Arama
1 saat önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere yapılan takipler- Tahsil harcı-
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapıl...
23 saat önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayetin değiştirilmesi- İştirak nafakası-
Velayetin değiştirilmesine konu davada velayeti değiştirilen çocuk için hükmedilen velayet düzenlenmesine yönelik davaların fer'isi niteliğinde olan iştirak nafakası nedeniyle davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatal...
2 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam niteliğinde belgeye dayalı ilamsız icra takip-
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı uyarınca "elinde ilam olan alacaklarının ilamsız takip yoluna başvuramayacağı" ancak bu kararın ilam niteliğinde belgeleri kapsamadığı-
3 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Slot cezalarının istirdadı-
Mahkemece davalı yanca kesilen faturaların davacıya tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edilmiş ise itiraz olup olmadığı ve davacının defterlerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarının ve davacının ödeme sırasında ihtirazi kayıt koyup koymadığı öncelikle ...
5 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası-
Sıra cetvelinde, nafaka alacaklısının ara karara hükmedilen alacağının muvazaalı olduğu ileri sürülebilir mi?
5 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alkollü sürücü- Sigortacının rücu hakkı- Münhasırlık araştırması-
Sürücünün alkollü olmasının, tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmeyeceği, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığını sigortacının ispat etmesi gerektiği-
5 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Şikayet- İcra mahkemesi-
İcra mahkemesinde ıslah olur mu?
6 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası sonucu cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi- Population Masculine Et– Feminine (PMF 1931) Tablosu-
Kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi gerektiği- Buna göre, davacının muhtemel yaşam süresinin Population Mascu...
7 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet- Hacizde saat farkı-
Sıra cetvelinde saat farkı dikkate alınır mı?
8 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların haczi-
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların ancak İİK. mad. 89 uyarınca haczedilebileceği- Henüz doğmamış alacakların, İİK. mad. 88 uyarınca yazılan müzekkere ile haczinin mümkün olmadığı- Üçüncü kişiye tebliğ edilen haciz müzekkerelerinin hü...
8 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davası- Karar tarihinden önce dava konusu taşınmazın ihalede başkasına satılması- Asli müdahale-
Tapu iptali tescil davasına konu taşınmazı, dava devam ederken, (cebri ihalede) satış ile devralarak tapuda malik olan kişi davaya dahil edilmeden karar verilemeyeceği, taşınmaz malikinin asli müdahil sıfatıyla temyizinin kabulü gerektiği-
9 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Sonradan delil gösterilmesi-
Cevap dilekçesinde herhangi bir delil (HMK. mad. 129/1-e) sunmayan ve sonradan delil gösterilebilmesi için (HMK. mad. 145. maddesinde) belirtilen istisnai hâllerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davalıya delil bildirmesi için süre verilemeyeceği- TM...
11 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk tutanağında "taraflar arasındaki ihtilafa konu hususların" tespit edilmemesi halinde, "usulüne uygun bir arabuluculuk tutanağından bahsedilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle davanın reddi gerekir mi?
Arabuluculuğa hangi konularda başvurulduğuna ilişkin "başvuru formu" uygulamasının başladığı 02.08.2018 tarihine kadar, arabuluculuk anlaşamama tutanağında arabuluculuğa konu alacaklar tek tek belirtilmeden "işçilik alacakları", "işçi-işveren uyuşmaz...
11 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğer dava şartlarını değerlendiremeyeceği-
İş mahkemesindeki yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu- Bir mahkemenin açılan davada yargılama yapıp, dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerektiği- Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğ...
12 gün önceBölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Konkordato- Uzman komiserlerin varmış olduğu sonuçların aksine mahkemenin "projenin uygulanabilirlik kabiliyetinin bulunmadığı" sonucuna varması-
Mali konularda uzman kişilerden oluşan komiserlerin varmış olduğu sonuçlar itibariyle, "davacıların konkordato taleplerinin yerinde olduğu" ve "tasdiki halinde projenin uygulanabileceği" belirtilmiş olmasına rağmen, mahkemece bu konuda uzmanlarından ...
13 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Eşler arasında sadakat yükümlülüğü- Manevi tazminat istemi- Görevli mahkeme-
Dava dilekçesinde iddiaların ileri sürülüş biçimi itibariyle davacı, TMK. mad. 185/3 fıkrasında belirtilen "sadakat yükümlülüğüne" aykırı davranmaktan dolayı, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiasıyla davalı eşinden manevi tazminat isteminde b...
13 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Tüketici işlemi- Görev-
OHAL ile ilgili mevzuat hükümlerine göre adına nemalandırılmak üzere Toplu Konut Fonuna yatırılmış olan tazminatın davalı bankadan tahsiline ilişkin alacak davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Davacı adına yatırılan paranın bankada o...
13 gün önceSamsun Bölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato-
Suça konu çeki keşide eden sanıkların yetkilisi olduğu şirket hakkında iflasın ertelenmesi/konkordato başvurusu olup olmadığı, varsa başvurunun hangi tarihte yapıldığı, ne şekilde karar verildiği, kararın hangi tarihte kesinleştiği, iflasın ertelenme...
13 gün önceGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kararı- paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato
Keşideci şirketin konkordato talebi kabul edilmiş ve suça konu ileri tarihli çekin, konkordato başvurusunda gösterildiği ve ödeme planına alınmış olduğu hallerde, çek bedelinin hesapta bulundurulması zorunluluğu bir mahkeme kararına istinaden ortadan...
16 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisi" veren kararın tanınması mümkün müdür?
Tarafların boşanmalarına, yabancı (İran) mahkemece karar verilmeyip "üç ay süreyle geçerli olmak üzere, erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisinin" verilerek kadının iradesinin yok sayılması niteliğindeki kararın...
16 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın onaylı mimari projesine uygun olarak eski hale getirilmesi-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
16 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Görev- Taraf teşkili-
Dilekçeler safhası dolmadan görev konusunda karar verilebilir mi?
16 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İlamların İcrası- Usul Ekonomisi-
Tasarrufun iptali davalarının kabulüne ilişkin hükmün icrası nasıl yapılmalıdır? Davalı-üçüncü kişinin (de) sorumlu olduğu vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için yeni bir icra takibi mi yapılmalıdır? Davanın bedele dönüşmesi halinde -d...
17 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali ilamının icrası- Usul ekonomisi-
Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın ferilerine ilişkin alacak kalemlerinin, asıl takip dosyası üzerinden gerektiğinde ek takip talebi ile tahsilinin mümkün olduğu, ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olduğundan bu kalemler yönünden a...
17 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Alacağın belirlenebilmesi için katkı payı davasının beklenmesi-
Boşanma davasında lehine hükmedilecek mali haklar ile katılma alacağı davası sonucu lehine hükmedilecek tazminat alacağının tahsiline yönelik açılan muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davasında, boşanma davasının kesinleştiği, katkı payı davasının is...
17 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çek istirdadı- Mutlak defi- Faktoring kuruluşlarının istihbarat yükümlülüğü- Faktöring şirketinin çeki iktisabında ağır kusurlu veya kötüniyetli olup olmadığı-
Çek eline geçmiş bulunan yeni hamilin ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlü olduğu (TTK. mad. 792)- Çek istirdadına ilişkin açılan davada hırsızlık olayının mutlak d...
17 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Avukatın azli- Vekalet ücreti-
Avukatını, bilirkişi raporu alınmasından sonra azleden davalı, "davacı avukatın kendisine yeterince bilgi vermemesi ve dava devam ederken kendisinden ücret istemesi nedeniyle davacıyı azlettiğini" ileri sürmüşse de, davacının vekâlet ücreti talep ett...
20 gün önceBAM İÇTİHADI paylaşıldı
Menfi tespit davalarında arabuluculuk-
Menfi tespit davalarında, bir miktar alacağın tahsili talebi olmadığından, ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının açılabilmesi için arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmadığı-
22 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Tarafta iradi değişiklik- HMK. mad. 124-
Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklığa açılan davalarda HMK 124 uygulamaları-
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tefhim edilen hükmün usule uygun olmaması halinde temyiz süresinin başlangıcı- Fazla çalışma alacağı- İspat yükü- Hakimin davayı aydınlatma ödevi- Taraflarca getirilme ilkesi-
Tefhim edilen (direnme) kararda, hükmün sadece dava konusu edilen alacakları kapsadığı, yargılama giderleri ile ilgili hüküm fıkrası bulunmadığı, tefhim edilen hükmün gerekçe içermediği görüldüğünden, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliği ile ba...
23 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40- Bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi- Mükerrer takip-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
23 gün önce19.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Tüketici Mahkemesi-
Tüketici işlemi niteliğindeki kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan ihtiyati haciz istemiyle ilgili olarak talep tarihi itibariyle Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-
24 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıpranma primi alacağı belirsiz alacak mıdır?
Davacı işçinin talep ettiği yıpranma priminin hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı, bordrolara ve puantaj kaydı gibi çalışma esaslarını gösterir belgelere ihti...
24 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma bedelinin iadesi- Zamanaşımı-
Davacının ödemiş olduğu kamulaştırma bedelini geri isteme hakkının (ve buna bağlı olarak zamanaşımı süresinin), Valilik Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının tebliği tarihiyle başlayacağı-
24 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sadece süre tutum dilekçesi sunulması halinde yapılması gereken inceleme-
İcra mahkemesi kararının tefhimi üzerine istinaf dilekçesini verdiği halde, icra mahkemesi kararının tebliğ edildiği tarihten sonra istinaf gerekçelerini içeren dilekçe verilmemesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesinin, istinaf dilekçesini reddetmeden...
24 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi kartı alacağı- Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi-
Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerind...
24 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası nedeniyle uğranılan maddi-manevi zararın ödetilmesine ilişkin tazminat istemi-
6111 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra açılan davada, mahkemece sözü edilen yasa değerlendirilmeden hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacılar tarafından faturalandırılan belgeli tedavi giderleri tespit edilerek mahkemece bu bedellere hükmedil...
25 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi sonucunda doğru bulunması- Verilen "istinaf başvurusunun esastan reddi" kararının niteliği ve alınması gereken harç-
Davacıya düzenli olarak aylık ödemeye denk gelecek periyotlarda ve aynı miktarda ödeme yapıldığı, verilen talimatın havale emri olduğu, bu talimatını her zaman geri alabileceği ancak alınmadığı, bu ödemelerin borç olarak verildiğinin davalı tarafça i...
26 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai şart isteyen tarafın kusursuz olması gerektiği-
Davacının satıcı acentesinin sözleşmeye (… acente ilgili sipariş miktarını ve çeşitlerini satıcıya iletecek ve sipariş konusu malzemeleri satıcıdan, alıcıya gönderilmesi amacı ile satın alacaktır... şeklindeki hükme) aykırı olarak  fatura konusu sözl...
27 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi erken kapama komisyonunun iadesi- Hesaplama yöntemi- Belirsiz alacak davası-
Erken kapama (ödeme) komisyonunun iadesi istemine ilişkin dava belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi?
27 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda 6537 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe dayalı, tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı-
Tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı- Davacı ile davalının taşınmazının sınırdaş olup olmadığı ve dava konusu davacı ve davalı taşınmazlarının fiili kullanım durumuna göre tarımsal arazi niteliği taşıyıp ta...
27 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
İhale- Alacaklının teminat muafiyeti-
Alacağı ilk sırada yer almayan alacaklının ihaleye teminatsız katılması-
29 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp yazışmalarına dayalı iş adinin feshi- Kişisel veri- Haksız fesih-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren Whatsapp sisteminde, kişinin, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilmekte olduğu, ancak bu sistem kendi içinde korunan ve...
29 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadının gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunmasının kusur sayılacağı-
Dava konusu olayda kocanın kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında kadına hakaret ettiği, kadının ise gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunduğu, birlik görevlerini ihmal ettiği, güven sarsıcı davra...
30 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığının talebi- İcra vekalet ücreti-
Alacaklı tarafın, takipte, yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden talepte bulunduğu da nazara alındığında, açıklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, vekalet ücreti matrahının belirlenmesinde de, yabancı pa...
30 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedi üzerine yazılan ibareler-
Takip konusu senedin arka yüzünde; "iş bu senet 1..7 ada 1..6 parsel yapılacak inşaat üzerindeki 1 nolu bağımsız bölümün yarısı için tarafımızdan teminat olarak verilmiştir" ibaresi yer almış olup, anılan ibareler senedin kayıtsız şartsız borç ikrarı...
30 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çift vadeli bono- Aşırı şekilcilik-
TTK. mad. 703 uyarınca, çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı, ancak düzenlenme tarihinin, bononun üst bölümünde vade tarihi kısmında tekrarı çift vade anlamına gelmeyeceği, aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına n...
30 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takipte Mükerrerlik- Usul Ekonomisi-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
32 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordato- Konkordato projesi-
Davacı gerçek kişilerin, sundukları ön projede, "konkordato ön proje eklerinde alacaklılara ilişkin bir liste bulunmadığı, sadece kendilerinin banka borçlarının tamamına kefil olduklarının belirtildiği, herhangi bir hedef ve faaliyet gösterilmediği, ...
32 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordatonun Tasdiki-
En büyük rehin alacaklısı vekilinin davacı tarafından sunulan projeyi "kabul etmeyeceklerini" ve "yapılan müzakerelerde red oyu kullanacaklarını" açıkça beyan etmesi nedeniyle İİK mad. 308/h uyarınca rehinli alacaklıların rehinli alacak miktarının üç...
32 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
İflasın ertelenmesi sürecinde konkordato-
İflasın ertelenmesi davası devam ederken, borçlu alacaklılar ile konkordato yapabilir mi?
33 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet- Fiili Ayrılık- Çocuğun Dava Sırasında İdrak Çağına Gelmesi-
Fiili ayrılık sırasında ve hâlen davalı baba yanında kalan çocukların velayet haklarının Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşen davacı anneye verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı- Davanın açıldığı tarihte 3 yaşında ise de, hali hazırda kendi g...
33 gün önceİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı paylaşıldı
Konkordato- Hukuki dinlenilme hakkı-
Konkordato komiserinin emirlerine uyulmaması nedeniyle İİK. mad. 292/c gereğince iflas kararı verildiğinden, borçlunun dinlenmesi gerektiği, davacı vekiline bu hak tanınmadan karar verilmesinin savunma ve hukuki dinlenilme hakkının ihlali olacağı-
34 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi adamlarının çalışma süreleri-
Gemi adamının belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının mümkün olduğu; seferin açık şekilde belirtilmesi şartıyla sefer kaydının süreli sözleşme için yeterli sebep olduğu- Gemi adamının gemiden ayrılmak istediğine dair matbu belgedeki beyanının, i...
34 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Islah-
Davacının kısmı eda külli tespit talepli belirsiz alacak davası açması ile mahkemece gerekli olmadığı halde tensiple davacı vekiline davanın belirsiz alacak veya kısmi dava olup olmadığını açıklayıcı beyanda bulunması yönündeki ara kararına uygun ola...
34 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Mart/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu -son Yöne...
35 gün önceİçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı paylaşıldı
Tarafların anlaşması halinde avukatlık ücreti- Av. K. mad. 165- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05/10/2018 Tarihli ve E: 2017/6, K: 2018/9 sayılı Kararı
Taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre ödenmesi g...
37 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ücretinin haczi-
Vekil lehine hükmedilen vekalet ücreti asilin borcu için haczedilemez ise de vekilin kendi borcundan dolayı haczedilmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı-
38 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam vekalet ücretinin mahsup edilmesi-
Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durumun Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesine aykırı olmadı...
39 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK mad. 19 uyarınca açılan iptal davası- (Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklı) alacağın doğup doğmadığı-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
40 gün önceÇeşitli Yerel Mahkeme Kararları- paylaşıldı
Ticari davalarda arabuluculuk dava şartı (TTK. mad. 5/A)-
Ticaret Mahkemesinde görülen (menfi tespit, itirazın iptali) çeşitli davalar ile Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen (tazminat vb.) çeşitli davalarda, yerel mahkemelerin "zorunlu arabulucuya başvurulmadan açılan davanın dava şartı yokluğ...
42 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
İİK. mad. 281/2 uyarınca, üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı elinden çıkarması halinde, takip dosyasındaki alacak miktarının tahsili amacıyla ve uygun görülecek teminat karşılığı davalı üçüncü kişinin menkul ve gayrimenkulleri ile 3. kişilerdeki ha...
42 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip ehliyeti- İcra emrinin iptali- Apartman yönetimi- Seçimlik hak-
634 s. K. mad. 35 uyarınca, apartman yönetimi hakkında takip yapılabileceği gibi, 20. madde uyarınca ilama konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapılabileceği, alacaklının bu konuda seçimlik hakkının bulunduğu- Takibe daya...
42 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı faktoring şirketinin kambiyo takibi- Teminat senedi- Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik mad. 8/2. ve 3-
Dosya arasında mevcut sözleşmenin feshi konulu ihtarnamesi ile alacaklı tarafından borçluların alacağın tahsili için yasal işlemlere başlanılacağı hususunda ihtar edildiği anlaşıldığından, takibe konu edilen senedin teminat fonksiyonunu devam edip et...
43 gün önceİSTANBUL BAM 12. HD paylaşıldı
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağı-
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağının İİK.'nn 36. maddesinde düzenlenmiş olduğu- Karşı alacaklar için açılan davada, ilamlı icraya konu alacağın deposu için verilen teminat mektubu üzerine ihtiyati haciz ve...
46 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davada yetkili mahkeme- Karşı davada yetkili mahkeme-
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davanın, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabileceği- Davacının seçimine göre; davalının yerleşim yeri (HMK. 6), sözleşmenin ifa edileceği yer (HMK....
46 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Hüküm-
Davanın tarafları ve dava konusu aynı olmakla birlikte dava sebebi farklı olması halinde kesin hükümden bahsedilemeyeceği-
47 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğuna kendi soyadını verebileceği-
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soy...
48 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Yazılı yargılama usulü- Tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesi- Hukuki dinlenilme hakkı- Adil yargılanma hakkı-
Yazılı yargılama usulüne tabi iş bu davada tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesinin, sözlü yargılama ve hüküm için ayrı bir gün tayin edilerek tarafların mahkemede hazır bulunmaması halinde yokluklarında hüküm verileceği ihtarını içeren davet...
54 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı nedenlerle limited şirket müdürünün azli istemi-
Her ortağın, haklı nedenlerin varlığı halinde limited şirket yöneticilerinin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebileceği, yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğa...
55 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin kaldırılması- Yetki belgesinin iptali- Hukuki yarar -
Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının alacaklı olduğu icra dosyasında satış talep ettikleri, dolaysıyla (satış dosyası borçluları olan) şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yar...
56 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık delili-
Davacının tanık deliline dayanarak ön inceleme duruşmasında da tanıklarını bildirmek üzere süre istemesine karşın, mahkemece uyuşmazlık konusunun belirlenmesinden önce tensip zaptı ile tanıkların bildirilmesinin istenemeyeceği gözardı edilerek ve bu ...
56 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen kira alacaklarının tahsili- İtirazın iptali- İhale- İhale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın muhafaza ve idaresi-
Alıcının, ihale ile, ihale tarihinde gayrimenkulun mülkiyetini -nefi ve hasarı ile birlikte-iktisap edeceği, ihale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılacağı- İhale edilen taş...
56 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araçta egzos emisyonunu düşüren yazılım kullanılması- Görevli mahkeme-
Hususi araç vasfındaki aracın davacı tarafından ikinci el olarak satın almış olmasının, davacının tüketici vasfını ortadan kaldırmayacağı- Üretim nedeni ile ayıp iddiasına dayanılarak açılan tazminat davasının 6502 sayılı Kanun'dan kaynaklandığı ve d...
56 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Osmaniye Konferansı
Yeni Konkordato Hukuku ve Tasarrufun İptali Davaları
57 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taraf teşkili- Dava dilekçesinin tebliği- Davalı şirkete Teb. K. mad. 35 uyarınca doğrudan tebligat- Mernis adresi “Almanya Federal Cumhuriyeti” olarak görünen davalıya tebligat-
Dava dilekçesi tebliği, ilk olarak davalı yüklenici şirketin dava dilekçesinde bildirilen adresine yapılmış olup, tebligat evrakı iade edildikten sonra doğrudan Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bildirilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. mad...
60 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz- Şikayet-
Tasarrufun iptaline konu malın elden çıkarılması nedeni ile bedelinin nakden tazminine ilişkin dava sırasında verilen ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayette, İİK. mad. 261/son uyarınca, infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin...
61 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkma payının tahsili-
Ortağın bilgi almak için her seferinde genel kurula ve mahkemeye başvurmak zorunda kalması halinde bu durumun şirketten çıkma talebi için haklı sebep oluşturabileceği- Davacının, müdürün şirketi bildiği gibi yönettiği iddiası soyut bir iddia olup yar...
61 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muarazanın men'i- Tüketici, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, tüketici kredisi sözleşmesi gereğince tahsil edilen ana para ve faiz ödemeleri dışındaki bedellerin nelerden ibaret olduğunu bankadan öğrenebilir mi?
Davacının ne kadar kredi kullandığı, kendisine fiilen ne kadar ödeme yapıldığı, ne miktarda ödeme yapacağı ve kullanılan kredi tutarının ne kadarının masraf ve komisyon olarak tahsil edildiği davacıya verilen belgelerden (sözleşmenin bir nüshası, ger...
61 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası- Temlikin gerçek yönü- Miras bırakanın asıl irade ve amacı-
Mirasbırakanın hasta olduğu ve davalı ile birlikte yaşadığı, diğer çocukları ile arasında mal kaçırmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı anlaşılmakta olup terekesinde 33 parça taşınmazı daha bulunduğu, mal kaçırma kastı ile hareket etseydi dava k...
62 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilip verilemeyeceği-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
63 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Üçüncü kişinin icranın geri bırakılmasını talep etmesi-
Tasarruf iptal davasında taşınmazı muvazaalı devralan üçüncü kişinin tasarrufu iptal davasının kabulü ile takip borçlusu haline gelmeyeceği- Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını ancak takip borçlusunun ileri sürebileceği-
64 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmelerinde bağımlılık unsuru-
Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmaması, kar ve zarara katılıp katılmaması, girişimcinin sahip olduğu karar verme özgürlüğüne sahip olup olmaması bağımlılık unsuru açısından önem taşıdığı- Bağımsız çalışanı, işçiden ayıra...
65 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı müstearın ispatı- HMK 203-
Davalılar, karşı davalarında çekişme konusu 3 parsel sayılı taşınmazı 3. kişiden satın alırken satış bedelinin 1/3’lük kısmının mirasbırakan tarafından ödendiğini, kalan kısmın ise kendileri tarafından ödendiğini ancak tescilin mirasbırakan adına yap...
67 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
Tasarrufun iptali davası kapsamında tedbir niteliğinde verilen ihtiyati haciz kararı ile haczedilmiş olan ve bu suretle icra dosyasında celbedilerek alacaklıya ödemesi yapılan para alacağı üzerindeki ihtiyati haciz kararı, yerel mahkemenin kararı ile...
68 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Somutlaştırma Yükü- Hakimin Davayı Aydınlatma Görevi-
Dava dilekçesinde, somutlaştırma yükünün yerine getirilmemiş olması halinde, öncelikle hâkim davayı aydınlatma ödevi ve ön incelemedeki görevi gereği, somut olmayan hususların belirlenmesini davacıdan istemesi gerektiği, ancak bu eksiklik tamamlanırs...
68 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Yemin Teklifi-
Hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği, bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karş...
69 gün önce22. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından belirsiz alacak davası-
Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talep bakımından, alacak iddiasının tanık anlatımlarına dayandırılması sebebiyle, davanın kabul edilmesi halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı naza...
70 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şekli (usuli) bakımdan mecburi dava arkadaşlığı-
Şekli (usuli) anlamda mecburi dava arkadaşlığı, gerçeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki ilişkinin doğru karara bağlanmasını sağlamak amacıyla kabul edildiğinden, dava konusu hukuki ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yöneli...
70 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, hasara bağlı olarak oluşan zarara ilişkin bu yeni istemin HMK. mad. 1...
71 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigortaları- Sigortalının doğru bilgi verme yükümlülüğü-
Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigortalıya yüklenen doğru bilgi verme (ihbar) yükümlülüğünü düzenleyen TTK.'nun 1435. maddesinin, hayat sigortalarında da uygulandığı- Sigortalının beyan edilemeyen hastalığa bağlı olarak vefat etmesi halinde sigortacı...
71 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo vasfını taşımayan belgeye dayalı menfi tespit davasında görevli mahkeme-
(Ödeme yeri ve keşidecinin adının yanında düzenleme yeri bulunmayan) takibe konu belge kambiyo vasfını taşımadığından ve menfi tespit davası mutlak ticari nitelikte olmadığından, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde, asliye hukuk mahkemesinde gör...
71 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Miras bırakanın asıl irade ve amacı- Muris muvazaası-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin davada, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün, yani miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması ...
72 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maçlar sonucunda elde edilen başarıdan bağımsız olarak üst ligden bir takımın çekilmesi ile üst lige çıkma hakkının elde edilmesi durumunda prime hak edilip edilmeyeceği-
Davalı tarafın, bir üst lige çıkma hakkını, müsabakalar sonucu gösterilen başarı ile değil, sezonun tamamlanmasını müteakip, üst ligden bir takımın çekilmesi üzerine Federasyonun davet yazısı ile elde ettiği ancak kulüp tarafından bu teklifin katılım...
73 gün önceTicaret Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Menfi tespit- Zorunlu arabuluculuk-
Arabuluculuğa başvurmadan doğrudan açılan menfi tespit davasının dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
73 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hak düşürücü süre- Davalının davayı kabulü-
Hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan gabine dayalı tapu iptali ve tescil davası kamu düzeni ile ilgili olmadığından ve davada taraf olmayan kişilerin haklarını etkilemeye yönelik bir istek de bulunmadığından, davalının davayı kabul etmesi halinde...
74 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız kesinti- Manevi tazminat-
Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerektiği- Bankanın krediden kaynaklı haksız kesintiler yapmasından dolayı kredi kullanan davacının kişilik haklarının zarar gördüğünün kabul edilemeyec...
74 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkim yargılamasında görev- Hakem kararına karşı açılan iptal davasında görev-
Usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağı, yapılan görev kuralı değişikliklerinin de eldeki davaya uygulanması gerektiği- 7101 sayılı Kanun ile HMK'da yapılan g...
74 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet hakkı-
Baroya şikayet edilen avukatın bu nedenle manevi tazminat isteyemeyeceği-
74 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Edirne Konferansı
Konkordato Eğitimi
75 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerekçeli kararın UYAPta farklı olması-
Gerekçeli kararın UYAP ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-
75 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin kullanımı sırasında değişik adlar altında alınan masrafların iadesi isteği-
Davacı, dava dilekçesinde, masrafları tek tek sayarak (kredi kullanım masrafı, işlem masrafı, noter masrafı, ipotek rehin fekki masrafı) bildirdiğinden, mahkemece talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği-
77 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Şikayetlerinin İnternette Yayınlanması Haksız Rekabet Teşkil Eder mi?
TMK. ile korunan kişilik hakkına saldırı olmaksızın, anayasal hak olan şikayet ve eleştiri hakkının kullanılmasının engelenemeyeceği dikkate alındığında, davalı tarafça "www.s.....var.com" sitesinde tüketicilerce bildirilen muhtelif şikayetlerin yayı...
78 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Değişen alt işverenler arasında geçen çalışmanın işçi alacaklarına etkisi-
İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerektiği- Süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halin...
79 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki sözleşmesi- Bonoda yetki kaydının tacir olmayan avalisti bağlayıp bağlamayacağı-
HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin geçerli olduğu, 12. Hukuk Dairesi'nin; HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin, itiraz eden ve tacir sıfatını haiz olmayan avalistle...
82 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma alacağı- Ücret hesap pusulası- Takdiri indirim-
Bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılacağı- Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazış...
82 gün önceDuyuru paylaşıldı
2019 yılı Yargıtay Daireleri İş Bölümü
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı
84 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta şirketinin halef olarak açtığı davada görevli mahkemenin tespiti-
Davacı sigorta şirketi davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyetinin nazara alınacağı, sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hakkın...
84 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Harçların kanuniliği ilkesi- Harcın tamamlatılması- Talebe bağlılık-
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin karşılığı olarak alınan harcın yasaya dayalı olarak alınması ve yükümlüsünün de kanunun amacına uygun olarak bu hizmetten yararlanan kişiler olması gerektiği- Anayasanın harç alınmasındaki kanu...
85 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmede esaslı hata- Her türlü delille ispat-
Sözleşmenin konusu, niteliği ve ödenecek miktar gibi hususlarda dikkatsizliği veya bilgisizliği sonucu gerçek iradesine uymayan beyanda bulunmak suretiyle esaslı hataya düşen tarafın sözleşme ile bağlı sayılamayacağı- Sözleşme yapılırken hataya düşen...
85 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İspat yükü- Kira bedeli- Ödeme belgesinde açıklama bulunmaması-
Kira miktarını ispat yükü kiraya verende, kira bedelinin ödendiğini ispat yükü ise kiracıda olduğu- Davalı borçlunun takip konusu döneme ait kira bedelini ödediğini yazılı delil ile kanıtlaması gerektiği- TBK mad. 101'e göre; ödeme belgesinde açıklam...
85 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AYM Kararının Bağlayıcı Etkisi- Yargılamanın İadesi-
"AYM'nin bireysel başvuru sonucu verdiği kararlar hüküm olarak sadece başvurucu hakkında bağlayıcı olsa da gerekçesi herkesi bağlayacağından, davalılar zorunlu dava arkadaşı olmasalar da, haklarında verilen karar aynı haksız eylemden kaynaklandığı ve...
90 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın giderilmesi- Haczin kaldırılması- Sıra cetveli-
Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği- Haciz tarihi ile ortaklığın giderilmesi davasını açma tarihi arasında ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında, bir yıllık (İİK. 106) ...
91 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın yenilenmesi kararının istinaf mı temyize mi tabi olduğu-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen karar üzerine (29.06.2018 tarihli dilekçe ile) yargılamanın yenilenmesi davası açılması ve mahkemenin 06.07.2018 tarihli kararı ile yargılamanın yenilenmesi davasının reddine karar verilmesi halinde, verilen kararın kar...
91 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Kırklareli Konferansı
Konkordato Eğitimi
93 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 353/1-a-6
İlk derece mahkemesince, davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, esasa ilişkin inceleme yapılmadan kararın kaldırılmasına kesin olarak ...
93 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri- Zamanaşımı başlangıç tarihi- Kira tazminatı-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı taleplerin 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve bu süre kiranın muaccel olduğu (istenebilir hale geldiği) tarihten başlayacağı- Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya ver...
93 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava konusunun devri (HMK. mad. 125)-
Dava açıldıktan sonrada sınırlayıcı bir neden bulunmadığı takdirde dava konusu malın veya hakkın üçüncü kişilere devredilebileceği- HMK. mad. 125 uyarınca, iki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde diğer tarafı...
95 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Denizli Konferansı
Konkordato Hukuku
96 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
TEMYİZ İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İİK'nın 36. maddesi gereğince anılan ilam hükmünün, temyiz başvuru süresinin sonuna kadar teminat miktarınca... yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA
96 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
İSTİNAF İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İstinaf incelemesi sonuna kadar  teminat miktarınca borçlu .. yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA..
96 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Teminat Muafiyeti- Yabancılık Unsuru- Karşılıklılık Esası-
MÖHUK mad. 48/2 gereğince, yabancı davacının, davaya katılanın veya icra takibinde bulunanın vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık (mütekabiliyet) var ise bu kişinin teminattan muaf olacağı, somut olayda, şikayetçinin teminat muafi...
99 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takas ve Mahsup Talebi-
Takas ve mahsup iddiası kural olarak; takasa konu alacağın İİK mad. 68'deki belgelere dayalı olması veya bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması ya da alacağın ilama bağlanması hallerinde dikkate alınacağından,...
99 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Zarar Talebi- Mahsup-
Davalının aynı sözleşmeden kaynaklı cezai şart talebi ve ayrıca bir kısım dergilerin gönderim sırasında kaybolması nedeniyle uğradığı zararları talep etmesinin mahsup niteliğinde olduğu ve yargılamanın her aşamasında itiraz olarak ileri sürülebileceğ...
100 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olmayan taşınmazın satışı halinde icra memurunun sorumluluğu-
(Zeminde mevcut) olmayan taşınmazın ihale edilmesi halinde, satışı yapan icra dairesi görevlisinin kusuru ve sorumluluğu bulunmaktaysa da, ihaleyi alıcısının da ihaleye girmeden önce aldığı yeri mahallinde görüp kontrol etmesi ve buna göre ihaleye gi...
100 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil isteği-
Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılardan mal kaçırma olmadığı, kendisine özenle bakan oğlu ve gelini davalılara duyduğu minnet duyguları ile çekişmeli taşınmazları temlik ettiği, temlikin, bakım, hizmet ve emek karşılığı gerçekleşt...
101 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Destekten yoksun kalma tazminatı- Zorunlu mali sorumluluk sigortası- Riziko- Tazminat davası- Temerrüt faizi-
Manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulması gerektiği- Trafik kazası sonucu ölen, evli ve hak sahibi çocuğu olmayan ... ölmeseydi, gelirini tek hak sahibi ol...
103 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararın- Zorunlu trafik sigortası- Destekten yoksun kalma tazminatı-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararının karşı taraf (davalı) yönünden kesin olduğu, aleyhine temyiz yoluna gidilemeyeceği- Zorunlu trafik sigortasının, trafik kazaları...
103 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatiflerin tacir olup olmadığı- Cezai şartın indirilmesi-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili istemi- Kooperatiflerin tacir olmadığı- Kooperatiflerin tacir olduğu kabul edilse dahi, tacir olan borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak deredecede aşırı cezanın indirilme...
104 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Ocak/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı...
104 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Gizli ayıp- Eksik ve ayıplı işler- Teslimin ispatı- Abonelik kayıtları- İmar artışından önce ibra-
Taraflar arasındaki sözleşmeye göre A Blokta yükleniciye ait bağımsız bölümlerin bulunduğu, gizli ayıp olarak tespit edilen kalemlerin bina ortak alanlarına ilişkin olduğu anlaşılmakla, her paydaşın ortak alanlarda payı bulunduğundan, bu yerler üzeri...
104 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Termik Santralden kaynaklı maddi tazminat istemi-
Termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususunda alınan raporlar arasında açık çelişki bulunduğundan, öncelikle termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususu tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği-...
104 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Müterafik kusur-
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Davacının denetim sırasında ve sonrasında el konulan akaryakıta ait faturaların tamamını ibraz edememiş olması, kaynağı belli olmayan akaryakıtın bilirkişi tarafından da kırsal motorin olarak değerlend...
104 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif üyesinin tazminat istemi- Eşitlik ilkesi-
Kooperatifte parasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeyen kooperatif üyesinin konut tahsisi isteyemeyeceği- Davalı kooperatif inşaat yapmaya devam ettiğini beyan ettiğine göre kooperatif üyesi davacının edayı beklemek zorunda olduğu- Eşitlik i...
104 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris Muvazaası- Bedeller Arasında Fark-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı taktirde tenkis isteği- Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Mirasbırakanın, mirasçılarından mal kaçırmasını gerekti...
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Ödeme Yasağına İlişkin Tedbir-
Alacaklı cirantanın taraf olduğu menfi tespit davasında verilen kararın alacaklıyı bağlayacağı ve (çek her kim tarafından ibraz edilirse edilsin verilen ödeme yasağına ilişkin) tedbir kararının ona karşı hüküm ifade edeceği-
105 gün önce5.HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedeli Tespiti- Usuli Kazanılmış Hak- Yıpranma Payı-
Bozma nedeni yapılmayan bina bedeli tespitinde % 25 yıpranma payı düşülmüş olup, bu hususun davalı lehine usuli kazanılmış hak oluşturacağı; bozma sonrası alınan raporda bina bedelinden % 50 yıpranma payı düşülerek az bedel tespitinin doğru olmadığı-...
105 gün önce1.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu Kaydının Düzeltilmesi- Mülkiyet İhtilafı-
Davacıların mirasbırakanlarına ait taşınmazlarda eksik olan kimlik bilgilerinin (soyadı) tapu kaydına ilave edilmesini istedikleri davada, bozma ilamı sonrasında davaya dahil edilen Mustafa ve Fatma oğlu Halil’in mirasçıları, tapu maliki Halil’in mir...
106 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Konkordato- Takip Yasağının Anlamı-
İİK.'nun 297. maddesinde öngörülen takip yasağının "icra ve iflas takiplerinin başlatılmaması" değil, "başlatılıp yürütülmemesi", örn;ödeme emri gönderilmemesi olarak anlaşılmasının mümkün olmadığı- Her halükarda eğer geçici mühlet kararından sonra t...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra takibinin iptali- Teminat senedi- Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Borca itiraz-
Takibe konu bononun, taraflar arasındaki sözleşmenin teminatı olarak verildiği, üzerinde kayıt ve şart ihtiva ettiğine dair hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bir ibare bulunmadığı, senedin arka yüzünde yer alan ibarelerin senedin kambiyo sen...
107 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası-
"Düzenleme şeklinde tanzim edilen vekaletname sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olduğundan, vekaletname gereğince yapılan işlemde muvazaa bulunduğunun kabul edilemeyeceği" şeklindeki görüşün isabetsiz olduğu- Vekaletnamenin geçerli olmasının, ve...
108 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst sınır ipoteği- Tahsil harcı-
İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olduğu- Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerin...
109 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- 89 haciz ihbarnamesi-
Her ne kadar iflasın ertelenmesi davası ve bu dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararı takip borçlusu olan şirket hakkında olmayıp, kendisine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi üçüncü kişi şirket hakkında ise de; şikayetçi şirket hakkı...
110 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Keşidecinin imzasının bulunmaması avalisti sorumluluktan kurtarır mı?
Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval vermiş olanın da senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ve mahkemece İİK. mad. 170/a uyarınca şikayetçi borçlu aval hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerektiği, "yetkisi...
110 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 170- Kötüniyet tazminatı-
İİK. mad 170/son uyarınca, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, hükmolunacak para cezasının, alacaklının genel mahkemede dava açması halinde, dava sonuna kadar tahsil edilemeyeceği, kötüniyet tazminatının tahsilinin ertelenip ertelenmeyeceği husu...
112 gün önceYEREL MAHKEME KARARI paylaşıldı
İflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunulması hali-
Davacının iflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunduğu ve mahkemece talebin incelenerek şirket hakkında geçici koruma mühleti verilerek gerekli ihtiyati tedbir kararlarının verilip komiser atandığı anlaşıldığında...
112 gün önceTarife paylaşıldı
2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete, Sayı : 30643 - TEBLİĞ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
112 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat davası- Menfi tespit davası- Kötüniyet tazminatı-
İstirdat davasına dönüşmüş olan menfi tespit davasının borçlu lehine hükme bağlanması halinde borçlu lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerektiği-
113 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip- Zorunlu dava arkadaşlığı-
Asıl borçlu hakkında iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının, hem söz konusu kararın niteliği gereği, hem de zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle ipotekli taşınmaz maliki yönünden de sonuç doğuracağı- İflasın ertelenmesi davasın...
114 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
114 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete ,Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
114 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
114 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ
114 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
116 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361-
İcra mahkemesi kararlarının temyizinin satıştan başkaca icra muamelelerini durdurmayacağı ve bu kararların uygulanması için kesinleşmiş olmasına gerek bulunmadığı- Takip dayanağının menfi tespit ilamı olup kesinleşmeden takibe konulamayacağından bahi...
117 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süre tutum dilekçesinin süresinde, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi durumu-
Süresinde istinaf (süre tutum) dilekçesi, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi ve ilk derece mahkemesi kararında "kamu düzenine aykırılık" bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesi'nin, HMK. mad. 353/1-b1 gereğ...
117 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İhtiyati tedbir- 89/1 ihbarnamesinin (erteleme talep eden) üçüncü kişiye gönderilmesi-
İflasın ertelenmesi davasında ihtiyati tedbir yoluyla "...hiçbir takip işlemi yapılmamasına..." karar verildiği zaman, ayrıca tasrih edilmemiş olsa bile, bir icra takip işlemi olarak 89/1 ihbarnamesinin üçüncü kişiye gönderilmesi ve/veya tebliğ edilm...
118 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet davası-
Asliye hukuk mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesinin sıra cetveli düzenlenmesine engel olmayacağı- İcra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemesi gerektiği- Muvazaa dava...
121 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası-
Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davalarında, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olduğunu ispat külfeti davacı tarafa ait olduğu- H...
124 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi- Muris muvazaası- Miras bırakanın irade ve amacı-
Satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı- Semenin, mutlaka para olması şart olmayıp belirli bir hizmet ya da emek de olabileceği- Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılarından mal kaçırma olmadığı, ...
125 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşmaya davet usulü- Duruşma gününün Uyaptan öğrenilmesi-
Mazereti kabul edilen davacı tarafın duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilemeyeceği- Davacı vekili usulüne uygun davetiye ile duruşma gününden haberdar edilmediğinden eksik gider avansının yatırılmasına ilişkin verilen kesin süre...
125 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Mevsimlik işçi- Yıllık izin- Sürekli çalışma-
İşçilik alacağı davasında, davacı işçinin 1999 yılında 11 ayın üstünde çalışması nedeniyle sadece bu yıl açısından, 2001 yılı ve sonrasında ise kadroya geçirilip sürekli çalıştığından bu tarihten emeklilik tarihine kadar olan süre için yıllık izin al...
126 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Hakkında
19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun, - Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının takip usulü,  - Konkordato kurumu, - Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler (ve yeni hükümler) içermektedir.
126 gün önceMevzuat Değişikliği paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bu Kanun; a- Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının icra takip usulüne, b- Konkordato kurumuna, c- Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler içermektedir.
128 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı defterlerinde kayıtlı faturaya itiraz edilmemiş olması tek başına akdi ilişkiyi kanıtlar mı?
Ticari defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmuş olması yanında defterlerde yer alan kayıtların dayanağının da usulüne uygun olması gerektiği- Davacının usulüne uygun tutulan ticari defterlerinde kayıtlı olan faturanın dayanağının da usulüne uygun ...
128 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Devre Tatil- Cayma Hakkı-
Sözleşme konusu tesise hiç gitmediği, devre tatil hakkını kullanmadığı anlaşılan tüketicinin tatil hakkından faydalanmadığı, sözleşme imzalanmış olsa da cayma hakkı süresinin askıda kaldığı, davacının gönderdiği ihtarname ile cayma hakkını süresinde ...
129 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Faiz Başlangıcı-
İlk hükmü temyiz etmiş ancak sair temyiz itirazları reddedilmiş davalı lehine bozma konusu yapılan hususa ilişkin olarak mahkemece bozmaya uyulmuş olduğundan, davalının direnme kararını temyizde hukuki yararının bulunmadığı- Fazlaya ilişkin haklar sa...
132 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
Konkordato- Kesin Mühlet-
Kesin Konkordato Mühletinin ‘Alacaklılar Bakımından’ Sonuçları (İİK m. 294)
134 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davaları (İİK. mad. 277 vd; TBK. mad. 19)- Alacaklının borçludan alacağının olması ve bu alacağının tahsil imkanının olmaması ön koşulu-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
134 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hasara yönelik tazminat davası- AVM'de gerekli yangın tertibatının bulunup bulunmadığı- Tarafların kusur durumu-
Hasara yönelik tazminat davasında, yangın konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu, ehil ve yetkin bilirkişilerden oluşturulacak bir heyetten rapor alınarak yangının büyüyüp yayılma sebepleri ile yangına müdahalede eksiklikler olup olmadığı, AVM...
134 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat davası- Özen yükümlüğü- Tehlike sorumluluğu- Bölüşük kusur-
Tazminat davasında, davacıların murisinin ölümünden, davalı elektrik dağıtım şirketinin tamamen kusursuz olduğundan söz edilemeyeceği, davacıların murisinin çıkmaması gereken elektrik direğine çıkmış olması davalının sorumluluğu ortadan kaldırmayıp, ...
134 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ilişkisi- Mirası reddetmeyen mirasçıların mecburi dava arkadaşı olması- Taraf sıfatı şartı-
Ölüm ile vekalet ilişkisi son bulduğu halde davacının mirasçılarından vekaletname alınmadan ve yöntemince davaya katılmaları sağlanmadan, davaya devam olunarak hüküm kurulamayacağı, davacı ...’ın mirasçılarına usulüne uygun olarak tebligat yapmak, mi...
134 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu-
135 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu düzeni- Alt işveren- Taraf ehliyeti- Toplu iş sözleşmesi- Hizmet tespiti- Konut kapıcıları-Apartman yönetimi- Sigortalılık süresi-
Hizmet tespiti istemine ilişkin davada davalı iş merkezinin taraf sıfatı olup olmadığı, iş merkezinin gerçek kişiye mi ait ya da tüzel kişilik mi olduğunun tespit edilmesi, iş hanının yönetimi oluşmuşsa yöneticiye, yönetimi oluşmamışsa tüm kat malikl...
135 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen alacak- İşyeri sigorta sözleşmesi- Pasif husumet ehliyeti- Apartman yönetimi- Tazminat davası-
İşyeri sigorta poliçesi nedeniyle hasar bedelinin ortak yerlerden kaynaklandığı iddiasıyla apartman yönetiminden rücuen tahsili istemine ilişkin davada, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 35. maddesi hükmünde, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılma...
137 gün önceYİBK İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilikte Aldatma- Manevi Tazminat- Öteki Kadın (Erkek) Tazminatı-
Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli oluğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacağı-
138 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Köpeğini kaybeden davacının manevi tazminat talebi-
Davacının 1996 yılından olay tarihi olan 24.01.2013 tarihine kadar bakımını üstlendiği köpeğinin kucağında iken, davalıya ait köpeğin saldırısına uğradığını, köpeğinin gözleri önünde ölmesini izlemek zorunda kaldığı ve kendisine saldırma eğilimi sebe...
139 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
139 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adres Araştırması- Re'sen Araştırma İlkesi-
Mahkemece, verilen kesin süre içinde davacı tarafından dava dilekçesinde bildirilen adres dışındaki davalının bulunabileceği adreslerin bildirilmemesi gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, sadece davacı tarafından sunulan...
139 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davasının Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi- Islahta Usul-
Davasını tamamen ıslah etmiş olan davacının, ıslah dilekçesinde aynı zamanda ıslah ettiği işlemi açıkça belirtmişse artık HMK m. 180'e göre bir hafta içinde yeni (ikinci) bir dava dilekçesi vermesine gerek olmadığı- Davacı vekili mahkemeye ibraz etti...
139 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık- Takip Talebi-
Takibe dayanak ilamın incelenmesinde borçlu adi ortaklık olup; takip talebinde adi ortaklık gösterildikten sonra alt kısımda adi ortaklığı oluşturan ortakların her birinin adının yazılı olması bir başka deyişle adi ortaklığı oluşturan ortakların borç...
139 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Emri Tebliği- İlamda Yazılı Adres-
İcra emrinin borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince tebliğ edilmesi gerektiği-
139 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti- Dava Değerinin Islah Edilmemesi-
Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil davasında, avukatlık ücretinin belirlenmesinde esas alınması gereken miktar-
139 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı ıslah-
Kısmi ıslah yoluyla dava dilekçesinde bulunmayan bir alacak kaleminin davaya katılmasının mümkün olmadığı-
140 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Kredi Sözleşmesinin Aslının Bulunamaması-
Genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasında yazılı bir kredi sözleşmesi bulunmasa dahi şayet banka tarafından kredi kullandırılmış ve söz konusu kr...
140 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart İndiriminde İndirilen Kısım İçin Vekalet Ücreti-
Kar mahrumiyeti,cezai şart ve tüp bedellerine ilişkin alacak istemine ilişkin davada, cezai şarttan davalının ekonomik olarak mahvına sebep olacağı gerekçesiyle takdiri indirim yapılması karşısında, cezai şart alacağının reddedilen kısmı nedeniyle da...
140 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borç Bildiriminden Sonra Borçluya Kredi Kullandıran Bankanın Tasarrufunun İptale Tabi Olduğu-
Davalı üçüncü kişi bankaya, alacaklının talebi üzerine "icra dosyasından borçlu hakkında takip yapıldığının ve davacı alacaklının yazılı miktarda alacağının bulunduğunun" haciz müzekkeresi ile bildirilmiş olması ve bu tarihten sonra davalı üçüncü kiş...
140 gün önce5. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra müdürlüğünün maaş haczi talimatının uygulanmaması-
Sanığın, icra müdürlüğünün maaş haczi yapılması yönündeki müzekkerelerine cevap vermemesi ve maaştan kesinti yaparak icra dosyasına yatırmaması-
146 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Meslek Hastalığı- Kaçınılmazlık İlkesi-
İş kazalarında işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlığın etkisinin bulunup bulunmadığını irdelemek daha belirgin iken; "meslek hastalığı"nın, iş kazasında olduğu gibi aniden veya çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkmadığı; işin niteliği...
146 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hırsızlık suçundan ceza alan, başka erkeklerle evli bir kadına uygun olmayacak şekilde görüşerek yalan söylediği anlaşılan anneye çocuğun velayeti verilebilir mi?
Erkeğe kusur olarak yüklenen 'eşyaları kırma' vakıasına davalı-davacı kadın tarafından dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesi aşamasında dayanılmadığı gibi bu eylemden sonra birliğin devam ettiği, bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağı- ...
148 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenmesi-
İİK. mad. 143/4 uyarınca, borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ise de, alacak muaccel olup takibe konu yapıldıktan sonra, bu alacak için takipten sonra faiz istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı-
148 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- İtirazın iptali-
Islah ile müddeabih artırılabileceği ancak çeşitlendirilemeyeceği (menfi ve müspet zarar taleplerine ıslahla cezai şart tazminatı talebinin eklenemeyeceği)- Asıl dava olan itirazın iptali davasında, hüküm altına alınan dolar cinsinden alacağın takip ...
148 gün önce5. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan alacak-
İtirazın iptali davasının görülme yeri adli yargı ise de, hukuki el atmaya ilişkin uyuşmazlığın esasının idari yargıda çözümlenmesinin yasal zorunluluk olduğu ve oradan alınacak ilamla alacaklının alacağına öncelikle kavuşabileceği- Davacının, kamula...
148 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kısmi dava- Dava şartı-
İtirazın iptali- Kısmi dava- HMK 109/2. maddenin kaldırılması suretiyle yapılan değişiklik usul kuralına ilişkin olduğundan görülmekte olan davalarda da uygulanması gerektiği- Dava görevsiz mahkemede açılmış, bu sırada yapılan bir kanun değişikliği i...
149 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Karz (ödünç) ilişkisi- İspat yükü- Mesajlaşma Kayıtları-
Davacı tarafından delil olarak sunulan mesajlaşma kayıtları ve dava konusu borca ilişkin başlatılan disiplin soruşturması sırasında alınan bilgi alma tutanakları incelendiğinde, davalıların davacıdan ödünç para aldıklarına dair bir açıklama yapmadıkl...
150 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davaların birleşmesi- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Zorunlu dava arkadaşlığı- İhtiyari dava arkadaşlığı- Kooperatif üyeliğinin tespiti- Adil yargılanma hakkı-
Kooperatif yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davaların kooperatif aleyhine açılmasının zorunlu olduğu- İstem, dava dışı kişinin üyeliğin devrine dair kararın iptaline ilişkin olduğuna göre mahkemece verilen karardan bu kişinin haklarının d...
152 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser sözleşmesi- Ticari Dava- Kooperatiflerin hukuki niteliği-
Kooperatiflerin ticaret şirketi olmadığı ve tacir olarak kabul edilmediği- Davalı yan kooperatif olup tacir niteliği taşımadığından, eser (müteahhitlik) sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık TTK. mad. 4 uyarınca ticari dava da sayılmadığından, davanı...
152 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elatmanın önlenmesi- Ecrimisil- İnançlı işleme dayalı tapu iptali ve tescil, tazminat-Yazılı delil başlangıcı- İfada Sıra-
Elatmanın önlenmesi-ecrimisil birleştirilen dava ise, inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa tazminat istekleri- Davacının karşılıklı edimler içeren inanç sözleşmesine dayanarak taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına...
154 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Davacının hesabından haberi olmadan eşi tarafından para çekildiği" savunması-
Davacıya ait hesaptan, davacının talimatı ve vekaleti olmadan davacının eşi tarafından para çekildiği anlaşıldığından, hesaplanan ana para ve faiz toplamının bankadan tahsiline karar verilmesinin isabetli olduğu-
154 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İmplant tedavisinin hukuki niteliği- Götürü bedeli iş-
Ücreti ödenmiş olan implant tedavisinin tamamlanmadığı hususuna ilişkin olarak açılan alacak davasında, niteliği itibariyle eser sözleşmesi olan bu sözleşmedeki bedelin TBK’nın 480. maddesinde tanımlanan götürü bedel olduğu- Götürü bedelli işlerde, y...
154 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuan tazminat istemi- İhtiyari dava arkadaşlığı- Ek dava- Davaların birleştirilmesi-Dahili dava-
Davacı Kurum tarafından sadece işverene karşı rücuan alacak davası açılmış olduğundan kusurlu olan ihtiyari dava arkadaşı hakkında ek dava açılması ve bu dava ile birleştirilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken usule aykırı olarak sigorta şirke...
156 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi- Protokol-
Adi yazılı şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi şekle uygun olmadığı için geçersiz olsa da, bunun dışında tarafların ortak iradesi ile düzenlenmiş olan sonraki protokol başlıklı belge ile taraflar arasındaki satış vaadi sözleşmesi...
158 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın İhbarı- İhbar Olunanların Adreslerinin Araştırılması- İhbar Olunanların Bildirecekleri Delillerin Toplanması-
HMK. mad. 62 uyarınca, davanın ihbarı ile yargılamanın başka bir güne bırakılamayacağı ve ihbarın mahkeme dışı vasıtalarla da yapılabileceği- Mahkemece, bildirilen adresler esas alınarak ihbar dilekçesinin tebliğe çıkarılması ile yetinilmesinin yerin...
160 gün önceKanun Teklifi paylaşıldı
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi
"Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları"na ilişin yeni hükümler ile "Konkordato" ve "Arabuluculuk" kurumlarına ilişkin değişiklikler
160 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararında temyiz süresinin "8 gün" yerine "iki hafta" olarak belirtilmesi-
HMK mad. 90/1 uyarınca kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında kanundaki süreleri hakimin artırıp düşüremeyeceği- İlk derece mahkemesinin karar tarihinde yürürlükte olan 5521 s. İş Mahkemeleri K. mad. 8/3 uyarınca, temyiz süresinin Bölge Adliye ...
160 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
‘İştirak (elbirliği) halindeki mülkiyet hükümlerine tabi olan’ taşınmazdaki hissesinin haczi- Satışı- Satış İsteme Süresi-
Borçlu mirasçının ‘iştirak (elbirliği) halindeki mülkiyet hükümlerine tabi olan’ taşınmazdaki hissesine haciz koyan ve –icra hukuk mahkemesince- bu hissenin ‘müşterek (paylı mülkiyet)’e dönüştürülmesi konusunda sulh hukuk mahkemesinde dava açması bil...
160 gün önce19.CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu- 6728 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası Durum-
(09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 s. Kanun'un 63. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde) ileri tarihli düzenlenip keşide tarihi olarak 09.08.2016 günü sonrası bir tarih yazılan çekin, değişiklik sonrasında kanuni ibraz süresi içinde ibraz...
163 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın İş Kanunu'na tabi davacının (gazetecinin) yıllık ücretli izin alacağı hesabı-
Basın İş Kanununa tabi davacı-gazeteci iş sözleşmesinin feshinden sonra kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücret alacağını talep ettiğine göre, kullandırılmayan toplam izin süresinin son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği- Gazete...
164 gün önceBursa BAM. 5. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çek Suçunda Sanığın Sorumlu Olduğu Adli Para Cezası-
Sanığın bankanın sorumlu olduğu ve ödediği miktar düşüldükten sonra suça konu çekin karşılıksız kalan miktarı tutarında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği- Her bir çek için ayrı ayrı adli para cezasına mahkumiyet karar ...
165 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avalist- Menfi Tespit İstemi-
Avalistin senetteki şekil eksikliği dışında asıl borçlu ile lehtar arasındaki ilişkiden dolayı menfi tespit isteminde bulunamayacağı-
166 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacıya ait isim, görüntü ve fotoğrafların kullanılması- Davcının FSEK'ten kaynaklanan hakkına tecavüzünün tespit ve men'ine ve maddi manevi tazminat istemi-
Arama motorunda davacının ismi yazıldığında ilk sırada aynı internet sitesindeki reklam ve tanıtımların göründüğü, sitede yer alan mesafeli satım ve gizlilik sözleşmesinde davalıya ait telefon numarasının gösterildiği, buna göre anılan internet sites...
166 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiracılık sıfatının tespiti-
Kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkin davada, icabın TBK mad. 5 uyarınca davalıyı bağlayabilmesi için;  icabın varma süresinin, düşünülme süresinin ve kabulün varsa süresinin hesaplanması ve bu süre içerisinde davacı tarafından kabul edilmesi ...
166 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturaya Dayalı Takipte Açıkça Avans İfadesi Kullanılmaması Durumu-
Takip talebinde açıkça avans ifadesi kullanılmamış ise de, %11 temerrüt faizi talep edilmiş ve takip tarihi itibariyle TCMB tarafından avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı %11 olarak belirlenmiş olduğundan, itirazın iptali davasına bakan yerel mah...
166 gün önceSeminer Duyurusu paylaşıldı
Konkordato Semineri- Antalya
Yeni Konkordato Hukuku
167 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Azil Halinde Vekalet Ücreti- Avukatın İşin Reddi Zorunluluğu-
Avukatın aynı işte menfaati zıt olan tarafları temsil edemeyeceği- Avukatın haklı olarak azledilmesi halinde, ancak azilden önce kesinleşen ve azle sebep teşkil etmeyen dosyalar için davacı avukatın ücrete hak kazanacağı ve bu durumda, mahkemece bu d...
168 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme emri- İtirazın iptali-
Ödeme emrinde borcun sebebinin belirtilmediği anlaşıldığından, usulüne uygun ödeme emri düzenlenmemesi nedeniyle itirazın iptali davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
168 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem tazminatı alacağının haczi-
Hakem tazminatı alacağının (maç tazminatı, harcırah, yol ücreti) tamamının haczedilebileceği-
168 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ön inceleme- Uyuşmazlık konularının tespiti- Taraf delillerinin toplanması- Tanık-
Ön inceleme aşamasında uyuşmazlık konuları tespit ile sonucuna göre tahkikata başlanıp tarafların delilleri toplanarak karar verilmesi gerektiğinden, tarafların hak arama özgürlüğü kapsamında iddia, savunma, usulüne uygun şekilde bilgilendirilme ve a...
168 gün önceEğitim duyurusu paylaşıldı
Konkordato Eğitimi- İstanbul
Yeni Konkordato Hukuku
168 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödememe Protestosu Çekilmeyen Ciranta Yönünden Menfi Tespit Davası-
Ödememe protestosu çekilmediği gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu-
170 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklının sıra cetveli yapılmasına ilişkin şikayeti-
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, alacaklının ihale konusu taşınmazları alacağına mahsuben aldığı, şikayetçi bankanın açtığı tasarrufun iptali davasında istemin kabulüne ve ihaleye konu ipotekli ...
170 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıdem tazminatı- Faiz başlangıcı tarihi-
Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi, faiz başlangıcının fesih tarihi olması gerektiği- İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmezse de; yaşlılı...
170 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi- Birlikte ifa- Yükleniciden temlik alınan kişisel hakka dayalı olarak tescil isteği-
Arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen inşat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alınmasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davalarında, yükleniciden temlik alınan kişisel hakka dayalı olarak açılan tescil isteği...
170 gün önce12.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İdare Aleyhine İlamsız Takip- İdareye Başvuru Önceliği-
Alacaklı tarafından borçlu idare aleyhine fatura alacağına dayalı olarak ‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ yapılmış olduğundan, 2577 s. Kanun’un 28. maddesinin -6352 sayılı Yasa ile değişik- 2. fıkrası hükmü uyarınca, takibin iptaline karar verile...
170 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tek satıcılık sözleşmesi- Denkleştirme tazminatı-
TTK. mad. 122/5 uyarınca, hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi halinde bu maddede düzenlenen acentanın denkleştirme tazminatına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı- Mahkemece konusunda uzman kişilerden oluşacak bi...
172 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haricen tahsil olunan paralarda cezaevi harcı-
Haricen tahsil olunan para icra müdürlüğünce tahsil edilmediğinden, alacaklının cezaevi harcı ödemesine gerek olmadığı-
173 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet- Çocuğun Üstün Yararı- Menfaat Çatışması-
Velayetin değiştirilmesine dair davalar çocuğun güvenliğini doğrudan ilgilendiren davalar olduğu, davada, velayet hakkına sahip anne ya da babanın, kural olarak temsil olunanın menfaatine hareket ettiği kabul edilse dahi her zaman çocuğun yararına da...
174 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden doğan uyuşmazlıkta görevli mahkeme-
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülk...
174 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefilin, asıl borçlunun borcunu ödemesi halinde, (tasarrufun iptali davası yönünden) kefilin alacağının doğum tarihi-
Kefilin, asıl borçlunun borcunun ödemesi halinde, kefilin ifada bulunduğu tutar oranında alacaklının haklarına halef olacağı ve bu durumda (asıl borçlunun kefile olan) borcunun doğum tarihinin de kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih olacağı-  “Borçl...
174 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz-Takip işlemi olmadığı- İcra dairesinin yetkisizliğinin ihtiyati haciz kararına etkisi-
İhtiyati haciz kararına istinaden ihtiyati haciz uygulanması, genel anlamda bir takip işlemi olmayıp, niteliği itibariyle tedbir vasfında bulunduğundan, mahkemece icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesinin ihtiyati haciz kararının kaldırılması...
174 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mal Teslimine İlişkin Menfi Tespit Davasında İrsaliyeli Faturanın İspat Kuvveti-
İrsaliyeli fatura içeriklerine göre malların teslim alınarak karşılığında ödeme için çeklerin verildiği, faturalara 8 günlük yasal süre içinde itiraz edilmediğinden, malların teslim alınmadığına ilişkin ispat külfetinin davacı-borçluda olduğu-
176 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. 222/5 uyarınca münhasıran davalının defterlerine dayanılması-
Davacının dava açarken münhasıran davalının defterlerine dayandığını dava dilekçesinde belirtmediği, davacının HMK 222/5 maddesinde belirtilen haktan yararlanabilmesi için bu isteğini dava açılırken bildirmesi gerekeceği, yargılama sırasında bu yönde...
181 gün önce3.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Silikon Ameliyatı- Eser Sözleşmesi- Vekalet Sözleşmesi
Göğüslere silikon takılması ve göğüslere istenilen ve kararlaştırılan biçime uygun güzel bir görünüm kazandırılmasının, yanlar arasında BK. nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisi doğuracağı; vekâlet akdindeki gibi sonuç ta...
181 gün önceİÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası- Aval-
Kefalette eşin rızasına ilişkin TBK. mad. 584' deki düzenlemenin aynı Kanunun 603. maddesi uyarınca "avalde" uygulanmayacağı-
187 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davalı avukattan avansların faiziyle iadesi talebi-
Davacı bankanın, davalı avukattan, iade edilmesi gereken avansların faiziyle birlikte tahsili talebine yönelik davada, alacağa TBK. mad. 88. ve 120 hükümleri değerlendirilmeden %126 (davacı bankanın genel kredilere uyguladığı faiz oranı %84 ve tarafl...
187 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Konkordato- İflasın ertlenemsi
«Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?
187 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olması nedeniyle tazminat istemi- Belirsiz alacak davası- Hukuki yarar- Dava şartı yokluğu-
İİK. mad. 89/4 uyarınca açılan tazminat davalarında, alacak gerçekte belirli bir alacak olduğundan, bu tazminat alacağının belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceği-
189 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayvanların Telef Edilmesi- Maddi/Manevi Tazminat
Küçükbaş hayvanların telef edilmesi şeklinde oluşan zarar, malvarlığına ilişkin zarar niteliğinde olduğundan, manevi tazminatın koşullarını düzenleyen TBK mad. 58'e göre, hayvanın uğradığı zarar kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı o...
194 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Tazminat İstemi- Davacı ile Sigorta Şirketinin Sulhu- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan Sigorta şirketi tarafından düzenlenen aktüeryal raporuna göre davacının maluliyet tazminatının hesaplandığı ve bu doğrultuda sigorta şirketi tarafından davacıya ödeme yapıldığı ve yapılan ödeme sonucun...
194 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden Çıkan Taşınır-
Dahili davalılar murisinin -dava dışı kişi tarafından dolandırılmak suretiyle- maliki olduğu aracın rızası dışında elinden alındığı anlaşıldığından, önceki zilyedin iradesi dışında elinden çıkan taşınır, ne kadar el değiştirirse değiştirsin yeni zily...
196 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Apartman Yönetimi Aleyhine Verilen İlam Nedeniyle Kat Malikleri Aleyhine İlamlı Takip Yapılabilir mi?
İlamda taraf olmayan, takip talebinde borçlu olarak yer almayan şikayetçiye icra emri gönderilmesinin ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, kat maliklerine karşı ilama atıf yapılmak suretiyle ancak ilamsız takip yapılabileceği, mevcut ilamlı takip...
197 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminat- Haksız Tahrik
Ceza yargılamasındaki olayın kabul şekli ve dosyadaki tüm deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, TBK mad. 52/1 hükmünü uygulanma imkanının ele alınıp mahkemece değerlendirilmesi gerektiği- Davalının eylemini haksız tahrik altında kalarak ger...
198 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Şerhlerinin Kaldırılması- Harç-
İpoteğin ve ipotek dışındaki şerhlerin kaldırılması istemine davalarda, dava konusu değerin, taşınmaz üzerindeki ipotek senedindeki borç miktarı kadar olduğu, eksik harcın buna göre hesaplanarak tamamlattırılması gerektiği- Davaya konu ipoteğin konus...
198 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Reklam sözleşmenin feshi- Kurum zararı- Kişilik haklarına saldırı- Basın özgürlüğü- Matufiyet-
Reklam sözleşmenin feshi için haklı sebep oluşturduğu iddia edilen yayınların içeriğinde, davacı kurum yöneticisinin eylemleri nedeniyle kurumu zarara uğrattığı iddia edilmiş olup söz konusu haberlerin yazarı aleyhine açılan ceza davasında mahkemece ...
198 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vasiyetnamenin tenkisi- Eksik alacağın tahsili- İbraname- Faiz alacağı-
İbra sözleşmesinde faiz alacağını saklı tutmaya yönelik bir beyanın bulunmadığı, ifa anına kadar yapılan herhangi bir bildirimin de olmadığı, durum ve koşullardan davacıların faiz alacağını saklı tuttukları da anlaşılmadığından ibra sözleşmesinin fai...
202 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Piramit Satış Sistemi- Cayma Hakkı
Piramit satış sisteminin kurulmasının, yayılmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğu- Taraflar arasında yapılan satışın, piramit satış olup olmadığının tespit edilmesi, bu amaçla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın davalı şirket hakkındaki son dene...
203 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlu Şirkete Yapılan Tebligatı Diğer Borçlu Şirket Yetkilisinin Teslim Alması-
Takip borçlusuna yapılan tebligatın, yetkilisi olduğu borçlu şirketin de takipten haberdar olduğu anlamına gelmeyeceği- Şirket adına çıkan tebligatı, bizzat şirket yetkilisi almış olsa da, aynı takibin borçluları olmaları nedeni ile husumet iddiasını...
204 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Tebliğ Memurunun Beyanının Alınması- Bilgisine Başvurulan Kişinin Kesin Olmayan Beyanı Doğrultusunda Yapılan Tebligat-
Talimat üzerine alınan tebliğ memuru beyanında, bilgisine başvurulan kişinin muhatap ile ilgili olarak "işe veya şehir dışına gitmiş olabilirler" demesi üzerine, tebliğ şerhinin "muhatabın geçici olarak işe gittiği" yazılarak düzenlediğinin anlaşıldı...
204 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi dava-
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
204 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılara tebligat-
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanacağı, yabancı uyruklu kişiler hakkında adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı- Yabancı uyruklu borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Ka...
205 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi menfi tespit davası-
Menfi tespit davasında, olumlu tespit hükmü kurulamayacağı- Kısmi menfi tespit davası açılamayacağından, faizin fahiş olması nedeniyle dava açan borçluya dava değeri tam olarak açıklattırılıp harcının tamamlattırılması gerektiği-
206 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış bedeli- Sözleşme ve fatura tutarının farklı olması-
Sözleşmeye uygun fatura düzenlenmemesinin malın bedelini talep etme hakkını ortadan kaldırmayacağı-
206 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip-
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip yolu bırakılıp başka bir takip yolu seçilemeyeceği- İtirazın iptali davası açma koşullarından biri de usulüne uygun yapılmış bir icra takibinin yapılması  olup, yetkili icra dairesince gönderilen ödeme e...
208 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bölge Adliye Mahkemesince duruşma yapılmadan verilecek kararlar
HMK. mad. 353/1-(b)-(2) uyarınca, “yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise, düzelterek yeniden esas h...
209 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Lehtarı tespit edilemeyen haciz şerhlerinin kaldırılması-
Yapılan araştırmalara rağmen dava konusu haciz şerhlerinin lehtarları tespit edilemediğinden, şerhlerin terkinine ilişkin davada husumetin tapu kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumlu olan tapu müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği-
211 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK 1007 uyarınca açılan davalarda zamanaşımı-
TMK. mad. 1007 uyarınca, Devletin sorumluluğunun objektif-kusursuz sorumluluk hâli olduğu ve bu maddeye dayanılarak (tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemine ilişkin) açılan davalar için ayrıca zamanaş...
212 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Yetki şartının geçerliliği-
Kambiyo senetlerindeki yetki sözleşmesinin tacir olan lehtar ve keşidecinin yanı sıra, tacir olmayan gerçek kişi avalisti de bağlayacağı-
212 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynet Eşyalarının İadesi- Bankanın Sözleşmeye Aykırı Olarak Kiralık Kasadaki Altınları Teslimi-
Davacı evlilik birliği içinde davalıya verdiği ziynet eşyalarının iadesine karar verilmesini talep ettiğinden, davanın, aile mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Sözleşmeye aykırı olarak kiralık kasada bulunan altınların diğer davalı eski eşe verilmesi...
212 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kapalı Fatura- İspat Yükü-
Fatura altının faturayı tanzim eden tarafından kaşe vurularak imzalanmasının, o faturanın kapalı fatura olduğuna ve fatura bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda, alacaklının fatura bedelini tahsil etmediğini kanıtlaması gerektiği-
213 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği- Tebligat Usulsüz de Olsa Satış Gününün Öğrenilmesi-
Borçluya taşınmazı satışına ilişkin satış ilanı tebliği usulsüz olsa bile, borçlu satış gününden makul süre önce satışı öğrenmiş ise, öğrendiği tarihin, kendisine satış ilanı tebliğ edilen tarih olarak kabulü gerektiği ve sadece tebliğ işleminin usul...
217 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Koruma kararı (kaldırılması)- Velayet- Küçüğün Üstün Yararı- Biyolojik babanın velayet hakkı-
Küçüğün üstün yararı, çocuğun biyolojik babası yerine, kendisini evlat edinmek isteyen müdahil aile yanında kalmasını gerektirirse davacı babanın velayete ilişkin davasının talebinin reddi gerekeceği-
217 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ evrakında imzanın sahte olduğunun ileri sürülmesi-
Davalı vekilinin, "tebligat belgesinde yazılı olan ve bizzat kendisine tebligat yapıldığını gösteren imzanın sahte olduğu"nu" ileri sürmesi halinde, bu iddianın her türlü delille kanıtlanması mümkün olup, mahkemece hadise şeklinde araştırma yapılarak...
218 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave tediye alacağı-
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ilave tediye ödemekle yükümlü müdür?
218 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefaletin Geçerlilik Şartları-
Genel kredi sözleşmesinin tarihine, miktarına ve limitine ilişkin kısımların yazılmasında farklı türden kalem kullanılması, kefalet sözleşmesini geçersiz hale getirir mi?
218 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Matufiyet Unsuru-
Davalının yazdığı köşe yazılarında kullandığı ifadelerde davacının isminin ve sıfatının belirtilmediği, makul okuyucu çoğunluğunun davalının köşe yazılarındaki sözlerinin muhatabının davacı olduğunu ve yazılarda davacının kastedildiğini anlayamayacağ...
218 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının İhale Feshedilmesin Diye Yatırmak Zorunda Kaldığı KDV'den Kaynaklı Tazminat Davası (İİK. mad. 5)-
Davacı şirket tarafından, muaf olunmasına rağmen ihale bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen KDV bedeli müzayaka altında ödenmiş ve davacı şirket, bedelin iade alındığı 55 gün için, yatırdığı bedelin faiz getirisinden mahrum kalmış olduğu- Davacı, KDV ...
218 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstemi-
Asıl davanın kesinleşmesinden sonra, o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı bir dava konusu yapılamayacağı- Davacının kendi vekili ile yaptığı ve sadece akdeden tarafları bağlayan nitelikteki ücret sözleşmesi uyarınca ödenmesi kararlaştırılan bede...
222 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Noterlerin Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Noter vekilinin tek taraflı ibra beyanında bulunan kişinin gerçekten rehin alacaklısı olup olmadığını araştırma görevinin bulunup bulunmadığı, ayrıca sırf rehnin kaldırılmış olmasının rehin alacaklısını zarara uğratıp uğratmayacağı, rehinle temin edi...
222 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık Ayıp- Gizli Ayıp- 4077 s. K. mad. 4-
Satılan maldaki ayıp "açık" ayıp niteliğinde ise, 4077 s. K. mad. 4 uyarınca malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ihbar edilmesi gerektiği- Konut ve villaların satışına ilişkin internet ilanlarında, reklam ve tanıtım broşürlerinde yer ver...
222 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- Rücuen Tazminat-
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının davalıdan tahsili istemine (506 s K. mad. 26) ilişkin davada,  iş kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların eksiksiz biçimde sap...
224 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Yargılama Usulü- Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması- Harç-
Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayette, icra memurunun yasanın amir hükmüne aykırı bir işlem yapıp yapmadığını mahkemenin kendiliğinden araştırarak aydınlatması gerektiği- Şikâyet yoluyla icra mahkemesine yapılan başvur...
227 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Hak Düşürücü Süre-
Resmi akitte şartsız bağış olduğu yazılmış ise de; bağışlamada tarafların gerçek iradesi önem taşıdığı- TBK. mad. 297/3 uyarınca, bağışlayan sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri...
229 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davası- Karşılık Dava- Tazminat İstemi- Harç- Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması-
Davalı-karşı davacı kadın tarafından boşanmaya ilişkin açılmış bir karşı dava olmadığı halde, karşılık boşanma davası var kabul edilerek boşanmaya karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu- Aleyhinde boşanma davası açılmış olan eş, bu dava içinde maddi...
229 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Düğünde çekilen kamera kayıtlarından kaynaklı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat davası-
Düğün merasimi kapsamında çekilen kamera kayıtlarının bozuk olmasından dolayı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkin davada, davalıların sözleşmeye aykırı olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek düğünün görüntülerinin kaydın...
229 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Kısmi Dava- Yürürlükten Kaldırılan HMK. mad. 109/2
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
229 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Ön İnceleme Duruşması-
Ön inceleme duruşma gününün belirlenmesi, dava dilekçesine cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin karşılıklı olarak uygun şekilde tebliğ olunması aşamasından sonra yapılması gerektiğinden; buna uyulmadan ve ön inceleme günü belirlenmeden ...
231 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveline itiraz- Aynı alacaklının aynı gün yaptığı hacizler-
Aynı alacaklının aynı gün yapılan tebligatlarından birinin geçerli sayılıp birinin geçersiz sayılmasının hukuk güvenliği ilkesine aykırı olacağı- 6. sıraya kadar yer alan tüm tebligatlar geçerli olduğuna göre paylaşıma konu bedel ve icra dosyalarında...
232 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalarda Görev-
Büyük yatırım ve teknoloji gerektiren arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini ihtiyaç için yapılan dolap, kapı gibi eser sözleşmelerinden ayırmak gerektiğinden bu sözleşmeleri tüketici kanunu kapsamına almış saymanın mümkün olmadığı- Arsa payı karş...
232 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı İşlemin İptali (TBK. 19, İİK. 283)- Borçlu Kooperatifin (Kura Sonucu) Yaptığı Devirlerin İptali İstemi-
TBK. 19'a dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptali davasının görülebilmesi için de, davacıların borçlu kooperatiften alacaklarını tahsil etmemiş olmaları gerektiği- "Sadece davalı üçüncü kişi kooperatif üyelerinin, kooperatif borcundan sorumlu t...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen İmzaya İtirazda Gider Avansının Eksik Yatırılması-
Eksik gider avansının yatırılması konusunda, usulüne uygun ve gerekli koşulları haiz meşruhatlı davetiye borçluya tebliğ edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, borçlu yerine, alacaklı vekiline gönderilen davetiye sonucunda, gider avansı y...
235 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
01.07.2012 Tarihinden Önce İmzalanmış Kredi Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Komisyon Kesintileri Hakkında-
TBK'nın yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden önce imzalanmış kredi sözleşmelerinde yer alan hükümlerin, TBK 20 vd. uyarınca genel işlem koşulu mahiyetinde olduğu gerekçesiyle kredi komisyon kesintilerine ilişkin davanın kabulüne karar verilemeyece...
235 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Banka Tarafından Bloke Konulması-
Davacı tarafından kredi borcunun ödenmemesi üzerine, davalı banka tarafından kredi sözleşmesinin verdiği yetkiyle davacının emekli maaşına bloke konulmasının, 5510 s. K. mad. 93 ve İİK. mad. 83 uyarınca mümkün olmadığı- Hacizden önceki bir dönemde ha...
238 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tacirin cezai şartta indirim talebi-
Tacir olan tarafların cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini isteyemeyecekleri sabit olsa da istisnai olarak kararlaştırılan cezanın tacir olan borçlunun iktisaden mahvına neden olacak derecede ağır ve yüksek olması halinde, adap ve ahlaka aykırı...
238 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı- Manevi tazminat- Takdir hakkı-
Milli futbolcu olan davacının, yayında davalıların reyting kaygısı ile hareket ederek kendisinin sakatlanarak maçlarda forma giyememesinin cinsel yaşamına olan düşkünlüğüne bağlanmasının oldukça onur kırıcı olduğunu, bu durumun kamuoyu nezdindeki ima...
247 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- İmza İncelemesi-
Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde yaptırılan imza incelemesinin, menfi tespit davasında kesin delil olarak kabul edilmemesi gerektiği-
247 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın Mera mı Özel Mülk mü Olduğu-
Dava konusu taşınmazın kamu niteliğinde mera mı olduğu, yoksa özel mülk mü olduğuna ilişkin uyuşmazlıkta, taşınmazın niteliğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiği ve öncelikle dava konusu yere komşu parsel taşınmazların tapu kayıtları, tespit tutan...
247 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale- Facebook Kayıtlarının Belge Niteliği-
Havale dekontlarında gönderilen paranın borç verildiğine dair herhangi bir şerhin bulunmaması halinde, havalenin, paranın borç olarak gönderildiğini ispata yeterli olmayacağı- Davacı, havale kayıtlarının yanında, davalının iş yerine verdiği şikayet d...
247 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Islah- Müddabihin Azaltılması-
Islahla alacak davası haline getirilen itirazın iptali istemli davada, "ıslahla müddeabihin azaltılamayacağı" gözetilerek, davanın kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi ve reddedilen kısım için davalı lehine yargılama gide...
247 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi- Kamu Araçlarının Verdikleri Zararlardan dolayı İdarenin Sorumluluğu-
Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan davacının resmi motorsiklet ile seyir halindeyken yaptığı trafik kaza sonucunda sakat kalması üzerine açtığı tazminat  davasının adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-
247 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlenmenin Sosyal Amacı- Erkeğin Erken Boşalma Problemi- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-
Erkeğin erken boşalma problemi nedeniyle fiili evlilik süresi içinde cinsel ilişki kurulamaması halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olacağı ve aile birliğinin temelinden sarsıldığı (TMK m. 166/1) kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi ...
247 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Tapu İptali ile Tescil, Bedelin Tahsili İsteği-
Bağıştan rücunun, bağışlayandan, bağışlanana varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile bağışlamanın geriye etkili olarak ortadan kaldırılması olduğu- Rücu hakkının, bir hukuki ilişkiye son veren yenilik doğurucu ve şahsa sıkı suretle bağlı old...
247 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Keşide Tarihinde Şirket Temsilcilerin Değiştirilmiş Olması-
Ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğuracağından (TTK. mad. 36), çekin keşide tarihi ile borçlu şirketin müştereken temsil edileceğine dair kararın yayımlandığı tic...
251 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası, İcra Takibine Bağlılığı-
Takip dayanağı yapılabilecek güçte olup da takipte dayanılmayan belgenin itirazın iptali davasında ispat vasıtası olarak kullanılmasının da mümkün bulunmadığı- Mahkemece, takip konusu edilen fatura ile talep edilen alacak miktarının farklı olduğu, da...
251 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı İşlem-Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Devri-
Tapuda kayıtlı bulunmayan taşınmazların menkul mal niteliğinde olduğu ve mülkiyetinin devrinin zilyetliğin karşı tarafa teslimi ile gerçekleşeceği- Tapusuz taşınmazın satışı resmi şekle bağlı olmadığından adi yazılı senetle satışının da mümkün olduğu...
251 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi- Süresiz Şikayet-
Alacaklının icra mahkemesine başvurusunun, süresinde satış talep ettiğinden haczin düşmediğine ilişkin olup, başvuru bu haliyle bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK'nun 16/2. maddesi gereğince süresiz şikayete tâbi olduğu-
251 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil Davası- Keşif-
Keşif tutanağında ilaveler yapılmak suretiyle keşif anındaki mevcut durum açıkça tespit edilmeden keşif yapılmasının hatalı olduğu-
252 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
6183 s. Kanuna Dayalı Menfi Tesbit Davası- Ticari Defterlerin Delil Olması-
Davacının ticari defterlerinin usule uygun olarak tutulup tutulmadığı hususunda ek bir rapor alınarak yasaya uygun tutulmuş ise, HMK. mad. 222/3, cümle 3 uyarınca, diğer şirket defterlerinde hiç kayıt içermemesi nedeni ile lehine delil olduğu; aksi d...
252 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islahla Artırılan Maddi Tazminat İsteminin Reddi Halinde Vekalet Ücreti-
Maddi tazminatın ıslah edilen kısmı için davanın reddine karar verilmiş olması halinde, harcı yatırılarak artırılan dava değeri üzerinden reddolunan kısma göre belirlenecek nisbi vekalet ücretinin, davada vekille temsil edilen davalı ile dahili daval...
252 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan alacak istemi-Belirsiz alacak davası-
Sigorta ettirenin rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almakla yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine ...
252 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemi-
Davacının kasksız olarak motorsiklet kullanması davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı ve müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği-
252 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İlk Takibe İtiraz Edilmesi- Mükerrerlik İtirazı-
İtiraz üzerine duran ilk takibe karşı herhangi bir girişimde bulunmadan yeniden icra takibini başlatan alacaklının sonraki icra takibine itiraz üzerine açtığı itirazın iptali davasının, "mükerrer takip" bulunması (dava şartı) nedeniyle reddi gerektiğ...
252 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık hesap ilişkisine dayalı icra takibi- İtirazın iptali davasının icra takibine bağlılığı-
İtirazın iptali davası icra takibine bağlılığın hem alacağın miktarı, hem de alacağın kaynağı bakımından da geçerli olduğu- Birden çok borç muaccel ise tediyenin, borçlu aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mahsup edileceği- İcra takibi yapılm...
252 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava dilekçesine davacı asilin TC kimlik numarasının bulunmaması durumu-
Dava dilekçesinde davacı asilin TC kimlik numarasının bulunduğu, tebliğe yarar adresinin bu numara ile UYAP sistemi üzerinden tespit edilebilir olduğu ve ibraz edilen vekaletnamede de davacının açık adresinin yer aldığı- Açılmamış sayılma hükmüne ili...
252 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Finansal Kiralama- Zamanaşımı-
Finansal kiralama sözleşmelerinin 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Kiralama sözleşme tarihinin 08/09/1997 tarihi olup; sözleşmenin 4 yıl süreli olduğu, bu durumda mahkemece finansal kiralama sözleşmesinin sona erme tarihi, sona erme tarihin...
252 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstifa- İrade Fesadı- Kıdem Tazminatı
Davacının istifa dilekçesine ilişkin olarak irade fesadı iddiasında bulunmadığı, istifa dilekçesinde haklı sebep göstermemesi ve işten ayrıldıktan sonra ertesi gün başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması da dikkate alındığında, davacının iş akd...
253 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İddia Kuponlarındaki İkramiye Alacağının Tahsili- Şike-
30 adet aynı şekilde oynanan iddia kuponundaki maçların sonuçlarını doğru tahmin etmesine karşın ödenmeyen ikramiye alacağının tahsiline ilişkin açılan davada, davacının da yargılandığı (şikeye ilişkin) ceza dava dosyası getirilerek bu dosyanın bekle...
253 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yaşlılık Aylığı- Kurumun Yanlış Bilgi Vermesi- Maddi Tazminat Talebi-
Davalı Kurumun davacıya yaşlılık aylığı bağlanabileceğini bildirmesi üzerine, bu bildirime güvenerek davacı işinden ayrıldığı için ve kurum bilahare hesabı yanlış yaptığını ve aylık bağlanamayacağını bildirmesi nedeniyle davacının işinden ayrılıp işs...
253 gün önce16. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadastro Mahkemesinin Görev ve Yetkisi-
Kadastro mahkemesinin görev ve yetkisinin, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden başlayıp, taşınmaza ait tutanağın hukukça kabul edilen usule uygun olarak kesinleştiği güne kadar devam edeceği- Görev hususunun yargılamada...
257 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat Mülkiyeti Kanunu- Görev-
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülk...
257 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshini Kimler İsteyebilir?
İpotek akdinde taşınmaz maliki olmasa da, borcun kaynağı olan kredi sözleşmesinde borçlu sıfatı bulunan kişinin de ihalenin feshini istemekte hukuki menfaati bulunduğu-
259 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yenileme Talebi- Zamanaşımı- İcranın Geri Bırakılması-
Yenileme talebinde bulunulmasının zamanaşımını kesen işlemlerden olmadığı- Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için yetki alınması konusunda icra mahkemesine başvurulması ile zamanaşımının kesildiği, taşınmaza ilişkin kıymet takdiri yapılması t...
259 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Davalılar-
Borçlunun aciz halinin ispatlanmamış olması halinde, tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği- Borçludan satın aldığı taşınmazı, dava-dışı dördüncü kişiye satıp tekrar ondan satın almış olan davalı üçüncü kiş...
260 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davası- Eksik Harç-
İhalenin feshini isteyen şikayetçinin icra mahkemesine yaptığı başvuru sırasında 100 TL "gider avansı" yatırdığı, mahkemece adı geçene gönderilen muhtıra ile eksik gider avansı olan 315,00 TL. nin iki haftalık kesin sürede yatırılmasının istendiği" u...
266 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Tasarrufun İptali- İhtiyati Haciz-
Sıra cetvelinin; İhtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihlerin dikkate alınarak paylaştırma yapılması gerektiği- Aynı gün karara bağlanan tasarrufun iptali davalarında, farklı tarihlerde verilen ihtiyati hacizlerin, aynı gün kesin hacze dönüşmüş o...
270 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV'ye İlişkin Şikayeti-
Herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalelerin kesinleşmesinden sonra, ihale alıcısının KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle icra mahkemesine başvurarak şikayette bulunmasının mümkün olmadığı-
271 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 135- Tahliye Emrinin İptali İstemi-
İİK. mad. 135 uyarınca, taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Şikayete konu tahliye emrinin taşınmazda hissesi bulun...
272 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satıcının, Broşür ve Katologlarda Vaat Ettiği Hususlar Yönünden Tüketiciye Karşı Sorumluluğu-
Satıcı, sözleşmeden başka ayrıca ilan ve reklamlarda, broşür ve katologlarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğundan, davalı şirketin dava konusu taşınmaza ilişkin ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat et...
275 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Kartının Kopyalanması-
Davacının yapmış olduğu işlemden sonra kartın ne şekilde kopyalandığı açık ve net olarak bilirkişi raporunda bildirilmediği gibi kart kopyalanmış olsa da kartı kopyalayanların ATM şifresini nasıl elde ettikleri ve kullandıkları da açıklanmadığından, ...
275 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Barter Sistemi- Barter Çeki- İİK. mad. 89 Uyarınca Tazminat İstemi-
Barter sisteminin; üye firma veya gerçek kişilerin satın aldığı mal veya hizmetlerin bedelini yine sistem içerisinde, üyelere mal veya hizmet satarak ödediği bir sistem olduğu- Barter sistemi ile satış yapan üyenin, satış bedeli kadar barter sistemin...
275 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Talebi- İhalede Alıcı Çıkmaması-
"Satış talebinin -yasal süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle- reddine" ilişkin kararın temyiz edilebileceği- Alacaklının 2 yıllık yasal sürede, hacizli taşınmazın satışının yapılmasını talep ettiği, yapılan ihalede alıcı çıkmadığından, İİK. ma...
279 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ Memurunun Tanık Olarak Dinlenmesi- Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl İçinde Satışın Yapılması- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi-
Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten 2 sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağı- 2 yıllık sürenin başlangıcının bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin yapıldığı tarih olduğu- Muhatabın çarşıya gitti...
280 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yanlış Tedaviden Kaynaklı Tazminat Davasında Görev-
Davacıların, davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından yapılan tedavide kullanılan ilacın vücutta meydana getirdiği zararlar nedeniyle açtığı tazminat davasının Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği (6502 s. K. mad. 3, 73)
280 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Aynı İlamdan Kaynaklanan Alacakların İcrası- Dürüstlük Kuralı- Usul Ekonomisi- Sebepsiz Zenginleşme-
“Tarafları” Aynı Olan ve “Aynı İlam”dan Kaynaklanan Alacaklar İçin “Aynı” Takip Dosyası Üzerinden İcra Takibi Yapılması ve Benzer Durumlar-
281 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale alıcısının, haksız açılan ihalenin feshi davasından kaynaklanan tazminat istemi-
Haksız açılan ihalenin feshi davası nedeniyle gayrimenkulün geç teslim alınmasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, yasal dava açma hakkının sınırlarının aşıldığı ve ihalenin feshi davası nedeniyle davacı taşınmazı geç teslim almış oldu...
283 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı ile vekilinin "haczin kaldırılması" konusunda çelişkili talepleri- Vekalet ücretinin henüz tahsil edilmemiş olması-
Alacaklı asilin, "alacağı haricen tahsil ettiğini" belirterek "hacizlerin kaldırılması için yazı yazılmasına" karar verilmesini talep etmesi; alacaklı vekilinin ise aynı tarihte "vekalet ücreti henüz tahsil edilmediğinden, hacizlerin kaldırılmaması g...
284 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemi- Görevli mahkeme- Aynı davada, bir kısım davalılar hakkında genel mahkemenin, diğer davalılar hakkında ise özel mahkemenin görevli bulunması-
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile birlikte karşı tarafın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı da açıldığından, davalı sigorta şirketi...
285 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız fiil nedeniyle tazminat istemi- Dava konusu yolun davalı şirkte ait (tonaj ağırlığı, azami haddi aşan) kamyonlar ile zarara uğratılması-
Keşif sonrası alınan inşaat bilirkişi raporunda; "yolun astarsız, tek kat asvalt sathi kaplaması işi olarak inşa edildiği, yüksek tonajlı araçların geçişine uygun olarak imal edilmediği, bölgede bu araçların geçiş için kullanabileceği başkaca yol bul...
285 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boş arsaya ait kira sözleşmesinin feshi- Akde aykırılık nedenine dayalı tahliye-
Boş arsa olduğu belirtilen kiralananın çatısız işyeri olduğu ve yazılı bir bildirimle süre verilmesi gerektiği kuralına uymaksızın sözleşmenin feshedilebileceği- Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin başlangıcı ve süresi belli ...
285 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk nafakasının kaldırılması- Aşırı ifa güçlüğüne dayalı boşanma protokolünün uyarlanması-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
285 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısına Karşı Açılan (Yolsuz Tescile Dayalı) Tapu İptal-Tescil Davası ve İpoteğin Kaldırılması İstemi-
Kötü niyet iddiasının def'i değil "itiraz" olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına tabii olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden (resen) nazara alınacağı- Somut olayda taşınmazın temellük edildikten sonra dava...
285 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshi- Kıymet takdiri-
İhalenin feshi davasında hasım yanlış gösterilse veya hiç gösterilmese bile dava reddedilmeden doğru hasım olan alacaklı ve ihale alıcısının davaya dahil edilip tebligat yapılmak suretiyle yargılamaya devam edilmesi gerektiği- Kıymet takdirine itiraz...
285 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Misli Fark- Ticari İşletme Devri- Vekalet Ücreti-
Dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri (ipotekle birlikte) ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değer arasında misli fark bulunmasına rağmen, İİK. mad. 278/2 uyarınca iki yıllık süre geçmiş olmasından dolayı dava konusu tasarrufların...
285 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak İddiası-
Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin yaptığı iddianın, geçerli bir istihkak iddiası sayılmayacağı- Haciz sırasında 3. kişinin yararına, kardeşinin istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davalı üçüncü kişi tarafından...
287 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit Davası- Sonradan yapılan imalatlar- Muhtesat-
Dava konusu taşınmazın zemin katının öncesinin atölye iken sonrasında yapılan tadilat ile konuta dönüştürüldüğü ve sonradan yapılan imalatların yeni bir muhtesat meydana getirme sayılamayacağı, bu nitelikteki eşyalar yönünden muhdesat aidiyeti davası...
287 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- Hacze İştirak-
İşçi alacakları iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK. mad. 100'deki koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
287 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin paraya çevrilmesi- Rehin Bedelinin Altında Satışa Muvafakat-
Rehin alacaklısı bankanın satıştan önceki aşamalarda rehin bedeli altında satış yapılmasını istemediğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmaması, rehinli aracın 50.000,00 TL olan muhammen değerinin 150.000,00 TL olan rehin bedelinin altında olması...
288 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra dosyasının ihyası-
İmha edilen icra takip dosyasının da -4473 s. Yasa'nın 18. maddesi uygulanarak- ihya edilebileceği-
289 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Baba Oğul Arasındaki İcra Takibi- Tazminat-
Senet lehdarı ile takip alacaklısı cirantanın baba-oğul olduğu dikkate alındığında alacaklının, senedin gerçek miktarını bilebilecek konumda olduğu- Borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiği ve itiraz dilekçesinde de tazminat taleb...
290 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat Davası-
Davacı, davalıdan satın aldığı dondurma ürününün Suriye'ye ihracının Suriye makamları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle satın alınan mal bedeli ile yapılan masraflardan kaynaklanan zararını dava etmiş olup, alınan bilirkişi raporuna dayalı olarak...
292 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları-Davalı idarenin taraf olduğu asıl-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olup olmadığı-
Mahkemece, salt önceki dönem yapılan ve davacının çalışması bulunmadığından onun yönünden sonuç doğurmayan Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişi tespiti esas alınarak muvazaanın varlığının kabulünün hatalı olduğu- Mahkemece, muvazaa tespit edilen hizm...
292 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- Kıdem Tazminatı İçin Verilen Senedin Takibi-
Alacaklının, "kambiyo senedinin kıdem tazminatı için verildiğini" belirtmesinin borçlu tarafından kabul edilmedikçe senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği- Borçlu şirket hakkında iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı ile "icra takiplerinin t...
292 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- Tedbir kararının devamı-
İflasın ertelenmesi davasının reddine ilişkin karar kesinleşmediğinden, ihtiyati tedbir kararının da devam edeceği-
293 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak Davası- 3. Kişi Yararına İstihkak İddiasında Bulunma- 103 Davetiyesi-
Borçlunun eşi , davacı 3. kişinin de oğlu olan kişinin, üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davacı 3. kişi, borçlu ve hacizler sırasında hazır bulunan kişiler (borçlunun görümcesi, borçlunun eşi, davacı üçüncü kişinin...
293 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- İhtiyati Tedbir- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip- Zorunlu Takip Arkadaşlığı- Süresiz Şikayet-
"İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takip yapılamayacağı" ve "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte zorunlu takip arkadaşlığına aykırı davranıldığına" ilişkin şikayetlerin süresiz olarak yapılabileceği...
294 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibinde HMK. 124/3-4 Uygulaması
Alacaklı tarafından tüzel kişiliği olmayan Hava Lojistik Komutanlığı’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı yerine Hava Lojistik Komutanlığı hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da...
296 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- İhtiyati Haciz- Kambiyo Takibi-
Sıra cetveli düzenlenirken ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihlerine bakılacağı- İhtiyati haczin kesinleşmesi için tebliğden itibaren itiraz süresinin, kambiyo senetlerine mahsus takipte ise ödeme süresinin geçirilmesi gerektiği- İhtiyati hacizlerin...
296 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nakit Avans Çekim Ücreti-
Tüketici sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre "ahde vefa" ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğu ve bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekti...
298 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Mahkeme Kararı- İhtiyati Haciz- Tenfiz-
Yabancı mahkeme kararına dayanarak ihtiyati haciz talep edilebileceği; ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın ticari nitelikte olması gerekmediği ve yabancı mahkemece verilmiş ilamın tenfizi koşulunun da aranmayacağı-
298 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Takibe Konu Faturalarla Sınırlı İnceleme-
İtirazın iptali davalarının icra takibine sıkı sıkıya bağlı olduğu-Tarafların alacak-borç durumunun takibe konu faturalarla sınırlı olarak incelenmesi gerektiği, taraflar arasındaki tüm cari hesap ilişkisi incelenerek düzenlenen rapora göre karar ver...
298 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Danışmanlık Sözleşmesi- E-maillerin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu-
Danışmanlık sözleşmesinden doğan davada, e-maillerin "yazılı delil başlangıcı" olduğu-
299 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İmzaların İstiklali-
Davacı-lehdarın, keşideci şirketin keşide tarihinde tüzel kişiliğinin bulunmadığından bahisle imza eksikliğine dayalı olarak hamil aleyhine menfi tespit davası açamayacağı-
300 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Asıl davada davacı arsa sahibi ile davalı yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, akabinde arsa sahibi arsayı yüklenici şirkete intikal ettirdiği, yüklenici şirkette taşınmazı hisseli olarak 3. kişilere sattığı, 3. kişil...
301 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın Giderilmesi- Keşif-
Ortaklığın giderilmesi davasında keşif yapılmadan karar verilemeyeceği-
302 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Meslek Birliğine Üye Yapımcıların Eserlerinin Davalıya Ait Kafede İzinsiz Yayınlanması-
Umuma açık yerleri işletenlerin, hak sahibi yapımcıdan izin almaksızın o yapımcıya ait fonogramları (şarkıları) kullanmasının eser sahibinin, icracı sanatçının ve fonogram yapımcısının mali haklarına tecavüz niteliğinde olduğu- Kullanımın/iletimin do...
302 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş Hacizlerinin Muvazaalı Konulduğu İddiası-
İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, İl Müftülüğü’nce düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- H...
302 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Şikayet-
Konut finansmanı kredisinin teminatı olan ipotek aktinde "taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı" olduğu yönündeki kaydın, tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gerektiği-
302 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Şirketinin 3. Şahıs Mali Mesuliyet ve Mamul Sorumluluğu Sigorta Poliçesi Uyarınca Sorumluluğu-
Kaza, davalının çalışanı olan sürücü desteğin şirkete ait servis hizmetini yerine getirirken meydana gelmiş olup, servis hizmeti de bir tür destekleyici işletme faaliyeti niteliğinde olduğundan, söz konusu işletmesel faaliyetin doğası gereği işletme ...
302 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücu Hakkının Doğumu- Muacceliyet- Temerrüt- Faiz Talebi-
Rücu hakkının, bu hakka sahip olan kişinin şahsında doğduğu anda muaccel hâle geldiği-
303 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ön İncelemede Nihai Karar Verilmesi-
Mahkemenin ön inceleme aşamasında nihai karar verebilmesi için dava şartlarından birinin bulunmaması, ilk itirazların yerinde olması, hak düşürücü sürenin geçmiş olması veya zamanaşımı def’inin dinlenebilir olması gerektiği, bu nedenler dışında işin ...
305 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Seferden Men-
Seferden men şeklindeki muhafaza işleminin, geminin haczinin doğal bir sonucu olduğu-
306 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İsticvap- Mal Teslimi-
Malların teslim alınıp alınmadığı hususunda gönderilen isticvap davetine karşın duruşmaya gelmeyerek beyanda bulunmamış olan davalının isticvaba konu hususları ikrar etmiş sayılacağı-
306 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Gibi Hareket Edebilen, Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürebilir mi?
Davacı bankanın ödeme talebine kadar tam ehliyetli biri gibi hareket edebilen davalının, borcun ifası istendiğinde ehliyetsizliğini ileri sürerek, ifadan kaçınmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu- Sebepsiz zenginleşme hükümlerine gör...
307 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz- Tahsil harcı-
Borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmasının yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu-
308 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerçek Kişi Tacire Tebligat Usulü-
Gerçek kişi tacir olan davalıya çıkarılan tebligatın tebliğ edilememesi üzerine ticaret sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılmışsa da, davalı tacir gerçek kişi olduğundan bu maddeye göre yapılan tebligatın g...
308 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aliud Teslim- İspat Yükü- Zarar-
Sipariş edilen malların niteliğinin açıkça belirtilmiş olması ve davacının davalıya bu mallar dışında başka mallar teslim etmesi (aliud teslim) ve davalının bu teslimi kabul etmiş olması halinde, sadece bu işlem nedeniyle uğranılan zararın isteyebile...
309 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üye İş Yerlerinden Yapılan Alış Verişlerde Kazanılan İndirimler- Görev-
Taraflar arasındaki (üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde indirimler kazanılmasına dair) uyuşmazlığın ticari işten kaynaklandığı anlaşıldığından asliye ticaret mahkemesinin görevli mahkeme olduğu-
317 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Menfi Tespit- Bekletici Mesele-
İtirazın iptali davasından önce açılan menfi tespit davası, itirazın iptali davasını doğrudan etkileyeceğinden menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması gerektiği-
317 gün önceİBK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Dayanan Bir Alacağın İlamsız Takibe Konu Yapılması-
İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı-
319 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölümlü İş Kazası- Manevi Tazminat Tutarı-
Meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalının vefat ettiği, olayın meydana gelmesinde müteveffa sigortalının %10 oranında kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, tarafların k...
319 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
BAM Kararlarının İçeriği-
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilecek kararların HMK.'nun 359. maddesinde yer alan hususları içermesi gerektiği- BAM kararının başlığında başkan, üyeler ve zabıt katibinin ad, soyad ile sicillerinin yer almaması halinde, hükmün bu nedenle...
320 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yönetim Kurulu Üye Sayısının 3 Olduğu Hallerde Toplantı Nisabı-
Davacının kooperatife yapmış olduğu başvuru sonucunda üç kişiden oluşan kooperatif yönetim kurulu iki üye ile toplanıp karar almış olup kooperatif ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun yarıdan fazla üye ile toplanabileceğinin ve toplantıya katılanları...
320 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davaların 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Rzikonun meydana geldiği tarihe göre, icra takip tarihi itibariyle iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerektiği- Zamanaşımını kesen ve durdura...
321 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellalın, Satıcıyı "İbra" Etmesi Haline, Alıcının Sorumluluğu-
Davacı ile davalı-alıcı arasında ayrı, davacı ile dava dışı satıcı arasında ise ayrı taşınmaz tellallık sözleşmeleri yapılmış olup davalı alıcının ve dava dışı satıcının, davacıya karşı ayrı ayrı sözleşmeden doğan sorumluluklarının bulunduğu- Davacı,...
321 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz ve Şikayetlerin Kesinleşmesi- Satış
Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği- Şikayetçinin , "ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali" istemine yön...
323 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi ve Manevi Tazminatın Haczedilebilme Durumu-
İİK.82/11'de sayılan ve vücut ve sıhhat üzerinde doğan zararlara ilişkin tazminat hakların haczedilemeyeceği- Manevi tazminatın her türünün haczedilebileceği-
323 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat-
Ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlüğün mahkemece re’sen dikkate alınamayacağı-
323 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Akdi Vekalet Ücreti- Rüçhanlı Alacak-
Şikayetçi avukatın vekâlet ücreti alacağının, Av. K. mad. 166/2 uyarınca, müvekkili iş sahibi adına yaptığı ilk iş olan dava açma tarihine göre, şikayetçi avukatın çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde r...
325 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Açıkça Atıf Olmasa da, Miktar ve Düzenli Olması Durumunda Ödemelerin Nafaka Borcundan Mahsubu Gerektiği-
Nafaka borçları yönünden yapılan ödemelerin, aylık nafaka miktarına, bu miktara yakın ve düzenli olarak yapılması durumunda, ödeme belgelerinde 'nafaka borcuna ilişkin olduğuna' dair atıf olmasa bile, bu ödemelerin nafaka borcundan mahsubu gerektiği-...
326 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Üniversite Rektörüne Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası- Yargı Yolu-
Üniversitede görev yapan davacı, davalı rektörün süreklilik gösteren yıldırma niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi tazminat isteminde bulunduğu ve davalının görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanıldığı ve h...
327 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. mad. 174/1 (Maddi Tazminat)-
Mahkemece "erkeğin eşini aldattığı, bu kusurun  yargı kararı ile kesinleştiği, kadının ise bu dosyada dinlenen tanık beyanlarına göre alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurlu olduğu, ancak kusurun ağırlığının davalı er...
327 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361 Uyarınca İade İstemi-
İİK'nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince "borçludan" tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerektiği- İade isteminde bulunan, icra takibinin borçlusu olmayıp başka bir takip dosyası alacaklısı 3. kişi olduğundan, İİK. mad. 3...
327 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süresiz Şikayet- Usul Ekonomisi-
Usul ekonomisi ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda, süresiz şikayet hallerinde yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin de incelenip karara bağlanması gerektiği- ilama aykırılık şikayetinin süresiz olarak ileri sürülebileceği-
327 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Merkezinin Nakledilmesi- Yönetim Kurulu Kararı- Usulsüz Tebligat-
"Şirket merkezinin nakledilmesi"ne ilişkin yönetim kurulu kararının 3. şahıslar hakkında ticaret sicil gazetesinin yayım tarihinden sonra hüküm ifade etmesi gerekir ise de;  borçlu şirketin toplantısında alınan şirket merkezinin nakledilmesine ilişki...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Kredinin Teminatı Olarak Verilen Senet-
Takibe konu bononun tanzim tarihi ile taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesinin aynı tarihli olduğu ve bononun bedelli dikkate alındığında ve alacaklı vekilinin “icra takibinde yer alan tutarın krediden kaynaklanan bakiye tutar" olduğuna ilişki...
329 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Teminat Senedi İddiası-
"Davacı-alacaklı ile ticari ilişkisini sona erdirdi halde, boş olarak verilen teminat senedinin davalı-alacaklı şirket tarafından doldurulup icra takibine konu edildiği" belirtilerek açılan menfi tespit davasında, davacı-borçlu, davalının ticari deft...
329 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi-
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemiyle açılan eldeki davada taşınmaz üzerinde bulunan yapının kamulaştırma bedelinin arttırılması amacıyla inşa edilip edilmediği, hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı, bu durumda yapının inşa edildiği ...
331 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi kefalette kefilin takibi-
TBK. mad. 585 uyarınca, adi kefalette alacaklının, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemeyeceği, ancak, borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alması, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli öl...
331 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelini Yatırmayan Alıcının Farktan Sorumluluğu-
İhale alıcısı tarafından ihale bedelinin yatırılmaması üzerine, taşınmazın "tamamlayıcı ihale" yerine, yeni bir satış kararına dayalı olarak 1. ve 2. satış günü belirlenerek ayrı bir ihale ile satılması durumunda, ilk ihale alıcısının, iki ihale bede...
331 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle Fesih- Kıdem Tazminatı-
İşçinin hangi eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda hâkimin, iş ve çalışma hayatının gerekleri ile toplumsal ilişki ve gelenekleri göz önüne alarak somut olayın özelliklerine göre bir sonuca varma...
332 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması-
Borçlu şirkete çıkarılan örnek 7 ödeme emrine ilişkin tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi gereğince yapılmış olup, borçlu şirketin adreste bulunmama nedeninin araştırılması gerekmediği, adreste bulunmama nedeninin araştırılması hu...
332 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst Sınır İpoteği- Limit Aşımı- Şikayet-
Üst sınır ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, limit aşımına ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceği-
335 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ayıplı Araca Dair İlamların İcrası
Son Yargıtay İçtihatları
335 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücret Sözleşmesi (İİK. mad. 68)
Borçlu icra takibine konu (avukatı ile yaptığı) vekalet sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmediğinden, bu belgenin, "İİK. mad. 68/1 anlamında" belge niteliğine kavuştuğu ve borçlu tarafından ödemeye ilişkin herhangi bir belge de ibraz edilmedi...
335 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonoya Dayalı İcra Takibine Konu Alacağın Banka Tarafından TMSF, TMSF Tarafından Varlık Yönetim Şirketine Temliki Halinde Zamanaşımı-
Takibi başlatan alacaklı banka tarafından takip alacağının önce, TMSF'ye, daha sonra da TMSF tarafından Varlık Yönetim A.Ş.'ye temlik edildiği, alacaklı bankaca yapılan takibin devamına ilişkin işlemler nedeniyle alacağın 3 yıllık zamanaşımına uğrama...
336 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı