Temlik Tasarrufunun İptali-
Davacı-alacaklının alacağını doğuran çeklerin düzenlenme tarihleri, davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi banka arasındaki temlik işleminden önce olup, borçlunun aciz hali de sabit olduğundan, tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş o...
306 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun Ölümü- İhalenin Yapılması-
Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağı gibi, bu süre içerisinde ihale yapılmasının da usulsüz olduğu-
311 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımını Kesen Sebepler- İtirazın İptali Davası- Zamanaşımı- Hak Düşürücü Süre- İtirazın Tebliği-
Zamanaşımını kesen işlemlerin doktrinde "uyuşmazlığı bir adım ileriye götüren işlemler" olarak tanımlandığı- İİK. mad. 67. ve 68 uyarıca davaların açılabilmesi için öngörülen 1 yıllık ve 6 aylık sürelerin hak düşürücü nitelikte olduğu ve itirazın teb...
313 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zayi Nedeniyle Çek İptali-
Çekin ibraz edilmiş olmasının tek başına zayi nedeniyle iptal davası açılmasına engel olmayacağı, bedeli ödeninceye kadar çek hakkında iptal kararı verilmesinin mümkün olduğu-
313 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem Kararlarının İptali- İstinaf/Temyiz Yolu-
Hakem kararlarının iptaline ilişkin görev -6545 s.K. ile  5235 s. K.'da yapılan değişiklikle- asliye ticaret mahkemesine bırakılmış ise de, bu kararlara karşı istinaf yoluna gitmeden "doğrudan" temyize gidilebilmesi gerektiği-
313 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin Kaldırılması Talebi- Tahsil Harcı-
Alacaklının, "borçlunun banka nezdindeki hak ve alacakları üzerindeki haczin kaldırılması" talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği, bu durumda alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceği-
313 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti- Faiz Başlangıcı-
Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ü...
315 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Protokolüne Belirtilen "Anaokulu Masrafı"-
Baba tarafından, davalı annenin "ortak çocuğun özel anaokulu masraflarının tahsili" içim baba aleyhine başlatılan icra takibi üzerine açılan menfi tespit davasında, anlaşmalı boşanma hükmünde ortak çocuğun gönderileceği anaokulunun "özel anaokulu" ol...
315 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Emrinin Asile/Vekile Tebliği
İcra-iflas suçlarında borçlunun cezalandırılabilmesi için icra emrinin borçlunun kendisine tebliğ edilmesi gerektiği- İcra emrinin borçluyu temsil eden vekiline tebliğinin zorunlu olduğundan "asile yapılan icra emri tebliğ işleminin iptali" yerine i...
315 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5711 s. K. Gereğince Toplu Yapı Uygulamasına Geçilmeyen Site Yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Uygulanmasının Mümkün Olmadığı-
Yönetim planının 5711 s. K. gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmediği, bu nedenle birden fazla parsel üzerine kurulmuş ve 5711 s. K. gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmeyen site yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasının mümkün olmadığ...
315 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Apartman Yöneticiliğine Husumet Yöneltilmesi-
Kaçak su kullanma tutanağının ve kaçak tahakkukunun davalı apartman yöneticiliği adına düzenlenmesi halinde, davalı yönetime 634 s. K. mad. 35 uyarınca husumet yöneltilebileceğinin kabulü gerektiği-
315 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz Vesikası- İtirazın Kaldırılması-
"Aciz vesikası" İİK. mad. 68 anlamında belge olup alacaklının "itirazın kaldırılması" talebinin anılan madde uyarınca incelenerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken icra mahkemesince, "tüketici mahkemelerinin görevli olduğu" gerekçesi...
315 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözlü Yargılama- Tahkikatın Sona Ermesi-
Tahkikat hakimi tahkikatın bittiğini taraflara bildirdikten sonra sözlü yargılama ve hüküm için gün tayin edilmesinin zorunlu olduğu- Tayin edilen bu günde HMK. mad. 186/2 uyarınca taraflara son sözleri sorulacağı- Son celsede keşif ara kararından va...
319 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş Haczinde Muvazaa İddiasının Niteliği-
İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu kurum tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK. mad. 140/1 anlamında sıra cetve...
320 gün önce17. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Hakem Heyeti Kararı-
Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Sigorta Tahkim Komisyonunun Hakem Heyeti kararlarının iptalinin talep edilemeyeceği-
320 gün önce3. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Resmi Nikahsız Birlikte Yaşamanın Nişan Hükümlerine Tabi Olmaması
Tarafların nikahsız birlikte yaşamalarının nişan değil, gayri resmi evlilik olarak kabul edilip nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi ile ilgili hükümlerin kıyasen uygulanamayıp nişan bozulması gerekçesi ile yapılan masrafların bedelinin nakten iad...
321 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklar Arasında Oluşan Güvensizlik Ortamı ve TTK. mad. 638 Kapsamında Ortaklıktan Çıkma
Davalı tarafın şirket merkezi dışında davacının bilgisi ya da onayı olmadan başka bir ilde şube açmasının güven ilişkisini tartışılır hale getirdiği- Davacı ortak tarafından şirkete karşı alacak iddiasıyla takip başlatıldığı ve derdest takipte haciz ...
321 gün önce3. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kirada Ciro Kasası-
Kira sözleşmesinde, kiraya verenin, bağımsız denetim firması ile kiracının cirosunu denetleyebileceği yönünde hüküm bulunmasının, kiraya verenin yasal yollara başvurmasına, kira alacağının tespiti için dava açmasına engel olmayacağı- Kiraya verenin s...
321 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık Gösterme Şekli- Sözlü Yargılama
Süresinde verdiği cevap dilekçesi ile tanık deliline dayanarak, tanıkların isim ve adreslerini bildirmemiş olan davalıya açıkça tanık deliline dayanmaktan vazgeçmediği dikkate alındığında tanık isim ve adreslerini bildirmesi ile delil avansını yatırm...
321 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sahtecilik - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali-Tescil, Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi-
Sahtecilik ve yolsuz tescil nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil, olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkin davaya konu taşınmaz payını edinen diğer davalıların iyi niyetli olup olmadıkları, birbirlerini tanıyıp tanımadıkları, aralarında iş ilişki...
321 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresinde Verilen Hüküm- Araç Değer Kaybı-
Bilirkişi raporuna itiraz süresi içinde hüküm verilmiş olmasının savunma hakkını kısıtlayacağı- Araç değer kaybının belirlenmesinde, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri aras...
322 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usul Ekonomisi- Tüketici Mahkemesi Kararının İcrası-
Aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için, aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılmasının usul ekonomisine aykırılık teşkil edeceği- Tüketici Mahk...
323 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Delil Avansı- Gider Avansı- HUMK Döneminde Açılan Davada Bozmadan Sonra HMK.'nun Yürürlükte Olması
1086 sayılı HUMK zamanında açılan tasarrufun iptali davasında, bozma ilamına uyulup bozmadan sonraki aşamada, sadece HMK’nun 324 maddesi uyarınca "delil avansı istenebileceği", gider avansı istenmesinin yerinde olmadığı- Ara karar gereğinin yerine ge...
323 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Müdürlüğünün Kendiliğinden İhaleyi Kaldırma Kararı Vermesi- İİK. mad. 133, 134, 16
İhaleye girmek için gerekli teminatın eksik yatırılması halinde, icra müdürlüğünün kendiliğinden ihaleyi kaldırma kararı veremeyeceği- İcra müdürlüğünce ilk ihaleye dayalı kaldırma kararına dair yapılan şikayetin, bir hakkın yerine getirilmemesine ve...
326 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Ortaklığında Haklı Sebeple Çıkarma
Ortağın hukuka aykırı olmayacak şekilde şirkete karşı alacakları için dava ve takip yoluna başvurmasının yasal haklarını kullanmış olması olarak değerlendirilip, ortağı olduğu şirkete karşı yükümlülüklerini ihlal ettiği ve şirket ortaklığından çıkarı...
326 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senedi Niteliği
Senedin arka yüzünde; ''iş bu senet ... ile ... arasında imzalanan sözleşmede yer alan şartlarca teminat olarak düzenlenmiştir” ibaresinin kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini içermediğinden, TTK. mad. 776/1-b ve mad. 777/1. gereğince ka...
326 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
"Ölüm" Üzerine Hükmedilen Manevi Tazminat
Davacıların oğulları ve diğer davacıların kardeşi olan şahsın davalı sürücünün kusurlu hareketi nedeniyle meydana gelen kazada vefat etmesi üzerine açılan tazminat davasında, anne ve baba için ayrı ayrı 15.000,00'er TL, kardeşler için ayrı ayrı 3.000...
327 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonodaki “Nakden” İbaresinin Anlamı-
Bononun ön yüzünde yüzünde yer alan “nakden” ibaresinin, senedin tahsilini şarta bağlamadığı-
327 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Kavramı ve Kapsamı-
Taşınmaz üzerinde tahsisi sırasında tarafları arasında doğmuş ve doğabilecek tüm borçlara teminaten konulduğu belirtilen ipoteğin, dayanağı olan kredi sözleşmesinin borçlu tarafça tamamen ifa edilmesine rağmen, başka bir borcun teminatı olarak kullan...
327 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İcra İnkar Tazminatı-
Sözleşme nedeniyle düzenlenen faturaya dayanılarak yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davanın kabulüne karar verildiğinden, davacı yararına icra-inkar tazminatına hükmedilmesi gerektiği-
327 gün önce5. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İmar Uygulaması Sırasında Bedelsiz Olarak Oyun Alanı Olarak Terk Edilen Kısmın Amacına Uygun Kullanılmaması-
Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi uyarınca, malikinin muvafakatiyle kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerlere ilişkin eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve karşılığının da istenemeyeceği- Davalı idarenin kamu hizmetle...
327 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Davalılar-
Dava konusu aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın, davalı erkek eş tarafından satıldığı ve daha sonra alıcı tarafından bir başka kişiye satıldığı anlaşıldığından, dava sonucunda verilecek taşınmazı davalı eşten ilk defa satın alan ve son tapu k...
327 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ferdi Su Aboneliğinin Tesisi- Davalı İdareye Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli-
Davalı idarece, yeni kanalizasyon ve içme suyu tesisleri yapılmış olması veya mevcutların iyileştirilmesinin yapılması halinde, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkul sahiplerinden yönetmelikte belirlenen ilkelere göre su ve kanalizas...
327 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- İhtiyari Dava Arkadaşlığı- Dahili Dava-
İş kazasından kaynaklanan tazminat davasında davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, buradaki dava arkadaşlığı ihtiyari dava arkadaşlığı olup davacı yanın isterse sorumluların tamamı yerine bir kısmına davasını yöneltebileceği- 1086 ...
327 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Huzur Hakkı ve Komisyon Ücretinin Haczedilebilirliği
Borçlunun İl Özel İdaresinden aldığı huzur hakkı ve komisyon adı altındaki ödenmekte olan ücretlerin bir maaş olarak değerlendirilemeyeceğinden söz konusu paraların tamamının haczedilebilmekle beraber ödemelerle ilgili borçlu hakkında uygulanmış haci...
327 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nama İfaya İzin Davası
Arsa sahibinin nama ifa talep etmesi halinde, aynı zamanda sözleşmenin aynen ifasını ve tasfiyesini de talep etmiş kabul edileceği- Davacıların, sözleşme kapsamında kalan eksik işlerin tamamlanması, yapı ruhsatı alınması için yapılacak giderlerin öde...
327 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çeke Dayalı İcra Takibinde İmza İtirazı- İnceleme Usulü-
Borçlu şirket vekili, "çek üzerindeki imzanın (ciranta imzasının) borçlu şirket yetkilisine ait olmadığını" ileri sürerek, imza incelemesine esas olacak imza örneklerinin bulundukları resmi mercileri de bildirmiş olduğundan, mahkemece, öncelikle borç...
328 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Murisin Terekesinin Borca Batık Olduğunun Tespiti ile Mirasın Hükmen Reddi- Yargılama Giderleri-
Mirasın hükmen reddi (TMK. mad. 605/2) istemine ilişkin davada, "davalı-alacaklının, murisin terekesinin borca batık olduğunu bilmediği, bilmesinin mümkün olmadığı, yapılan yargılama sonrasında terekenin borca batık olup olmadığını araştırılarak" dav...
328 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser Sahibinin Haklarını İhlal- Maddi Manevi Tazminat İstemleri-
Eser sahibinin haklarını ihlalden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin davaya konu eserin davalı tarafından internet ortamında kullanıldığının ispat külfetinin davacıda olduğu- Davacıya ait eserden istifade suretiyle izinsiz olar...