Arama
13 saat önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticareti usulüne aykırı terk etmek suçu-
Ticareti usulüne aykırı terk etmek suçunun takibi şikayete bağlı seçimlik hareketli suç olduğu ve seçimlik hareketlerden herhangi birisinin işlenmesiyle, diğer koşulların da (alacaklının zarar görmesi ve borçlunun tacir olması gibi...) gerçekleşmesi ...
18 saat önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadastro Mahkemeleri- Görev-
Kadastro tespitinden önce mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan veya henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevinin sona ereceği ve dava d...
1 gün önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Haczedilmezlik Şikayeti- Mirasçının Durumu
Haczedilmezlik şikayetinin incelenmesi sırasında şikayetçi borçlunun ölümü halinde mirasçılarının yargılamayı sürdürmelerinin mümkün olmadığı
3 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz İhbarnamesi- Üçüncü kişinin yanlış ödeme yapması, sorumluluğu-
Ödemenin ilk haciz ihbarnamesi’nin gönderildiği takip dosyasına yapılması gerektiğinden, üçüncü kişinin haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra başka bir icra dosyasından gönderilen haciz ihbarnamesine istinaden ödeme yapmış olmasının, kendisini borçt...
4 gün önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
Süresiz Şikayet- İlama Aykırılık
İlamlı icra takibinde, ilama uygun faiz istenmediği ve ilamda belirlenen brüt tutarların net miktarları üzerinden takip yapılması gerekirken brüt miktarlar üzerinden takip yapılmayacağı yönündeki şikayetlerin, ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olu...
5 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
7226 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMENİN SÜRELERE ETKİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ'nin 01.04.2020 Tarihli Makalesi
5 gün önce3. H.D. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira Sözleşmesi- Eksik İfadan Kaynaklanan Zarar Tazmini- Tahliye
Sözleşmede belirlenen imalatları süresinde yapması gereken kiracının buna aykırı davranması halinde, davacı kiraya verenin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshini talep edebileceği gibi, sözleşme süresince bu tadilatın yapılmamasından dol...
5 gün önce3 H.D. İÇTİHAT paylaşıldı
Taleple Bağlılık- Faiz - Takdir Yetkisi
Hâkimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği;duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebileceği- Taleple bağlılık kuralının sadece sonuç istem yönünden değil, sonuç istemi oluştu...
7 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eda davası- Tespit davası- Hukuki yarar-
"Eda davası" açılmasının mümkün olduğu durumlarda, "tespit davası" açılamayacağından, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, 4 ay boşta geçen süre ücreti ile 5 ay işe başlatmama tazminatının tespitinin talep edildiği davanın reddine karar veri...
8 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Kambiyo Senetlerine Dayalı Takip- Dava dışı Borçlu- Keşidecinin İflası- Borcun Doğumu-
Davacının alacağına dayanak çeklerin keşide tarihine göre iptali istenen tasarruftan sonra düzenlendiği anlaşılmakta ise de, bu durumun gerçekten tasarruftan sonra doğmuş bir borç ilişkisini mi yoksa daha önce yapılmış bir ticari ilişkiden kaynaklana...
9 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşe başlatma talebinin sözlü olarak dahi karşı tarafa iletilebileceği-
İşe iade davası lehine sonuçlanan işçinin, noter aracılığı ile işverenin ticaret sicilde kayıtlı adresine gönderdiği ihtarnamede, işe başlatılma talebinde bulunduğu ancak ihtarname adresin kapalı olduğu gerekçesi ile tebliğ edilemediği, bunu üzerine ...
9 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borcun İç Üstlenilmesi- Eski ve Yeni Kiraya Verenlerin Sorumlulukları-
Kiralananı satın alan yeni malikin, eskiye dönük kiracılardan doğacak her türlü sorumluluğu üstlenmesinin, "borcun iç üstlenilmesi" (TBK. mad. 195) niteliğinde olduğu, davalı-alacaklı (kiracı) tarafından borcun nakli (üstlenilmesi) kabul edilmediğind...
10 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil istemi- Aleyhe bozma yasağı-
Hukuki ehliyetsizlik iddiası araştırılmayan davacının temyizi bulunmadığında, davalının temyizi üzerine hukuki ehliyetsizliğin yöntemince araştırılarak öncelikle incelenmesi yönünde bozma kararı verilmesi, aleyhe bozma yasağı kapsamında kalır mı?
11 gün önceKanun duyurusu paylaşıldı
7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
26 Mart 2020 PERŞEMBE tarihli 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
11 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Vekâlet ücretine rüçhaniyet hakkı tanınırken tartışılan ilkeler-
Avukatın sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mall...
12 gün önce12. HD. İçtihat paylaşıldı
İhalenin Feshi- Tebligat Usulsüzlüğü
Satış ilanı ve kıymet takdiri raporu tebligatlarının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkının, sadece kendisine tebligat yapılmayan ilgilisine ait olduğu, ihalenin feshini isteyen şikayetçi, kendisi dışındaki diğer ilgililere satış ilan...
12 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Güvencesi- Adi Ortaklık- İşveren
İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılmasının gerektiği- Adi ortaklık niteliğindeki işveren, kendisini oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden bağımsız n...
12 gün önce17. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı- Trafik Kazası
Trafik kazası sonucu ölen desteklerinin Rusya ülkesinde yaşadıkları ve tatil için geldikleri Türkiye'de kazanın gerçekleştiği saptanmış olup davacılar tarafından verilen vekaletnamelerdeki adreslerinin de Rusya Federasyonu olduğundan hayatlarını yaba...
14 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Ücreti- İş Sahibi Olmayan Şirketin Sorumluluğu-
TPOC (Turkish Petroleum Oversae Co.Ltd ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkındaki 16.11.1995 ve 95/7590 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Jersey Kanal Adaları’nda 06.02.1996...
15 gün önceCumhurbaşkanı Kararı paylaşıldı
İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar
21 Mart 2020 tarihinde alınan 2279 sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı” 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
16 gün önce9. HD. İçtihat paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Islah
Külli tespit kısmi eda istemli belirsiz alacak davasında, kısmi davada olduğu gibi kıdem tazminatı dışındaki talepler bakımından faiz başlangıcının dava-ıslah (talep artırımı) şeklinde ayrıştırılması gerektiği, tamamına dava tarihinden itibaren faiz ...
16 gün önce9. HD. İçtihat paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Zamanaşımı
Belirsiz alacak davasında dava açılmakla zamanaşımı kesileceğinden talep artırımına konu miktarların zamanaşımına uğramayacağı-
16 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Fevkalade Haller- Mühlet- Tatil
Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil
16 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dosya hesabı- Haricen tahsilat- Duruşmalı İnceleme
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda "yapılan ödemelerin ve haricen tahsilatların nazara alınarak yeniden hesap yapılmasını" talep ettiğinden, mahkemece, duruşma açılarak ve varsa tarafların gösterecekleri deliller toplanarak, borçlunun iddia ettiği ...
16 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi ortaklığa karşı dava açılması-
Tek başına tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklığa karşı davanın açılıp sonuçlandırılmasının usule ve kanuna aykırı olduğu- Mahkemece adi ortaklığı oluşturan şirketlerin belirlenip dava dilekçesini bu şirketlere ayrı ayrı tebliğiyle taraf teşkilinin ...
16 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dahili dava- Hasımda yanılmanın giderilmesi- Dava dilekçesinin tebliği- Zamanaşımı def'i-
Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen ve fakat davacının son işvereni olduğu anlaşılan şirketin davaya dahil edilmesinin, klasik anlamda "dahili dava" işlemi olmayıp, "hasımda yanılmanın giderilmesi" (HMK. mad. 124) olduğundan, bu davalının g...
17 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptal edilmesi sebebiyle uğranılan zararın tazmini (TMK. mad. 1007)- Zamanaşımı süresi ve başlangıcı-
TMK'nın 1007. maddesine dayanılarak açılan davalarda, 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanacağı ve bu sürenin kadastro mahkemesinin kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı-
17 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacağın temliki- İmzaya itiraz- Kötü niyet tazminatı-
Alacağı temik alan ile borçlu doğrudan ilişki içinde olmadığından temlik alacaklısının, borçunun imzasının borçluya ait olup olmadığını bilebilecek durumda olamayacağımdan, imzaya itirazın kabulü halinde temlik alan aleyhine kötü niyet tazminatına hü...
17 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Mülkiyet Hakkı- Yolsuz Tescil- İhalenin Feshi- İhtiyati Tedbir- İhtiyati Haciz-
İhale öncesinde tapuya tescil yapılmadan kesinleşmiş mahkeme kararı ile TMK mad. 705 uyarınca taşınmaz mülkiyetini kazanan kişi, İİK mad. 134/2'de belirtilen "tapu sicilindeki ilgili" konumunda olmadığından, ihalenin feshini isteme hakkı bulunmadığı,...
18 gün önce22. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
Yıllık İzin Ücreti- Zamanaşımı- Hayatın Olağan Akışı-
İşçinin, işyerinde çalıştığı yedi yıl sekiz aylık hizmet süresince hiç yıllık izin kullanmadığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu- İş Kanunu'nun 59. maddesi gereğince, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye ku...
19 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- İşçinin Korunması- Haklı Sebeple İstifa-
Cezai şartın işçi ile işveren hakkında ve iki taraflı olarak düzenlenmesi gereği, bu durumun işçi aleyhine kararlaştırılan cezai şartın işveren aleyhine kararlaştırılandan daha fazla olmaması sonucunu da ortaya çıkardığı, başka bir anlatımla işçi ale...
19 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşyeri Devri- Deneme Süreleri-
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu- Somut uyuşmazlıkta işyeri devri söz konusu olduğundan davalı iş...
19 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senetlerinde borca itiraz- Satış
Borçlu İİK.nun 169/a son fıkrası hükmüne göre itirazın reddi kararının temyizi sırasında teminat göstermediğinden, satış yapılmasına engel bir durumun bulunmadığı, mahkemece şikayetin kabulü ile satış kararının reddine dair icra memurluğu işleminin i...
20 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hükmün Yazılması- İnfazda Tereddüt-
Hüküm kısmında yalnızca dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline yazılması ile yetinilerek, taşınmazın il, ilçe adları ile ada, parsel ve bağımsız bölüm numaraları belirtilmeksizin infaza elverişli olmayacak şekilde hüküm kurulma...
24 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
(TBK. 19) Muvazaaya dayalı iptal davası- Tasarrufun iptali-
Hukuki sebepler kısmında BK.'nun 18. (TBK.'nun 19.) maddesini gösterilmesi davanın muvazaaya dayalı iptal davası olduğu şeklinde yorumlanması için yeterli midir? Davanın, dava dilekçesinde yazılı hukuki nitelendirmeye bakılmaksızın İİK 277 ve devamı ...
24 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ceza yargılaması- Bedelsiz senedin kullanılması- TBK. 74-
Ceza yargılaması sonunda tesis edilecek hüküm ile "davalının bedelsiz senedi kullandığı" iddiasına yönelik bir maddi vakıa tespiti yer aldığı takdirde, bu maddi olgunun tespiti hukuk hâkimini bağlayacağından, mahkemece ceza davasının sonucunun beklen...
25 gün önce12 İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf- İlk Derece Mahkemesi-
Bölge Adliye Mahkemesinin, dosyayı ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdikten sonra bu kararına uygun şekilde işlem yapması, dosyanın tümden mahkemesine iadesi ile iade sebebiyle sair itiraz konusu hakkında bu aşamada inceleme yapılmasına ...
26 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat Maliklerinin Gider Borcu- Sıra Cetvelinde Öncelik-
634 s. K. mad. 22/2 uyarınca, ipotek hakkının, bu borcun kaynağı olan bağımsız bölümün satılması üzerine tanınan bir hak olduğu- 634 s. K. mad. 22/3 uyarınca, öncelik hakkının da bu fıkra ile bağlantılı olarak borcun doğumuna sebep olan taşınmaz il...
27 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
İzmir Konferansı
Tasarrufun İptali Davaları ve Yargıtayın İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Son İçtihatları
27 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
Bursa Konferansı
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
27 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası-
Tır şoförü olan murisin, davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği, yapılan bu sefer sırasında H1N1 virüsünün bulaştığının alınan raporlara göre sabit olduğu, bu durumda yapılan sefer sırasında bulaşan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha ...
31 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
Konya Konferansı
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
31 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
Antakya Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
32 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Memurun geçici iş göremezliği- Ek ödemeler- Tedavi giderleri-
Memur (itfaiye eri) olan davalının geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam ettiği ve bu dönemdeki zararının, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağı- Belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin, 6...
32 gün önce17 içtihat paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Islah- Manevi tazminat
Belirsiz alacak davası olarak açılan davada, davacının harcını yatırarak bedel artırma talebinde bulunulabileceği, ayrıca bundan bağımsız olarak HMK. mad. 176 gereği ıslah yapmak hakkının da mevcut olduğu- Mahkemece davacının ıslah dilekçesi ve bedel...
32 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Orman kadastrosuna itiraz-
Mahkemece yapılan eksik araştırma ve yetersiz bilirkişi raporu ile çekişmeli taşınmazın orman olup olmadığının ve hukukî durumunun belirlenemeyeceği-
35 gün önce22 İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Hukuki yarar
Davacı adına yıllık izin ücret tahakkuku yapıldığına ilişkin harcama belgesinin, ilk kez temyiz aşamasında sunulmuş ise de; ödeme belgesi mahiyetinde kabul edilmesi gerekeceği, ödeme belgesinin hakkı ortadan kaldıran özelliği nedeni ile yargılamanın ...
35 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik alacakları- Organik bağ-
Davacının her iki işyerine giriş ve çıkış tarihleri arasında arasında boşluk bulunmaması, çalışılan işyerlerinin adres mahalle ve sokak bilgilerinin aynı oluşu, her iki şirket arasındaki isim benzerliği, şirket ortakları ve yetkililerinin benzer oluş...
35 gün önce17. HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası- Kira sözleşmesiyle aracın zilyedi olan davacının talep hakkı-
Zilyedin idaresindeki aracı, aldığı gibi hasarsız biçimde araç malikine teslim etme zorunluluğu bulunduğu- Kira sözleşmesiyle aracın zilyedi olan davacının, aldığı şekliyle teslimle yükümlü olduğu araçta oluşan ve zarardan sorumlu olan (işleten ve sü...
35 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Bedel farkı- Hangi ödeme ve işlemlerin dava konusu için ödeme olarak kabul edileceği-
Tapudaki satış bedeli dışında yapılan ödemelerin davalı üçüncü kişi tarafından devir tarihi veya devir tarihine yakın tarihli banka hesap hareketleri, banka ödemesi, kredi kullanımı gibi delillerle ispatlanmasının mümkün olduğu ve bu belgelerdeki meb...
35 gün önce12 İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senetleri- Yetki Sözleşmesi- Avalist
Kambiyo senetlerinin özelliği gözetildiğinde anılan yetki sözleşmesinin avalistleri de bağlayacağı-
37 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Failin öğrenilme tarihi- İşyeri sigortasından kaynaklanan rücuen tazminat istemi davada zamanaşımı-
Failin öğrenilme tarihinden itibaren dava tarihine kadar (eBK. mad. 60) 1 yıllık süre geçmemiş olduğundan, işyeri sigortasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkin davada esasına girilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-
38 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan dava- Islah- Faiz-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkin davada, ıslah dilekçesine konu edilen kısım için de sigorta şirketi bakımından dava tarihinden, diğer davalılar bakımından olay tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar...
39 gün önce12. HD. İÇTHAT paylaşıldı
BAM tarafından istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi halinde tehiri icra (Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın Yargıtay 12. HD.'nce giderilmesine dair karar)-
İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması sırasında tehiri icra talep edilmesi ve icra müdürlüğüne başvurularak gerekli teminatın yatırılması halinde icra müdürlüğünce Bölge Adliye Mahkemesinden tehiri icra...
39 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil- Zamanaşımının kesilmesi-
Ecrimisil davalarının beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve bu beş yıllık sürenin dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlayacağı- Davacının (alacaklının) ihtarının zamanaşımını kesmeyeceği-
41 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Taşınmazın imar izni olmaması-
Tasarrufun iptali davasına konu taşınmazlardan birinin imar artığı olduğu ve bu nedenle imar izni olmadığından değerinin emsal taşınmazlardan daha düşük olduğu yönünde davalıların itirazları üzerine bilirkişiden ek rapor alınmış ise de alınan ikinci ...
42 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kanun yararına bozma- Hukuka aykırılığın belirtilmesi-
Kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar duruşma açıp yargılama yapamayacağı ve bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremeyeceği- Kanun yararına bozma hükmün hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacağından, davanın taraflarının leyh veya aleyhlerin...
42 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görevsizlik kararı- Davanın açılmamış sayılması- Vekalet ücreti-
Asliye Hukuk Mahkemesinin bozma ilamı doğrultusunda Tüketici Mahkemesine yönelik görevsizlik kararı üzerine davacı vekili tarafından süresi içerisinde görevli mahkemeye gönderilme talebinde bulunulmadığından ek karar ile davanın açılmamış sayılmasına...
45 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın boşaltılması- Anahtarı teslimi-
Kiralananın tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için, kiralananın fiilen boşaltılmasının yeterli olmadığı; anahtarın da kiralayana teslim edilmesi gerekeceği- Kiralayanın anahtarı teslim almaktan kaçınması veya başka bir sebeple anahtarın teslim e...
45 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekte "karşılıksızdır" işleminin yapılmaması, "karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçunu oluşturur mu?
"Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu"ndan görülmekte olan bir ceza davasına konu çekin, süresinde bankaya ibrazı üzerine; muhatap banka tarafından öne sürülen "herhangi bir sebeple" çekin arka yüzüne "karşılıksızdır" işleminin yapı...
47 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Facebook kayıtlarının HMK mad. 199 gereği belge niteliğinde olduğu-
HMK mad. 199'da belge kavramı ''Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film,görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları...
48 gün önce9 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla Çalışma- Ücret- Üst Düzey Yönetici
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde taktiri indirim yapılması gerektiği - Fazla çalışmanın tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin fazla çalışma sürekli mümkün olmadığından hasta...
48 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Gecikme tazminatı (kira) ve gecikme cezası (ifaya ekli cezai şart)-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikme tazminatı (kira) ve gecikme cezasının (ifaya ekli cezai şart) ayrı ayrı alınabileceğine dair hüküm olmadığından, davacının cezayı aşan zararını ispat etmek koşuluyla talep edebileceği- Taşınmazın sözle...
49 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısıtlının kredi kartı borcu-
Kredi kartı hamili vesayet altına alındığından sözleşmeye taraf olma ehliyeti yoksa da, davalı kısıtlı bankanın verdiği kredi kartını kullanarak bir takım harcamalar yaptığından, mahkemece sözleşme hükümleri dikkate alınmaksızın, sebepsiz zenginleşme...
52 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tek başına tanık beyanlarının davanın kabulü için yeterli olmadığı-
Tam kusurlu eşin tek taraflı irade ile boşanma davası açması hukuk sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkardığından, tam kusurlu eşin boşanma davası açamayacağı- Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olunması gerek...
52 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Uluslararası Sözleşmelerin Normlar Hiyerarşisinde Yeri- Sigortalılık Giriş Tarihi-
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/son maddesi uyarınca, yöntemince yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğu gibi, normlar hiyerarşisi yönünden uluslararası sözleşme kurallarına, uygulamada yasal güç tanınmakta ve bu kurall...
52 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme şartını ihlâl-
Haciz talebinde bulunulması üzerine taahhüt sözleşmesinin alacaklı vekili tarafından tek taraflı olarak bozulması sebebiyle, sanığın ödeme şartını ihlâl suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği-
53 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eski eşe karşı açılmış ecrimisil davası- Hukuki nitelendirme- Görevli mahkeme-
Boşanma kararı kesinleşmesine rağmen davacıya ait konutta davacının rızası hilafına haksız olarak oturmaya devam ettiği iddia edilen davalı eski eşe karşı açılmış ecrimisil davasının (dava dilekçesinde, davalı aleyhine 15 aylık kira parasının ödenmes...
53 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiracılık ilişkisinin kabulü- Ecrimisil-
Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı tarafın dava konusu taşınmazda kullandığı başkaca bölümler bulunduğuna, ayrıca davalı tarafın dava konusu taşınmazdaki kiracılık ilişkisi kabul edilerek ihtarname ile davalıdan hissesine düşen pay yönünden kira alacağ...
54 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Temsilcide yanılma-
Davanın Maliye Hazinesi'ne yöneltilmesi gerekirken, Başbakanlık Gümrükler Müsteşarlığına yöneltilmiş olmasının temsilcide yanılma olarak kabul edilmesi gerektiği, mahkemece öncelikle davacıya süre verilerek dava dilekçesinin Maliye Hazinesi'ne tebliğ...
54 gün önce8. HD. paylaşıldı
İstihkak davası- Güçlü delil olma/olmama-
Hacze konu hayvanların bir kısmının kulak küpe numaraları İlçe Tarım Müdürlüğü yazısı uyarınca davacı adına kayıtlı ise de anılan belgeler ilgilinin beyanına dayalı olarak düzenlendiklerinden, istihkak davalarında güçlü delil teşkil etmeyeceği-
54 gün önce20 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müdahalenin men'i ve ortak alanlara kal ile birlikte haksız işgal tazminatı talebi-
Müdahalenin men'i ve ortak alanlara kal ile birlikte haksız işgal tazminatına karar verilmesi talepli davada müdahalenin men'i ve kal davasının tefrik edilerek Sulh Hukuk Mahkemesinde derdest olduğu anlaşılmakla bahsedilen mahkemedeki yargılamada müd...
55 gün önceGAZİANTEP BAM 7 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Arabulucu Müzakerelerinde Dava Açma Süresi
Telekonferans yöntemiyle yapılan arabulucu müzakerelerinde iki haftalık dava açma süresi, arabulucu ve her iki taraf imzasının tamamlandığı tarihten itibaren başlayacağı-
59 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari İşletmenin Borçları - Alacaklıları Zarara Uğratma
Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların; ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödenmemesi, ancak o icra takibi ile sınırlı olduğundan, borçlunun gönderilen ödeme emrindeki borcu ödemeyerek, aynı anda ...
59 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Davacılar desteğinin eğitim gördüğü meslek eğitim merkezinden mezun olduğunda, mezun olduğu okulun uzmanlık alanına göre ne iş yapabileceği, iş bulma durumuna göre elde edebileceği gelirin saptanması için emsal gelir araştırması yapılması, bu tespitl...
61 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Üst Düzey Yönetici- Fazla Çalışma Ücreti
Üst düzey yönetici olan akaryakıt istasyon müdürünün, fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı-
62 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka Yükümlülüğü Doğmadan Yapılan Ödemeler-
Nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemelerin nafaka borcundan mahsup edilemeyeceği- Mahkemece nafaka takdirine ilişkin ara kararından önce yapılan ödemelerin takibe konu alacaktan mahsup edilmeksizin hesaplanacak borç miktarı ile ilgili itirazın ka...
63 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
'Dain-i mürtehin' olarak sigorta şirketinden tazminat talep etmek hakkı-
'Dain-i mürtehin' olarak sigorta şirketinden tazminat talep etmek hakkı dava dışı bankaya ait olduğundan, sigortalının, ancak dain-i mürtehinin açık muvafakatini almak suretiyle tazminat isteme hakkında sahip olacağı- Hayat sigorta poliçesinden kayna...
63 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra dosyasındaki bir diğer borçluya haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?
Somut olayda; şikayetçi borçluya diğer takip borçlusu şirketin kendilerinde olan alacakları için İİK mad. 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderildiğinin anlaşılması karşısında, haciz ihbarnamesi gönderilen diğer takip borçlusunun İİK mad. 89 anlamında...
66 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Eksik ve ayıplı işler- Kira ve cezai şart alacağı- Faiz-
Eksik, ayıplı iş tazminatı taleplerine dair yeterli araştırma yapılmadan karar verilmesinin hatalı olduğu- Her paydaşın ortak alanlarda payı bulunduğundan bu yerler üzerindeki eksik ve ayıplı işler bedelinden arsa sahibinin en fazla sözleşmedeki payl...
66 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Katkı payı alacağı- İlamın icraya konu edilmesi-
Katkı payı alacağına ilişkin davalarda, taşınmazın alımına katkıda bulunduğunu iddia eden davacının, bu katkısına dayanarak ayın (mülkiyet) talep edemeyeceği, bu nedenle taşınmazın aynı ile ilgili hüküm verilemeyeceği, bu haliyle alacak ilamı olup ke...
67 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Haksız Azli- Vekalet Ücreti-
Avukatın haksız azli halinde, artık işe devam etme olanağı mevcut olmadığından, azil tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebileceği, bu nedenle davacı avukat, tahsil edilmemiş olsa dahi karşı yan vekalet ücret...
68 gün önce21 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Soma Maden Kazası - Tazminat
Soma'da meydana gelen iş kazası sebebiyle açılan tazminat davasında, tazminat miktarının; işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu -Ölenin olayda kusurunun bulunmadığının an...
69 gün önce17 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Destekten Yoksun Kalma-
Destekten yoksun kalmaya ilişkin davada alınacak bilirkişi raporunda; trafik kazası ölen çocuğun muhtemel evleneceği yaşının ailenin içinde sosyal yaşantısı ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak daha erken yaşta evleneceği, desteğin birinci ç...
69 gün önceYARGITAY DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ paylaşıldı
2020 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü ve görevleri-
28 Ocak 2020 T. ve 31022 S. Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 T. ve 2020/1 S. Kararı ile 2020 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü ve görevleri belirlendi.
70 gün önceİÇTİHATLAR paylaşıldı
Konut Finansmanı Kredisi- İpoteğin Kapsamı- Tüketicinin Korunması-
Banka tarafından borçluya ait taşınmaz üzerinde tesis edilen ‘konut finansmanı kredisinden kaynaklı ipotek’ neleri (alacaklı Bankanın hangi alacaklarını) kapsadığı- Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenen düzenlenen ‘ipotek resmi senedi’n de yer alan, “ip...
70 gün önceAYM KARARI paylaşıldı
Trafikten Men Edilen Araç- Yediemin Ücretinin Ödenmemesi- Mülkiyet Hakkının İhlal
Trafikten men edilen araçlar yönünden yedieminlik ücretinin ödenmemesi sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği ve bu ihlalin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiği-
72 gün önce3 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Mevzuat veya içtihat değişikliği- Yargılama giderleri
Dava açıldığı tarihte mevzuata ve içtihat durumuna göre dava açmakta haklı olup, dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren geçmişe etkili yasa değişikliği ya da içtihadı birleştirme kararı gereği davada haksız çıkması halinde yargılama giderlerinden soru...
73 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tarafların son sözlerini söyleme hakkı-
Taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama ve son sözlerini söyleme hakkı vermeksizin karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu- HMK. mad. 150/1 uyarınca verilen işlemden kaldırma kararının temyiz incelemesine tabi kararlardan olmadığı, karara...
74 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı mahkeme kararı ile gerçekleşen boşanma- Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak- Artık değere katılma-
Boşanmanın “hayata kast” nedeni ile gerçekleşmesinin zorunluluğu gözönüne alındığında, mahkemece öncelikle davacının artık değere katılma alacağı olup olmadığının araştırılması, artık değere katılma alacağının mevcut olması durumunda TMK’nin 236/2. m...
74 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava dilekçesindeki çelişkili/müphem talep-
Davacının dava dilekçesindeki faize ilişkin talebinin çelişkili ve müphem olması durumunda, mahkemece bu faize ilişkin talebinin açıklattırılması ve bu doğrultuda bir karar verilmesi gerektiği-
74 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz incelemesinde murafaa-
Temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasının reddi gerektiği (5311 s. K.'la değişik İİK. mad. 366)-
74 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Vedia sözleşmesi- Menkul rehni sözleşme- Birleşik sözleşme- Zarar-
Teslim edilen kömür miktarı düşülmeden depoda bulunduğu bildirilen Rus menşeli kömürün tamamı için başka menkul rehni sözleşmesi yapılması nedeniyle ayrı bölmelerde tutulduğu belirtilen ve bankanın yazılı muvafakati olmadan kimseye teslim edilmeyeceğ...
75 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı (mükerrer) takip yapılması-
Alacaklıca bozmadan önce itirazın iptali ilamında hükmedilen feriler yönünden iki ayrı takip başlatılmış olmakla, bozma ilamından sonra aynı alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu ilamsız takip dosyasından tekrar istenmesinin mükerrer olduğu- Ala...
77 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Bozmadan sonra ıslah-
Talep konusu ücret alacağının kabulüne, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin isteminin ise reddine dair verilen birinci karar Özel Dairece, davacı ücretinin net olarak farklı bir me...
80 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Mevduatı - Müterafik Kusur - Dolandırıcılık
Davacının, davalı bankadaki mevduatının ona ait nüfus ve hesap cüzdanı kullanılmak suretiyle aynı evde kaldığı arkadaşı tarafından çekilmesine ilişkin somut olayda; davalı banka tarafından davacının, dava dışı (ev arkadaşı) ile birlikte bankayı dolan...
80 gün önceERZURUM BAM 3. HD. paylaşıldı
İş göremezlik- Zorunlu Sigortalar- Arabuluculuk-
Somut olayda, kazada yaralanan davacının her ne kadar dava tarihinde 18 yaşını ikmal etmiş ise de kaza tarihinde 16 yaşında olduğu, bu durumda çalışma çağında olmadığı dikkate alınmaksızın, mahkemece davacı yönünden, 9 aylık geçici iş göremezlik süre...
80 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshi- Satış ilanının tebliği- Borçlunun (sadece) kıymet takdirine ilişkin şikâyette vekille temsil edilmiş olması-
Borçlunun kıymet takdirine ilişkin şikâyet dosyasında vekille temsil edilmesi ve icra mahkemesinin bu kararının icra takip dosyasında bulunması karşısında, satış ilanının, icra takip dosyasına vekâletname ibraz etmemiş olsa da borçlu vekiline tebliğ ...
80 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Süre - Delil İkamesi - Ara Karar
Mahkemece verilen ara kararda masrafın gider avansından karşılanmasına, yetmediği takdirde davacı tarafından eksik avansın kesin süre içerisinde yatırılmasına karar verilmekle bilirkişi ücretinin net bir şekilde belirlenmediği, kesin sürenin başlangı...
83 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirketlerin Birleşmesi- Alacaklıların Korunması- Teminat-
Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirketin bunların alacaklarını teminat altına alacağı- (TTK. mad. 157/1)-Bu hükmün amacı alacaklıların, bir...
83 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kayyum atanan şirketin iflası halinde feragat-
Kişinin kayyum olarak atamasından sonra şirketin iflası halinde, müflis şirket adına kayyumun yaptığı feragatin geçersiz olduğu-
87 gün önce12. HD. paylaşıldı
Menfi tespit ve istirdat davası- İlamın kesinleşmeden takibe konu edilemesi- Şikayetin süresi-
Menfi tespit ve istirdat istemine ilişkin ilamın kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğine dair şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-
87 gün önceİstanbul BAM. 13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Hacze itiraz- İncelemeye Görevli Mahkeme-
İİK mad. 265/1 uyarınca; kendisi dinlenilmeden ihtiyati haciz kararı verilen borçlu hakkında, verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı 'kararı veren mahkemeye' müracaatla itiraz edebileceği, ancak ihtiyati h...
88 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk Başvuru Formu- Arabuluculuk sürecinde talep edilme-
Anlaşmazlıklara ve tereddütlere meydan verilmemesi için arabuluculuk tutanağında tarafların anlaştıkları yada anlaşamadıkları alacak kalemlerinin tek tek belirtilmesi gerektiği- Arabulucu tarafından dosyaya sunulan 'Arabuluculuk Başvuru Formu'ndan, d...
90 gün önce21. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- İşverenin Sorumluluğu- Trafik Kazası-
İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işverenin iş yerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmek, bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğundan, somut olay...
90 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminat- Kişinin Üzüntü Yaşaması-
TBK.nun sair hükümleri uyarınca, kişilere verilen manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesi mümkün olup, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, işlemleri nedeniyle davacıların 'üzüntü yaşadığı anlaşılsa dahi' kural olarak ...
93 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Demiryolu ile yük ve yolcu taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluk-
Davanın devamı esnasında TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin tüzel kişilik kazanmış olması karşısında, mahkemece, davalıya ne surette kusur izafe edildiği üzerinde durularak, varsa olaydaki kusurun mevcut düzenlemeden sonra Genel Müdürlüğün mü yoksa Şirketin m...
93 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesine dayalı olarak ödenen bedelin rücuen tazmini-
Davalı tarafından, dava dışı sigortalıya bir çok fatura kesilmiş olup, sigortalının ekspertiz raporundaki beyanı da dikkate alındığında bu faturaların kira bedeli için düzenlendiği ve bu durumda davalı ile davacının sigortalısı arasındaki uzun süreli...
94 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Yetki Kaydı- Kefil-
Yetki Kaydının Kefile Etkisi
94 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Satış ilanının tebliği- Vekile tebligat-
Vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı düzenlenmiş ise de vekil ile borçlu arasında menfaat çatışması bulunduğu ve vekilin icra takibinde hasım olarak ilgili olduğu işlerde borçlunun vekili sıfatı ile yapılacak tebligatların usulsü...
94 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgücü kaybı tazminatı ve manevi tazminat istemi- Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi- İndirim- Teminat limiti- Davalı sigortacı tarafından davadan önce yapılan ödeme- Zararın belirlenmesinden sonra tazminatın tayini-
Davalı sigortacı tarafından davadan önce yapılan ödemenin, zararın belirlenmesinden sonra tazminatın tayininde dikkate alınması gereken bir husus olduğu, davalının sorumluluğu da hesaplanan tazminat miktarına göre ve poliçe teminat limitiyle sınırlı ...
98 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınır teslimi- Yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç-
İlamda yenisi ile değiştirilmesine karar verilen ayıplı araç ile aynı marka ve model “0” km bir aracın teknik donanımlarını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımı gösteren araçlara ait kitapçıkların taraflardan temin edilerek, farkların somut olarak...
98 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk tutanağı- Tarafların anlaştıkları yada anlaşamadıkları kalemlerinin tek tek belirtilmesi-02.08.2018 tarihini önemi- Başvuru formu içeriği-
02.08.2018 tarihinden sonraki başvurularda başvuru formu içeriğine itibar edilerek sonuca gidilmesi gerektiği-
101 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Taleple bağlılık- Müddeabih- Haksız fiilden kaynaklanan borçlarda uygulanacak faiz- Alacağın likit olması-
Asıl alacağa yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi talep edildiği halde, mahkemece, talep aşılarak asıl alacak ve faiz toplamı üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesinin hatalı olduğu, talepten fazlasına ...
101 gün önceTrabzon Tüketici Mahkemesi İçtihadı paylaşıldı
Tüketici- İrade Fesadı- İki Haftalık Ücretsiz Kullanım Hakkının Kullanabileceği ve Sonrasında Sonlanacak Sözleşmede Ücret Tahsili-
Uyuşmazlık konusu sözleşmenin, davacı tüketicinin "iki haftalık ücretsiz kullanım hakkının kullanabileceği ve sonrasında sözleşmeyi sonlandırabileceği" şeklinde davalı yetkilisinin beyanıyla kurulmuş ancak daha sonra davacının bu hakkını kullanmasına...
101 gün önce21 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Genel Sağlık Sigortası- Sağlık Hizmeti
Genel sağlık sigortasının başlangıcı için bildirim ve tescilin gerekli olduğu; ancak bazı grupların bildirimine gerek kalmadan kendiliğinden tescil edileceği, bazı grupların ise bir ay içinde başvuru şartının getirildiği, tescili yapılan grupların is...
102 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fiilen birbirinin devamı olan kredilerde borcun doğum tarihi-
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda "kredi sözleşmelerinin, önceki taahhüt ve sözleşme bağlantısı kuran bölümlerin boş bırakıldığından hukuken birbirlerinin devamı" olarak kabul edilmemiş ise de, borcun sıfırlandığı gün yeniden kredi çekilmesi ve k...
103 gün önceAnkara Bam İçtihadı paylaşıldı
Arabuuculuk- İcra edilebilirlik şerhi- Hukuki dinlenilme hakkı-
İcra edilebilirlik şerhine ilişkin talep dilekçesinin karşı tarafa tebliği gerektiği, aksi halde hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmiş olacağı-
103 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi- Sözleşmenin Feshi-
Eser sözleşmelerinde; açık mesaha noksanlığı (yüz ölçümünün eksik olması) bulunması halinde, işin "ayıplı" değil "eksik" iş sayılacağı, işin eksik ifasının, sözleşmeye aykırılık olarak nitelendirilip, TBK mad. 112 gereğince borcun ifa edilmemesi nede...
103 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortacının Rücu Hakkı- İspat Yükü
Trafik kazasında işgöremez hale gelen dava dışı 3. kişiye tazminat ödeyen davacının ödediği bedelin, kendi sigortalısı olan davalıdan rücuen tahsili istemli davada, davacının rücu hakkının doğumu için, kazanın münhasıran alkol etkisinde meydana geldi...
105 gün önce13 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti-
Avukat(vekil) ile müvekkili arasında düzenlenen sözleşmenin 5. maddesi ile bu kanunun aksi kararlaştırıldığına göre, sözleşmenin tarafları bağlayacağı ve dava konusu ihtilafın tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hü...
105 gün önceSamsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. HD İçtihat paylaşıldı
Davanın açılma tarihi- Harç- UYAP
Dava dilekçesinin UYAP üzerinden gönderildiği ve sisteme kaydedildiği tarihte davanın açılmış sayılacağı; bir sonraki gün ödenen harcın dava tarihi olarak dikkate alınamayacağı-
108 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödemelerin ifa yeri- Ödeme teklifi- Alacaklı temerrüdü- Banka hesabını kontrol etme yükümlülüğü-Acentelik sözleşmesi- Dönemsellik ilkesi-
Taraflar arasındaki protokol ve asıl sözleşmede, davacıya yapılacak ödemelerin ifa yeri bakımından bir açıklık bulunmadığından ,eBK mad. 73 dairesinde, davalının borç ödemesini, davacının ikametgahında ve doğrudan (elden) kendisine yapması gerektiği-...
108 gün önceHGK paylaşıldı
Aile konutu şerhinde eş muvafakati
2 HGK Kararı
109 gün önce15. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Keşide yeri bulunmayan çek- Özel belgede sahtecilik suçu-
Suça konu çek aslının iğfal kabiliyeti açısından incelemenin yapılması suretiyle hüküm kurulması gerektiği- Suça konu çekte, zorunlu unsurlardan olan “keşide yerinin” bulunmaması ayrıca keşide edenin adı yanında da herhangi bir yer yazılmamış olması ...
109 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adli tatil- İstinaf süresi-
İstinaf süresinin adli tatil süresi içerisinde sona erdiğinden bir hafta uzamış sayılacağı- Adli yılın başladığı 01.09.2018 tarihinden itibaren istinaf talep etme süresinin bir hafta uzayacağı ve bu hale göre istinaf talep etme süresinin son günü 08....
112 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Forwarding (kur bağlama) işlemi-
Varlığı ileri sürülen forwarding (kur bağlama) işleminin iptali nedeniyle oluşan zarardan ötürü, davalı bankaca, davacının hesabından tahsil edilen paranın istirdadı istemi- Davacı yanın davalı banka nezdindeki döviz tevdiat hesabından, davadışı bir ...
112 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma davasından sonra ekonomik durumunda meydana gelen olumsuz değişiklikler- Nafakanın kaldırılması/azaltılması talebi-
Davalı kadın boşanma davası öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam etmekte olup, davacı erkeğin ise ekonomik durumunda ise olağanüstü bir değişiklik meydana gelmediğinden, davacı erkeğin ekonomik ve sosyal durumundaki kısmi değişiklik yoksulluk nafaka...
115 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anataşınmazın üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanılıp başlanmadığı- İş yeri sigorta sözleşmesi nedeniyle rücuen alacak istemi- Görevli mahkeme-
Hasar tarihi itibariyle anataşınmazın üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanılıp başlanmadığının araştırılması ve üçte ikilik kullanımın olması halinde, uyuşmazlığa yine kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanacağı dikkate alınarak, davada sulh hukuk ma...
116 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Görevsizlik-Dava dilekçesi tebliği-Usul Ekonomisi
Usul ekonomisi gereği, mahkemece dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden dosya üzerinden görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddedilebileceği-
116 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat malikleri yöneticiliğinin yetkisi- Haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi-
Kat malikleri yöneticiliğinin sadece kat mülkiyetinden kaynaklanan hususlara ilişkin olarak kat maliklerini adına dava açma yetkisi bulunduğundan, davacı yöneticiliğin haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davası bakımından aktif husumet ehliyetine s...
116 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptali ve tescil kararından sonra haciz konulması-
Davalının haczinin davacının açtğıı tapu iptali ve tescil istemli davanın karar tarihinden sonra işlendiği anlaşıldığından, mahkemece, dava konusu taşınmazın borçlu adına olan tapu kaydının iptali ile üçüncü kişi adına tesciline karar verildiği, veri...
117 gün önce12 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Toplu İpotek - Takip -
Bir tek alacak için birden fazla taşınmaz üzerinde her biri alacağın tamamına teminat (güvence) teşkil etmek üzere rehin yükü taşınmazlar arasında paylaşılmadan kurulan rehine toplu rehin, kollektif rehin, müşterek rehin veya birlikte rehin denileceğ...
118 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Genel Kurul Kararının İptali- Karar Nisabının Sağlanması-
Limited şirketin genel kurul kararının iptali istemli davada, TTK mad. 621 hükmünün, önemli genel kurul kararlarının düzenlendiği, bu düzenleme gereğince bir ortağın haklı sebeplerin varlığı halinde şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması v...
118 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Marka Tescili- Tamamlayıcı Nitelikte İşaretler-
Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için, ayırt edilebilir bir niteliğe sahip olması gerektiği, şayet bir işaret, tescili istenen mal veya hizmetin adını, niteliğini, karakteristik özelliklerini içeriyor; cins, çeşit, kalite, vasıf, miktar,...
118 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Hakkının Bölünmezliği İlkesi-
İpotek hakkının bölünmezliği ilkesi gereğince alacaklı, ipotek ile teminat altına almak istediği tüm alacağını aynı takip dosyasından talep belirterek ipoteğin paraya çevrilmesini talep etmesi gerektiği, bunun sebebinin, takip konusu taşınmazın satış...
118 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bölge adliye mahkemesince kısmen kaldırma kararı verilmesi- Bölge adliye mahkemesinin dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderme sebepleri- Delillerin "eksik" toplanması-
Bölge Adliye Mahkemelerinin, bir yandan hukuki denetim yapan mahkemeler iken, diğer yandan aynı zamanda vakıa incelemesi yapan mahkemeler olduğu, ilk derece mahkemelerince yapılan vakıa incelemesini yerinde bulunmadığı takdirde ilk derece mahkemesi k...
118 gün önceİZMİR BAM 15 HD İÇTİHAT paylaşıldı
İşe iade- Arabuluculuk-
Arabuluculuk dava şartının yerine getirildiği, davalı işverenin ihtarnamesi ile davacıya aynı ücret ve haklar ile çalışma teklifi yapılıp, davacının işe iade talebini kabul etmediği anlaşılmış ise de, bu talebin dava şartı olan arabuluculuk sürecinin...
119 gün önce10 HD İçtihat paylaşıldı
Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı- Yeniden yargılama- Temyiz- İstinaf-
Anayasa Mahkemesince ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilen karar üzerine, ilk derece mahkemesince artık önceki kararlardan bağımsız olarak Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı ...
120 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Oyunculuk ücret alacağı- Prim alacağı-
Oyunculuk sözleşmesinde yer alan aylık "ücret alacağına" dayalı dava, daha önce açılan "prim alacağına" ilişkin davadan “konu” itibariyle farklı olduğundan, o davanın eldeki davaya derdest kabul edilerek davanın reddine karar verilmesinin hatalı oldu...
122 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam niteliğindeki belgenin icra dairesine teslimi-
İlam niteliğindeki belge icra dairesine verilmeden borçluya icra emri tebliğ edilmesinin kanuna aykırı olduğu ve bu durumda "icra emrinin iptaline" karar verilmesi gerektiği-
122 gün önceBölge Adliye Mahkemesi İçtihadı paylaşıldı
İş mahkemelerindeki zorunlu arabuluculuk-
Devam eden iş sözleşmesi varken, arabuluculuğa başvurulması durumunda iş mahkemelerindeki zorunlu arabuluculuk şartının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceği-
123 gün önce6 ve 12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliye- Temyiz kabiliyeti-
Tahliye ve alacak talepleri hakkındaki mahkeme kararının, alacak talepleri bakımından yasada belirtilen parasal sınırların altında kalması nedeniyle istinaf/temyiz kabiliyeti bulunmasa da, talebin 'tahliye' hususunu ihtiva etmesi nedeniyle, istinaf/t...
123 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinden kaynaklanan alacak istemi-
Davacının kendi müvekkili ile arasındaki vekâlet ilişkisine göre hak ettiği akdi vekalet ücretinden, bu ilişkinin dışında bulunan davalının sorumlu tutulamayacağı-
123 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşme uyarınca ödenmeyen bedelin tahsili- Perdenin kaldırılması-
İkinci sözleşmenin yüklenicisi olan şirketin % 99 hissesinin davacıya ait olduğu bu nedenle perdeyi kaldırmaya gerek bulunmadığı belirtilmişse de, bu durumda sözleşmenin bizzat tarafı olan gerçek kişinin sonradan kurduğu şirket ile aynı edimleri içer...
124 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın tahliyesi- Elbirliği halinde mülkiyet/paylı mülkiyet-
Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu ise her bir paydaş sadece kendi payına düşen alacağı talep edebileceği- Elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların birlikte icra takibi başlatmaları gerektiği- Kiralanan taşınmaz paylı mülk...
124 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Meskeniyet şikayetinde süre-
Meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şikayetinin, aynı Kanun'un 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tâbi olduğu, şikayet süresinin haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı-
124 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Mirasın reddi-
Borçlunun, babasının ölümü ile kendisine intikal edecek taşınmazdaki miras payının intikalini önlemek için mirası reddetmiş olması ve mirasın reddi şeklinde gerçekleşen bu tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde alacaklı tarafından dava a...
125 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Mevsimlik işçi- Yıllık izin ücreti- Belirsiz alacak davası
Mevsimlik işçilerin, kıdem, ihbar tazminatları ve yıllık izin ücretlerinin belirsiz olduğu- Yıllık izin ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatlarının belirsiz alacak davasına konu olabileceği-
126 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat- Kira Tazminatı- İhtirazi Kayıt- İspat- Islah-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan kira tazminatı istemine ilişkin davada, ifanın gecikmesi halinde kira tazminatı talep edilebilmesi için teslim anında ihtirazı kayıt ileri sürülmesine gerek olmadığı, bu sebeple ihtirazı kayıt olm...
126 gün önce6.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira sözleşmesi- Tebligat Adresi- Fesih İhtarı-
Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile; sözleşme süresi boyunca kira sözleşmesini tek taraflı olarak üç ay önceden haber vermek kaydıyla her zaman feshedebileceği ve tarafların sözleşmede belirtilen adreslerinin tebligat adresleri olduğu ve...
126 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Para alacağının haczi- Paranın istenmesi- İstihkak-
Para alacağı üzerine İİK. mad. 89 uyarınca konulan haciz tarihinden itibaren altı aylık sürede alacaklı tarafından paranın istenmemesi halinde para üzerindeki haczin kalkacağı- Para üzerindeki haczin kalkması halinde, dava tarihinde geçerli bir haciz...
126 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinabe- Kesin Süre-
Davada verilen kesin sürenin amaca uygun olmadığı gibi davacı tarafça bizzat yerine getirilmesi mümkün olmayan işlemleri içerdiği, davacıların yurt dışında yaşadıkları da gözetildiğinde verilen 2 haftalık kesin sürede, emredilen işlemlerin yapılabilm...
126 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin süreye ilişkin ara kararda ihtar edilmesi gerekenler
İster kanun, ister hakim tarafından tayin edilmiş olsun, kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin, bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesinin olanaklı olmadığı- HMK mad. 94 uyarınca kesin süreye ilişkin ara kararının hiçbir duraksamay...
129 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mahalle Muhtarlıkları- Büyükşehir Belediyesi- Satışın İlan Edilmesi-
Her ne kadar bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmaza, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceğinden ve o yöredeki muhte...
129 gün önce12. HD. (ve 19 CD.) İÇTİHATLARI paylaşıldı
İcra suçlarında uzlaştırma-
Yargıtay 12. HD ile 19. CD.'nin Farklı İçtihatları
130 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasbırakan- Mirasçı atanması- Mirasçılık belgesi-
Mirasçı atanan kişi, mirasbırakanın ölümü ile tereke üzerinde doğrudan ve kendiliğinden bir ayni hak kazanabildiğinden, mirasbırakandan intikal eden ayni hakların, atanmış mirasçı adına tescili için vasiyetin yerine getirilmesi davasına ve mahkeme hü...
130 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişisel malların satımından gelen para- Gizli bağış- Sebepsiz zenginleşme-
Davalı asılın kabule yönelik beyanları ve dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dava konusu taşınmazın bedelinin tamamı davacı tarafından ödenerek davalı adına satın alındığının ve davacının katkısının %100 olduğunun kabulü gerektiği- ...
130 gün önce8 ve 12. HD. İÇTİHATLAR paylaşıldı
Faiz oranı hesaplamalarında bir yıl (365 gün)-
Faiz oranı hesaplamalarında bir yıl 365 gün olarak nazara alınıp hesaplama yapılması gerekeceği-
130 gün önceDanıştay İBK paylaşıldı
Amme Alacakları- Limited Şirket Ortakları- Kanuni Temsilci
Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanun'unda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, kanuni temsilci ile o...
130 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaa sebebiyle iptal davası (TBK. mad. 19)- Borcun doğumu- Boşanma davasına sebep olan haksız fiil niteliğindeki eylemler-
Davalı borçlunun evlendikten sonra Kazakistan'a gittiği, başka bir bayanla yaşayıp, çocuğunun olduğu sabit olup, haksız fiil niteliğinde olan bu eylemler boşanma kararına gerekçe olduğuna göre borcun doğumunun boşanma davasının açıldığı tarihten önce...
131 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istem- Değer kaybı- Kazanç kaybı- Gelir kaybı hesabı- Faiz- Tazminatta indirim-
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada, trafik sicil kaydına konulan tedbir sebebiyle aracın değer kaybına uğrayacağının kabul edilemeyeceği- Davacının el konulan araç nedeniyle kazanç kaybı hesaplanırken yılın her günü geli...
132 gün önceAYM KARARI paylaşıldı
Elektronik Tebligat- Beş Günlük Süre
Elektronik ortamda tebligatın ulaşma tarihini izleyen beşinci günün sonunda tebligatın yapılmış sayılacağına ilişkin hükmün "Beş günlük sürenin muhatabın haklarını kullanmasını sağlayacak ‘yeterli ve makul bir süre’ olarak kabul edilemeyeceği, -posta...
132 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Edimler arasında fark-
Tasarruf tarihi ve yakın tarihte üçüncü kişi hesabından çekilen paranın tasarrufa yapılan ödeme olarak değerlendirileceği-
132 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil, müdahalenin men'i davası- İmar barışı-
İmar barışı nedeniyle imara aykırılıkların giderilmesi konusunda davalı tarafça müracaat yapıldığına göre mahkemece yapılan müracaatın sonucuna göre bir karar verilmesi için kararın re'sen bozulması gerektiği-
133 gün önce20 HD İÇTİHAT paylaşıldı
Temsilcide yanılma- TMK. 1007, HMK. 124
TMK. mad. 1007 uyarınca, tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devletin sorumlu olduğu, davada hazine yerine tapu müdürlüğünün davalı gösterilmesi ve Hazinenin vekili tarafından temsil edilmiş olmasının temsilcide yanılgı olarak değerl...
134 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş haczi- Borçlunun çalışmakta olduğu tüzel kişiliğin sorumluluğu-
Şikayetçi üçüncü kişi şirket, borçlunun çalışmakta olduğu işyeri olup, tüzel kişiliğin, İİK. mad. 355 ve 356. maddeleri gereğince sorumluluğunun bulunmadığı- İcra müdürlüğü tarafından, borçlunun maaşından kesinti yapmakla yükümlü olan kanuni muhatabı...
135 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasçıların imza itirazı-
Keşide yeri bulunmayan bonoya dayanılarak yapılan genel haciz yoluyla takipte, mirasçıların kötüniyetle imza itirazında bulundukları saptanmadığından aleyhlerine tazminata hükmedilemeyeceği-
136 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtirazi Kayıt- Ceza Faturası- İhtar Şartı- Sebepsiz Zenginleşme-
Sözleşmeden doğan hukuki ilişkinin bulunduğu hallerde sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak talepte bulunulamayacağı- Sözleşme şartlarına uymadan düzenlenen ceza faturaları nedeniyle yapılan ödemelerin iadesi davasında, ceza faturalarının düzenlenmesine...
136 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Murisin borcu- Mirasçının hükmen red iddiası-
Murisin borcundan dolayı kendisine takip yapılan mirasçının "murisinin terekesinin borca batık olduğunu ve bu durumda miras bırakanın mirasını hükmen reddetmiş sayıldıklarını" iddia etmesi halinde, icra mahkemesince, mirasçılara genel mahkemede açaca...
137 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalının Bildirme Yükümlülüğü- Hayat Sigortası-
Sigorta sözleşmesi kurulurken sigortalının doğru bilgi verme (ihbar) yükümlülüğü altında bulunduğu- Hayat sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat davasında, taraflar arasındaki temel uyuşmazlığın, poliçenin düzenlenmesi sırasında sigortalının kalp ...
137 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faiz talebi- Islah-
Karşı davada, dava değeri olarak gösterilen bedel için karşı dava dilekçesinde faiz talebi yoksa da ıslah dilekçesinde alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz uygulanması talep edildiğinden, ıslah edilen bedele ıslah tarihinden itibaren faize...
137 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Uyap ortamına yüklenmeyen istinaf başvuru dilekçesi- Kesinleşen mahkeme kararı-
Avukat tarafından hazırlanan ve e-imza şifresi girilmek suretiyle imzalanan ancak Uyap ortamına yüklenmeyen istinaf başvuru dilekçesinin, ıslak imzalı olarak hazırlanıp, mahkemeye sunulmayan dilekçelerden farksız olduğu ve hukuki sonuç doğurmayacağı-...
137 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi davada- Zamanaşımı- Islah-
Davacı vekili, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak tahsilini talep ettiği meblağı bilirkişi raporu sonrasında ıslah yolu ile arttırmış olup dava dilekçesi ve (HMK mad. 109) kısmi davada, ancak dava konusu yapılan miktar bakımınd...
137 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Tazminatı- Bekletici Mesele- Islah- Zamanaşımı-
İşyeri sigorta poliçesi gereği kısmi olarak açılan tazminat davasında, mahkemece, sigortacı tarafından "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık ve bu amaçla suç uydurma" iddiası ile yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma/kovuşturma dosy...
137 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zarar Sigortası- Gerçek Zararın Tazmini- İddia ve İspatı-
Deprem teminatlı işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davalı sigorta şirketi tarafından dava açılmadan önce yapılan ödemelerin, bilirkişi raporunda dikkate alınmamasının hatalı olduğu- Bütün mal sigortası türlerin...
138 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görevsizlik kararı- Yargılama gideri ve vekalet ücreti-
Asliye hukuk mahkemesince verilen görevsizlik kararı üzerine aile mahkemesince davanın kabulüne karar verilmesi halinde, davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiği-
139 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
2308 sayılı Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun-
2308 sayılı Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkındaki Kanun, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı gözetildiğinde, anılan iptal ka...
140 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk nafakası-
Yoksul olduğu, engelli maaşı aldığı anlaşılan kişinin yoksulluk nafakası ile yükümlü tutulamayacağı-
140 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma- Telefon görüşme kayıtları-
Davalı-davacı birleşen dava dilekçesinde eşinin güven sarsıcı davranışlar içinde olduğunu belirterek delil olarak telefon görüşme kayıtlarına dayandığından, Bölge adliye mahkemesince dayanılan bu telefon görüşme kayıtları getirtilerek değerlendirilip...
140 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlülüğü-
Olası kastla yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemleri- 5149 sayılı Kanun kapsamında ev sahibi spor kulübünün spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, güvenliğin sağlaması bakımından kontrol ve denetim görevinin ise Türkiye...
143 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturanın ticari defterlere kaydı- Karinenin aksini ispat-
Bir faturanın ticari defterlere kaydının hizmetin yapıldığına karine olacağı, davacı-borçlunun bu hizmeti almadığını ispat etmesi gerektiği, sadece vergiye ilişkin olarak düzeltme beyannamesi verilmesinin ispata yeterli olmadığı-
143 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin istisnalar-
Kızın annesine karşı açtığı davada yazılı delil başlangıcı bulunmasına gerek olmaksızın, tanık dinletilebileceği- Mahkemece, karşı yanın açıkça itiraz etmediği veya yemin edeceğini bildirdiği durumlarda, dilekçede dayanılmamış olsa dahi, yemin teklif...
143 gün önceDuyuru paylaşıldı
Seminer Duyurusu
Tasarrufun İptali Davaları ve İcra İflâs Hukukuna İlişkin Son İçtihatlar
144 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Orman Arazileri- Haksız Eylem- Zararın Tespiti-
Yaşamın sürekliliğinin gerektirdiği önem nedeniyle ormanlar, devlet koruması altında olması yanında, bu alanlara yönelik haksız eylemlerin Orman Kanunu'nun sair hükümleri uyarınca suç oluşturacağı ve cezai yaptırıma tabi tutulacağı- Orman arazilerini...
144 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senet aslının icra kasasında olmaması-
Senet aslının icra kasasında olmadığı hususunun, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu yapılabileceği, icra mahkemesince re’sen na...
144 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetleri- Uyuşmazlıklarda görevli mahkeme-
Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetlerinin 01/01/2012 tarih itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi sonucunda, yeşil kartlı vatandaşların 01/01/2012 tarihine kadar almış olduğu sağlık hizmetleri bedelinin ödenmemesinden kaynaklanan uyu...
144 gün önceAntalya BAM 12. HD. İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato- Geçici mühlet kararı- İcra takibi başlatılması-
Asliye Ticaret Mahkemesice verilen geçici mühlet kararının, alacaklının icra takibi başlattığı gün, ancak icra takibine ilişkin harçların yattığı saatten daha sonra  yazdırıldığı ve onaylandığı anlaşıldığından,söz konusu takibin geçici mühlet kararın...
145 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Adi ortaklığın borcu- Adi ortaklığa ait malların haczi-
Adi ortaklığın borcu nedeniyle ortaklar müteselsilen sorumlu olduklarına ve ortaklığın mal varlığı elbirliğiyle idare edildiğine göre, birlikte sorumluluk gereği adi ortaklığın borcu nedeniyle adi ortaklığa ait mal veya alacağa haciz konulabileceği v...
147 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yenileme harcı yatırmayan tarafa bu harcı yatırması için ayrıca süre verilmesi gerekir mi?
HMK. mad. 150/4 uyarınca yasal 3 aylık sürede yenilenmesi talebinde bulunan ancak yenileme harcını yatırılmamış olan davacıya mahkemece, yenileme harcının miktarı da belirtilerek ihtarlı muhtıra gönderilip verilecek kesin süre içerisinde yenileme har...
147 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme şartını ihlâl suçu- Yargılamanın yenilenmesi- Aynı hâkimin görev alması-
Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamayacağı-Yargılamanın yenilenmesi isteminin, hükmü veren mahkemeye sunulacağı ve istemin kabule değer olup olmadığına bu mahkemenin karar vereceği- Somut olayda ...
149 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasçılara karşı dava açma usulü- İtirazın iptali davası-
Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemi ölü kişinin bir kısım mirasçılarına karşı yapılmış olup muris öldüğünde tereke iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olup mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan icra takibin...
152 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış ilanı ve kıymet takdiri raporu tebligatlarının usulsüzlüğü-
Satış ilanı ve kıymet takdiri raporu tebligatlarının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkının, sadece kendisine tebligat yapılmayan ilgilisine ait olduğu, ihalenin feshini isteyen şikayetçi, kendisi dışındaki diğer ilgililere satış ilan...
153 gün önceKonya Bölge Adliye Mahkemesi 3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Nedeniyle Sağlık Giderlerinde Sorumluluk- Haksız Fiil- Maluliyet Raporu- Aktüerya Raporu- Delillerin Toplanması-
ZMSS Genel Şartları; trafik kazası sonucunda mağdurun ‘tedavi sürecinde ortaya çıkan bakıcı giderleri’ ile ‘diğer tedavi giderleri’ ve ‘çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderlerin’ sağlık giderleri kapsamında sayılarak, bu giderle...
153 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin dayanağı idari işlemin iptali-
İhalenin dayanağı idari işlem iptal edilse dahi, yasal koşullara uygun olarak yapılmış ise ihalenin geçerli olacağı- Ödemeye çağrı mektubu ve dayanağı olan TMSF yönetim kurulu kararının iptaline karar verildiğinden ihalenin feshine karar verilemeyece...
153 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirketin iflasının istenmemesi suçu-
Şirketin iflasının istenmemesi suçunun -icra takip dosya sayısı birden fazla olsa da- aynı işyeri ile ilgili olarak ancak bir kere işlenebileceğinden dosyaların birleştirilmesi gerektiği-
158 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerçek Zararı Ödeme Yükümlülüğü- Sigorta poliçesi- Eksik Sigorta-
"Kobi Paket Sigorta Poliçesi" gereği tazminat istemli davada, sigorta ettirilen malın gerçek değerinin altında bir bedel üzerinden ve daha az prim ödenerek sigortalatıldığı durumlarda, TTK mad. 1461/1 gereği gerçek zararı ödeme yükümlülüğü altında ol...
159 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Vekile Tebligat - Usulsüz Tebligat - Hasım
Satış ilanında ilanda satışın yapılacağı yer, gün ve saatinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerektiği- Satış ilanının borçluya satıştan makul bir süre önce tebliğ edilmesi yasal bir zorunluluk olduğu- Borçlu icra takibinde vekil ile temsil e...
159 gün önce17 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Grup Sigorta Sözleşmesi - Sorumluluk
En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan bir gruba dahil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabileceği ve sözleşmenin devamı sırasında gruba dahil...
159 gün önce17 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası - Görev
Trafik kazasından kaynaklı ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemli somut olayda, uyuşmazlık konusunun zorunlu mali sorumluluk sigortası olması ve bu hususun TTK'nun sair hükümleri içerisinde yer alması ile TTK mad. 4 ve 5. hü...
159 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici işlemleri - Görev - Ticari Dava
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemesinin görevli olduğu, aynı zamanda taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenlenme olmasının,...
159 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta - Görev - Kira Sözleşmesi
İşyeri sigorta poliçesi gereği ödeme yapan davacının ödediği bedelin, zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkin davada, davacı sigorta şirketi, bu davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkeme...
159 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat - İspat - Şikayet
İcra takibinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, itirazların yapılabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılabilmesi, ancak tarafların icra takibinden usulünce haberdar edilmesi ile yani tebligat ile mümkün olacağı- Ödeme tebliğinin usulsüz olduğ...
161 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra kefaletinin geçersizliği-
İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali isteminin genel mahkemede ileri sürülebileceği- İcra kefaletinin ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için yasada öngörülen şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olması gerektiğinden, şikayet yoluyla ...
163 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargı yolu bakımından görevsizlik- Harç, masraf ve vekalet ücreti-
Davacı davasını, yürürlükte bulunan kanuni düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise "yargı yolu bakımından görevsizliğe" dair verilecek kararla birlikte; harç, masraf ve vekalet ücreti yönünden hüküm kurulması gerektiği-
164 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. 19''a dayalı iptal davası- Bedele dönüşme-
Dava konusu taşınmaz davalı borçlu adına kayıtlı iken üzerinde yer alan ipotek ile beraber davalı üçüncü kişi eşine devredildiği, kaydında yer alan ipotek sebebi ile dava dışı alacaklı tarafından cebri icraya konu edildiği, icradan yapılan ihalede (d...
164 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğe elverişli adres- Müşteri sırrı-
Borçlunun tebliğe elverişli adresinin bankadan istenmesinin müşteri sırrı niteliğinde midir?
166 gün önce12 HD İçtihat paylaşıldı
Ticari defterler-İspat-Delil başlangıcı
Haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle takip alacaklısının uğradığı zarara ilişkin davada, üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu davacı-takip alacaklısının İİK.'nun 68. maddesinde sayılan belge...
168 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İptal zeyilnamesinin sigortalının poliçedeki yetersiz adresine tebliği-
Sigorta poliçesine sigortalının adresi olarak araç ruhsatında belirtilen adresin yazıldığı olayda, adresin yetersiz olması sebebine dayalı olarak davalı sigorta şirketince bu adrese yapılan tebligatın iade geldiği gün feshin gerçekleştiğini savunması...
170 gün önceANKARA BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Menfi tespit davası- Arabuluculuk dava şartı-
Menfi tespit davasında arabulculuğa başvuru dava şartı mıdır?
171 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıklı edimlerin ifası- Temerrüt- Faiz-
Davacı/alıcının elindeki makineyi davalı/satıcıya fiilen teslim etmek şartı ile satım bedelini alabileceği (karşılıklı edimlerin aynı anda ifası gerektiği)- Davacı makineyi teslim edimini yerine getirdiğinde, davalının para borcunu iadesinde temerrüd...
171 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigorta sözleşmesi- Görevli mahkeme-
Hayat sigorta sözleşmesine aykırılıktan kaynaklanan tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-
171 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticareti terk suçunda hükmün şekli ve kapsamı-
İİK mad. 337/a maddesi gereğince temel cezanın 1800-TL adli para cezası üzerinden kurulması gerekirken, sehven 800-TL para cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılamayacağı- Sanık saysının birden fazla olduğu ve hakların...
171 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İSKİ'nin taraf olduğu uyuşmazlıklarda görevli yargı yerinin belirlenmesi-
Trafik kazası nedeniyle ödenen tazminatın rücuan tahsili istemine ilişkin davada, TTK mad. 16 uyarınca; kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy i...
175 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. mad 19- Muvazaalı işlemin iptali- Bedel farkı
Bedel farkına dayalı olarak TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istenir mi?
177 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Konkordato- Mühlet talebinin reddi- İstinaf yolu açık kararlar-Temyiz yolu açık kararlar-
Mühlet talebinin reddine ilişkin istinaf mahkemesince verilen kararların kesin olduğu-
178 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haczin kaldırılması- Alacağın temlikinin iptaline-
Nihai kararını vererek davadan el çeken yerel mahkemenin ihtiyati haczin kaldırılmasına karar veremeyeceği- KDV alacağının temliki işleminin iptaline yönelik açılan davanın reddi gerektiği-
178 gün önce17. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko sigorta sözleşmesine dayalı maddi tazminat istemi- Kaza yerinden ayrılma-
Dosyada yer alan CD heyet olarak izlenmiş, davacının can güvenliğini tehdit eder bir durum nedeniyle korku ve panik halinde olduğu hususu anlaşılmamış olup tanık, beyanında, "kazadan sonra arbede yaşandığını ve davacının çarptığı aracın içinden çıkan...
180 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası-
Dava konusu paylar borçluya dava açılmadan önce geri iade edildiğinden; belirtilen şekilde bu payın haczi ve sonrasında satışı mümkün olup davacının alacağını tahsil imkanı bulunmadığından söz edilemeyeceği ve bu durumda, fiilen haczinin yapılamadığı...
182 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Katkı Payı Alacağı- Üçüncü kişi adına kayıtlı araç-
Araç üçüncü kişi adına kayıtlı olsa bile, tanık beyanları ve dava konusu aracın kasko ödemesinin davalı tarafından yapılması hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu aracın evlilik birliği içinde davalı tarafından edinildiğini kanıtlanma...
182 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Factoring- Kambiyo Senetleri
6361 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 13.12.2012 tarihinden önceki faktoring uyuşmazlıklarına 2006 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı- Müşterinin ...
182 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
HMK Yürürlük Tarihi- Delil Avansı- Gider Avansı
Görülmekte olan davanın 1086 sayılı HUMK döneminde açıldığı, 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihi itibariyle davanın dilekçeler aşamasının tamamlandığı ve tahkikat safhasına geçildiği, mahkemece 15.11.2011 tarihli celsede gider ava...
184 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Yetki-
İtirazın iptali davasının görülebilmesi için, usulüne uygun şekilde yapılmış, geçerli bir icra takibi olması gerektiği- Ortada, geçerli bir takibin bulunmadığı durumlarda, itirazın iptali davasının görülemeyeceği- İcra dairesinin yetkisine itiraz edi...
184 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflas dosyasında yapılan ihalelerde satış ilanı-
İİK. mad. 241. vd uyarınca, iflas dosyasında yapılan ihalelerde, "satış ilanının birer suretinin alacaklıya, borçluya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliğ edilmesi"ne ilişkin İİK.'nun 127. maddesinin uygulanmayacağı-
186 gün önceHGK Kararı paylaşıldı
Anlaşmalı boşanma- Tarafların iradelerinin değişmesi - Çekişmeli boşanma
Anlaşmanın diğer tarafı olan eşin hüküm kesinleşinceye kadar anlaşma iradesinden dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından, anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra hükmün temyiz edilmesi halinde, taraflara iddia ve savunmalarını bildir...
186 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma davalarının birleştirilmesi- Tedbir nafakası-
Kadın tarafından evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma dava dosyası ile erkek tarafından açılan fiili ayrılık sebebine dayalı dava dosyasının davacı-davalı sıfatları farklı olmakla birlikte davalardan biri hakkında karar...
186 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Genel kurul kararlarının iptali-
Davacılar genel kurula çağrılmadıklarını ileri sürerek genel kurul kararlarının iptali istemişler ise de, genel kurulun toplantıya çağrılmayan kişilerin toplantı ve karar nisabını etkilemediği, toplantıya 128 kişinin katılıp kararların oy birliği ile...
186 gün önceBAM Kararı paylaşıldı
Bireysel kredi kartı alacağı- İtirazın iptali davası- Arabuluculuk-
Uyuşmazlığın çözümünde görevli olan mahkemenin tüketici mahkemesi olması hususunun, davanın "ticari dava" niteliğini değiştirmeyeceği- Bireysel kredi kartı alacağından dolayı takibe davalının itirazı üzerine itirazın iptali davası açılmadan önce arab...
186 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlu vekilinin emek ve mesaisi harcamaması- Vekalet ücreti-
Borçlu vekilinin yargılama sırasında duruşmalara katılmadığı, cevap dilekçesi  sunmadığı ve dosyada hiçbir emek ve mesaisinin bulunmadığı anlaşıldığından, mahkemece lehine vekalet ücreti takdirinin isabetsiz olduğu-
186 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz belgesinin tasarrufun iptali davasının açılmasından önce alınmasının zorunlu olmadığı-
Borçlunun haciz sırasında hazır olmaması nedeniyle belgenin yetersizliği ya da geçersizliği olgusu ayrıca ilgilisince icra hâkimliği önünde itiraz ve şikâyete konu edilmemişken; tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece konunun resen ele alınıp tart...
186 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin dava-
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin davada, aracın ruhsat ve satın alınma bilgileri, kredi sözleşmesi ve kredi borcu ödeme tablosu dahil finans kuruluşu kayıtları, ihtiyaç duyulması halinde eşlerin malın alınmasında katkı olarak kullandıkla...
187 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka hükümlerine uymamak (İİK. mad. 344)- Asile tebligat-
Şikayet konusu yapılan nafaka alacağına ilişkin ödeme emrinin borçlu asil yerine vekiline tebliğe çıkarıldığı, borçlu asile yapılmış usulüne uygun bir ödeme emri tebligatı bulunmadığı görüldüğünden, nafaka hükümlerine uymamak (İİK. mad. 344) suçunun ...
187 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cirantanın taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen karar-
Cirantanın taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen kararın temlik alan alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyeceği- Alacaklı hamilin bonoyu iktisap ederken bile bile zararına hareket ettiğini ispat edemediği gözetilerek, İİK. mad. 169-a/1'da öngörü...
187 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tarımsal arazilerde satış- Önalım hakkı- Hakkın kötüye kullanılması-
Tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı- Davalı tarafından satın alınan ve davaya konu taşınmazın niteliği mahkemece yapılan keşif sonucu aldırılan bilirkişi raporunda tespit edilmemiş ise de, 5403 sayılı Kanu...
187 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip talebindeki adresin maddi hata sonucu olarak yanlış yazılması-
Kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi amacıyla başlatılan icra takibine itiraz edilmemesi ve yasal süre içerisinde takibe konu kira parasının ödenmemesi nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminde, takip talebindeki adresin maddi hata sonucu...
187 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağı- Alacaklının tercih hakkı- Bakiye kısım için açılan dava için bağlayıcılığı-
Açılan ilk davada TL cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek borcun yabancı para olarak aynen ifasını istemesi mümkün olmadığı- Davacı tarafın, ilk açılan kısmi davada tercihini TL cinsinden yana kullandığı nazara alınıp, b...
188 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış avansı- Alacaklıya icra müdürlüğü kararın tebliğ edilmemesi-
Satış avansının 15 gün içinde depo edilmesine dair süreye ilişkin kararın alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle verilen sürenin hukuki sonuç doğurmadığı, icra kararının alacaklı vekiline tebliğ edilmediği, bu halde İİK'nun 110. maddesinde belirtilen...
188 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın giderilmesi davası- Satış isteme süresi-
Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği- Haciz tarihi ile ortaklığın giderilmesi davasını açma tarihi arasında ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında, iki (şimdi; bir) yıllı...
189 gün önceMakale paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi-
Kefile Karşı Veya Kefil Tarafından Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir?
189 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava konusu kıdem tazminatının belirsiz alacak olup olmadığı-
İşveren açıkça işçiye temel ücreti ve varsa ücret eklerini gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü tutulduğu hâlde (İş Kanunu mad 8/3), işveren tarafından dosyaya Kanunun kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirerek gerekli belgeleri işçiye...
189 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesinleşen göreve ilişkin karar-
Kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve ilişkin kararın bağlayıcı olduğu-
189 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi tazminat- Hizmet kusuru- Görev-
Davacılar, müteveffanın, davalı gerçek kişinin müdürlüğünü yaptığı diğer davalı şirket tarafından işletilen plajda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirmesinde hizmet kusuru bulunduğu ileri sürerek manevi zararların tazmin...
190 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma- Kusur- Maddi, manevi tazminat-
Tanık beyanlarına göre davalı-karşı davacı kadının ev işlerine karşı sorumsuz ve kayıtsız olduğu, tartışmalar sırasında bir kısım eşyaları kırdığı, davacı-karşı davalı kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve yakınlarını arayarak küfrettiği ve ...
190 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağı- Islah-
Dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek ıslah dilekçesi ile TL cinsinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
191 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklı tazminat davası- Yargı yolu-
Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol çalışma levhasının rüzgardan devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında idari yargı mahkemeleri görevli olduğu-
191 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedinden kaynaklı menfi tespit davası- Hayatın olağan akışına aykırılık-
Davalının, bankadan kredi çekmek suretiyle kendisinden toplam 67.000,00TL bedel ile daire satın alan davacıya 900.000,00TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatı...
191 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağının takibi- İcra vekalet ücreti- Tahsil harcı-
İcra vekalet ücreti ve tahsil harcının, yabancı para alacağının fiili ödeme (tahsil) tarihindeki kur karşılığı üzerinden bulunacak miktar üzerinden hesaplanması gerektiği- (İcra takiplerinde, takipten sonra işleyecek olan faizlerin, harcın hesabında ...
192 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz- İcra memurunun takdir yetkisi- İstihkak iddiası-
İcra memurunun haczi istenen malın üçüncü kişiye ait olduğuna dair iddia üzerine haciz yapmaktan kaçınamayacağı, bu konu hakkında araştırma- inceleme yetkisine sahip olmadığı ve haciz yapıp yapmama konusunda takdir yetkisinin olmadığı- İstihkak iddia...
193 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Faiz-
Davacı tarafından, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulduğu gibi, faiz açıkça talep edilmiş olup bu durumda, bedel artırım dilekçesinin dava dilekçesinin devamı olduğu gözetilerek tazminatın tamamına dava tarihinden itibaren yasal fai...
193 gün önce11. İZMİR BAM HD. paylaşıldı
Alman Markı'nın Euro'ya Çevrilerek Hüküm Verilmesinin Gerektiği-
Yerel mahkemece, 40.000 DM alacağın varlığına ilişkin "Alman Markı" üzerinden hüküm kurulduğu, 2002'den bu yana "Alman Markı"nın kullanılmadığı, bu nedenle mahkemece verilen kararın infaza elverişli olmadığı- Markın, 1 Ocak 1999 tarihinde Euro ile de...
194 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin çalışma koşullarının işverenin yönetim hakkı kapsamında değiştirilip değiştirilemeyeceği-
İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi 'çalışma koşulları' kavramı kapsamında olduğu- Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapıldığı konusunun işçi ...
194 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Kısmi dava- Hukuki yarar-
Talep edilecek alacak miktarının davanın açıldığı anda tam ve kesin bir biçimde belirlenmesi mümkün olmasına rağmen, "belirsiz alacak" davası şeklinde açılan davanın, hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden hemen reddedilmemesi gerektiği- Dava dilekç...
194 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı icra- Faiz-
İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda hüküm bulunmaması halinde, kesinleşmeden infazı istenemeyecek ilamlar hariç, ancak karar tarihinden itibaren yasal faiz talep edilebileceği-
195 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshini kimler isteyebilir? İlgili kavramı-
İhaleye konu taşınmazın tapu kaydında şikâyetçi lehine asliye hukuk mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir şerhi konulmuş ise de; ihtiyati tedbir kararının cebri satışı engellemeyeceği ve şikâyetçi lehine ihtiyati tebdir şerhi verilmiş olmasının şikâye...
195 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi- Muris muvazaası- Temlikler bakımından makul sınır- Mal kaçırma- Tahkikat bitimi-
Ölünceye kadar bakıp gözetme koşulu ile yapılan temlikin geçerliliği için sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bakım gereksinimde bulunmasının, bakım ihtiyacının sonradan doğmasının ve bakım ihtiyacının kısa süre doğmasının sözle...
196 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taksitle ödeme taahhüdü- İhalenin feshi-
Borçlunun satış talebinden sonra yaptığı taksitle ödeme taahhüdünün İİK'nun 111/1. ve 2. fıkrasındaki şartlara uygun olmaması durumunda, bununla icra takibi durmayacağı- Borçlunun İİK. mad. 111/1 ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan taksitle ödeme ...
199 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fer’i müdahil- Usulsüz tescil iddiasına dayalı tapu kaydının iptali ve tescil davası- Görev- Harca esas değer- Müddeabihin değerinin tespiti- Hükmün sadece fer'ileri yönünden temyizi-
Fer’i müdahilin tek başına temyiz hakkının bulunmadığı- Usulsüz tescil iddiasına dayalı tapu kaydının iptali ve tescil davasında dava konusu para dışında başka bir şey (müddeabih) ise değerini mahkemenin takdir edeceği- Bir davada müddeabihin tek bir...
199 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kaldıraçlı alım satım alım işlemleri çerçeve sözleşmesi- Görevli mahkeme-
Bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesi şart olduğu- "Kaldıraçlı alım satım alım işlemleri çerçeve sözleşmesinin" feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkin davada taraflar aras...
200 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellallık sözleşmesinde cezai şart-
Tellallık sözleşmesinde kararlaştırılan fahiş cezai şartının ("satış bedelinin %6"sı) somut olayın özellikleri, taşınmazın değeri, komisyon ücreti oranı dikkate alınarak "%3" olarak yapılan indirimin düşük olduğu- Sözleşmeden cayılması halinde komisy...
201 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirketin iflasının İstenmemesi Suçu-
Şirketin iflasının istenmesi şartlarının mevcut olmaması halinde, İİK'nun 345/a maddesinde düzenlenen suçun oluşmayacağı- Sermaye şirketinin iflasını istememe suçunun aynı ticari işletme için "bir kez" işlenebileceği, mağdur edilen müşteki sayısının ...
202 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Henüz kıymet takdiri yapılmamış mahcuza ilişkin açılan istihkak davaları hakkında-
Haczedilen makinenin değer tespitinin yapılmaması durumunda, harca esas alınacak değerin belirlenebilmesi amacıyla haczedilen malların kıymet takdiri yapılması için takip dosyasının tarafı olan alacaklı tarafa masrafın yatırılması amacıyla süre ve im...
203 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılama Aşamasında Dayanılıp Sunulmayan Deliller- Taleple Bağlılık-
Yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamayacağı kuralının istisnasını, "dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu söndü...
203 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Karşılık dava olarak açılan tasarrufun iptali davası-
İİK. mad. 277 vd. uyarınca doğrudan açılan tasarrufun iptali davaları genel mahkemelerde görüleceği, ancak, üçüncü kişi hacze dayalı istihkak davası açmışsa, davalı takip alacaklısının, geçici veya kesin aciz belgesi sunmak zorunda olmaksızın, bu dav...
206 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava şartı-
Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmalar nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitinin talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesinin zorunlu olduğ...
206 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elektrik dağıtım şirketlerinin kusursuz sorumluluğu-
Elektrik tesislerinin, imal olunan eser niteliğinde olduğu- Elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik verilen ve abonelik tesis edilen özel hatları denetlemek ve kontrol etmekle yükümlü olduğu, özel hatın olması gerektiği gibi tesis edilmemesi halinde...
210 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma-
TMK mad. 713/2 yer alan; tapulu taşınmazın veya tapuda kayıtlı bir payın olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılmasına imkan tanıyan üç halden biri olan "…ölmüş…" ibaresi, "Anayasa Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarihli ve 2009/58 Esas, 2011/52 Karar sayılı"...
210 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Destekten Yoksun Kalma- İşleten veya Araç Sürücüsünün Sorumluluğu-
Destekten yoksun kalma tazminatı, doğrudan davacı üzerinde doğduğundan; araç sürücüsünün veya işletenin "tam kusur"unun, davacıya yansıtılamayacağı- Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısının, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat al...
212 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın iadesi- Karar ve ilam harcı-
Yargılamanın iadesi istemine ilişkin davada nispi peşin karar ve ilam harcı alınması gerektiği-
213 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davalarında yetki-
İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği- Davalının birden fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olacağı- Yetki itirazının anc...
215 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Kredisi- İpoteğin Paraya çevrilmesi Yolu İle Takip-
Takibe konu ipoteğin, tüketici kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmesi halinde, alacağın tüketici kredisi olması ve ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna tabi olduğundan, kayıtsız şa...
216 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti- Belirsiz Alacak Davası- Azilname-
Haksız azilden kaynaklı vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin davada, davalı ile vekili avukat davacı arasındaki vekalet ilişkisi azilname ile son bulmuş; davacı avukat tarafından davalı müvekkiline ihtarname keşide edilerek fazlaya iliş...
216 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Defterler- İspat Yükü-
Eser sözleşmelerinde eserin yapıldığını ispat yükünün yüklenicide, iş bedelinin ödendiğini ispat yükünün  ise iş sahibinde olduğu- Davalının, akdi ilişkinin varlığını inkâr ettiği ancak davacının ise bunu ticari defter kayıtlarıyla ispatladığı olayda...
220 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Garanti Sözleşmesi- Başkasının Fiilini Taahhüt-
Taraflar arasındaki sözleşmenin davalının satışına aracılık ettiği taşınmazın dava dışı kişi tarafından devir ve teslim edilmemesi hâlinde satış bedelinin faizi ile ödeneceği kaydını içeren garanti sözleşmesi niteliğinde olup, geçerli ve taraflar içi...
221 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki Sözleşmesi- Fer'i Müdahil-
Davacının serbest meslek mensubu olup tacir olmadığı; bu nedenle sözleşmedeki yetki kaydının geçerli olmadığı- Dava konusu bonolar üzerindeki yetki kaydının da Ankara iken Adana olarak değiştirilip, keşideci tarafından paraf edilmemesi nedeniyle geçe...
221 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Stopaj vergisi- İcra Vekalet Ücreti-
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre; icra vekalet ücreti hesabında, stopaj ile ilgili kesinti yapılamayacağı dikkate alınarak dosya hesabının belirlenmesinin gerektiği-
221 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bordro- Somutlaştırma Yükü- İspat-
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğu, fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliği taşıdığı, ...
221 gün önce19. HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Bono- Menfi tespit- İspat-
Sipariş edilen malların teslim edilmediği, dolayısıyla verilmiş olan bonoların bedelsiz kaldığı iddiası ile keşideci tarafından lehtar ile bonoları temlik alana karşı açılan menfi tespit davasında; bonolardaki malen kaydının malın teslimine karine te...
223 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Hata, hile ve ikrah iddialarının tanık dahil her türlü delille ispat edilebileceği-
Karşı tarafı hataya düşürmeye yöneltilmiş davranış, hile kastı, sözleşmenin kurulması ve nedensellik bağı unsurlarının hepsinin mevcudiyeti halinde "hile"nin varlığının kabul edileceği- Hata, hile ve ikrah iddialarının senede bağlanmasının mümkün olm...
224 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40/1- Bozmadan sonra yeni ilamın icrası-
Takibe dayanak ilamın icrası devam ederken hüküm esasa ilişkin nedenlerle bozulmuş ve yeniden hüküm tesis edilmiş olduğundan, İİK. mad. 40/1 uyarınca takibin kendiliğinden durduğu- Bozma ilamından sonra yapılan yargılama sonucunda verilen hükümde ala...
227 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı işlem- Banka dekontları- Yazılı Delil Başlangıcı-
İnançlı işlem ile borçlu, alacaklısına malını rehin etmek, yani yalnızca sınırlı ayni bir hak tanımak yerine, malının mülkiyetini geçirerek rehin hakkından daha güçlü, daha ileri giden bir hak tanıdığı, sözleşmenin ve buna bağlı temlikin, bu özellikl...
227 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Basiretli Davranma- Butlanla Malul Sözleşme-
Tacir, ister icapta bulunan, isterse kabul eden durumunda olsun akdin kurulmasından önce ve kurulması sırasında ticaretinin özelliğini gözönünde tutan tedbirli ve ileriyi makul ve mutad bir oranda gören bir tacir gibi davranmak zorunda olduğu, araştı...
227 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Birden fazla davalı- Vekalet ücreti-
Birden fazla davalıya karşı açılan davalarda; davanın reddi halinde ret sebebi aynı olan davalılar için tek vekalet ücreti, ret sebebi ayrı olan davalılar için ise ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
227 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vakıf evladı ya da galleye müstehak evlat olduğunun tespiti davası-
Vakıf evladı ya da galleye müstehak evlat olduğunun tespiti davasını, vakfiye uyarınca galleden yararlanma hakkı olan, yani vakfeden ile soybağı olan ya da soybağı olmasa bile galleden kendisine pay özgülenen diğer kişilerin açabileceği- Galle fazla...
228 gün önce19. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Teminat senedi-
Davalı banka tarafından dava dışı şirkete hitaben dekont düzenlenmiş olduğu, dava konusu çekin bankaya "teminata alınan çekler" borç, skonta alacak olarak kaydedildiği, söz konusu çekin bankanın kredi borçlusu olan firmadan ödeme vasıtası olarak devi...
228 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bireysel emeklilik birikimlerinin haczi-
Bireysel emeklilik sözleşmeleri uyarınca oluşan birikimler üzerine haciz konulduğu için davalı tarafından ödemenin yapılamadığı anlaşıldığından, davacının icra müdürlüğü ve icra mahkemesi kanalı ile haczedilemezlik şikayeti yolu ile birikimlerine kon...
228 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Prim tahsil yetkisi verilmiş acentenin sebep olduğu zararlardan dolayı sigorta şirketinin sorumluluğu-
Sigorta şirketinin acentelik sözleşmesi ile acenteye, bireysel emeklilik sistemine ait planların tanıtımı, satış ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetlerini yerine getirmesi için yetki verildiği anlaşıldığından, sigorta şirket...
230 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafakanın Tahsil Usulü-
İştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen tedbir nafakasının İcra Müdürlüğünce tahsilinin ancak kesinleşen kararın ayrıca takibe konulması veya aynı dosya üzerinden yeni talep açılarak buna ilişkin icra emrinin tebliğiyle mümkün olacağı-
230 gün önce12. HD (ve 8. HD) İÇTİHATLARI paylaşıldı
Kat maliklerinden sorumluluğu- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapması/kat malikleri hakkında takip yapması- Seçimlik hak-
Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının s...
230 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eski hale getirilme-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
230 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ferdileştirme işlemlerindeki hata- Tapu iptali ve tescili istemi-
Davacı tarafça kooperatif ortaklığına dayalı olarak davalı kooperatifçe ferdileştirme işlemlerindeki hata sebebiyle tapu iptali ve tescili istendiği anlaşılmış olup davanın kabulü halinde dava dışı kooperatif üyelerinin kooperatife karşı tazminat ist...
231 gün önce9. HD. ADANA BAM İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/III- Menfi tespit- Arabuluculuk müessesesine başvuru zorunlu mudur?
İİK'nın 89/1 maddesine dayanan menfi tespit ve İİK 89/II ve İİK 89/III haciz ihbarnamelerinin iptali- Kanun koyucunun netice-i talep veya dava türü ne olursa olsun "dava konusu bir miktar para alacağı" olan tüm talepler hakkında, alacaklı ve borçlu a...
231 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı satışın iptali-
Boşanma aşamasında bulunduğu davalı eşinin kendisinden mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazı davalı 3. kişiye muvazaalı olarak devrettiği iddiasıyla muvazaalı satışın iptaline ilişkin açılan davada, taraflar arasındaki boşanma davasında davacı ...
231 gün önceBAM İÇTİHATLARI paylaşıldı
Arabuluculuk konusunda önemli BAM kararları-
Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri- Arabuluculuk dava şartı- Menfi tespit- Ticari dava-
231 gün önceİSTANBUL BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Ticari dava- Davanın tüketici mahkemesinde görülmesi- Bankacılık işleri- Arabulucuk-
TTK 4. maddesi kapsamında, ticari dava sayılan davaların 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 1. maddesinde açıklanan gerekçeyle zayıf tarafı koruma amacıyla ihtisas mahkemesi niteliğindeki tüketici mahkemesinde görülmesinin, davanın ticari olma niteliğin...
233 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan çelişki-
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan bu çelişkinin tek başına bozma sebebi olduğu- Temyiz sınırlaması yapılmadan hükmün tamamının çelişkiden dolayı bozulması mümkün müdür?
234 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davalarında "tanık delili"- Somutlaştırma İlkesi-
Tanık listesi HMK mad. 121 anlamında yazılı delil olmadığından, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığını bildirmesi yeterli olup tanıkların isimlerini cevap dilekçesinde bildirmek veya tanık listesini cevap dilekçesine ekli olarak verm...
234 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenme Hakkı- Tanık Delili-
Basit yargılama usulü uygulanan davalarda ön inceleme duruşması hariç yargılamanın iki celsede bitirilmesi öngörüldüğü, davalı vekilinin katılmadığı 23.01.2013 tarihinden karar tarihine kadar 1 yıla yakın bir süre geçtiği gibi, bu süre içerisinde çeş...
235 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Sigortalılık süresi-
Sigortalı şayet ölüm aylığından yararlanılacak kadar sigortalılık süresini tamamlamadan ölmüş ve askerlik borçlanması ile birlikte yeterli süreye sahip olunabiliyorsa, hak sahiplerinin askerlik borçlanmasını yaparak ölüm aylığı bağlanmasına hak kazan...
235 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Sermayenin büyük çoğunluğunun üçüncü kişiye ait olması- İşletme adının borçlu şirket ve üçüncü kişi tarafından ortak kullanılması- Organik bağ-
Borçlu şirket 100.000 TL sermayenin 99.000 TL'si istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye ait olmak üzere kurulmuş olup takip dayanağı ilam ile ilgili yapılan yargılamada davalı üçüncü kişinin bizzat cevap dilekçesi verdiğinin görülmesi ve yargılama...
236 gün önce13.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına uğramış senet- İspat- Yazılı delil başlangıcı-
Bonolarda zamanaşımı süresinin 3 yıl olduğu ve 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde bonoların icraya konulması halinde kambiyo senedi niteliğini yitirip bu senetlerin tek başına alacağın varlığını ispat açısından yeterli bir belge olarak kabul edilemeye...
237 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Davanın açılmasından sonra davalının iflası-
İflasın açılmasından sonra müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları duracağı ve ancak ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam olunabileceği (İİK. mad. 194)-
241 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamın feragat nedeniyle ortadan kaldırılması- İlama dayalı takipteki hacizlerin durumu- Harç-
İcra takibine konu ilam feragat nedeniyle ortadan kaldırıldığından artık bu ilama dayalı takibin de konusuz kalacağı ve konusuz kalan icra takibindeki tüm hacizlerin de kaldırılması gerektiği- Mahkemenin "dayanak ilamın gerekçesinde tarafların harice...
241 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmesi- Vekalet ilişkisi-
Davacının kat malikleri tarafından seçilmiş yönetici olarak görev yaptığı dönem yönünden taraflar arasında iş sözleşmesi değil, 634 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vekalet ilişkisi bulunduğu, davacının kat maliki olmamasının ve ücretle çalışmasının da i...
242 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- Makul indirim- Avukatlık ücreti- Belirsiz alacak davası- Artırım dilekçesi- Islah-
Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği- Talep artırımının, ancak tahsil amaçlı belirsi...
242 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gazeteci yıllık izin ücreti-
Davacı çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmediğinden, 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak, hesaplanmasın...
243 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kanunu kapsamında işçinin 'ara dinlenme' süreleri-
Fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerektiği, buna bağlı olarak ara dinlenme süresinin, dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda en az onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışma...
243 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davalarında iyiniyet-
Mahkemenin, sözleşmenin süresinde yerine getirilmediğinden bahisle feshine karar vermiş olmasına rağmen son malikin iyi niyetli olduğu gerekçesiyle tapu iptal ve tescil talebini reddettiği davada, yüklenicinin arsada herhangi bir inşaat yapmadığı ve ...
245 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması-
HMK. mad. 20 gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra müdürlüğünce dosya mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemeyeceği- İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosya...
247 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İflas erteleme kararı- Asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı-
İİK. mad. 149/b gereğince asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğu ve icra takibi sonuna kadar haklarında birlikte takip yapılması gerektiği- Asıl borçlu hakkında verilen iflas erteleme kararının, ipotek v...
248 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi-
İstihkak davalarında "geçerli bir haczin bulunmasının dava şartı" olduğu, hüküm kesinleşinceye kadar, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği- Haczolunan taşınır mal için, haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilmem...
248 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının aracının çalıştırılmaması nedeniyle uğradığı kazanç kaybı istemi-
Davacının başka bir işte çalışması nedeniyle elde ettiği gelirin hesaplanan kazanç kaybı bedelinden düşülmesi gerektiği- Dava tarihinden sonra doğacak haklar için (aynı davada) karar verilmesinin mümkün olmadığı, mahkemece davacının çalıştırılmadığı ...
248 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem Heyeti kararının icrası-
3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği-
249 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif genel kurul kararlarının iptali istemi-
Ortaklardan hiçbirinin kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füru ile kooperatif arasındaki şahsi işe veya davaya dair olan görüşmelere katılamayacağı ve oy kullanamayacağı- Toplantıya katılan ortakların genel kurul kararının iptalini isteyebilme...
250 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Suç eşyası olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğü tarafından yediemin olarak otoparka teslim edilen aracın otopark ücretinden araç malikinin haklarına halef olan davacı sigorta şirketinin sorumlu olup olmayacağı-
Dava konusu aracın davalı tarafça işletilen otoparkta, araç malikinin rızası dışında saklanmış olması karşısında, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği, ayrıca, davalı yedieminin zararının; araç malikinin hukuka ayk...
250 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tazminat- Yargı yolu-
Rücuen tazminat istemine ilişkin davada, davalı özel hukuk tüzel kişisi olup, verilen zarar niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanmadığı için, davanın adli yargıda ikame edilmesi gerektiği-
250 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Yeniden bağlanması- Boşanılan eş ile eylemli olarak birlikte yaşanıp yaşamadığı-
Ölüm aylığının kesilme tarihi itibarıyla yeniden bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkin davada, davacının, babasının ölümünden sonra eşinden boşandığı, ölüm aylığı almaya başladığı, boşanmadan önce oturduğu evden taşınmayarak çocuklarıyla ...
250 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilmesi-
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması gerektiği- Borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğ...
250 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. mad. 19 uyarınca tasarrufun iptali- Kıyasen İİK. mad. 283/1, 2 uygulanması- Üçüncü kişinin tazminatla sorumlu olmaması-
İİK. mad. 277 vd.nda düzenlenen iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmayacağı- Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bul...
250 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olağanüstü hal ilanından önce açılan iflasın ertelemesi davaları-
Olağanüstü hal ilanından önce açılan davalarda erteleme talep eden şirketin mali durumunda iyileşme gözlenmesi halinde en nihayet İİK. mad. 179/b-5 'de belirlenen süre sonuna kadar dosyanın elde tutulması, bu süre sonunda iyileşme olmaması halinde if...
251 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymet taktirine itiraz- İcra mahkemesince daha düşük kıymet bulunması- İhalenin feshi-
Borçlu vekilinin icra müdürlüğünce belirlenen değerin düşük olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu icra mahkemesince daha düşük kıymet bulunarak itirazın reddine karar verilmesi halinde, satışın icra müdürlüğünce belirlenen değer yeri...
251 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İlamlı Takibe Konu Edilmesi-
Takibe dayanak yapılan ilama esas alınan protokolde müşterek çocuğun ilköğretim çağına geldikten sonra her hangi bir özel veya devlet okulunun eğitim giderinin tamamını babanın ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, zamanında ödenmemesi halinde davacı eşin...
251 gün önceAAÜT Değişikliği paylaşıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
Seri davalarda avukatlık ücreti-
252 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun ölümü- Mirası ret süresi- Taşınmazın ihalesi-
Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından, satış ilanının tebliğinden sonra borçlunun ölümü üzerine, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile taşınmazın (ölümden yaklaşık 2,5 ay...
252 gün önce12. HD. İÇİTİHAT paylaşıldı
Mahkemenin tevdi mahalli kararının, borçlu tarafından paranın buraya yatırılmasının ve alacaklının icra takibi başlatmasının aynı gün gerçekleşmesi- Dosya borcunun hesabı-
Alacaklı vekilinin tevdi mahalli tayini kararından takip tarihi itibariyle haberi olmaması halinde, borçlu hakkında icra takibi başlatmakta haklı olduğunun kabulü gerektiği ve bu durumda borçlunun ödemesi takipten sonraki kısmi ödeme olduğundan, TBK....
254 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hastane ruhsatının devri- Devredilen işletmede haciz- Devrin muvazaalı olması- Üçüncü kişinin dayandığı faturaların ticari defterlere işlenip işlenmediği- Fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin ticari defterlerde kayıt bulunup bulunmadığı-
Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğu- Muvazaa iddiasının bulunmaması halinde alacaklının, tasarrufun iptali davası açarak alacağına kavuşma imkanı bulunduğu gibi, TBK ve TTK hü...
255 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu alacağında satış isteme süresi-
Kamu alacağı imtiyazlı olup, alacaklısının İİK. mad. 106, 110 uyarınca, 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde satış istemesine gerek bulunmadığı-
255 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senet bedelinde tahrifat iddiası- Borca itiraz- İtiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden, %20'si oranında tazminat-
Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası "borca itiraz" olup, İİK. mad.169-a/6 uyarınca, borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklının, takip konusu (asıl) alaca...
255 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tahsilat istemi- Kayıt kabul istemi- Görevli mahkeme-
Rücuen tahsilat istemi- Rücuen tahsilat isteminin dayanağı olan dava dışı işçilere yapılan ödemelerin kaynağı iş mahkemesinin ilamı olup, davalı müflislerin iflas tarihinden önce doğan bir alacaktan kaynaklandığından, davanın İİK. mad. 235 gereği kay...
255 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira yardımı- Adresinin nüfus kayıt sisteminde hatalı olması-
Nüfus kaydında bulunan MERNİS adresinin hatalı olmasından kaynaklanan davada görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu-
256 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek” suçu- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte suç-
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek”suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiği, hakkında "taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi” başlatılan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
256 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası- Cezalandırma isteği ile birlikte tazminat istemi- Eksik dava harcı-
Şikayet dilekçesinde, cezalandırma isteği ile birlikte tazminat isteminde bulunulduğu görüldüğünden, tazminata ilişkin dava ile ilgili olarak yargılamanın yapılabilmesi için harcının yatırılması gerektiği cihetle, "eksik dava harcını yatırması" husus...
257 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedel- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
258 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi Adamının Hizmet (İş) Sözleşmesi- İtirazın İptali- Görevli Mahkeme-
Deniz İş Kanunu’na tabi ‘gemiadamı’ olarak hizmet (iş) sözleşmesi ile çalışan ve bu sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasındaki iş ilişkis...
259 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah dilekçesine karşı zamanaşımı defi-
HMK mad. 371/2 ve 319 uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı definde bulunulabileceği, süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacın...
259 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ders saati ücreti ile çalışma durumunda, kıdem tazminatı hesaplaması-
Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı hakların son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği kural olmasına rağmen, somut uyuşmazlıkta, davacının aylık maktu ücretle değil, ders saati ücreti ile çalıştığı kabul edildiğinden, davacının a...
260 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK 94/2'ye dayalı tapu iptal ve tescil istemi-
Davalı arsa sahibi ile borçlu yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi fesihle ile sonuçlanmış ise, borçlunun bu sözleşme gereğince mülkiyet hakkı bulunmadığı ve ikinci yüklenici ile borçlu arasındaki devir sözleşmesinde de borçluya...
261 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücü- Cezai şart- Genel işlem koşulu-
Davalının hizmet sağlayıcı yönünden tek sağlayıcı konumunda olması, bu nedenle sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücünün elinde olması nedeniyle revize edilen sistem kullanım anlamasının cezai şarta ilişkin hükmünün TBK. mad. 20/1 uyarınca gen...
261 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Mehir senedi- Kişisel mal- Görev-
Davalı eş mehir senedinde vaat ettiği altına yönelik taahhüdünü yerine getirdiğine göre, bağışlanan bu altınlar davacı kadının kişisel malı olduğundan ve davacının elinden zorla alındığına dair bir iddia da bulunmadığından bu talep yönünden davanın r...
262 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah ile talep sonucunu daraltması- Kısmi feragat-
İki taşınmaz için müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunulduktan sonra ıslah dilekçesi ile talep sonucu daraltılarak sadece bir taşınmaz için talepte bulunulması hallinde, talep sonucunu daraltmasının davadan "kısmi feragat" olarak kabulü ile...
262 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakasına ilişkin ilam- Boşanmaya ilişkin ilam- İlamın icrası-
Alacaklı tarafından nafaka istemli olarak açılan aile mahkemesi kararı ile hükmedilen tedbir nafakası alacağının tahsili için takip başlatıldığı, bu takip devam ederken, alacaklı tarafından açılan boşanma davası neticesinde verilen karar ile hükmedil...
262 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka alacaklarının takibi- Ara karara dayalı ilamsız takip- İlamlı takip- Mükerrerlik iddiası-
Alacaklı tarafından tedbir nafakasına ilişkin ara karara dayanılarak "ilamsız takip" dosyasında dava tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacağı ile birlikte işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, borçlunun borca itirazda bulunduğu ancak icra...
262 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası- İspat yükü- Mahkeme kararı (ara kararla) hükmedilen nafakanın muvazaalı olduğu iddiası-
Sıra cetvelinde muvazaa iddiasında ispat yükü davalıya düşeceği- Mahkeme ilamı olsa bile muvazaa yapıldığının iddia edilebileceği- Mahkeme kararı veya ara kararla hükmedilen nafakanın muvazaalı olmadığı görüşünün isabetli olmadığı, aksinin iddia edil...
263 gün önce11 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Alacağın Varlığı-
Alacaklının, fatura sevk irsaliyesi ve teyit formlarına dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunması karşısında, alacağın varlığına kanaat oluşturacak belgeleri ibraz ettiği anlaşıldığından, ihtiyati haczin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-
263 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Davalılar arasında kan davası olması-
Davalılar arasında kan davası bulunmakta ve davalılar arasındaki boşanma gerçek bir boşanma ise de; davalı üçüncü kişiye nafaka borcuna karşılık olarak devredildiği iddia edilen dava konusu taşınmazın satış değeri ile gerçek değeri arasında üç misli ...
264 gün önce12 HD: İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakası ara kararının ilam niteliğinde olup olmadığı-
Tedbir nafakasına ilişkin ara kararın, ilam niteliği olmadığı gibi, İİK mad. 38'de yazılı ilam mahiyetine haiz belgelerden de olmadığı, bu sebeple ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmayacağı, ilamlı takip konusu yapılamayacağı-
265 gün önceSAMSUN BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato mühleti- İşçilik alacağı- İİK. mad. 206 çerçevesinde imtiyazlı alacak-
Alacaklı tarafından, işçi alacağına dayalı olarak borçlu şirket aleyhine 08.05.2017 tarihinde genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibi itiraz edilmemesi üzerine kesinleşmiş olduğu, borçlu şirket hakkında ise 22.02.2017 tarihinde konkordato...
265 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması- İtiraz hakkının kötüye kullanılması- Eşlerin eşit kusurlu olması-
Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumunda, davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunsa da, itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve...
265 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Usulsüz tebligat- Muhatabın dışarıda olduğu bilgisi- Komşunun açık kimliği-
"Muhatabın dışarıda olduğu" bilgisini veren komşunun açık kimliğinin tespit edilmediği görüldüğünden, bu hâliyle yapılan işlemin tebligat memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı ve tebliğin usulsüz olduğu-
268 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- Maddi ve manevi tazminat istemi- Kusur oranları- Maluliyet oranı- Manevi tazminat miktarı-
İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, kazanın bakım esnasında, asansörün, sigortalının sırtına düşmesinden kaynaklandığı, kusur raporuna göre davalı şirketin %75,  sigortalının ise %25 oranında kusurunun bulunduğu, iş ...
268 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemli dava- Yetkili mahkeme(ler)-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi- Davalının yerleşim yeri mahkemesinin genel yetkili mahkeme olduğu (HMK. mad. 7)- Haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerle...
269 gün önce22.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çalışma Olgusu- İşçinin İspat Yükümlülüğü- Tanık Beyanları-
İşçinin çalışma olgusunu her türlü delille kanıtlayabileceği- Çalışmanın ispatı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğinde olduğu, özellikl...
269 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Usul hukukundaki kanuni değişikliklerin yapılan veya yapılacak yeni usul işlemlerine etkisi-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
269 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanıma tenfiz- Mal rejiminin tasfiyesi- Zamanaşımı-
Tanıma tenfiz kararı daha sonraki tarihlerde verilse dahi, evlilik birliği yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihte sona ermiş kabul edileceği- Eşlerin yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten, tanıma tenfiz kararının verildiği tarihe kada...
269 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Husumetli tanık beyanın dikkate alınıp alınmayacağı-
Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, davalı tarafın ise, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğu anlaşılmasına göre mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği- Somut uyuşmazlıkta, ...
269 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Soybağının reddi- Babalık- Haksız fiil- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Gerçek zarar- Hayatın olağan akışı-
Soybağının reddi davası ile çocukların davacıdan olmadığı ve biyolojik babalarının davalı olduğu tespit edilinceye kadarki dönemde, davacının, velâyet hakkına sahip olan baba sıfatıyla çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderleri ka...
270 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muhtıranın usulüne uygun olup olmadığı-
Muhtırada yapılması gereken işlemin ne olduğu açıkça ve ilgili tarafın yanılmasına neden olmayacak biçimde gösterilmesi ile, ikmal edilecek harç ya da giderin miktarı ve yatırılma mercii ile süresinin, bunun yapılmamasının sonuçlarının net biçimde aç...
271 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- İhtiyari Dava Arkadaşlığı-
Davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların özelliği gereği bu tür davaların birlikte görülmesinin doğru olmadığı, iddia ve savunmanın usule uygun şekilde araştırılması, delillerin tümüyle topl...
271 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Konişmento- Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-
Taşıyan ile konişmento hamili arasındaki hukuki ilişkilerde konişmentonun esas alınacağı, konşimentolardan yolculuk çarteri sözleşmelerine yapılan atfın geçerli kabul edilmesinin, çarter sözleşmesinin bir suretinin konişmento hamiline ibrazı ile mümk...
272 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Alacağın temliki sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Davacılar alacağın temliki sözleşmesine dayanarak sözleşmenin karşı tarafı olan davalı. A.Ş. aleyhine icra takibinde bulunmuş ve itirazın iptali davası açmış olup davacıların temlik sözleşmesine konu yaptığı alacağın borçlusu durumundaki Tasfiye Hali...
277 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Dilde Düzenlenen Çek- Kambiyo Vasfı- Bilirkişiye Başvuru-
İcra takibine konu belgenin yabancı dilde düzenlendiği, muhatap banka da yabancı olduğundan işlemin "yabancılık unsuru" içerdiği görüldüğünden, TTK. mad. 820 gereğince, takibe konu belgenin imza edildiği ülke ile ödeme yerinin bulunduğu ülkenin hukuk...
278 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesi- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
278 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün tebliği- UYAP'tan öğrenme-
Mazereti kabul edilen tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olduğu; duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine yönelik ara kararın tebliğ mahiyetinde kabul edilemeyeceği-
279 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen sigorta prim ve gecikme zammlarına ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemi- Hak düşürücü süre- Menfi tespit-
Davacının yönetim kurulu üyeliği dışında bir sıfatının bulunmaması durumunda, prim alacakları yönünden 3. şahıs olarak kabulü gerekeceği- Kurum alacağı için 6183 s. K. mad. 55 uyarınca düzenlenip, tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçlunun, 6183 s. K...
279 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Protokol- Davaya son veren taraf işlemi-
Davacı vekili tarafından temyiz dilekçesine ekli olarak sunulan ve davalı ile davacı vekili tarafından imzalanan protokolde; "işbu dava sonucunda verilen karardan kaynaklanan borcun tüm fer'îleri ile işbu davaya konu sözleşme nedeniyle davalının dava...
280 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İpoteğin paraya çevrilmesi- Üçüncü şahsa ihbar- İlamlı takip- Muacceliyet ihtarı- Şikâyetin duruşmalı/duruşmasız görülmesi- Alacaklı vekiline verilen kesin süre-
İpotekli taşınmaz maliki üçüncü şahsa ihbar yapılmadıkça, onun yönünden borç muaccel olmayacağından hakkında icra takibi başlatılamayacağı- İİK. mad. 150/ı uyarınca, "hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiy...
281 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Prim alacağı- Usulsüz tebligat- Ödeme emrinin iptali- Hak düşürücü süre-
506 ve 5510 s. Kanunlardan kaynaklanan ve dolayısıyla iş mahkemesinde görülmesi gereken prim alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda 7201 s. Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması ve prim alacağına ilişkin olarak yapılan takipler nedeniyle düzenlenecek ö...
283 gün önceKonya BAM kararı- paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Arabuluculuk- Dava şartı-
Tasarrufun iptali davasının, "ticari dava" olarak değerlendirilemeyeceği ve bu davalarda arabulculuya başvurunun "dava şartı" olarak kabul edilemeyeceği (Konya BAM 3. HD. kararı)-
285 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- İcra kefaleti-
Asıl borçlu hakkında verilen menfi tespit kararının icra kefilini de bağlayacağı- Menfi tespit kararının kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile kesinleşmesi halinde asıl borçlu hakkında borç sona ermiş olacağından icra kefilinin de sorumluluğu olma...
285 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş mahkemesi kararları- Karar düzeltme- Bozmadan sonra ıslah- Maddi hata-
İş mahkemeleri kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı- (Bozma sonrası ıslah mümkün olmadığından, bu hususun kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilerek maddi hata başvurusu kabul edilmeli midir?)
286 gün önce17 HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Zorunlu dava arkadaşlığı-Yetki itirazı, ileri sürme usulü- Duruşmaya davalılardan birinin gelmemesi-
Zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından yetki itirazının davalılarca birlikte ileri sürülmesi gerektiği- Yalnız bir davalı tarafından ileri sürülen yetki itirazının hukuki sonuç doğurmayacağı- Duruşmaya gelmiş ...
287 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Krediden kaynaklı itirazın iptali davası- Görevli mahkeme-
Davacı banka, ticari amaçla hizmet sunan tüzel kişi olup bu hukuki işlem içerisinde davalının kullandığı kredi kapsamında tüketici konumunda olduğu- Dava tarihi itibari ile uyuşmazlığa konu hususun 6502 sayılı Tüketici Kanununda açıkça yer alması kar...
288 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle tazminat istemi- ATK raporu- Başıboş köpeğin aniden yola çıkması-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi(destekten yoksun kalma) tazminat istemi- ATK raporunda, "sigortalı araç sürücüsünün kusuru olmadığı ve kazanın meydana gelmesinde başıboş köpeğin aniden yola çıkmasının %100 oranında etken olduğu" ka...
289 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf/temyiz süresinin başlangıcı- Kısa kararın gerekçe içermemesi- İstihkak davasında ispat-
İcra mahkemesi hükme ilişkin tüm hususları gerekçesi ile birlikte tefhim ile açıklamazsa, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacağı- İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu,...
290 gün önceDanıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı paylaşıldı
Limited şirket vergi borçlarının tahsili- Şirket ortaklarının sorumluluğu-
Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği-
290 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış ilanının tebliği- Tapudaki adres bilgileri-
Taşınmaz maliki olan şikayetçi şirketin tapu müdürlüğünde adres bilgileri bulunmasa da, ticaret sicil adresinin sorularak varsa bildirilecek adrese satış ilanının tebliğ edilmesi gerektiği, bulunmaması halinde tebliğ zorunluluğu olmadığı- Tapuda adre...
290 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı-
Davalı tarafından, davacı-borçlu şirkete yapılan satışlar nedeniyle kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı, söz konusu faturaların davacı şirket defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti yapılarak...
290 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili- Tarafların sıfatı- 3533 s. K. mad. 1 ve 4- Mecburi hakem sıfatı-
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan takibe itirazın iptaline ilişkin davada; tarafların sıfatı ile 3533 s. K. mad. 1. ve 4 dikkate alınarak, uyuşmazlığın yüksek dereceli A...
291 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davaları-
Belirsiz Alacak Davası- Bozmadan Sonra Islah (ve) Talep Arttırımı İlişkisi
292 gün önce19. CD. İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato sürecinde karşılıksız çıkan çekler hakkında Yargıtay 19. CD.'nin BAM Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair kararı-
Karşılıksız çekle ilgili ceza davasına bakan icra ceza mahkemesinin, konkordato yargılamasını "bekletici mesele" yapması ve "konkordatonun tasdikine" karar verilmesi halinde, konkordato anlaşmasına göre hüküm ve sonuçları yeniden belirlenen suça konn...
294 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra edilen ilam hükmünün bozulması- Eski hale iade- Paranın iadesine ilişkin muhtıra- Temerrüt- Faiz
İcra edilen ilam hükmünün bozulması halinde, ödeme yapan kişinin borçlu olmadığının ancak kesinleşen bir ilamla belirlenmesinden sonra icranın eski hale iade edilebileceği- Alacaklı (iade borçlusu) tarafından tahsil edilen paranın iadesine ilişkin mu...
294 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebi- Sadakat yükümlülüğünün ihlali- Görevli mahkeme- 06.07.2018 T. 5/7 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı- Dürüstlük kuralı- Hakkın kötüye kullanılması-
Davacının, eşi olan davalıdan boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebinin boşanma davasının ferî mahiyetindeki TMK’nın 174/2. maddesi çerçevesinde incelenmesi hukuken mümkün bulunmadığı, davacı sadakat yükümlülüğünün ihlali olg...
294 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynetlerin iadesi- Görev-
Davacının, kendisine takılan bilezikleri ödünç olarak davalıya verdiğini, ancak geri alamadığını ileri sürerek açtığı davada, davalı, davacının kayınpederi olduğu gibi taraflar arasında da aile hukuku kapsamında bir ilişki mevcut dolmadığından ve  ta...
294 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Yabancı para alacağının vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödenmesi-
Dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek ıslah dilekçesi ile TL cinsinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
294 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölü kişi hakkında takip yapılması-
Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde ve dürüstlük kuralına da aykırı değil ise, alacaklının taraf değişikliği yapmak sureti ile bu yanlışl...
296 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacakları- Görev- Geri çevirme kararı- Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi- Merci tayini-
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacaklarına ilişkin açtığı davada görevli mahkeme- Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun geri çevirme kararı sonrasında ancak henüz mahkemece verilen direnme kararı Hukuk Genel Kurulunca incelenip sonuçlandırılmadan do...
297 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra hukukunda usul ekonomisi-
Borçlunun şikayet dilekçesinde kıymet takdir raporuna itiraz ettiği taşınmazlardan biri, aynı zamanda meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmaz olup, mahkemece her iki şikayet konusunun da aynı dosyada çözümlenmesi ve borçludan alınacak tek bir gider...
298 gün önceTebliğ paylaşıldı
Konkordato
Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
298 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Dava konusu yerin şube olarak ticaret siciline tescili" istemi-
Bir yerin şube sayılıp sayılamayacağının belirlenmesinde, (merkeze bağlı olmak, dış ilişkilerde bağımsızlık, faaliyet yönünden merkezle benzerlik, aynı kişiye ait olma, idare ve mekanın ayrılığı, ayrı muhasebeye sahip olması ve muhasebenin şubede tut...
298 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Haciz müzekkeresi-
Banka'nın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz müzekkeresinin davalı Banka'ya tebliğ edildiği tarih itibarı ile Banka'ya olan borcun varlığını koruması ve Banka'nın herhangi bir riskinin bulunması durumunda bu miktarlar...
298 gün önceAnkara BAM Kararı- paylaşıldı
Konkordato- İhtiyati haciz-
Borçlu için konkordato mühleti verilmesinin ihtiyati haciz kararı verilmesine engel olmayıp verilen ihtiyati haciz kararlarının mühlet içinde uygulanmasını durduracağı-
299 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturanın defterde kayıtlı olması- Kesin süre- Menfi tespit davası-
Faturanın defterde kayıtlı olmasının hizmetin verildiğine karine teşkil edeceği- Mahkemece davacı-borçluya ticari kayıtlarını ibraz etmesi için kesin süre verildiği halde davacı ticari defterlerini ibrazdan kaçınmış olduğundan, HMK. mad. 222/5 gereği...
299 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi-
Ruhsatsız bir binada yüklenicinin hak iddia edemeyeceği- Dosya ile ilgili karar verildikten sonra imar barışına ilişkin düzenlemeye gidildiğinden, mahkemece bu düzenleme kapsamında ruhsatsızlığın giderilip giderilmeyeceği hususunda başvuru sonucuna g...
299 gün önce8. HD İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Yetki- Birden fazla dava-
6100 sayılı HMK'da, HUMK’un 512. maddesine paralel bir düzenleme bulunmadığı- İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği- HMK. mad. 7/1 gereğince, davalının birden fazla olm...