Arama
1 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibi Kesinleşmeden Yapılan Haciz- Vekalet Süresi Dolan Vekile Tebligat-
Vekalet süresi dolan vekillere icra emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmeyeceği ve icra takibi kesinleşmeden yapılan haciz talebinin geçersiz olduğu-
2 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Harcı- Hatalı Olarak Maktu Harç Alınması-
Temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmaması halinde, temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan miktar dikkate alınarak hesaplanacak nispi karar harcının ¼ oranında...
2 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 46- Tazminat İstemi- Hakimin Kusuru-
Tapu müzekkeresinde yanlışlık yapılması, bazı bağımsız bölüm numaralarının yazılmaması veya ilgisiz parsellerin müzekkereye derç edilmesi kısaca kurulan karara kısmen aykırı müzekkere yazılmasında ve bunu hakiminin kontrol etmeden imzalaması ve bunun...
3 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali İlamının İcrası- İİK. 283/2
Tasarrufun iptali davasının, İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkünse de, bu durumda, ilam doğrultusunda üçüncü kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekeceği, üçüncü kişiye icra ...
6 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- İpotek Sahibi Bankanın Hukuki Yararı-
Dava konusu taşınmaz üzerinde davacı bankanın ipoteği mevcut olup, anılan taşınmaz davacı bankanın ipoteği ile birlikte borçlu tarafından oğlu olan davalı üçüncü kişiye satıldığı, davacı tarafından davalılar aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu i...
7 gün önceMadde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
100.000 TL'nin Altındaki Ticari Davalarda Basit Yargılama Usulü
7 gün önceTahkim Maddelerine İlişkin Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Tahkime İlişkin HMK'da ve 4886 s. Kanunda Yapılan Değişiklikler
7 gün önceHMK. Madde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Bilirkişinin Görev Süresi Konusunda Yapılan Değişiklik
7 gün önceMadde Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Elektronik Tebligat Konusunda Yapılan Değişiklik
7 gün önceİİK'nda Değişen/Eklenen Hükümler paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda Getirilen Yenilikler/Yapılan Değişiklikler
7 gün önceKanun Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Madde Metinleri
8 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Bankanın Süresine İbraz Edilen Çeke Karşılıksız Kaşesi Vurmaması Halinde Bu Çek Kambiyo Takibine Konu Edilebilir mi?
Çekin muhatap bankaya ibraz edilmesi üzerine, bankanın "çek üzerindeki imzanın, keşidecinin imzası ile uyuşmaması" nedeniyle hiçbir işlem yapmaması halinde, süresinde yapılan ibraz nedeniyle, alacaklının (TTK. mad. 796 ve 808 gereğince) müracaat hakk...
9 gün önce7.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
WhatsApp' ta Geyik Muhabbeti- Geçerli Fesih- İşe İade Davasının Reddi
İş yerindeki Bölge Müdürü tarafından Whatsapp grubunda çalışan ile arasındaki süreç paylaşılmış ve "dayı" olayı geyik muhabbetine dönüşmüş olup, davacının bu Bölge Müdürüne youtube adlı video paylaşım sitesinde izlenebilen "dayıya dayayan dayı" adlı ...
9 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp Sisteminin Kişisel Veri Niteliği- İşçilerin Whatsapp Grubunda Çalışma Koşullarının Olumsuzluğu Hakkında Yazışmaları- Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistem olan Whatsapp sisteminde, kişinin, diğer kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilse de, bu sistem, kendi içinde ...
10 gün önceÖzel Konferans Duyurusu paylaşıldı
21.04.2018 İstanbul
İcra Hukuku Konferansı
10 gün önce8.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faiz Serbestisi- Avans Faizi- TBK. mad. 120- Üst Sınır
Türk Ticaret Kanununun 8.maddesindeki faiz serbestisinin, emredici nitelikteki Türk Borçlar Kanunu'nun 120.maddesi ile sınırlandığının kabulü gerektiği- Alacak TBK'da düzenlenen kira ilişkisinden kaynaklanmış olup, davacı tarafından sözleşmede kararl...
10 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat İstemi- Hakkaniyet İndirimi-
Haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, davacıya ait çekici ve dorsenin haczedilerek muhafaza altına alındığı, söz konusu araçların (2 buçuk ay sonra) davacıya teslim edildiği, davacının araçlarını kullanamaması neden...
11 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşın Konan Haciz- Koşula Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
12 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Hatay Barosu Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
13 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Marka Hakkına Tecavüz- Kesinleşmeden Takip Yapılıp/Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
HMK. geçici 3. maddesinin atfı ile uygulanması gereken HUMK. mad. 443/4 (HMK. mad. 367/2) hükmünce aile ve şahsın hukuku ile ilgili ilamlar kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemeyecekleri, anılan maddede belirtilen hükümlerin, Türk Medeni Kanunu'...
13 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
İlamda hükmedilen yargılama gideri, vekalet ücreti ve bu alacakların faizinin hüküm kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-
13 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mazeret- Yetki Belgesi-
Yetki belgesi verilen avukatların da mazeret bildirmesi gerektiği-
14 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dul Maaşı Aylıkları- İtirazın İptali- Likit Alacak- İcra İnkar Tazminatı-
Dava dışı (davalıların) murisin yersiz olarak tahsil ettiği dul maaşı aylıklarının adına borç kaydedilmesi ve borcun bir kısmının sağlığında tahsil edilmesinden sonra kalan borcun mirasçılarından tahsili için başlatılan icra takibine itiraz üzerine, ...
15 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TRT Katılım Payı Alacağı- Zamanaşımı- Gecikme Faizi-
TRT katılım payına ilişkin alacağın 818 s. BK. mad 125 uyarınca  on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Sistem kullanım bedeli isteği ve buna uygulanacak gecikme faizinin 3093 sayılı kanunun 5-c ve 6183 sayılı kanundaki oranlar üzerinden hesaplan...
16 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kurum Zararı- Türkiye Futbol Federasyonu- Temsil Gideri- İbra-
Türkiye Futbol Federasyonunun özel bütçeli özerk bir kuruluş olduğu, dava konusu yapılan harcamanın genel kurulca “temsil gideri” kapsamında kabul edildiği ve Genel Kurul’un ibra kararı gereğince, kurum zararına dayalı alacak isteminin tümden reddine...
17 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat- Aktif Husumet Ehliyeti-
Davanın açıldığı tarih itibarı ile davacı aracın maliki olduğundan, yargılama esnasında aracı devretse de, davacının istirdat davasında aktif husumet ehliyetinin bulunduğu-
17 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gizli Ayıp- Ayıplı Mal Davası- Eksik İmalatlar- Satıcıya İhbar Yükümlülüğü- Tüketici-
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da "gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine" dair bir hüküm bulunmadığı- Tüketici Kanun'da gizli ayıba ilişkin hüküm bulunmadığından, Türk Borçlar Kanununun bu konudaki 223. madde...
18 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacak Davası- Satın Alınan Dairenin Banyosunun Bulunmaması ve Dairenin Olması Gerekenden Eksik m2 Olarak Yapılması-
Davacı öncelikle "banyo imalatını onaylı proje dışında diğer taşınmazlardaki banyolar gibi yapılmasını" talep etmişse de, bu hususun yeni bir proje gerektireceği ve yeni bir proje düzenlenmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının bedel in...
19 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Borcun Doğum Tarihi-
Borcun doğumundan önce başlayan bir süreçte yapılan işlemin, alacaklıdan mal kaçırma amacı ile yapıldığından söz edilmesi mümkün olmadığından davanın reddi gerektiği-
20 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Fiil- Yemin-
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat isteminin dayanağının haksız fiil olduğu- Haksız fiil failine yemin teklif edilemeyeceği-
20 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AVM'de Yaşanan Hırsızlık- Müşterilerin Mal Güvenliği- Tazminat-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı g...
22 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/3- Üçüncü Kişi Bankanın Açtığı Menfi Tespit Davası- İtiraz Dilekçesinde Havale Kaydının Olmaması-
Davacı-üçüncü kişi bankaya İİK. mad. 89 uyarınca, 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havales...
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet-
Bir şikâyetin görülmesi ya da icranın geri bırakılması isteminin karara bağlanabilmesi için ortada derdest bir icra takibi olması gerektiği-
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sayıştay Kararının İcrası-
(Eda hükmü içeren ve kesinleşen) Sayıştay kararı ile ilamların icrası yolu ile takip yapılabileceği-
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Sağ Kalan Eşin İpoteğin Geçersizliğini İleri Sürmesi-
Davanın açıldığı tarihte davalı eş üzerine kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı banka lehine konulmuş bir ipoteğinin geçersiz olduğunu davacı sağ ileri sürmüş olup, açık rıza alınmamış ise bu ipotek işlemi geçersiz olacağından, malik olan eşin ölümünün...
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası-
Aile konutu niteliği taşıyan dava konusu taşınmaza ipotek tesis edildiği sırada, davalı şirket tarafından davacı eşin açık rızasının alınmadığı anlaşılırsa, TMK. mad. 194/1 uyarınca yapılan işlemin geçersiz olacağı- "Tapu kütüğünde 'aile konutu' şerh...
23 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Cebri İcra Yoluyla Satış- İpoteğin Kaldırılması-
Aile konutu niteliğini haiz taşınmazın cebri icra suretiyle davalı bankaya satışının yapılması durumunda, davacının TMK'nın 194. maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanamayacağı, ipoteğin kaldırılması talebinin konusuz kalacağı- Bir taşınmazın borç...
24 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Halinde, "Nisbi Vekalet Ücreti" Ödeneceği-
Zamanaşımının, hakkın esasına ilişkin bir mesele olduğu- Zamanaşımı def'i ileri sürülmedikçe, o hak ve alacak için yasanın öngördüğü zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile, hâkimin bunu kendiliğinden göz önüne alamayacağı- Alacağın "zamanaşımına uğramas...
25 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yediemindeyken Zarar Gören Araç- Tazminat İstemi-
Davacı, aracının davalı yedieminde iken (boş bir araziye terk edildiği, kaza yapıldığı, ön tarafın tamamen göçük ve darbeli, camlarının kırık olduğu, damperinin olmadığını ve bu nedenle) zarar görmesi nedeniyle icra takibi sırasında belirlenen değeri...
26 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Ödeme- Bozma Sonrası Talep Edilebilecek Alacak Miktarı-
İcra takibinden sonra borçlu tarafından yapılan kısmi ödemenin ödeme tarihi itibarıyla TBK. mad. 100 gereğince, öncelikle masraf ve faize mahsup edilmek suretiyle bakiye asıl alacağın belirlenmesi, belirlenen bu bakiye asıl alacak matrah alınarak boz...
27 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz-
Alacağın temlikinin ivazı olarak ipotek tutarı kadar bir paranın bankaya yatırılmış olmasının, kural olarak borcun ödemeyle sona erdiği anlamına gelmediği- Borçlunun şahsının önem taşımadığı borç ilişkilerinde edimin, üçüncü kişi tarafından yerine ge...
28 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Müdürünün İİK. mad. 5 Uyarınca Sorumluluğu- Tazminat Davasında Faiz Başlangıç Tarihi-
İcra müdürünün, kararın bozulması nedeniyle, "teminat üzerindeki haczin kaldırılmasına" karar vererek, teminatın borçlular tarafından çekilmesine neden olması üzerine Adalaet Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasının kabulü ile faiz başlangıç tari...
28 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Erken Kapama- Bağlı Kredi Sözleşmesi- Alacak Davası-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
28 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının Talebinin Yargılama Sırasında Yerine Getirilmesi- Vekalet Ücreti
Satın aldığı araçtaki ayıp nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimini isteyen davacının talebinin yargılama sırasında yerine getirilmesi halinde, -söz konusu durum karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’nin 6. maddesi gereği- ön inceleme tutanağı...
28 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müvekkilin Avukata Karşı Tazminat İstemi- Zamanaşımı- Hakkın Doğum Tarihi-
Müvekkilin avukata karşı tazminat istemi, bir ve beş yıllık zamanaşımına tabi olduğundan, mahkemece, öncelikle, davacının hakkın doğumunu öğrendiği tarih konusunda araştırma yapılıp değerlendirme yapılması gerektiği-
30 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2 Uyarınca Açılan Davada Görev-
Borçlu eşin alacaklısının icra müdürlüğünden İİK.'nun 120/2. maddesine göre aldığı yetkiye dayanarak katılma alacağı talebinde bulunduğu davanın aile mahkemesinde, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde de aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeler...
30 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminatın Bölünmezliği-
Manevi tazminat bölünemeyeceği, bir defada istenilmesi gerektiği- Davacının manevi zararına karşılık yapılan ödemeyi kabul ederek ibraname vermesi halinde, manevi tazminat talebinin reddi gerektiği-
30 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları- Gerçek Ücret- Emsal Ücret Araştırması- Kesin Süre-
İş sözleşmesinin tarafları arasında ücret miktarı konusunda çıkabilecek ihtilaflarda gerçek ücretin her türlü delille ispatının mümkün olduğu- Ücretin mevcut delillerle şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi mümkün bulunmadığı durumlarda, yapı...
31 gün önce7. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Tazminat ve Alacaklarının Hesaplanmasında Bordronun Gerçeği Yansıtmaması Durumu-
İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında emsal ücret araştırması yap...
31 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
32 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Edilen Bilirkişi Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmesi- Şikayet Edilen Bilirkişinin Manevi Tazminat İstemi-
Davacı bilirkişi hakkında “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Yapma” suçundan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse de, davalı, taraf olarak bulunduğu dosyada aleyhine bilirkişi raporu düzenlenmesi üzerine hukuk mahkemesi...
34 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Uyuşmazlıklarında Ayıp İhbarının Süresi- Gizli/Açık Ayıp Ayrımı- Bilirkişi Raporu-
Tespit edilen hususların açık-gizli ayıp olduğu konusunda bir ayrım yapmayan bilirkişi raporunun hükmüne esas alınamayacağı- Davalının "süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı"na ilişkin savunması da değerlendirilmemiş olduğundan, mahkemece talep ve tespit...
34 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık (Akdi Vekalet) Ücreti-
Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, "hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri" uygulanarak avukatlık ücretin belirleneceği-
35 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yapı Denetim Hizmet Bedeli- Görev-
Yapı denetim hizmet bedelinden kaynaklanan itirazın iptali davasının asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
36 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Davacıların murisi kazanın oluşumunda %75 oranında asli kusurlu bulunsa da, kusur durumu diğer hususlar göz önüne alınarak bir miktar da olsa hakkaniyete uygun ölçüde manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği- Haksız eylem failinin, haksız eylem tarihi...
36 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV Oranına İlişkin Şikayetinde Süre-
Şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca şikayetin süreye tâbi olmadığı, ancak gerek süreli, gerek süresiz şikayetin icra takibi sonuçlanıncaya kadar yan...
37 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı Senet ve Bu Senede Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi (TBK. 19)
İİK. 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının, davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığı- TBK. mad. 19 gereğince muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin iptali istem...
37 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin Paraya Çevrilmesi- Islah
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinin ıslah yolu ile alacak davasına dönüştürülemeyeceği-
38 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kentsel Dönüşüm Projesi- Yapı Bedeli- Enkaz Bedeli-
Gecekondunun, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında davalı belediyeye devri hususunda taraflar arasında taahütname imzalanmış olup davacıya yapı bedelinin tamamının mı yoksa sadece enkaz bedelinin mi ödenmesi gerektiği konusunda, tarafların mevzuat hükü...
39 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Uyarlanması İstemi-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
39 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İştirak Nafakasının Kaldırılması- Boşanma Protokolündeki Bir Maddenin İptali İstemi- Harç-
İştirak nafakasının kaldırılması ve boşanma protokolünün "çocuğun eğitim ve sağlık masraflarının baba tarafından karşılanacağı" ile ilgili maddesinin iptali isteklerin her birinin ayrı ayrı harca tabi olduğu-
40 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Müşterek Çocuğun Okul Masrafları- İştirak Nafakası-
Menfi tespit davasında ispat yükünün kural olarak davalı alacaklıya ait olduğu ve davalı alacaklının, davacı borçludan, alacağının bulunduğunu ispat etmekle mükellef olduğu- Davacı borçlu aralarındaki hukuki ilişkiyi ve bundan kaynaklanan borcunun ol...
42 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Davalı İşveren Tarafından İşe Başlatılmaması-
Davalı işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen davacının işe gelmediği savunulmuş ve mahkemece de davacı işçinin işe başlamakta samimi olmadığı gerekçesi ile işçilik alacaklarına ilişkin açılan davanın reddine karar verilmişse de, davalının he...
42 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılık Unsuru Taşıyan Hukuki İlişkilerde Yetki Şartının Geçerliliği-
Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmede "tartışmayı taraflar kendi aralarında çözemedikçe tartışma ... Cumhuriyetinin ilgili mahkemesinde yapılacaktır" şeklindeki yetkili kılınan mahkeme ismen zikredilmiş bulunmadığından "belirli olma" kriterini taşımay...
43 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davadan Feragat-
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebileceği- Birleşen boşanma ve nafaka istemli davalar nedeniyle davacı (kadın) vekili, davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirdiğinden, bu beyan çerçevesinde iş...
45 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi- Desteğin Kusurlu Davranışlarının, Destek Görenlere Yansıması-
Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün (desteğin) ölümünden işletenin sor...
47 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Borcun Doğum Tarihi-
Tasarrufun iptali davaların görülebilmesi için, iptali istenilen işlemin, borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması gerektiği- Ticari hayatta bankaların verdikleri kredi karşılığı teminat senetleri almalarının mutad bir uygulama olduğu- Banka kayıt...
47 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Davalarında Yetki-
Genel yetkili mahkemenin davalının yerleşim yeri mahkemesi olduğu (HMK. mad. 6.)- Sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu (HMK. mad. 10)- Tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de...
47 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Senedindeki Kefalet Kaydının Geçerliliği-
(01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen) ipotek senedinde yer alan kefalet kaydının geçerli olduğu- İtirazın iptali davasında, takip tarihi itibariyle davacının alacaklı olduğu miktar ve kefalet limiti gözetilerek bir karar verilmesi gerektiği-
47 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık Adına Şikayette Bulunma- Ortağın Kişisel Alacaklılarının Kar Payını Haczi-
Adi ortaklık adına şikayetin ortaklardan herhangi biri tarafından açılması zorunlu olduğu; tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına yapılan şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle icra mahkemesince re'sen reddine karar verilmesi gerektiği- Adi ...
47 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anonim Şirket Hisselerinin Haczi-
Anonim şirkette, payın, hisse senedine bağlanmasının zorunlu olmadığı- Eğer pay, hisse senedine (veya ilmuhabere) bağlanmazsa, çıplak pay olarak kalacağı ve hisse senedine bağlanmamış (çıplak) payın da hisse senedi gibi haczedilebileceği- Anonim şir...
48 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Kanun Tasarısı
48 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Bonoda Yetki Kaydı ve Bu Kaydın Üçüncü Kişiye Etkisi-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
48 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre- İtirazın Tebliği Şartı-
Davacı alacaklı vekili, icra dosyasında işlem yapmış olsa da, davacı alacaklıya borçlunun itirazının tebliğ edilmemiş olması halinde, "bir yıllık hak düşürücü süre içinde itirazın iptali davasının açılmadığı" gerekçesiyle itirazın iptali davasının re...
49 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müşterinin Alışveriş Mağazasında Eşyasının Çalınmasında Mağazanın Sorumluluğu-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı ...
50 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması- Yetki İtirazı
Alacaklının, takip talebine, takibe ilişkin belgeleri eklemediği için itirazın kaldırılması aşamasında artık bu belgelere dayanamayacağı, borç ve akdi ilişki de borçlu tarafından kabul edilmediğinden bu durumda akdi ilişkiye dayalı alacak söz konusu ...
51 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık Dinlenmeden Hüküm Kurulması-
Davacı erkeğin tahkikattan önce bildirmiş olduğu ve açıkça vazgeçmediği tanıkları dinlenilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisinin hatalı olduğu-
52 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıllık İzin Ücret Alacağı- Taleple Bağlılık
Davacı vekilinin dava dilekçesi ile -fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla- "2001 ve 2002 yıllarına ait kullandırılmayan yıllık izin ücreti"ni talep ettiği, yapılan yargılama sırasında mahkemece aldırılan bilirkişi raporları sonrasında dava...
53 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşı Haczi- Şarta Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
54 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- (Sonrasında) Açılan Menfi Tespit Davası- Bekletici Mesele-
Tasarrufun iptali davalarında, alacağın şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığı- Davalı borçlu ya da üçüncü kişinin, aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebileceği- Davalı borçlunun, icra taki...
54 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası Sonucu Ölenin Desteğinden Yoksun Kalanların Uğradıkları Zararların Tazmini- Yetkili Mahkeme-
İş kazası sonucu ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini istemine ilişkin davalıların birden fazla olduğu davada, davacının, HMK. mad. 7 uyarınca, seçimlik hakkını davalılardan birinin yerleşim yeri iş mahk...
54 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti- 5510 s. K. mad. 4/1-a, 4/1-b
Davacının yurt dışında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra 18 yaşını ikmal ettiği 01.01.1989 tarihinin Türkiye’de sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine karar verildiği, ancak 3201 sayılı Kanun'un 5754 ve 6552 sayılı Kanun...
55 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Sahtecilik Def'i- Mutlak Def'i
Sahtecilik def’i mutlak def’ilerden olduğundan, kambiyo senedinde imza inkarında bulunandan sonra gelen herkese karşı ileri sürülebileceği- Bilirkişi incelemesi sonucunda imzanın davacıya ait olmadığı anlaşıldığından menfi tespit davasının kabulüne k...
56 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Şart- Maaşa Bloke Konulması-
Bankadan kredi alabilmek için davacının serbest iradesi ile kabul edip onayladığı sözleşme uyarınca kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle davacının maaşına bloke konularak kesinti yapılmasının mümkün olduğu, kredi sözleşmesinde yer alan bu hükmünün hak...
57 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- 3. Haciz İhbarnamesi- İİK 89/3
İİK mad. 89/3 uyarınca üçüncü kişinin, 3. haciz ihbarnamesinden sonra 15 gün içinde menfi tespit davası açması gerektiği, hak düşürücü olan bu sürenin mahkemece re’ sen dikkate alınması gerektiği-
57 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emrinin Tebliği- Yenileme Harcı
Haciz isteme hakkının ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekte düşeceği- Alacaklı vekilinin yasal bir yıllık süre içinde borçlunun menkullerinin/maaşının haczini talep etmiş olması halinde, alacaklının haciz isteme hakkının düşmeyec...
57 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yemin Sorusunu Hazırlama Görevi-
Davacı, "senet bedelinin ödenmeyen kısmı için elinde bulunan derileri davalıların murisinin şoförüne teslim ettiğini ve bu derilere mirasçı davalılar tarafından el konulduğunu, böylece borcunun bittiğini" iddia etmiş olup, davacı mahkemeye sunduğu ye...
58 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Görevsizlik Kararı- Dosyanın Gönderildiği Mahkemenin Görev Konusunu Re’sen Gözetmesi-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği ticaret mahkemesince dava, işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde verilmiş teminat bonosuna yönelik menfi tespit istemine ilişkin olduğu kabul edilerek hüküm tesis edilmiş ol...
58 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz Üzerine İkinci Kez Takip Yapılması-
İtiraz üzerine duran takibe karşı, itirazın kaldırılması veya iptali davası açmadan, duran takipten sonra ikinci kez takip yapılmasının mümkün olmadığı-
58 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih- Hükümde -Vekalet Ücretine İlişkin- Değişiklik
Tavzih yoluyla önceki hükmü değiştirecek ve tarafların sorumluluklarını artıran ya da eksiltecek şekilde vekalet ücretine hükmedilerek yeni hüküm kurulamayacağı-
59 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İhale Bedelinin Yatırılmaması-
İİK. m.133/I Uyarınca, Alıcının İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olduktan Sonra, İcra Dairesince “Alıcıdan Önce En Yüksek Teklifte Bulunmuş Olan Kişiye, Taşınmazı Teklif Ettiği Bedelle Alıp Almayacağı” Konusunda Ne Kadar Süre İçinde...
59 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faize de KDV İstenebilir mi?
Satış faturasından kaynaklanan alacağın likit ve belirlenebilir mahiyette olduğundan, İİK. mad. 67 uyarınca kabul edilen alacak üzerinden davacı yararına icra inkar tazminatına karar verilmesi gerektiği- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24...
60 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Malen Kaydı- Menfi Tespit Davası-
Kambiyo senetlerinin ticari kayıtlarda yer almamasının, kambiyo senedinden doğan alacağın bulunmadığı anlamına gelmeyeceği- Malen kayıtlı senedin, malın keşidecisine teslim edildiğine karine teşkil edeceği-
60 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İspat- Ses Kaydı
Kambiyo senedine dayalı menfi tespit davasında, ses kaydı delil olarak kabul edilebilir mi?
61 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu Alacağı- Hacze İştirak-
6183 s. K.'nun 21/1. maddesinde 3. şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağı hükme ba...
62 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Yetki İtirazı
İhtiyati haciz kararının verilmesinin ve infazından sonra icra takibinin kesinleşmesinin ihtiyati hacze itiraz hakkını ortadan kaldırmayacağı-
63 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mahcuzun Taşınmaz Rehni kapsamında olduğu ve Mütemmim Cüz Olması Sebebiyle Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikayet-
Şikayete (ve hacze) konu buhar türbininin elektrik üretimi olmadan, çevrim santrali çalışamayacağından, bilirkişi raporuyla mahcuzun işletmeden telef, tağyir ve tahrip olmadan ayrılmasının mümkün olduğunun tespit edilmesinin, mahcuzun mütemmim cüz ol...
64 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayeti- Satış İşleminin Durdurulması-
Borçlunun meskeniyet şikayetinin icra mahkemesince süre aşımı nedeniyle reddi kararının temyizinin, İİK. mad. 365/2 uyarınca satış dahil hiçbir icra işlemini durdurmayacağı-
65 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredide Müteselsil Kefalet İbaresinin Yer Almaması Halinde Kefalet Türünün Tespiti-
Kefilin takip dayanağı yapılan kredi sözleşmesinde davalının kefaletinin türünün belirtilmediği, müteselsil kefil olup olmadığının yazmadığı ve kefaletin türünün belirli olmaması nedeniyle davalının kefaletinin adi kefalet olduğu, TBK. mad. 585 uyarı...
66 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yurt Dışına Yapılan Para Transferi-
Gönderilenden başkasına ödenen havale nedeniyle alacak istemine ilişkin davada, davalı taraf cevap dilekçesi ile havale işlemi sırasında davacıya güvenlik kodu verildiğini, alıcının bu güvenlik kodunu ve geçerli kimlik belgesini ödeme noktasına ibraz...
67 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Protokol- Kefalet-
Davacı banka ile borçlu şirketin borçlarının yapılandırılarak taksite bağlanması ve protokolde belirlenen ödemelerin bir kısmının gecikmeli olarak yerine getirilmesi üzerine ikrar olunan tüm borçların muaccel hale geldiği- Genel kredi sözleşmesinde i...
67 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Kefalet- Aciz Vesikası-
Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde tutulan tutanakların geçici aciz vesikası niteliğinde olması halinde, kefile takip yapılabilir mi? Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde, borçlunun evinin kapalı olmasının tespitinden sonra, adi kefalet hü...
68 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki Şartı- Ticari Kredi- Müteselsil Kefil-
Banka ile tacir gerçek kişi arasında düzenlenen ticari nitelikte kredi sözleşmesinde yer alan yetki şartı sözleşmenin müteselsil kefillerini de bağlar mı?
69 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Özen Yükümlülüğü- Hesap Sahibinin Kusuru- Usuli Kazanılmış Hak
Müşterisinin bilgi ve izni dışında işlem yapan davalı Bankanın kusuru- Hesaptan para çekip teslim alan kişinin, davacının sözleşme ilişkisinin bulunduğu muhasebecisinin çalışanı olduğundan, iş yaptığı muhasebecisini seçme ve denetlemede kusurlu davra...
70 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutunun Kira ile Sağlanması- Tahliye İstemi-
TMK. mad. 194/son uyarınca, aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eşin, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline geleceği ve bildirimde bulunan eşin diğeri ile müteselsilen sorumlu olaca...
70 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borcun Sebebinin Takip Talebinde Gösterilmemesi-
Borcun sebebinin, takip talebi ile ödeme emrinde gösterilmediği anlaşıldığından, mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-
71 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması
Alacaklının takip talebinde dayandığı belgeler dışında bir belge dilekçeye eklenmek suretiyle itirazın kaldırılmasının istenemeyeceği-
72 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Teminat Mektubu-
Banka teminat mektubu vermekle üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden davalı bankanın, mektup bedelini derhal tazmin etmesi gerekmekteyse de, mektup henüz tazmin edilmeden mahkemece "teminatın ödenmemesi" hususunda verilen bir ihtiyati tedbir kararının ...
75 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki İtirazı- Açıkça Borca İtiraz Edilmemesi-
Borçlu, takibe itiraz dilekçesinde, yetki itirazı yanında, açıkça borca itirazını belirtmemiş, akdi ilişkiyi kabul ettiği ya da reddettiği yönünde beyanda bulunmamış olup, bu hali ile borçlunun akdi ilişkiyi kabul ettiği sonucuna varılması mümkün olm...
75 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Ortaklığından Çıkma İstemi-
Davacının müdürlük görevinden tek taraflı olarak istifa edebileceği, davalı şirketin müdürlüğünden ayrılmasına karar verilmesi talebi ile dava açmakta hukuki yararının olmadığı-  Şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesi istemine ilişkin davada, ...
76 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Aciz Vesikası-
Kesin aciz vesikası verilmesi talebinin reddine yönelik icra mahkemesi kararın kesin nitelikte olduğu-
76 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
Kocaeli Barosu İcra Hukuku Paneli
Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen, "İcra İflâs Hukukundaki Son Değişiklikler Yeni Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davaları" konulu seminer 6 Ocak 2018 Cumartesi günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
76 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Ticari Kredi- Temerrüt Faizi-
Genel kredi sözleşmesi uyarınca belirlenen temerrüt faizinin fazla oranda hesap edildiği iddiasıyla müşterek müteselsil kefilin açtığı menfi tespit davasında, "ticari" nitelikteki genel kredi sözleşmesinde temerrüt faizinin ne şekilde hesap edileceği...
76 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası- İpoteğin Kaldırılması-
Davalı eş dava konusu taşınmaz üzerinde diğer davalı şirket lehine ipotek tesis etmiş ve bu işlem sırasında davacı eşin açık rızası alınmamışsa da, dava konusu taşınmazın davalılardan satın alındığı, aynı tarihte davalı banka lehine ipotek tesis edil...
78 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu-
İİK. mad. 62/3 uyarınca, borçlunun, itiraz dilekçesinde yurt içinde adres gösterme zorunluluğu bulunduğu-
79 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Davalının İtiraz Hakkı- Hakkın Kötüye Kullanılamayacağı-
Direnme hükmü, davanın reddine ilişkin olduğundan, tedbir nafakası hususunu kapsamadığı, TMK. mad. 169 uyarınca hükmedilen tedbir nafakasının talebe bağlı olmaksızın (re’sen) takdir edildiği, geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren, karar k...
79 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç Kiralama Sözleşmesi- Menfi Tespit- Görev-
Araç kiralama sözleşmesi kapsamında aracı kiralayana hile ile imzalatılan senetlerin bono haline getirilmesi üzerine açılan menfi tespit davasının kira ilişkisinden kaynaklandığı ve görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu-
81 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehin Açığı Belgesine Dayalı İcra Takibi- Menfi Tespit- Kötüniyet Tazminatı-
Davacı hakkında başlatılan ilamsız icra takibinin dayanağı olan kesin rehin açığı belgesi, davacı-ipotek veren 3. şahıs hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda icra müdürülüğünde düzenlenmiş olduğundan, davalı banka...
81 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İade İçin Muhtırada Verilen Süre- Temerrüt-
İcranın iadesinde, iade için tebliğ edilen muhtırada verilen sürenin bitimine kadar alacaklının temerrüdünün gerçekleşmeyeceği ancak temerrüt tarihinden sonra doğan zararın talep edilebileceği-
82 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymeti Takdirine İtiraz- Temyiz- Satışın Durdurulması-
Mahkemece, temyizi kabil olmayan kararın temyiz yolu açık olarak verilmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceği ve temyiz edilmiş olmasının satışı durdurmayacağı-
83 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davalarında Yetki- Bonoda Yetki Kaydı-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Faiz-
Tasarrufun İptali Davalarında (İİK. mad. 277 vd.), Davanın Bedele Dönüşmesi Halinde, Hükmedilen Bedele (Tazminata) Ayrıca “Faiz”e de Hükmedilmemesi Gerektiği-
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma)-
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma) Suçundan Dolayı Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken Koşullar
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç Hattına İlişkin Yapılan Tasarrufun İptali-
Borçlunun Aracını (Minibüsünü, Taksisini) Çalıştırdığı Hattın, Borçlu Tarafından Başka Bir Kişiye Devri Halinde, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç (Plâka) ve Hattın Ekonomik Değeri- İcra Takibi- İhale-
“Araç” (Plâka) ile “Hat”tın Birbirinden Bağımsız Ekonomik Değeri Var mıdır? “Araç” (Plâka) ile “Hat”, Birbirinden Ayrı Takip ve İhale Konusu Olabilir mi?
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptale Konu Tasarrufun (Cebri) İhale Olması-
Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?
84 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz Satışlarında, Satış İlanının, ‘Taşınmaz Maliki Borçlu’ Dışında, Diğer Borçlulara (Müşterek Borçlu/ Müteselsil Kefillere) de Tebliği (İİK. mad. 127) Gerekir mi?
84 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Davalılar-
Mahkemece, tasarrufun iptaline karar verilirken, borçlunun ilk yaptığı tasarrufun tarih ve tarafları ile buna göre devir gören silsile dikkate alınmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak iptalin bu silsile içinde yapılması gerektiği- Davacı tarafından...
85 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vade Farkını Talep-
Vade farkı istenebilmesi için taraflar arasında bu konuda yazılı bir sözleşme bulunması veya teamül halini almış fiili bir uygulamanın mevcut olması gerektiği- Vade farkı alacağını ihtiva eden bir fatura düzenlenip davalı tarafa tebliğ edilmesi ve sü...
86 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
Alacaklının haciz talebinde bulunarak gerekli masrafı da yatırmış olmasının, haciz isteme hakkını kullandığının kabulü için yeterli olduğu- İcra müdürünün, borçluya gönderilen tebligatın dönmediğinden bahisle haciz talebinin reddine yönelik kararının...
87 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Hamilin) Çek Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrakın İptali İstemi-
Zayi nedeniyle kıymetli evrakın iptali istemine ilişkin davada davacı-hamilin mahkemeye olumlu bir kanaat verecek kadar delil sunmasının yeterli sayılacağı- Dava sırasında yapılacak olan ilanlar sonucunda, hak sahipleri varsa ortaya çıkabileceği, ken...
88 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayetinin Süresi- Kıymet Takdirinde Borçlunun Hazır Olması-
Kıymet takdir tutanağında "borçlu.. hazır, bilgi verildi, anladım dedi, işleme geçildi" ibaresi yazılı ise de, tutanakta "borçlunun imzası" olmadığı gibi, "imzadan imtina ettiği"ne dair bir kayıt da mevcut olmadığından, borçlunun taşınmazına konan bu...
89 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mesleki Eşya- Haczedilmezlik Şikayeti-
Diş hekiminin muayenehanesinin mesleki eşya olarak kabul edilemeyeceği-
89 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti--
Tebligat anında muhatabın adreste bulunup bulunmadığı tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta oturan oğluna yapılan tebligatın usulsüz olduğu-
90 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Delillerin Bildirilmesi-
Davacı, dava dilekçesinde nüfus kaydından başka herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen sürenin de sonuç doğurmayacağı ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanlarının di...
90 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi- Tazminatın Kapsamı ve İndirilmesi-
Haksız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davacının 4926 sayılı Yasaya muhalefetten yargılandığı ceza dosyasında vekiline ödemiş olduğu vekalet ücretini  maddi tazminat olarak isteyemeyeceği- Davacının nakliyecilikte kullandığı...
92 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin Niteliğinin Belirlenmesi-
“Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi” başlıklı sözleşmede konutun niteliğinin "dükkan" olarak yazılı olduğu görüldüğünden, dava konusu kredinin ticari nitelikte olup olmadığının araştırılması, kredinin ticari kredi olduğunun belirlenmesi halinde tüketi...
92 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
İİK.'nun 277-284. (ve 6183 s. K.'nun 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Bu Eser"; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümle...
93 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kayıp-Kaçak Bedelinin İstirdatı- Yargılama Giderleri- Vekalet Ücreti-
Dava açıldıktan sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle, davacının elektrik abonelerinden tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin istirdatı istemine ilişkin dava açmasında haksız sayılamayacağı, davacı yararına maktu vekalet ücreti takdir edilmesi ve y...
94 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- İcranın İadesi-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin açılan davada, hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan davalı yönünden, bozma ilamı sonrası, davanın konusunun kalmadığı- Müşterek müteselsil sorumlulukta borçl...
96 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz Müzekkeresine Yönelik Şikayet Hakkı-
Haciz müzekkeresine konu hakkın haczinin, şeklen ya da esasen mümkün olup olmadığı, borçlunun hukukunu ilgilendirmekte olup, 3. kişinin korunmaya değer hukuki yararı olmadığından haciz müzekkeresinin iptali için şikayet yoluna başvuramayacağı-
97 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Aylık Ücret Miktarı- Net Ücret-
İşçilik alacaklarının tahsili istemiyle açılan davada, davacı işçinin aylık ücret miktarının belirlenmesinde iş sözleşmesinde kararlaştırılan asgari ücretin, sonra düzenlenen İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinde kararlaştırılan net ücrete ilave e...
98 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka Artırım İlamı- İlamın Alacaklı Lehine Bozulması-
İcra takibi devam ederken dayanak ilamın alacaklı lehine bozulması halinde, usul ekonomisi ilkesi gereği aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılmak suretiyle bozmaya uyularak verilen yeni hükme göre ek taleplerin borçluya gönderilecek icra emri ve...
99 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazdaki İhtiyati Tedbirin Cebri Satışa Etkisi-
Taşınmazın rızai devrini engellemek amacıyla konulan ve icra dosyasından söz edilmeyen tedbir kararlarının, cebri icra sonunda yapılacak satışı durdurmayacağı ve paranın alacaklıya ödenmesine de engel teşkil etmeyeceği-
100 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mücbir Sebep- Sebepsiz Zenginleşme- Hizmet Sözleşmesi-
Festival organizasyonu işini konu alan ticari nitelikte hizmet sözleşmesinde, "edimin ifası mücbir sebepler nedeniyle imkansız hale gelmiş ise, tarafların sözleşme bedelini ve/veya uğradıkları zararlarının tazminini talep edemeyecekleri" düzenlemiş o...
101 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yerel Mahkeme Kararının Bir Bölümünün Açık Onama Hükmü Olmadan Onanmış Sayılması-
Açık bir onama hükmü bulunmasa da, taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki yerel mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazları Yargıtay'ca reddedilmiş ve böylece kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, reddedilen temyiz itirazlarını...
102 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali İlamındaki Fer'ilerin İcrası-
Takipte kesinleşen miktar ".... USD" iken bu miktarın TL. olarak dikkate alınması ve tüm hesaplama TL. üzerinden yapılmışken .... USD toplam rakamının bulunmasının isabetsiz olduğu- Dosya kapak hesabının yapılmasının istenilmesinde borçlunun hukuki ...
103 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haricen Satış- İyiniyetli Zillyet- Elatmanın Önlenmesi- Ecrimisil
Tapulu taşınmazların harici satışı geçersizse de, davacı-karşı davalının taşınmazı 10 yıl gibi uzunca bir süre kullanmış olması ve davalı-karşı davacı tarafından da bu kullanımına uzun bir süre ses çıkarılmadığı gözetildiğinde, taşınmazı haricen satı...
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği-
Teb. K. mad. 35 gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiği- Bizzat borçlu şirket yetkilisine tebliğ ed...
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
OSB Yönetim Kurulu Kararlarının İcrası-
4562 s. OSB Kanunu mad. 16/son uyarınca yönetim kurulunun ilam niteliğinde sayılacak kararlarının sadece Yönetim Aidatı ile sınırlandırılmış olduğu-  Alınan kararda yönetim aidatının likit olarak gösterilmemesi halinde, kararın bu haliyle ilamlı taki...
105 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibinde Tarafta İradi Değişiklik (HMK. 124)- İcra Emri Yerine Kıymet Takdir Raporunun Tebliği ve Sonuçları-
Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olduğundan, alacaklının, HMK. mad. 124/3-4 uyarınca, taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltebil...
106 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı İşlem- Yazılı Delil Başlangıcı- Tanık-
İnanç sözleşmesinin, 05.02.1947 tarihli ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ancak, yazılı delille kanıtlanabileceği, yazılı delil bulunmasa da taraflar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli sayılmamakla beraber b...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliye İçin Gidilen Adreste Üçüncü Kişinin Bulunması-
Alacaklı tarafından, kiracı hakkında başlatılan takipte, tahliye için gidilen adreste bulunan 3. kişiler tarafından, takibe dayanak yapılan tahliye taahhütnamesinden sonra mecurun kiralandığına ilişkin bir kira sözleşmesi sunulmadığı gibi, bu kişiler...
108 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla Verilen Paranın Geri Alınması (İİK 361)- İstirdat- Sebepsiz Zenginleşme-
Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi yargılamayı gerektirdiğinden, üçüncü  kişinin bunun bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak davasında ileri sürülebileceği- İİK'nun "fazla verilen paranı...
109 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın Tahliyesi İlamının İcrası- Vekalet Ücreti-
Sulh hukuk mahkemesinin kiralananın tahliyesine ilişkin ilamı takibe konulmuş ve takip kesinleştikten sonra icra dairesince tahliye gerçekleştirilmiş olup icra vekalet ücretinin bir yıllık kira bedeli üzerinde hesap edilmesi gerektiği, icra dairesini...
111 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın Yenilenmesi- Mirasın Reddi-
Yargılama sırasında ibraz edilmeyen mirasın reddi kararı dayanak gösterilerek yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulamayacağı-
112 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam Dışında Kalan Alacak Kalemleri İçin İlamsız Takip Yapılması-
İptali istenen ilamsız icra takibine konu alacak, eda hükmü içeren bir ilama bağlanmadığı için, bu alacağın ilamsız takip ile istenebileceği-
113 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymet Takdiri- Satış Talebi- Haczin Düşmesi-
Satış talebinin herhangi bir sebeple reddinin haczi düşürmeyeceği-
114 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Üçüncü Kişiye İcra Emri Gönderilmesi-
Tasarrufun iptali davasının, İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkünse de, bu durumda, ilam doğrultusunda üçüncü kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekeceği, üçüncü kişiye icra ...
114 gün önceFarklı Daire İçtihatları paylaşıldı
Emsal İçtihatlar
Yargıtay Hukuk Dairelerinin ve Hukuk Genel Kurulu’nun emsal içtihatlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. İlgili bağlantılara tıklayıp benzer konudaki içtihatlara, içeriklere ve ilgili kavram sayfasına ulaşabilirsiniz.
117 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senetle İspat- Elatmanın Önlenmesi- Kira-
Kira sözleşmesinin varlığının ancak, yazılı delille ispat edilebileceği- Sözlü kira sözleşmesi kurulduğu yolundaki savunmanın, ilgilisine yemin teklif etme hakkı verebileceği; ayrıca HMK. 202 ve 203. maddelerinde değinilen ayrıcalıkların da gözetilm...
119 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davasının Reddinden Sonra Açılan Yolsuz Tescil Davası-
İhalenin ayakta bulunması ya da feshi isteğinin reddedilmiş olmasının, yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmayacağı- İhalenin feshi davası reddediip kesinleşmiş olsa da, genel mahkemede açılan yolsuz tescile ilişkin davanın esasına girilmesi gerekti...
119 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dosyaya Sadece Vekaletname İbraz Edilmesi- Vekalet Ücreti-
Sadece vekaletname ibraz eden, fakat duruşmalarda hazır bulunmayan ve müvekkili lehine herhangi bir işlem yapmayan davalı lehine vekalet ücreti hükmedilemeyeceği-
121 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi Kararının, Kurum Borcundan Sorumlu Olan Üst Düzey Yöneticiye Etkisi-
İflasının ertelenmesine karar verilen şirketten sigorta primleri de tahsil edilemeyeceğinden, söz konusu tahsil imkansızlığının, yönetim kurulu üyesinin kusurundan değil, doğrudan Kanundan doğduğu gözetilerek, bu durumun, yönetim kurulu üyesi yönünd...
121 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklının Satış İsteme Süresi-
İhtiyati haciz sahibi alacaklıların hacizler kesin hacze dönüşmeden satış isteyemeyecekleri- Takibin kesinleşmesiyle, ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştüğünden ve kesin hacze dönüşme tarihinde yürürlükte bulunan İİK. mad. 106 uyarınca iki yıllık sü...
122 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebligat Kanunu mad. 17- Vekile Tebligat-
Borçlu vekilinin adreste bulunmadığının tespiti yapılmadan doğrudan çalışanına yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı-
123 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi Ne Zaman Başlar?
Haczin tapuya işlenmesinin, "kurucu" bir unsur değil "bildirici" nitelik taşıdığı- Haciz tarihinin, "haczin tapuya şerh verildiği tarih" değil, "haciz kararının verildiği tarih" olarak kabulü ile satış istemenin yasal sürede yapılıp yapılmadığının bu...
125 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
103 Davetiyesinin Tebliği ile Takipten Haberdar Olunması-
Borçlu vekilinin icra memurluğuna başvurarak, ödeme emri, takip konusu çek ve ödeme emrinin tebliğine ilişkin bütün tebliğ mazbatalarının fotokopilerini talep ettiği ve şikayet dilekçesinde sadece ödeme emri tebliğ işlemini şikayet konusu yaptığı ve ...
125 gün önce13. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Vekalet Ücreti Alacağı- Görevli Mahkeme-
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmeyeceği- Vekalet ücretinden kaynaklanan alacak davalarının olayın somut özelliğine göre tüketici...
125 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Suçları- Kanun Yararına Bozma
Kabul edip etmemenin hakim veya mahkemenin takdirine bağlı olduğu istekler hakkında verilen kararlar ile kanıtların değerlendirilmesine ilişkin kararların "kanun yararına bozma" konusu olamayacağı-
125 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fatura/Koçanlar için Zayi Belgesi Verilmesi Talebi-
Basiretli bir tacirin, iş yerindeki yangını en geç olay tarihi yada ertesi gün öğreneceğinin hayatın olağan akışı gereği olduğu-
125 gün önce12. HD. İÇTİHATKararı görüntülemek için tıklayın. paylaşıldı
İhale Alıcısının Yüksek KDV Alındığına Yönelik Şikayeti-
Herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle iade isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği-
127 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Ortağından Prim Borçlarının İstenmesi- Usulsüz Tebligat
Usulsüz olarak gönderilen tebligat nedeniyle prim, işsizlik sigortası primi, damga vergisi borçlarına ilişkin gönderilen ödeme emrinin iptali, maaşa konulan haczin kaldırılması, borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkin davada, mahkemece "davacı...
130 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Keşide Tarihinin Değiştirilmesi- Paraf- Tahrifat Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü-
Keşide tarihindeki paraf imzanın keşideci borçlunun eli ürünü olduğu ya da olmadığı kesin olarak belirlenememiş olup keşide tarihindeki düzenlemeye ilişkin keşideci borçlunun onayı olmadığından söz konusu değişiklik geçerli olmayıp, ispat yükünün ala...
132 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira Alacağının Temliki- Tahliye İsteme Hakkı-
Kiralananın tahliyesinin ancak malik veya kira sözleşmesinin tarafı olan kiraya veren tarafından istenebileceği- Kira alacağının temliki ile kira sözleşmesinin taraflarının değişmeyeceği, sadece kira alacağını temlik alanın tahliye isteyemeyeceği-
134 gün önceİçtihat sayfası paylaşıldı
İİK. 148/a (Adres Gösterme Zorunluluğu) İçtihatlar-
İpotek sözleşmesinin taraflarının veya ipotekli taşınmazı sonradan satın alanlarla, bunların hedeflerinin tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir "tebligat adresi" bildirmek zorunda olması- Adres değişikliğinin, tapu sicili müdürlüğüne bildirilmemesi...
138 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu İptali Tescil Davasının Konusuz Kalması- Bu İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti ve Feri'lerin İcra Takibine Konu Edilmesi- Kesinleşme Aranıp Aranmayacağı-
Tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkin davaya konu taşınmazın ihalenin feshi davası ile davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine, "...dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına..." şeklinde verilen ilam taşınmazın aynı i...
140 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebligat Kanunu mad. 21/2 uyarınca Tebligat-
Tebligat Kanunu uyarınca, muhatabın sadece adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adres olarak bildirilmesi halinde, ilk tebliğin 21/2'ye göre yapılacağına imkan tanınmamış olduğu; aksine bildirilen adres, adres kayıt sistemindeki a...
141 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mallara İlişkin Faturaların Ticari Defterlere İşlenmesi- Mal Teslimi- İspat Yükü-
Davacının satışını yaptığı mallara ilişkin faturaların davalı şirketin ticari defterlerine işlendiği, faturada mündemiç ürünlerin ihraç edilmesi nedeniyle davalı tarafça faturalar vergi dairesine ibraz edilerek KDV iadesi alındığı, bu nedenle faturay...
141 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Hisse Devri- Kapalı Fatura-
Davacının talebi ve davalı ile arasındaki ticari ilişki gözetilmeksizin "yasal faize" hükmedilmesinin isabetsiz olduğu- Limited şirket hisse devri ve şirket şubesinin devrine ilişkin protokole dayalı alacak istemine ilişkin uyuşmazlıkta, 3095 s. K. m...
142 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Para Alacağı- Fiili Ödeme Günü-
Alacaklının takip talebinde, asıl alacağı ve asıl alacağa işlemiş faizi "yabancı para" olarak (USD) istediği ve yabancı para üzerinden istenen toplam alacağın TL karşılığını (İİK. 58/3) gösterdiği anlaşıldığından, seçimlik hakkını "fiili ödeme günün...
143 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnşaat Sözleşmesi- Önalım Hakkı-
Pay devrinin inşaat sözleşmesi gereğince yapılan bir devir olduğu ve bu nedenle TMK. mad. 732 ve dürüst davranma başlığını taşıyan 2. maddesine göre önalım hakkının kullanılamayacağı-
144 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davalarında Davayı Kabul-
İhalenin feshi istemi, HMK'nun 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün sonuç doğurması için, borçlu tarafından yapılan ş...
145 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aval- Kefalet- Eş Rızası-
Kefalet sözleşmesinin geçerliği bakımından eşin rızasının aranması yönündeki düzenlemenin aval veren hakkında uygulanamayacağı-
145 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası-
Kefalete rıza gösterecek eşin borçlunun kendisi olması nedeniyle eş rızasının aranmayacağı-
146 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira İlişkisinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemi- Görev-
Davacı sigorta şirketi vekili "sigortalısının işyerinde meydana gelen zarardan işyerini sigortalıya kiralayan işyeri malikinin sorumlu olduğunu" iddia ederek sigortalısına ödediği bedeli davalı kiralayan malikten talep ettiğinden,  kira ilişkisinden ...
147 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı- Zamanaşımı Def'i- Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesi-
Ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına süresinin dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlayacağı- Cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunulmasına rağmen mahkemece bu hususun dikkate alınmamasının hatalı olduğu- Kira geliri üzerinden ecrimi...
148 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bilirkişi Raporuna Sadece Davalının İtiraz Etmesi-
Davacının, imza incelemesine ilişkin alınan bilirkişi raporuna itiraz etmeyerek alınan rapor doğrultusunda davanın kabulünü talep etmesi, davalının ise, alınan bilirkişi raporuna itiraz etmesi halinde, mahkemece, gerek görülen bilirkişi heyet raporu ...
149 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekle İlgili Olarak "Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu
5941 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan dolayı şikâyetlerin doğrudan İcra mahkemelerine yapılması gerektiği-
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali İlamında Hükmedilen Kalemlerin Talebi Usulü-
Alacaklının, itirazın iptaline karar verilmesinden sonra anılan ilamı, ilamsız haciz yolu ile başlatılan icra takip dosyasına sunarak takibin devamına karar verilen kısım açısından takibe devam edilmesini istemesinin mümkün olduğu- Borçluya icra emri...
149 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Koşullarında Aleyhe Esaslı Değişiklik
Davacının iş koşullarında aleyhe esaslı değişikliğe yol açan görevlendirmeyi kabul etmemesinin amirlerinin emirlerini yapmama olarak kabul edilemeyip davacıya verilen disiplin cezasının iptali ile verilen ceza nedeniyle davacının ücretinden yapılan ü...
149 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz Simsarlık Sözleşmesi-
Taşınmaz simsarlık sözleşmesinin, yazılı şekilde yapılması ve her iki tarafça imzalanması gerektiği-
152 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortak Velayet
Soybağının hükümlerinin, soybağını kuran hukuka tâbi olacağı ancak ana, baba ve çocuğun müşterek millî hukuku bulunuyorsa, soybağının hükümlerine o hukuk, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken hukuku uygulannası gerektiği- Yetkili yabancı hukuku...
154 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemler-
Yetkisizlik kararının kesinleşmesini müteakip, yetkisiz icra müdürlüğünce yapılan işlemlerin geçersiz olacağı- Borçlu, yetki itirazı ile birlikte borca itirazlarını bildirmemiş olsa bile, takibin şekline göre yetkili icra dairesince gönderilen ödeme ...
154 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcraya Dair
İlamlı İcrada Vekalet Ücreti-
155 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi- Görev-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türü olduğu- 6502 sayılı Kanun'da kanun koyucunun dar kapsamlı eser sözleşmelerini kastettiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin ise bu kapsamda olmadığının ka...
156 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Neden Oldukları Zararlardan Doğan Tazminat Davalarının İdare Aleyhine Açılıp Açılamayacağı-
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken neden oldukları zararlardan doğan tazminat davalarının "idare" aleyhine açılabilmesinin eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlı olduğu; koşulun gerçekleşmemiş olması...
157 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Eşine "Fiziksel Şiddet" Uygulayan Erkeğin Manevi Tazminata Hak Kazanması
Davalı kadının birden fazla güven sarsıcı davranışlarının, bunu öğrenen davacı erkekte şiddetli elem ve hiddet oluşturduğu, bu duygular içerisinde bulunan ve öncesinde de eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı kanıtlanamayan erkeğin "sadece bu olay s...
162 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aldatan Eşle Birlikte Olan Kişinin Tazminat Sorumluluğu-
Davalının, davacının eşiyle özel ilişki gerçekleştirerek davacının aile değerlerine haksız saldırı eyleminde bulunduğu ve böylece davacının kişisel değerlerine zarar vererek davacının zarar görmesine neden olduğu anlaşıldığından, davalı aleyhine tazm...
162 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Delil Tespiti
Delil tespitinin "kesin delil" niteliğinde olmadığı- Delil tespitinin konusunu maddi vakıalar oluşturduğu ve bilirkişi raporunda belirtilen zarar miktarının davacı lehine kazanılmış hak oluşturmayacağı-
163 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görev-
Görev hususunu inceleyen bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurulmasının mümkün olmadığı-
163 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taraflarca Getirilme İlkesi- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi-
Şikayetçi borçlu, "vekiline yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğunu" açıkça ileri sürmediğinden, satış ilanı tebliğ usulsüzlüğü nedenine dayalı olarak ihalenin feshine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
164 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalede Karşılama Prensibi
Satış masrafları ihaleye çıkarılan iki taşınmaz için eşit bölündüğünde ihale bedellerinin, taşınmazların tahmini değerinin %50'sine, satış masraflarının eklenmesiyle oluşan miktarı karşıladığı anlaşıldığından ihalenin feshi isteminin reddi gerektiği-...
165 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Borçluya Tebliği- İhalede Karşılama Prensibi-
Tebliğ işlemleri, Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmak istenmişse de, tebligatlarda muhatabın tevziat saatlerinden sonra geleceğinin tevsik edilmediği, tebliğe çıkaran merci dışında tebligat üzerinde iki imzanın bulunduğu oysaki beyanı a...
169 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmeye Bağlılık İlkesi- Götürü Bedelle Yapılacak Sözleşmeler- Hakedişlerden Yapılan Kesintilere Gecikme Cezası- Sözleşme Dışı İlave İmalâtlar
Tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararının, tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalma olduğu- Zararın meydana geldiği tarihe göre, tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği arazi ise ...
169 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflas Erteleme Kararının Uzatılması Talebi- 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
İflas erteleme kararının uzatılması talebini yeni bir talep gibi görerek olağanüstü hal ilamından sonra çıkartılan 669 ve 673 sayılı K.H.K'ler kapsamında reddine karar verilmesinin iflas erteleme kurumunun ruhuna, ne de K.H.K.'lerin amacına uygun düş...
169 gün önce3.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nişanın Atılmasına Sebep Olan "Fiziksel" Eleştiriler- Manevi Tazminat Hakkı-
Davacı ile davalının aileleriyle birlikte nişan öncesinde alışverişe çıktıkları, alışveriş sonrasında davalının, davacının "fiziksel yapısından rahatsızlık duyduğuna dair" mesajlar gönderdiği, davalının nişan töreni öncesinde "davacının basenlerini k...
170 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eksik Mal Tesliminde Fatura ve Çekin İspat Kuvveti
Teslim edilen mal miktarından düşük bedelde fatura kesilmesinin malların eksik teslim edildiği anlamına gelmeyip, ispat yükünün çeklerin ileride teslim edilecek mallara karşılık avans olarak verildiğini ve çek bedelleri kadar mal teslim edilmediğini ...
172 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklının İİK 99'a Dayalı İstihkak İddiasının Reddi İstemi- Gerçek Alacak-
İstihkak davasının dinlenebilmesi için "takip konusu alacağın gerçek bir alacak olması" gerektiği-
178 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Sözleşmesine İstinaden Emekli Maaşına Bloke Konulması- Haksız Şart- TMK. 2-
Banka, kesintileri kredi sözleşmesine istinaden yapmış olduğundan ve icra müdürü tarafından yapılmış bir haciz de bulunmadığından, borcun ödenmemesi üzerine bankanın, davacının "emekli maaşına bloke konulacağı"na dair hükmüne dayanarak kesinti ve tah...
182 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- İptali İstenilen Temlikin Önceden Verilmesi Taahahüt Edilmiş Bir Borcun Teminatı Olarak Verildiğinin İddia Edilmesi-
Davacı-alacaklının alacağını doğuran çeklerin düzenlenme tarihleri, davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi banka arasındaki temlik işleminden önce olup, borçlunun aciz hali de sabit olduğundan, tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş o...
183 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası-
Davacının, boşanma üzerine davalı lehine yoksulluk nafakasına hükmedildiğini ancak davalının çalışmaya başladığını, yeterli ve düzenli gelirinin olduğunu, yoksulluk nafakasını gerektiren şartların ortadan kalktığını, davalının ailesinin yanında kaldı...
183 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme-
TMK. mad. 168 hükmüne göre, boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabileceğinden ve gösterilen yerlerden birini seçim hakkı davayı açana ai...
183 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle "Ad ve Soyadın Düzeltilmesi-
Adın ve soyadın düzeltilmesinin "haklı nedenlere" dayanılarak hakimden her zaman istenebileceği- "Davacının daha önce bilerek ve isteyerek seçtiği soyadını şimdi alay konusu oluyor demesinin samimi olmadığı, soyadının anlamının kötü olmadığı gibi nüf...
183 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 124-
HMK'nun 124. maddesine dayanarak ve davalı şirketin yanlış gösterilişinin maddi hatadan kaynaklandığını iddia ederek dahili dava dilekçesi vermişse de, bu değişikliğin yapılması için de dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi gerektiği-
183 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İdarece Alınan Teminatlar Haczedilebilir mi?
İdarenin, 2886 s. Devlet İhale Kanunu ve 4734 s. Kamu İhale Kanunu kapsamında aldığı teminatlara haciz konulması halinde, idarenin bu işlemin iptali için icra mahkemesine süresiz olarak şikayet yoluna başvurabileceği-
184 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasın Hükmen Reddi- Anne ile Çocukların Hukuki Yararının Çatışması-
Bir işte yasal temsilcinin menfaatiyle küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışırsa, vesayet makamının, ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı ataması gerektiği- Çocuk yargılama aşamasında reşit olduğundan davaya ve yapılan işlemlere muv...
184 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazı Kıyıda Kaldığından Bedelsiz Tapusu İptal Edilen Kişinin Açtığı Tazminat Davası- Belirsiz Alacak Davası- Zararın Hesaplanması- Dop Payı-
Tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu sahibinin oluşan gerçek zararının, tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalma olduğu- Zararın meydana geldiği tarihe göre, tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği arazi ise ...
184 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımı Def'i-
Bir davanın hem usulden hem esastan reddinin mümkün olmadığı- Süresinde yapılan zamanaşımı def'inin mahkemece kabulü halinde, işin esasına geçilmeden davanın zamanaşımı nedeniyle reddedine karar verilmesi gerektiği-
185 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser Sözleşmesi- Zamanaşımı-
Taraflar arasındaki eser sözleşmesine ilişkin 5 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğinden sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre zamanaşımı süresinin hesaplanamayacağı- Davacı işin ayıplı ve eksik ifa edilmesi nedeniyle eser sözleşmesi ned...
185 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası- Kesinleşme Şartı-
Rekabet yasağına aykırı davranılması nedeniyle maddi ve manevi tazminata hükmedilen ilamın icra takibine konu edilmesi için kesinleşmesinin aranmadığı-
185 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi- Kıymet Takdirine İtiraz- İstihkak Davası-
Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK'nun 106. maddesine göre taşınırlarda satış isteme süresi altı ay olup, kıymet takdirine itiraz ile 3. kişinin açtığı istihkak davası satış isteme süresini durdurmayacağından, haciz tarihi ile alacaklı t...
188 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Aykırılık Şikayeti- Süre-
Borçlunun takibe konu ilamda belirtilen nafaka alacağı dışında, ilamda yer almayan talepler yönünden borçlu olmadığına ilişkin iddiasının, ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olduğu ve kamu düzenine ilişkin bu şikayetin süresiz olarak icra mahkemesi...
189 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi (HMK. 320/4)
Davacıların duruşmaya katılmadıkları ve bunlar yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği halde ve sonrasında da herhangi bir yenileme işlemi yapılmadığından HMK. mad. 320/4 gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiğ...
189 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre, Borçludan Faiz Talep Edilebilmesi-
Davacı tarafından davalıya gönderilen ihtar yazısı bulunmadığı, böylelikle davalının ödeme yapılmayacağını bildirdiği tarihlerde temerrüde düştüğü, cevap verilmediği belirtilen hastane baştabipliğinin yazısı ile ilgili tebliğ tarihinin belli olmaması...
189 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiralananın Yazlık İhtiyacı Sebebiyle Tahliyesi
Yazlık ihtiyacı yaşam biçimi olarak sürekli konut ihtiyacının bir devamı olarak nitelendirildiğinden davacının yazlık ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi isteminin kabulü gerekip kiralananın muvazaalı iktisap edildiğine ilişkin savunmaya itibar ...
191 gün önce2.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davasında Haklı Manevi Tazminat İstemi
Erkeğin, eşinin hastalığı ile ilgilenmemesinin kadının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu ve kadın yararına uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerektiği-
191 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Harici Satış- Ecrimisil- Mülkiyet Hakkı ile Kişisel Hakkın Karşı Karşıya Gelmesi- Elatmanın Önlenmesi-
Harici satışlara mülkiyetin devri anlamında hukuksal bir değer verilemezse de, taraflar arasındaki belge ile davalının taşınmazı kullanmasından dolayı kötü niyetli ve haksız işgalci (fuzuli şagil) sayılamayacağı gözetilerek ecrimisil isteğinin reddin...
193 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapuda Gösterilen Satış Bedelinin Üstünde Ödendiği İddia Edilen Paranın İadesi
Davacıların; "önalım hakkının kullanılması nedeniyle" taşınmazı geri alınan davalının tapuda gösterilen satış değerinin üstünde ödediğini iddia ettiği paranın iadesi için aleyhlerine giriştiği icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle, borçlu olmadıkları...
194 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanmada Hükmedilen Tazminatların İcraya Konulması
Boşanma hükmü kesinleşmiş olduğundan, feri kalemler (maddi-manevi tazminat) yönünden icra takibi yapılabileceği-
198 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiracıya "Tahliye Talebi Olmaksızın" Örnek 13 Ödeme Emri Gönderilmesi
İcra takibinde ve kira parası ve yönetim giderlerinin tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkin bu davada davacının tahliye isteği bulunmadığından ve icra takibinde tahliye talebi olmamasına rağmen, icr...
199 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaa (TBK. 19) Nedenine Dayalı İptali İstemi-
Dosya kapsamından dava konusu taşınmazın devir protokolündeki bedeli ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değeri arasında misli fark bulunmadığı, davalı 3.kişinin satış bedeli ve devir komisyon ücretini banka havalesi ile ödediği,davalılar arası...
201 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araçların Trafik Tescil İşlemlerinin İdari Nitelik Taşıması-
Araçların trafik tescil işlemleri idari nitelik taşımakta olup idari makamları belirli bir biçimde işlem tesisine zorlayıcı nitelikte tescil kararı verilmesinin isabtsiz olduğu-
202 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası-
Takibe konu ilamda davanın kabulüne karar verilmişse de "alacağın, davacı gerçek kişiye değil de bir şirkete ödenmesine" karar verildiğinden, ilamın infazını sağlamak için davacı gerçek kişi icra takibi başlatabilirse de, ödemenin bahsi geçen şirket ...
204 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Davalı-Borçlunun Taşınmazları ile İlgili Farklı Kıymet Takdirleri Yapılmış Olması-
Aynı taşınmaz ile ilgili iki farklı kıymet takdir raporları bulunması halinde, çelişkinin giderilerek, bulunan değer ile borçluya ait diğer taşınmaz değerleri birlikte toplam miktarın, davacı alacaklının borcunu karşılamaya yetmesi halinde tasarrufun...
206 gün önce19 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Bankanın Basiretli Davranma Yükümlülüğü-
Basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü olan davalı bankanın, kendisinden önceki cirantalara yönelik bilgilere ulaşılarak hukuki yollara başvurulması gerektiği, bu külfeti yerine getirmeyen davalı bankanın haksız ve kötü niyetli olduğu gerekçes...
208 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava Şartı Noksanlığı-
Davalının ruhsal rahatsızlığı olduğunun (dava şartı noksanlığının) her zaman ileri sürülebileceği- Mahkemece davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılarak sonucuna kadar yargılamanın be...
210 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. 588 Uyarınca Açılan Davalarda Görev-
Gaiplik ve malvarlığının intikali isteklerine ilişkin davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
212 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Perdenin Kaldırılması- Organik Bağ-
Davacının davalılar hakkında takip konusu bonoya ilişkin olarak müteselsil sorumluluk esasına dayanılarak icra takibi yaptığı ve itiraz ederek aksini ileri sürmeyen bu davalılara yönelik dava açmakta hukuki yararının mevcut olmadığı- Davalı A.Ş'nin k...
216 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vergi Mahkemesi İlamlarının İcrası-
Vergi Mahkemesi tarafından idari işlemin iptaline ilişkin verilen kararın infazının istenilebilmesi için kesinleşmesi şartının aranmadığı- İlam, likit bir alacak içeren eda hükmü taşımamakta ise de, yargılama gideri ve avukatlık ücreti alacağı yönünd...
216 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi- Temyiz- Karar Düzeltme- İlamın İcrası
Yabancı mahkeme kararının tenfizine ilişkin ilamın "temyizi", yerine getirmeyi durdurmakta ise de, "karar düzeltme yoluna başvurulması"nın ilamın icrasını durdurmayacağı-
217 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına Uğramış Çek- İtirazın İptali- Sebepsiz Zenginleşme- İspat Yükü-
Zamanaşımına uğramış çeke dayalı alacağın tahsiline yönelik icra takibine itirazın iptaline ilişkin davada, dava konusu çekte davalı keşidecinin, davacı ise son hamil konumunda olduğundan, davalı keşideci hakkında 6102 s. TTK. mad. 732 uyarınca sebep...
217 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Üçüncü Kişi Bankanın Basiretli Bir Tacirden Beklenmeyecek Tasarruf Gerçekleştirmesi- Temlik Tasarrufunun İptali-
Davacı-alacaklının alacağını doğuran çeklerin düzenlenme tarihleri, davalı borçlu ile davalı üçüncü kişi banka arasındaki temlik işleminden önce olup, borçlunun aciz hali de sabit olduğundan, tasarrufun iptali davasının ön koşullarının gerçekleşmiş o...
217 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun Ölümü- İhalenin Yapılması-
Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağı gibi, bu süre içerisinde ihale yapılmasının da usulsüz olduğu-
222 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımını Kesen Sebepler- İtirazın İptali Davası- Zamanaşımı- Hak Düşürücü Süre- İtirazın Tebliği-
Zamanaşımını kesen işlemlerin doktrinde "uyuşmazlığı bir adım ileriye götüren işlemler" olarak tanımlandığı- İİK. mad. 67. ve 68 uyarıca davaların açılabilmesi için öngörülen 1 yıllık ve 6 aylık sürelerin hak düşürücü nitelikte olduğu ve itirazın teb...
224 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zayi Nedeniyle Çek İptali-
Çekin ibraz edilmiş olmasının tek başına zayi nedeniyle iptal davası açılmasına engel olmayacağı, bedeli ödeninceye kadar çek hakkında iptal kararı verilmesinin mümkün olduğu-
224 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem Kararlarının İptali- İstinaf/Temyiz Yolu-
Hakem kararlarının iptaline ilişkin görev -6545 s.K. ile  5235 s. K.'da yapılan değişiklikle- asliye ticaret mahkemesine bırakılmış ise de, bu kararlara karşı istinaf yoluna gitmeden "doğrudan" temyize gidilebilmesi gerektiği-
224 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin Kaldırılması Talebi- Tahsil Harcı-
Alacaklının, "borçlunun banka nezdindeki hak ve alacakları üzerindeki haczin kaldırılması" talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği, bu durumda alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceği-
224 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti- Faiz Başlangıcı-
Takip dayanağı ilk ilamda alacaklı lehine faize ilişkin bir hüküm kurulmadığından ancak karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği- Takip dayanağı ilk ilamın bozulması üzerine, bozmaya uyularak verilen ilamda alacaklı lehine daha düşük avukatlık ü...
226 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Protokolüne Belirtilen "Anaokulu Masrafı"-
Baba tarafından, davalı annenin "ortak çocuğun özel anaokulu masraflarının tahsili" içim baba aleyhine başlatılan icra takibi üzerine açılan menfi tespit davasında, anlaşmalı boşanma hükmünde ortak çocuğun gönderileceği anaokulunun "özel anaokulu" ol...
226 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Emrinin Asile/Vekile Tebliği
İcra-iflas suçlarında borçlunun cezalandırılabilmesi için icra emrinin borçlunun kendisine tebliğ edilmesi gerektiği- İcra emrinin borçluyu temsil eden vekiline tebliğinin zorunlu olduğundan "asile yapılan icra emri tebliğ işleminin iptali" yerine i...
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5711 s. K. Gereğince Toplu Yapı Uygulamasına Geçilmeyen Site Yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Uygulanmasının Mümkün Olmadığı-
Yönetim planının 5711 s. K. gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmediği, bu nedenle birden fazla parsel üzerine kurulmuş ve 5711 s. K. gereğince toplu yapı uygulamasına geçilmeyen site yönünden Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanmasının mümkün olmadığ...
226 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Apartman Yöneticiliğine Husumet Yöneltilmesi-
Kaçak su kullanma tutanağının ve kaçak tahakkukunun davalı apartman yöneticiliği adına düzenlenmesi halinde, davalı yönetime 634 s. K. mad. 35 uyarınca husumet yöneltilebileceğinin kabulü gerektiği-
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz Vesikası- İtirazın Kaldırılması-
"Aciz vesikası" İİK. mad. 68 anlamında belge olup alacaklının "itirazın kaldırılması" talebinin anılan madde uyarınca incelenerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken icra mahkemesince, "tüketici mahkemelerinin görevli olduğu" gerekçesi...
226 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözlü Yargılama- Tahkikatın Sona Ermesi-
Tahkikat hakimi tahkikatın bittiğini taraflara bildirdikten sonra sözlü yargılama ve hüküm için gün tayin edilmesinin zorunlu olduğu- Tayin edilen bu günde HMK. mad. 186/2 uyarınca taraflara son sözleri sorulacağı- Son celsede keşif ara kararından va...
230 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş Haczinde Muvazaa İddiasının Niteliği-
İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu kurum tarafından maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın İİK. mad. 140/1 anlamında sıra cetve...
231 gün önce17. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Hakem Heyeti Kararı-
Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Sigorta Tahkim Komisyonunun Hakem Heyeti kararlarının iptalinin talep edilemeyeceği-
231 gün önce3. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Resmi Nikahsız Birlikte Yaşamanın Nişan Hükümlerine Tabi Olmaması
Tarafların nikahsız birlikte yaşamalarının nişan değil, gayri resmi evlilik olarak kabul edilip nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi ile ilgili hükümlerin kıyasen uygulanamayıp nişan bozulması gerekçesi ile yapılan masrafların bedelinin nakten iad...
232 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklar Arasında Oluşan Güvensizlik Ortamı ve TTK. mad. 638 Kapsamında Ortaklıktan Çıkma
Davalı tarafın şirket merkezi dışında davacının bilgisi ya da onayı olmadan başka bir ilde şube açmasının güven ilişkisini tartışılır hale getirdiği- Davacı ortak tarafından şirkete karşı alacak iddiasıyla takip başlatıldığı ve derdest takipte haciz ...
232 gün önce3. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kirada Ciro Kasası-
Kira sözleşmesinde, kiraya verenin, bağımsız denetim firması ile kiracının cirosunu denetleyebileceği yönünde hüküm bulunmasının, kiraya verenin yasal yollara başvurmasına, kira alacağının tespiti için dava açmasına engel olmayacağı- Kiraya verenin s...
232 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık Gösterme Şekli- Sözlü Yargılama
Süresinde verdiği cevap dilekçesi ile tanık deliline dayanarak, tanıkların isim ve adreslerini bildirmemiş olan davalıya açıkça tanık deliline dayanmaktan vazgeçmediği dikkate alındığında tanık isim ve adreslerini bildirmesi ile delil avansını yatırm...
232 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sahtecilik - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali-Tescil, Olmadığı Takdirde Tazminat İstemi-
Sahtecilik ve yolsuz tescil nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil, olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkin davaya konu taşınmaz payını edinen diğer davalıların iyi niyetli olup olmadıkları, birbirlerini tanıyıp tanımadıkları, aralarında iş ilişki...
232 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresinde Verilen Hüküm- Araç Değer Kaybı-
Bilirkişi raporuna itiraz süresi içinde hüküm verilmiş olmasının savunma hakkını kısıtlayacağı- Araç değer kaybının belirlenmesinde, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri aras...
233 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usul Ekonomisi- Tüketici Mahkemesi Kararının İcrası-
Aynı ilamdan kaynaklanan alacaklar için, aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılmasının usul ekonomisine aykırılık teşkil edeceği- Tüketici Mahk...
234 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Delil Avansı- Gider Avansı- HUMK Döneminde Açılan Davada Bozmadan Sonra HMK.'nun Yürürlükte Olması
1086 sayılı HUMK zamanında açılan tasarrufun iptali davasında, bozma ilamına uyulup bozmadan sonraki aşamada, sadece HMK’nun 324 maddesi uyarınca "delil avansı istenebileceği", gider avansı istenmesinin yerinde olmadığı- Ara karar gereğinin yerine ge...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Müdürlüğünün Kendiliğinden İhaleyi Kaldırma Kararı Vermesi- İİK. mad. 133, 134, 16
İhaleye girmek için gerekli teminatın eksik yatırılması halinde, icra müdürlüğünün kendiliğinden ihaleyi kaldırma kararı veremeyeceği- İcra müdürlüğünce ilk ihaleye dayalı kaldırma kararına dair yapılan şikayetin, bir hakkın yerine getirilmemesine ve...
237 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited Şirket Ortaklığında Haklı Sebeple Çıkarma
Ortağın hukuka aykırı olmayacak şekilde şirkete karşı alacakları için dava ve takip yoluna başvurmasının yasal haklarını kullanmış olması olarak değerlendirilip, ortağı olduğu şirkete karşı yükümlülüklerini ihlal ettiği ve şirket ortaklığından çıkarı...
237 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senedi Niteliği
Senedin arka yüzünde; ''iş bu senet ... ile ... arasında imzalanan sözleşmede yer alan şartlarca teminat olarak düzenlenmiştir” ibaresinin kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini içermediğinden, TTK. mad. 776/1-b ve mad. 777/1. gereğince ka...
237 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
"Ölüm" Üzerine Hükmedilen Manevi Tazminat
Davacıların oğulları ve diğer davacıların kardeşi olan şahsın davalı sürücünün kusurlu hareketi nedeniyle meydana gelen kazada vefat etmesi üzerine açılan tazminat davasında, anne ve baba için ayrı ayrı 15.000,00'er TL, kardeşler için ayrı ayrı 3.000...
238 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonodaki “Nakden” İbaresinin Anlamı-
Bononun ön yüzünde yüzünde yer alan “nakden” ibaresinin, senedin tahsilini şarta bağlamadığı-
238 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Kavramı ve Kapsamı-
Taşınmaz üzerinde tahsisi sırasında tarafları arasında doğmuş ve doğabilecek tüm borçlara teminaten konulduğu belirtilen ipoteğin, dayanağı olan kredi sözleşmesinin borçlu tarafça tamamen ifa edilmesine rağmen, başka bir borcun teminatı olarak kullan...
238 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İcra İnkar Tazminatı-
Sözleşme nedeniyle düzenlenen faturaya dayanılarak yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davanın kabulüne karar verildiğinden, davacı yararına icra-inkar tazminatına hükmedilmesi gerektiği-
238 gün önce5. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İmar Uygulaması Sırasında Bedelsiz Olarak Oyun Alanı Olarak Terk Edilen Kısmın Amacına Uygun Kullanılmaması-
Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi uyarınca, malikinin muvafakatiyle kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerlere ilişkin eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamayacağı ve karşılığının da istenemeyeceği- Davalı idarenin kamu hizmetle...
238 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Davalılar-
Dava konusu aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın, davalı erkek eş tarafından satıldığı ve daha sonra alıcı tarafından bir başka kişiye satıldığı anlaşıldığından, dava sonucunda verilecek taşınmazı davalı eşten ilk defa satın alan ve son tapu k...
238 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ferdi Su Aboneliğinin Tesisi- Davalı İdareye Kanal Katılım ve Şebeke Tesis Bedeli-
Davalı idarece, yeni kanalizasyon ve içme suyu tesisleri yapılmış olması veya mevcutların iyileştirilmesinin yapılması halinde, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkul sahiplerinden yönetmelikte belirlenen ilkelere göre su ve kanalizas...
238 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- İhtiyari Dava Arkadaşlığı- Dahili Dava-
İş kazasından kaynaklanan tazminat davasında davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, buradaki dava arkadaşlığı ihtiyari dava arkadaşlığı olup davacı yanın isterse sorumluların tamamı yerine bir kısmına davasını yöneltebileceği- 1086 ...
238 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Huzur Hakkı ve Komisyon Ücretinin Haczedilebilirliği
Borçlunun İl Özel İdaresinden aldığı huzur hakkı ve komisyon adı altındaki ödenmekte olan ücretlerin bir maaş olarak değerlendirilemeyeceğinden söz konusu paraların tamamının haczedilebilmekle beraber ödemelerle ilgili borçlu hakkında uygulanmış haci...
238 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nama İfaya İzin Davası
Arsa sahibinin nama ifa talep etmesi halinde, aynı zamanda sözleşmenin aynen ifasını ve tasfiyesini de talep etmiş kabul edileceği- Davacıların, sözleşme kapsamında kalan eksik işlerin tamamlanması, yapı ruhsatı alınması için yapılacak giderlerin öde...
238 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çeke Dayalı İcra Takibinde İmza İtirazı- İnceleme Usulü-
Borçlu şirket vekili, "çek üzerindeki imzanın (ciranta imzasının) borçlu şirket yetkilisine ait olmadığını" ileri sürerek, imza incelemesine esas olacak imza örneklerinin bulundukları resmi mercileri de bildirmiş olduğundan, mahkemece, öncelikle borç...
240 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Murisin Terekesinin Borca Batık Olduğunun Tespiti ile Mirasın Hükmen Reddi- Yargılama Giderleri-
Mirasın hükmen reddi (TMK. mad. 605/2) istemine ilişkin davada, "davalı-alacaklının, murisin terekesinin borca batık olduğunu bilmediği, bilmesinin mümkün olmadığı, yapılan yargılama sonrasında terekenin borca batık olup olmadığını araştırılarak" dav...
240 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser Sahibinin Haklarını İhlal- Maddi Manevi Tazminat İstemleri-
Eser sahibinin haklarını ihlalden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin davaya konu eserin davalı tarafından internet ortamında kullanıldığının ispat külfetinin davacıda olduğu- Davacıya ait eserden istifade suretiyle izinsiz olar...
240 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Damga Vergisi- Bayilik Sözleşmesi- İtirazın İptali-
Taraflar arasındaki bayilik sözleşmesi uyarınca damga vergisinden davalının sorumlu olduğu, buna göre, damga vergisi tutarı, gecikme zammı ve faizinden de davalının sorumlu olacağı-
240 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşe İade- Hak Düşürücü Süre- Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Bağlanan Köy-
Köy tüzel kişiliğinde bahçıvan olarak çalışan davacı işçinin köyün bağlandığı belediyeye verdiği dilekçe tarihinden sonra, davacı, davalı Belediyede işe başlatılmamış olup; davacının belirttiği tarih dışında davalı belediyece başka bir tarih de belir...
240 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5684 s. Sigortacılık Kanunu- HMK-
Bölge adliye mahkemelerinin açıldığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen hakem heyeti ya da itiraz hakem heyeti kararlarının istinaf kanun yoluna tabi olduğu-
240 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sık Sık İstirahat Raporu- İş Akdinin Feshi- Savunma-
Geçerli fesih nedeni olduğu tartışmasız olan sık sık istirahat raporu almaya bağlı olarak gerçekleştirilen fesih öncesinde savunma alınmamış ise, feshi sırf bu nedenle geçersiz olur mu?
240 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görev-
Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilip dilekçeler aşaması tamamlanmadan "görevsizlik" nedeniyle usulden ret kararı verilemeyeceği-
240 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalılığın İptali ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi-
"Sigortalılığın iptali ile yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin tespiti istemi"ne ilişkin dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek Kurumca müracaata konu istemin zımnen ya da açıkça reddedilmesi gerektiği- Dava şartı olan bu ...
244 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart-
Sözleşme ile işverenin fesih yetkisi işçi lehine sınırlandırılmış olup işverence gerçekleştirilen fesih haklı nitelikte olmadığına göre, asgari sürenin bitiminden önce iş sözleşmesinin feshinin haksız bir fesih olduğunun kabulü ile öngörülen cezai şa...
245 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Avukat Tarafından Takip Edilen Dosyada Tarafların Sulh Olmaları Halinde Avukatın Ve Hukuk Müşavirinin Vekalet Ücretinin Hangi Meblağ Üzerinden Hesaplanacağı-
"Davacı avukat tarafından takip edilen dosyada tarafların sulh olmaları halinde avukatın ve hukuk müşavirinin vekalet ücretinin hangi meblağ üzerinden hesaplanacağı" konusunda, sulh olunan miktar belli değilse; mahkemece gerçek sulh olunan miktar ara...
245 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Hacze İştirak (İİK. mad. 100)-
Alacaklıların aynı derecede yer alıp almadıklarının, İİK'nun 100. maddesine göre belirleneceği, bu madde uyarınca, hacze iştirak imkanının mümkün bulunması halinde, aynı dereceye mensup olunacağı- İhale konusu taşınmazlar üzerinde, takip alacaklısı d...
245 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kira Bedelinin KDV'yi İçerip İçermediği-
Kira sözleşmesinde "KDV’nin ayrıca ödeneceği"ne dair bir düzenleme yer almadığından, kira parası içinde KDV'nin bulunduğunun ve davacının bunun dışında ayrıca bir KDV ödemesinin gerekmediğinin kabul edileceği-
245 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Haciz İstenen Adresin Borçluya Ait Olmaması- İstihkak-
İcra müdürlüğüne alacaklının gösterdiği adreste, haciz ve muhafaza işleminin yapılması yönünde haciz talimatı yazılmasına karar verilmesi gerekirken, ''haciz mahallinin borçluya ait olmadığının tespit edildiğinden'' bahisle talebin reddedilmesinin ha...
247 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Bononun Zorunlu Koşulları- Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi-
Lehtar hanesinde “ ... ve Ortakları” yazılı olan bono-
247 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Kambiyo Hukuku-
Dava konusu çekin keşide tarihinin değiştirilmesi suretiyle tahribata uğradığının mahkeme kararıyla sabit olması nedeniyle çekin kambiyo niteliğini kaybettiği, ancak yazılı delil başlangıcı niteliğini kazandığı, çekin davacılar tarafından dava dışı ....
247 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları- Islah-
Dava dilekçesinde istenilen miktarların "ıslahla" azaltılması mümkün olmayacağından, dava dilekçesindeki miktarlar üzerinden zamanaşımı def'inin değerlendirilmesi gerektiği-
248 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İşe İade- İşçinin Başvurusu- İşverenin İşe Başlatmaması-
Davalı işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen davacının işe gelmediği savunulmuş ve mahkemece de davacı işçinin işe başlamakta samimi olmadığı gerekçesi ile işçilik alacaklarına ilişkin açılan davanın reddine karar verilmişse de, davalının he...
251 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- İspat Yükü- Fatura- Malların Teslimi-
Faturanın tek başına alacağı ispatlamaya yeterli bir belge olmadığı, faturada bahsi geçen malları davalı-borçluya teslim edildiğinin ispatlanması gerektiği-
251 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Mirası Ret Gözetilerek Mirasçılık Belgesi Verilmesi-
Mirasçılık belgesinin mirası reddeden mirasçıların paylarının kime kalacağı hususunun açıkça gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerektiği- Muristen geriye mirasçı olarak eşini ve çocuklarının kaldığı, eşinin mirası reddettiği, bu nedenle bu mirasçını...
251 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Hatır İçin Taşıma
Davacının piknik gezisi sebebi ile davalıya ait sigortalı araç içinde bulunması bir menfaat karşılığı olmayıp davacının yararına bir durum olmakla davacının hatır için taşındığının gözetilerek tazminata yönelik bir bir karar verilmesi gerektiği-
251 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120 Uyarınca Açılan Davada Görev-
Davalılara gönderilen haciz ihbarnamelerine (İİK. mad. 89) itiraz edilmesi üzerine, alacaklı davacının icra müdürlüğü tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca verilen yetki ile takip borçlusunun 3. şahıs davalılardaki alacağı için açtığı davada, borçlu şi...
257 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Aldatma Tazminatı-
Eşlerin evlilik birliği nedeniyle sadakat yükümlülüğü altında olduğu- Evli olduğunu bildiği kişiyle ilişkiye giren davalının, dava dışı eşin sadakatsizlik eylemine katılması karşısında, her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen...
259 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Dava Açma Süresinin Başlangıcı-
Bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması gereken itirazın iptali davasında, dava açma süresinin itirazın tebliği ile başlayacağı- Ödeme emrine itirazın, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak takip alacaklısına tebliğ edilmemesi halinde ise...
263 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
TMK. mad. 535, 600
Okuma yazma bilmesine rağmen, vasiyetnamede mirasbırakanın okuryazar olmadığının yazılı olması halinde, "vasiyetnamenin geçersiz olduğu" iddia edilebilir mi?
265 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
6183 s. K. mad. 70
6183 s. K. Uyarınca Yapılan Hacizler- Meskeniyet Şikayeti
265 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Şikayet- İİK. mad. 169; 170/a
Senet keşidecisi kooperatifi temsilen imzalanan bonodan "şahsen sorumluluğu olmadığını" ileri süren kişinin yaptığı başvurunun İİK. mad. 169 kapsamında "borca itiraz" niteliğinde olduğu-
265 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Adana Barosu Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Işığında İcra ve İflâs Hukuku
266 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme Emrine İtiraz-
Ödeme emrine itiraz tarihinin belirlenmesinde hangi tarihin esas alınacağı-
268 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücret Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak- Sıra Cetveli-
Avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklanan alacağın rüçhanlı olduğu; rüçhan hakkının vekaletnamenin düzenlenme tarihine göre, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alacağı-
268 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davası Devam Ederken Sadakat Yükümlülüğü-
Evlilik birliği devam ederken başka bir şahısla "imam nikahlı" olarak birlikte yaşayan kadının durumu-
271 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Boşanmada Kusur- Tanıkla İspat-
Davacı murisin çocukları olan ve mirasçı olarak boşanma davasını takip eden kişilerin ile davalı ile aralarında ceza davası da olması halinde tanık olarak verdikleri beyana değer verilebilir mi?
271 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi- Muris Muvazaası-
Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinde, bakım alacaklısının temliki işlemde "bakıp gözetilme" koşulunun değil de, bir başka amacı gerçekleştirme iradesini taşıdığı belirlenirse bu takdirde akdin ivazlı olduğundan söz edilemeyeceği ve akitte bağış...
271 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi- Kısmi Dava- Taleple Bağlılık-
Fazlaya ilişkin hak saklı tutularak zararın (alacağın) bir kısmı dava edildiğinde, kesinlik sınırının, zararın (alacağın), tamamı dikkate alınarak belirleneceği- Trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davacı başlangıçta tam k...
272 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davasında Temyiz Sınırının Belirlenmesi- Mevduatlardaki Zamanaşımı-
Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kesinlik sınırının dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirleneceği-  Bir işlem yapıldığı kanıtlanmadan, sadece TTK. mad. 68/son hükümlerine dayalı savunma ile mevduatta bulunan paranın...
272 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşme ve Faturaya Dayanan Alacakta Temerrüt- Yabancı Para Cinsinden Yapılan Takipte İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücreti Hesabı-
Sözleşmenin ödeme başlıklı maddesinde ve dava konusu faturalarda, ödeme tarihi olan 90 (doksan) gün belirlenmiş olduğundan, 90 günün sonunda ödeme yapılmadığı taktirde, TBK. mad. 117 uyarınca, bu günün geçmesiyle temerrüdün gerçekleşmiş sayılacağı- Y...
276 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İmza İtirazı- İcra Mahkemesince Doğrudan İsticvap Yapılması-
Borçlu, "senet üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını" ileri sürerek, imza incelemesine esas olacak imza örneklerinin bulunduğu resmi ve özel mercileri beyan etmiş olduğundan, öncelikle  ilgili yerlerden getirtilen ve dosya kapsamına bulunan bor...
278 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Nam-ı Müstear
İİK. mad. 280/1 som cümle uyarınca, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine icra takibinde bulunulmuş olması gerektiği- İİK. mad. 284 gereğince hak düşürücü 5 yıllık süreden sonra açılan tasarrufun iptali davasının redd...
278 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz-
Üçüncü kişinin de tasarrufa konu malı elden çıkarmış olması halinde, davalı üçüncü kişiler yönünden ihtiyati haciz isteminin takdir olunacak teminat karşılığında kabul edilmesi gerektiği-
278 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Müdahalenin Önlenmesi ve Haksız İşgal Tazminatı Davası-
Mahkemece, sonradan yapılan 2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin geçersiz olduğu kabul edilerek, kira sözleşmesinin 01.01.2010 tarihinden itibaren sona erdiğine ilişkin olarak verilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmediğinden, davalı lehine...
279 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Adi Ortaklığın Taraf Ehliyeti-
Alacaklı tarafından, adi ortaklığın ciranta olduğu çeke dayalı olarak hem adi ortaklık hem de adi ortaklığı oluşturan şirketler aleyhine ihtiyati haciz talep edilmiş ve mahkemece de talep doğrultusunda karar verilmişse de, dava şartı (HMK. mad. 114/1...
281 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Takip Talebinde Alacak Miktarının Fazladan İki Sıfırla (00) Yazılması-
Takip talebi ve ödeme emrinde asıl alacak miktarının "1.543.591,00 TL" olarak gösterildiği, ancak takip konusu alacağın sebebi olarak gösterilen kredi sözleşmesi hesabının kat edilmesine ilişkin olarak alacaklı tarafından borçlulara gönderilen ihtarn...
281 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir Nafakası- İddianın Genişletilmesi Yasağı-
Dava dilekçesini bir bütün olarak değerlendirerek, davayı nitelendirmek ve uygulanacak kanun maddesini belirlemek görevinin hakime ait olduğu (HMK. mad. 33)- Uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz...
281 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İhtarda Verilen Ödeme Süresi Dolmadan ve Alacak Muaccel Hale Gelmeden İhtiyati Haciz İsteminde Bulunulması
Borçlulara gönderilen ihtarname incelendiğinde borcu ödemeleri için 24 saat ödeme süresi verilmesine karşın bu süre dolmadan ve alacak muaccel hale gelmeden ihtiyati haciz isteminde bulunulmasının alacaklı tarafın çelişkili davranışı niteliğinde oldu...
281 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın Tahliye Edildiğinin Zımnen Kabulü-
Kural olarak kiracı anahtar teslimini ispat etmek zorundaysa da, davacı kiraya verenin 18.04.2012 tarihinde taşınmazda tespit yaptırması, davalı kiracının 30.3.2010 da taşınmazı tahliye ettiğini savunması, davacı kiraya verenin dava konusu olmayan da...
282 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
14 Haziran 2017 Denizli Barosu Konferansı
İcra ve İflâs Hukukunda Güncel Gelişmeler
287 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
9 Haziran 2017 Eskişehir Barosu Konferansı
İcra ve İflâs Hukukunda Güncel Gelişmeler
288 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kentsel Dönüşüm Projesinde Kapsamında Takdir Edilen Bedelin Eksik Ödenmesine Dayalı Uyuşmazlıkta Görev-
Davacı ile davalı belediye arasında Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde imzalanan sözleşme uyarınca "arsa üzerinde bulunan gecekonduya, müştemilat ve ağaç bedellerinin tamamına takdir edilen bedelin eksik ödendiği" iddiasıyla açılan davada adli yarg...
288 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
"Hastane İşletme Hakkı ve İşletme Ruhsatının Devri"ne İlişkin Tasarrufun İptali
Tasarrufa konu edilen "hastane işletme ruhsat devrini"nin bir karşılık alınarak devir sözleşmesine konu edilmesi ve Sağlık Bakanlığın yazısından "alım satıma konu olduğu" ve "ruhsatların üzerine haciz konulabildiği" anlaşıldığından, maddi bir değerin...
293 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İcra Vekalet Ücretinde Gelir Vergisi Kesintisi
Borçlu kurumun icra vekalet ücreti borcunu, icra dairesi vasıtasıyla öderken gelir vergisi kesintisi yapmasının hatalı olduğu, stopaj ile ilgili kesinti yapılamayacağı-
293 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Satış Talebinin Reddi- Haczin Düşmesi-
Satış talebinin herhangi bir sebeple reddinin haczi düşürmeyeceği-
299 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Tebliği, Kıymet Takdiri Raporunun Tebliği-
Taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunacağı- Kıymet takdirine ilişkin raporun borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğe...
299 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Tacirler Arasında Kira Bedelinin Tespiti
TBK'nun 344. maddesi, tacirler için erteli olduğundan, hak ve nesafete göre kira parasının tespitinin isabetli olduğu-
299 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil
Ecrimisil isteğine ilişkin davada, tespit dosyasında yer alan bilirkişi raporunda ismi bildirilmeyen çalışanın beyanı ile soyut tespitine dayanılarak, davalıların taşınmazı haksız kullanımı kabul edilip 5 yıllık dönem için ecrimisile hükmedilmiş ise ...
300 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Tehiri İcra Kararı Alınması Karşın Tasarrufun İptali İlamı Uyarınca Yapılan İhale-
İflas dosyasında, hakkında tehiri icra kararı bulunan ve bu nedenle de temyiz incelemesi sonuna kadar icrası ve yerine getirilme imkanı bulunmayan tasarrufun iptal kararına ve bu kararla tanınan satışı talep yetkisine istinaden iflas idaresince satış...
300 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Sözleşmesindeki Hapis Hakkı, Takas/Mahsup Yetkisi - Ortak Hesaba Konulan Bloke
Davacı ve dava dışı şirketin davalı bankada ortak hesapları bulunduğu, tarafların imzasını taşıyan ortak hesap sözleşmesi hükümleri uyarınca "hesapta yer alan paranın % 50'si oranındaki paraya bloke konulabileceği", fazladan bloke edilen miktarın -ta...
301 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Menfi Tespit Davaları ile İtirazın İptali Davaları Arasındaki Hukuki Yarar İlişkisine Dair Bilgi Notu
1- Borçlunun “menfi tespit davası” açmasından sonra, alacaklı “itirazın iptali davası” açabilir mi? Bu davayı açmakta 'hukuki yararı' var mıdır? 2- Alacaklının “itirazın iptali davası” açmasından sonra, borçlu “menfi tespit davası” açabilir mi? Bu...
322 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz
İhtiyati tedbir, dava konusunun el değiştirmesine engel olduğu, ihtiyati haczin ise alacağı teminat altına aldığı- İhtiyati haciz gibi (zımmında) ihtiyati tedbir kararı verme olanağı olmadığı-
324 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Ankara Barosu Konferansı
Yargıtay’ın İcra ve İflâs Hukukuna Yönelik Son İçtihatları
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
"Muvazaalı Satış Nedeniyle İpotek Alacağının Geçerli Olmaması" İddiasına Dayalı Sıra Cetvelinin İptali İstemi-
İpotek lehine tesis edilen alacaklının daha sonra taşınmazın maliki olması halinde, ipotek şeklen mevcut olup, hükümlerinin askıda olacağı ve ipotek lehdarı malikin taşınmazı elden çıkarması halinde, ipoteğin yeniden hüküm ifade etmeye başlayacağı- İ...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Kanun- Tespit Davası-
6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapıldığından bahisle yıktırılmasına karar verilen taşınmazın riskli yapı olup olmadığının tespiti talebi ile açılan davanın tespit davası niteliğinde (HMK. mad.106) olduğu ve davanın adli yargıda görülmesi g...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kira Bedelinin Uyarlanması- Ahde Vefa- Sözleşmeye Bağlılık ilkesi- İşlem Temelinin Çökmesi- Aşırı İfa Güçlüğü
Kira sözleşmesinde, davalı kiraya verenin, alışveriş merkezinde yer alacak markalara yönelik bir taahhüdünün bulunmadığı, alışveriş merkezinin durumunda değişiklikler olabileceğinin tacir olan davacı yönünden öngörülebilir bir durum olduğu, ayrıca ta...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. mad. 164)
Usulüne uygun ihtar tebliğine rağmen ihtar edilen eşin haklı bir sebeple aile birliğine dönmemesi halinde terk sebebine dayanan boşanma davasının reddedileceği- Terk ihtarında ortak konutun anahtarının yerinin belirtilmemesi sebebiyle, davanın reddin...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Eski Hale Getirme
Vekilin -somut bir mazeret olmadan- temyiz yoluna başvurmamasının eski hâle getirme nedeni olamayacağı-
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasının Alt ve Asıl İşveren İlişkisi-
Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, her iki işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlü...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Yurt Dışında Tebligat
Muhattabn tespit edilecek yurt dışı adresine Tebligat Kanunu 25. maddesine göre mahkemenin gerekçeli kararının ve davalı idarenin temyiz dilekçesinin tebliğ edilmesi gerektiği; tebligatın yapılamaması halinde Tebligat Kanununun 28. maddesi gereği yur...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz
BA-BS formlarında bildirilen miktarlar kadar ödeme yapıldığı kanıtlanamadığından, dava konusu alacak hususunda ihtiyati haczin kabulüne dair yeterli kanaat oluştuğu gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesinin isabetli olduğu-
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Aidat Alacaklarının Tahsili-
Sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediğinden uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri değil TBK. mad. 120'ye göre temerrüt/gecikme faizinin hesaplanması gerektiği- Sırf aidat alacaklarının tahsiline yönelik takip nedeniyle haksız ve kötün...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Hizmet Tespiti
Hizemt tespiti istemli davada, eldeki bilgi ve belgelerin karar vermeye elverişli olmadığından; hangi okulda hangi tarihler arasında görev yaptığı hususu davacıya açıklattırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ücretli öğretmenliğe ilişkin sözleşme...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Artık Değere Katılma Alacağı- Bağış İradesinin Ortaya Konması-
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin davada, "duraksamaya yer vermeyecek şekilde bağış iradesini ortaya koyacak beyan ve davranış" olmadığından beraberlikten doğan dayanışmayla ve karşılıklı güvene dayanarak taşınmazın davalı eş adına tescil...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kira Alacağının Tahsili- Kiralananın Anahtarını Teslim- Kiralananın, Kiracıya Teslimi-
Kiracının, kiralananın anahtarını, düzenleme şeklinde emanet teslim tutanağı ile notere teslim ettiği, anahtarın notere teslim edildiğine dair ihtarnamenin ise davacı kiraya verene tebliğ edildiği anlaşılmakla, kiralananın hukuken tebliğ tarihinde ta...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ücret-
Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata yansıtılmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne düşen miktarın belirleneceği- Dönemsel bir niteliği olmayan parasal haklar bakımı...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Mirastan Yoksunluk-
Mirasbırakanı kasten öldürmeye azmettirmiş olanın mirasçı olamayacağı- Mirastan yoksunluk kişisel olduğundan, bu durumun yalnız yoksun olanı etkileyeceği ve mirastan yoksun olanın altsoyunun, mirasbırakandan önce ölen kimsenin alt soyu gibi mirasçı o...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaa (TBK. mad. 19) Nedenine Dayalı İptal İstemi-
Dava TBK’nun 19.maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkin davada, davalılar arasındaki dava konusu senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi ...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti
"Bir kimsenin eşinin sigortalı çalışmasını bildirmemesi"nin hayatın olağan akışına aykırı olduğu-
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Özel Sicil Kaydının İptali ile Tapu Kaydına Tescili
Özel sicil kaydının iptali ile tapu kaydına tescil davasında, çekişmeli taşınmazda ekonomik amaca uygun zilyetlik bulunmadığı ve 3402 sayılı Kanunun 14. maddesinde yazılı kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının davacıla...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İş Sözleşmesinin Geshinin Geçerli Sebebe Dayanıp Dayanmadığı-
Feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükünün işverene ait olduğu- İşverenin ispat yükünü yerine getirirken feshin biçimsel koşullarına uyduğunu içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli veya haklı nedene dayandığını kanıtlaması gerektiği- Dav...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Toplu Konut ve Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kendi Uhdesine Düşecek Bağımsız Bölümlerin Makul Sürede Teslim Edilmemesi Nedeniyle Mahrum Kalınan Kira Bedelinin Tahsili-
Davacıların toplu konut ve kentsel dönüşüm kapsamında kendi uhdesine düşecek bağımsız bölümlerin makul süre içinde teslim edilmemesi nedeniyle mahrum kaldıkları kira bedelinin tahsilini istediği davada, davacılar ve Belediye arasında düzenlenen muvaf...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Borca Mahsuben Verilen Senet
Borca mahsuben verilen kambiyo senedinin bedeli tahsil edilmediği sürece, borcun ödenmiş olarak kabul edilemeyeceği-
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Kıdem Tazminatının Haczi
Kıdem tazminatının tamamının haczedilebileceği-
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Temlike Konu Alacağın Varlığının Araştırılması
Borçlunun rızasını aramaksızın alacaklının, alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebileceği ve temlikin varlığı halinde temlike konu olan alacağın temlik tarihi itibariyle varlığının araştırılmasının zorunlu olduğu- Temlik tarihi itibariyle imalât ve h...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
6831 s. K. mad. 2/B Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı ve Taşınmazın Tamamının Eylemli Orman Haline Dönüştüğü Şerhi Yazılarak Ağaçlık Vasfıyla Hazine Adına Tespiti-
Dava taşınmazın aynına yönelik olmayıp beyanlar hanesine zilyetlik şerhi verilmesine ilişkin olduğundan yerel bilirkişi beyanları, zirai bilirkişi raporu, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri dikkate alındığında davacıların tespit günü itibariyle ta...
324 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Uçak Bileti Ücretinin İstirdatı Talepli Davada Görev
"Havaalanında işlemlerinin yapılmaması nedeniyle uçağı kaçırdığını" belirterek "bilet bedelinin istirdadını" talep eden kimsenin açtığı davanın çözümünde Tüketici Hakem Heyeti'nin görevli olduğu-
329 gün önceİÇTİHAT DERLEMESİ paylaşıldı
Hazcin Yenilenmesi
Yargıtay İçtihatları
334 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Üst Yapı Hakkının (ve Bunu Devir Hakkının) Haczi-
Üst yapı kullanım hakkının devredilmesi imkanı tanınmış ise, ekonomik değer karşılığında devredilip devredilemeyeceğinin icra mahkemece araştırılması gerektiği-
337 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın Haciz Tarihi
Taşınmaz haczinin, icra müdürünün yazı tarihinde değil, haciz şerhinin tapuya kaydedildiği günde konulduğunun kabulü gerektiği-
341 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
1972 Tarihli İpotekten Kaynaklanan Borcun Güncel Halinin Hesaplanması
Alacaklının, takipte, ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebileceği (TMK. mad. 875)- İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamlı icra takibi üzerine, borçlunun icra mahkemesine yaptığı faizle ilgili...
342 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İcra-İflas Suçlarında Uzlaşma
İcra ve İflas Kanununda düzenlenen suçlarda uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiği-
342 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Senet Bedelinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması
Senet bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir ve iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunacağı kabul edilmişse de, senedin düzenlenme tarihindeki Türk Lirasının değeri göz önüne alındığında hiçbir alım gücü olmayan 3...
342 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Yapılacağı Köy Yolunun Kapalı Olması-
İhalenin yapılacağı köy yolunun kapalı olması nedeniyle ihaleye katılım yönünden fiili imkansızlık olduğu, bu durumun ihaleye katılımı azalttığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği-
342 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Mirası Reddedin Mirasçının Payının Kime Kalacağı
Muristen geriye mirasçı olarak eşini ve çocuklarının kaldığı, eşinin mirası reddettiği, bu nedenle bu mirasçının payının TMK. mad. 611/1 gereği kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine intikal ettirilmesi gerektiği, ret durumu yokmuş gibi yasal mira...
346 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İcra ve İflas Hukuku
Farklı Konulara İlişkin İçtihat Derlemesi ve Bunlara İlişkin Bilgi Notları
349 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Hükümlüye Tebligat- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi
Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu- Cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılan borçluya, İİK. mad. 54/1 uyarınca, bir temsilci tayin etmesi için sü...
350 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İş Sözleşmesini Satıcılık Sözleşmesinden Ayıran Bağımlılık Unsuru:
Taraflar arasındaki hukuki ilişkide, iş sözleşmesini karakterize edici bağımlılık unsurunun mevcut olmadığı; sözleşme konusu ticari faaliyetin risklerinin de davacıya ait olup, özellikle sözleşme konusu işin, faaliyetin yapılması yetkisinin, pazarlam...
351 gün önceDUYURU paylaşıldı
Avukatlar Gününüz Kutlu Olsun !
İtirazın İptali Davası ile Tahsil Eda Davası (İcra ve İflas Kanunu madde 67)
353 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Borçluların Mirasın Reddine İlişkin Başvurusunun Niteliği-
Takipten önce murisin vefatı üzerine, takibin mirasçılar hakkında başlatıldığı, şikayetçi borçlulara ödeme emrinin tebliğ edildiği, mirasın reddine ilişkin davanın, takibin kesinleşmesinden sonra açıldığı ve mirasın reddinin tesbit ve tesciline karar...
353 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İşçiye Ödenen Aylık Ücretin Tespiti
Ücret bordroları ve banka hesap ekstreleri davalı işverenin beyanını doğrulamakta ise de, yapılan emsal ücret araştırması yetersiz olduğundan, araştırma genişletilerek, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı ve f...
357 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Dilekçesindeki, Karar Makamına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İfadelerinden Sorumluluğu:
Sıra cetveline itiraz davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay 23. HD.'nce bozulması üzerine verilen davacı vekilince verilen karar düzeltme dilekçesinde kararı veren heyete yönelik isnat, itham ve hakaret içeren ifadeler ile eleştiri sınırlarını aşı...
359 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Açılmamış Sayılma Kararının Temyizinin Derdestliğe Etkisi
Davanın açılmamış sayılması kararı usule ilişkin temyizi mümkün nihai bir karar olup, derdestlik yönünden kararın temyiz edilmeden veya temyiz edilmesi sonucu kesinleşmesi gerekmeyip, açılmamış sayılan davanın derdestlik oluşturmayacağı-
361 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İdarenin Ahzu Kabz Yetkisine İlişkin İnceleme Yapması
İdareye takipten önce başvuru yapılmış olmasının (İYUK. mad. 28/2 uyarınca) yeterli olduğu ve idarenin bildirilen hesaba ödeme ile borcundan kurtulacağı, idarenin ahzu kabz yetkisine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapamayacağı-
363 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Gezi Sırasında ve Tanıtımlar Üzerine Satışı Yapılan Devre Tatilin Niteliği ve Cayma Hakkı
Davacının, davalı şirketin temsilcileri tarafından gezi amaçlı götürüldüğü sırada daha önceden düşünmediği ve devre tatil satın almak için de gitmediği halde, yapılan tanıtımlar üzerine hazırlıksız bulunduğu bir sırada imzalamış olduğu sözleşmenin, k...
363 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Artık Değere Katılma Hususunda Bağışlamanın Niteliği
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin davada, "duraksamaya yer vermeyecek şekilde bağış iradesini ortaya koyacak beyan ve davranış" olmadığından beraberlikten doğan dayanışmayla ve karşılıklı güvene dayanarak taşınmazın davalı eş adına tescil...
365 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Alacağı da Dikkate Alınarak Belirlenen İhale Bedeli:
Takip alacaklısının alacağı rüçhanlı alacak olmadığı halde, şartnamedeki muhammen bedelden farklı olarak taşınmazdaki 2. derece ipotek alacağı da dikkate alınarak belirlenmiş bir bedel ile ihale edileceğinin yazılması talep ve talibi azaltıcı nitelik...
365 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)
İcra takibinin, tasarrufun iptali davasından önce başlatılması, davanın görülebilme koşulu mudur?
366 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Talep Edilen Alacağın İpotek Limitinin Üzerinde Olma Durumu:
İpoteklerin, borçlu şirketin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kurulmuş üst sınır (limit) ipoteği oldukları görüldüğünden ve böylece şikayetçi borçlu ve aynı zamanda ipotek verenin sorumluluğu, ipotek limitleri toplamı ile sınırlı olup, takipte ta...
367 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Bankadan Fazla Para Çekilip Çekilmediğinin İncelenme Yolu:
Para çekme işlemi sırasında davalıya fazla ödeme yapıldığı belirtilerek çekilen ihtara rağmen borcun ödenmemesi konulu uyuşmazlıkta, banka kamera kayıtlarının Jandarma ya da Polis Kriminal uzmanlarından seçilecek bilirkişi tarafından incelenerek görü...
372 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
"Kredi Tahsis ve Değerlendirme Ücreti" Adı Altında Tahsil Edilen Paranın İadesi:
Davalı Bankaca bu kapsamda hizmet ve masraf yapıldığı ispatlanamadığından, kredi sözleşmesinin tarafı olan şirketten Kredi Tahsis ve Değerlendirme Ücreti ve BSMV'si adı altında üç aylık devrelerde tahsil edilen ücretin, dava tarihinden itibaren avan...
372 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Teslim Süresinin Kararlaştırılmayıp Süreyi Belirleme Yetkisinin Yükleniciye Bırakıldığı İnşaatlarda, Teslimin Makul Süreyi Aşması Durumunda Yüklenicinin Sorumluluğu:
Davacılar ve Belediye arasında düzenlenen muvafakat senedinde teslim süresi kararlaştırılmayıp, teslim süresini belirleme yetkisinin davalıya tanınmasında davalının, bu yetkisini kullanırken, objektif iyiniyet kurallarına uygun davranıp haklı nedenle...
372 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Belediye'ye Karşı Açılan Davanın Hukuki Niteliği
Davacıdan tahsil edilen bedellerin hukuka aykırı bulunduğu ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre belediyeden tahsili talep edilmekte olup, isteme dair idari işlemin iptali talebinde bulunulmadığı bilinerek, bir davanın tam yargı davası olarak nite...
372 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
Manisa Barosu'nda İcra ve İflas Hukuku Semineri
TBB Meslek İçi Eğitim Seminerleri Kapsamında Manisa Barosu'nda Düzenlenen, "İcra İflas Uygulamaları" Konulu Seminer 17 Mart 2017 Cuma günü yapılacaktır.
373 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Yoksulluk Nafakasına Etkisi
Davacının, boşanma üzerine davalı lehine yoksulluk nafakasına hükmedildiğini ancak davalının çalışmaya başladığını, yeterli ve düzenli gelirinin olduğunu, yoksulluk nafakasını gerektiren şartların ortadan kalktığını, davalının ailesinin yanında kaldı...
374 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Delillerin Dava Dilekçesinde Belirtilmesi:
Davacı dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmayacağı ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alına...
374 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası veya Meslek Hastalığına Bağlı Maddi ve Manevi Tazminattan Asıl İşveren ve Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu:
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile iş kazası veya meslek hastalığına bağlı maddi ve manevi tazminat sorumluluğunun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılmasının bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçılarını bağlamaya...
374 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat İsteminde Lehtarın Banka Şubesi Olma Durumu
Hayat sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemine ilişkin davada, lehtarın bir banka şubesi olması sebebi ile işbu davayı ancak bankanın açabileceği veya ancak bankaya olan kredi borcunun ödenmiş olması, kalan kredi borcunun ne mik...
378 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Süresi İçinde İbrazı ve Banka Tarafından İşleme Konulmaması-
Çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiğinin (ibraz günü de gösterilmek suretiyle) çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmesi gerektiği, aksi taktirde alacaklının müracaat hakkını kaybedeceği- Takibe konu çekin muhatap banka...
378 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak:
Profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklı hak edilen ücretin tahsili isteğine ilişkin davada, davalı taraf, hükme esas alınan bilirkişi raporuna yönelik ödeme definde bulunmuş ve davacı tarafından imzalı tediye makbuzları, banka dekontları vs. bel...
381 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
İkale Sözleşmesinde İrade Fesadı:
Davacı ikale sözleşmesini imzalarken irade fesadına uğradığına dair iddiasını ispatlayamadığı gibi haklarının ödenmeyeceği düşüncesiyle teklifi imzalamak zorunda kaldığını öne sürmüş ise de, iş akdine işveren tarafından teşviği kabul etmemesinin ardı...
381 gün önceİÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Hesaplardaki Paraların Güvenliğini Sağlama Sorumluluğu:
Davalı banka tarafından hesaplarda bulunan paraların güvenliğinin tam olarak sağlanamayarak, etkili güvenlik önlemlerinin geliştirilememesi karşısında bankanın, davacının hesabından internet yoluyla haksız ve habersiz olarak 3. kişi adına çekilen par...
381 gün önceMAKALE paylaşıldı
İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler:
6352 SAYILI, 2.7.2012 TARİHLİ KANUN, 6103 SAYILI, 14.1.2011 TARİHLİ KANUN ve 6728 SAYILI, 15.07.2016 TARİHLİ KANUN ile İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GETİRİLEN YENİLİKLER ve BU KONULARA İLİŞKİN SON İÇTİHATLAR