Arama
2 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davalı avukattan avansların faiziyle iadesi talebi-
Davacı bankanın, davalı avukattan, iade edilmesi gereken avansların faiziyle birlikte tahsili talebine yönelik davada, alacağa TBK. mad. 88. ve 120 hükümleri değerlendirilmeden %126 (davacı bankanın genel kredilere uyguladığı faiz oranı %84 ve tarafl...
2 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Konkordato- İflasın ertlenemsi
«Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?
2 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olması nedeniyle tazminat istemi- Belirsiz alacak davası- Hukuki yarar- Dava şartı yokluğu-
İİK. mad. 89/4 uyarınca açılan tazminat davalarında, alacak gerçekte belirli bir alacak olduğundan, bu tazminat alacağının belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceği-
4 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayvanların Telef Edilmesi- Maddi/Manevi Tazminat
Küçükbaş hayvanların telef edilmesi şeklinde oluşan zarar, malvarlığına ilişkin zarar niteliğinde olduğundan, manevi tazminatın koşullarını düzenleyen TBK mad. 58'e göre, hayvanın uğradığı zarar kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı o...
9 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Tazminat İstemi- Davacı ile Sigorta Şirketinin Sulhu- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan Sigorta şirketi tarafından düzenlenen aktüeryal raporuna göre davacının maluliyet tazminatının hesaplandığı ve bu doğrultuda sigorta şirketi tarafından davacıya ödeme yapıldığı ve yapılan ödeme sonucun...
9 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden Çıkan Taşınır-
Dahili davalılar murisinin -dava dışı kişi tarafından dolandırılmak suretiyle- maliki olduğu aracın rızası dışında elinden alındığı anlaşıldığından, önceki zilyedin iradesi dışında elinden çıkan taşınır, ne kadar el değiştirirse değiştirsin yeni zily...
11 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Apartman Yönetimi Aleyhine Verilen İlam Nedeniyle Kat Malikleri Aleyhine İlamlı Takip Yapılabilir mi?
İlamda taraf olmayan, takip talebinde borçlu olarak yer almayan şikayetçiye icra emri gönderilmesinin ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, kat maliklerine karşı ilama atıf yapılmak suretiyle ancak ilamsız takip yapılabileceği, mevcut ilamlı takip...
12 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminat- Haksız Tahrik
Ceza yargılamasındaki olayın kabul şekli ve dosyadaki tüm deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, TBK mad. 52/1 hükmünü uygulanma imkanının ele alınıp mahkemece değerlendirilmesi gerektiği- Davalının eylemini haksız tahrik altında kalarak ger...
13 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Şerhlerinin Kaldırılması- Harç-
İpoteğin ve ipotek dışındaki şerhlerin kaldırılması istemine davalarda, dava konusu değerin, taşınmaz üzerindeki ipotek senedindeki borç miktarı kadar olduğu, eksik harcın buna göre hesaplanarak tamamlattırılması gerektiği- Davaya konu ipoteğin konus...
13 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Reklam sözleşmenin feshi- Kurum zararı- Kişilik haklarına saldırı- Basın özgürlüğü- Matufiyet-
Reklam sözleşmenin feshi için haklı sebep oluşturduğu iddia edilen yayınların içeriğinde, davacı kurum yöneticisinin eylemleri nedeniyle kurumu zarara uğrattığı iddia edilmiş olup söz konusu haberlerin yazarı aleyhine açılan ceza davasında mahkemece ...
13 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vasiyetnamenin tenkisi- Eksik alacağın tahsili- İbraname- Faiz alacağı-
İbra sözleşmesinde faiz alacağını saklı tutmaya yönelik bir beyanın bulunmadığı, ifa anına kadar yapılan herhangi bir bildirimin de olmadığı, durum ve koşullardan davacıların faiz alacağını saklı tuttukları da anlaşılmadığından ibra sözleşmesinin fai...
17 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Piramit Satış Sistemi- Cayma Hakkı
Piramit satış sisteminin kurulmasının, yayılmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğu- Taraflar arasında yapılan satışın, piramit satış olup olmadığının tespit edilmesi, bu amaçla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın davalı şirket hakkındaki son dene...
18 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlu Şirkete Yapılan Tebligatı Diğer Borçlu Şirket Yetkilisinin Teslim Alması-
Takip borçlusuna yapılan tebligatın, yetkilisi olduğu borçlu şirketin de takipten haberdar olduğu anlamına gelmeyeceği- Şirket adına çıkan tebligatı, bizzat şirket yetkilisi almış olsa da, aynı takibin borçluları olmaları nedeni ile husumet iddiasını...
18 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Tebliğ Memurunun Beyanının Alınması- Bilgisine Başvurulan Kişinin Kesin Olmayan Beyanı Doğrultusunda Yapılan Tebligat-
Talimat üzerine alınan tebliğ memuru beyanında, bilgisine başvurulan kişinin muhatap ile ilgili olarak "işe veya şehir dışına gitmiş olabilirler" demesi üzerine, tebliğ şerhinin "muhatabın geçici olarak işe gittiği" yazılarak düzenlediğinin anlaşıldı...
19 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi dava-
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
19 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılara tebligat-
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanacağı, yabancı uyruklu kişiler hakkında adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı- Yabancı uyruklu borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Ka...
20 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi menfi tespit davası-
Menfi tespit davasında, olumlu tespit hükmü kurulamayacağı- Kısmi menfi tespit davası açılamayacağından, faizin fahiş olması nedeniyle dava açan borçluya dava değeri tam olarak açıklattırılıp harcının tamamlattırılması gerektiği-
20 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış bedeli- Sözleşme ve fatura tutarının farklı olması-
Sözleşmeye uygun fatura düzenlenmemesinin malın bedelini talep etme hakkını ortadan kaldırmayacağı-
20 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip-
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip yolu bırakılıp başka bir takip yolu seçilemeyeceği- İtirazın iptali davası açma koşullarından biri de usulüne uygun yapılmış bir icra takibinin yapılması  olup, yetkili icra dairesince gönderilen ödeme e...
23 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bölge Adliye Mahkemesince duruşma yapılmadan verilecek kararlar
HMK. mad. 353/1-(b)-(2) uyarınca, “yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise, düzelterek yeniden esas h...
24 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Lehtarı tespit edilemeyen haciz şerhlerinin kaldırılması-
Yapılan araştırmalara rağmen dava konusu haciz şerhlerinin lehtarları tespit edilemediğinden, şerhlerin terkinine ilişkin davada husumetin tapu kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumlu olan tapu müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği-
26 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK 1007 uyarınca açılan davalarda zamanaşımı-
TMK. mad. 1007 uyarınca, Devletin sorumluluğunun objektif-kusursuz sorumluluk hâli olduğu ve bu maddeye dayanılarak (tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemine ilişkin) açılan davalar için ayrıca zamanaş...
27 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Yetki şartının geçerliliği-
Kambiyo senetlerindeki yetki sözleşmesinin tacir olan lehtar ve keşidecinin yanı sıra, tacir olmayan gerçek kişi avalisti de bağlayacağı-
27 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynet Eşyalarının İadesi- Bankanın Sözleşmeye Aykırı Olarak Kiralık Kasadaki Altınları Teslimi-
Davacı evlilik birliği içinde davalıya verdiği ziynet eşyalarının iadesine karar verilmesini talep ettiğinden, davanın, aile mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Sözleşmeye aykırı olarak kiralık kasada bulunan altınların diğer davalı eski eşe verilmesi...
27 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kapalı Fatura- İspat Yükü-
Fatura altının faturayı tanzim eden tarafından kaşe vurularak imzalanmasının, o faturanın kapalı fatura olduğuna ve fatura bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda, alacaklının fatura bedelini tahsil etmediğini kanıtlaması gerektiği-
28 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği- Tebligat Usulsüz de Olsa Satış Gününün Öğrenilmesi-
Borçluya taşınmazı satışına ilişkin satış ilanı tebliği usulsüz olsa bile, borçlu satış gününden makul süre önce satışı öğrenmiş ise, öğrendiği tarihin, kendisine satış ilanı tebliğ edilen tarih olarak kabulü gerektiği ve sadece tebliğ işleminin usul...
32 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Koruma kararı (kaldırılması)- Velayet- Küçüğün Üstün Yararı- Biyolojik babanın velayet hakkı-
Küçüğün üstün yararı, çocuğun biyolojik babası yerine, kendisini evlat edinmek isteyen müdahil aile yanında kalmasını gerektirirse davacı babanın velayete ilişkin davasının talebinin reddi gerekeceği-
32 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ evrakında imzanın sahte olduğunun ileri sürülmesi-
Davalı vekilinin, "tebligat belgesinde yazılı olan ve bizzat kendisine tebligat yapıldığını gösteren imzanın sahte olduğu"nu" ileri sürmesi halinde, bu iddianın her türlü delille kanıtlanması mümkün olup, mahkemece hadise şeklinde araştırma yapılarak...
33 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave tediye alacağı-
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ilave tediye ödemekle yükümlü müdür?
33 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefaletin Geçerlilik Şartları-
Genel kredi sözleşmesinin tarihine, miktarına ve limitine ilişkin kısımların yazılmasında farklı türden kalem kullanılması, kefalet sözleşmesini geçersiz hale getirir mi?
33 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Matufiyet Unsuru-
Davalının yazdığı köşe yazılarında kullandığı ifadelerde davacının isminin ve sıfatının belirtilmediği, makul okuyucu çoğunluğunun davalının köşe yazılarındaki sözlerinin muhatabının davacı olduğunu ve yazılarda davacının kastedildiğini anlayamayacağ...
33 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının İhale Feshedilmesin Diye Yatırmak Zorunda Kaldığı KDV'den Kaynaklı Tazminat Davası (İİK. mad. 5)-
Davacı şirket tarafından, muaf olunmasına rağmen ihale bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen KDV bedeli müzayaka altında ödenmiş ve davacı şirket, bedelin iade alındığı 55 gün için, yatırdığı bedelin faiz getirisinden mahrum kalmış olduğu- Davacı, KDV ...
33 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstemi-
Asıl davanın kesinleşmesinden sonra, o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı bir dava konusu yapılamayacağı- Davacının kendi vekili ile yaptığı ve sadece akdeden tarafları bağlayan nitelikteki ücret sözleşmesi uyarınca ödenmesi kararlaştırılan bede...
37 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Noterlerin Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Noter vekilinin tek taraflı ibra beyanında bulunan kişinin gerçekten rehin alacaklısı olup olmadığını araştırma görevinin bulunup bulunmadığı, ayrıca sırf rehnin kaldırılmış olmasının rehin alacaklısını zarara uğratıp uğratmayacağı, rehinle temin edi...
37 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık Ayıp- Gizli Ayıp- 4077 s. K. mad. 4-
Satılan maldaki ayıp "açık" ayıp niteliğinde ise, 4077 s. K. mad. 4 uyarınca malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ihbar edilmesi gerektiği- Konut ve villaların satışına ilişkin internet ilanlarında, reklam ve tanıtım broşürlerinde yer ver...
37 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- Rücuen Tazminat-
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının davalıdan tahsili istemine (506 s K. mad. 26) ilişkin davada,  iş kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların eksiksiz biçimde sap...
39 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Yargılama Usulü- Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması- Harç-
Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayette, icra memurunun yasanın amir hükmüne aykırı bir işlem yapıp yapmadığını mahkemenin kendiliğinden araştırarak aydınlatması gerektiği- Şikâyet yoluyla icra mahkemesine yapılan başvur...
41 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Hak Düşürücü Süre-
Resmi akitte şartsız bağış olduğu yazılmış ise de; bağışlamada tarafların gerçek iradesi önem taşıdığı- TBK. mad. 297/3 uyarınca, bağışlayan sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri...
44 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davası- Karşılık Dava- Tazminat İstemi- Harç- Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması-
Davalı-karşı davacı kadın tarafından boşanmaya ilişkin açılmış bir karşı dava olmadığı halde, karşılık boşanma davası var kabul edilerek boşanmaya karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu- Aleyhinde boşanma davası açılmış olan eş, bu dava içinde maddi...
44 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Düğünde çekilen kamera kayıtlarından kaynaklı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat davası-
Düğün merasimi kapsamında çekilen kamera kayıtlarının bozuk olmasından dolayı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkin davada, davalıların sözleşmeye aykırı olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek düğünün görüntülerinin kaydın...
44 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Kısmi Dava- Yürürlükten Kaldırılan HMK. mad. 109/2
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
44 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Ön İnceleme Duruşması-
Ön inceleme duruşma gününün belirlenmesi, dava dilekçesine cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin karşılıklı olarak uygun şekilde tebliğ olunması aşamasından sonra yapılması gerektiğinden; buna uyulmadan ve ön inceleme günü belirlenmeden ...
46 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveline itiraz- Aynı alacaklının aynı gün yaptığı hacizler-
Aynı alacaklının aynı gün yapılan tebligatlarından birinin geçerli sayılıp birinin geçersiz sayılmasının hukuk güvenliği ilkesine aykırı olacağı- 6. sıraya kadar yer alan tüm tebligatlar geçerli olduğuna göre paylaşıma konu bedel ve icra dosyalarında...
47 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalarda Görev-
Büyük yatırım ve teknoloji gerektiren arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini ihtiyaç için yapılan dolap, kapı gibi eser sözleşmelerinden ayırmak gerektiğinden bu sözleşmeleri tüketici kanunu kapsamına almış saymanın mümkün olmadığı- Arsa payı karş...
47 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı İşlemin İptali (TBK. 19, İİK. 283)- Borçlu Kooperatifin (Kura Sonucu) Yaptığı Devirlerin İptali İstemi-
TBK. 19'a dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptali davasının görülebilmesi için de, davacıların borçlu kooperatiften alacaklarını tahsil etmemiş olmaları gerektiği- "Sadece davalı üçüncü kişi kooperatif üyelerinin, kooperatif borcundan sorumlu t...
49 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen İmzaya İtirazda Gider Avansının Eksik Yatırılması-
Eksik gider avansının yatırılması konusunda, usulüne uygun ve gerekli koşulları haiz meşruhatlı davetiye borçluya tebliğ edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, borçlu yerine, alacaklı vekiline gönderilen davetiye sonucunda, gider avansı y...
50 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
01.07.2012 Tarihinden Önce İmzalanmış Kredi Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Komisyon Kesintileri Hakkında-
TBK'nın yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden önce imzalanmış kredi sözleşmelerinde yer alan hükümlerin, TBK 20 vd. uyarınca genel işlem koşulu mahiyetinde olduğu gerekçesiyle kredi komisyon kesintilerine ilişkin davanın kabulüne karar verilemeyece...
50 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Banka Tarafından Bloke Konulması-
Davacı tarafından kredi borcunun ödenmemesi üzerine, davalı banka tarafından kredi sözleşmesinin verdiği yetkiyle davacının emekli maaşına bloke konulmasının, 5510 s. K. mad. 93 ve İİK. mad. 83 uyarınca mümkün olmadığı- Hacizden önceki bir dönemde ha...
53 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tacirin cezai şartta indirim talebi-
Tacir olan tarafların cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini isteyemeyecekleri sabit olsa da istisnai olarak kararlaştırılan cezanın tacir olan borçlunun iktisaden mahvına neden olacak derecede ağır ve yüksek olması halinde, adap ve ahlaka aykırı...
53 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı- Manevi tazminat- Takdir hakkı-
Milli futbolcu olan davacının, yayında davalıların reyting kaygısı ile hareket ederek kendisinin sakatlanarak maçlarda forma giyememesinin cinsel yaşamına olan düşkünlüğüne bağlanmasının oldukça onur kırıcı olduğunu, bu durumun kamuoyu nezdindeki ima...
62 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- İmza İncelemesi-
Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde yaptırılan imza incelemesinin, menfi tespit davasında kesin delil olarak kabul edilmemesi gerektiği-
62 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın Mera mı Özel Mülk mü Olduğu-
Dava konusu taşınmazın kamu niteliğinde mera mı olduğu, yoksa özel mülk mü olduğuna ilişkin uyuşmazlıkta, taşınmazın niteliğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiği ve öncelikle dava konusu yere komşu parsel taşınmazların tapu kayıtları, tespit tutan...
62 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale- Facebook Kayıtlarının Belge Niteliği-
Havale dekontlarında gönderilen paranın borç verildiğine dair herhangi bir şerhin bulunmaması halinde, havalenin, paranın borç olarak gönderildiğini ispata yeterli olmayacağı- Davacı, havale kayıtlarının yanında, davalının iş yerine verdiği şikayet d...
62 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Islah- Müddabihin Azaltılması-
Islahla alacak davası haline getirilen itirazın iptali istemli davada, "ıslahla müddeabihin azaltılamayacağı" gözetilerek, davanın kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi ve reddedilen kısım için davalı lehine yargılama gide...
62 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi- Kamu Araçlarının Verdikleri Zararlardan dolayı İdarenin Sorumluluğu-
Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan davacının resmi motorsiklet ile seyir halindeyken yaptığı trafik kaza sonucunda sakat kalması üzerine açtığı tazminat  davasının adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-
62 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlenmenin Sosyal Amacı- Erkeğin Erken Boşalma Problemi- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-
Erkeğin erken boşalma problemi nedeniyle fiili evlilik süresi içinde cinsel ilişki kurulamaması halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olacağı ve aile birliğinin temelinden sarsıldığı (TMK m. 166/1) kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi ...
62 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Tapu İptali ile Tescil, Bedelin Tahsili İsteği-
Bağıştan rücunun, bağışlayandan, bağışlanana varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile bağışlamanın geriye etkili olarak ortadan kaldırılması olduğu- Rücu hakkının, bir hukuki ilişkiye son veren yenilik doğurucu ve şahsa sıkı suretle bağlı old...
62 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Keşide Tarihinde Şirket Temsilcilerin Değiştirilmiş Olması-
Ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğuracağından (TTK. mad. 36), çekin keşide tarihi ile borçlu şirketin müştereken temsil edileceğine dair kararın yayımlandığı tic...
66 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası, İcra Takibine Bağlılığı-
Takip dayanağı yapılabilecek güçte olup da takipte dayanılmayan belgenin itirazın iptali davasında ispat vasıtası olarak kullanılmasının da mümkün bulunmadığı- Mahkemece, takip konusu edilen fatura ile talep edilen alacak miktarının farklı olduğu, da...
66 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı İşlem-Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Devri-
Tapuda kayıtlı bulunmayan taşınmazların menkul mal niteliğinde olduğu ve mülkiyetinin devrinin zilyetliğin karşı tarafa teslimi ile gerçekleşeceği- Tapusuz taşınmazın satışı resmi şekle bağlı olmadığından adi yazılı senetle satışının da mümkün olduğu...
66 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi- Süresiz Şikayet-
Alacaklının icra mahkemesine başvurusunun, süresinde satış talep ettiğinden haczin düşmediğine ilişkin olup, başvuru bu haliyle bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK'nun 16/2. maddesi gereğince süresiz şikayete tâbi olduğu-
66 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil Davası- Keşif-
Keşif tutanağında ilaveler yapılmak suretiyle keşif anındaki mevcut durum açıkça tespit edilmeden keşif yapılmasının hatalı olduğu-
67 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
6183 s. Kanuna Dayalı Menfi Tesbit Davası- Ticari Defterlerin Delil Olması-
Davacının ticari defterlerinin usule uygun olarak tutulup tutulmadığı hususunda ek bir rapor alınarak yasaya uygun tutulmuş ise, HMK. mad. 222/3, cümle 3 uyarınca, diğer şirket defterlerinde hiç kayıt içermemesi nedeni ile lehine delil olduğu; aksi d...
67 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islahla Artırılan Maddi Tazminat İsteminin Reddi Halinde Vekalet Ücreti-
Maddi tazminatın ıslah edilen kısmı için davanın reddine karar verilmiş olması halinde, harcı yatırılarak artırılan dava değeri üzerinden reddolunan kısma göre belirlenecek nisbi vekalet ücretinin, davada vekille temsil edilen davalı ile dahili daval...
67 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan alacak istemi-Belirsiz alacak davası-
Sigorta ettirenin rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almakla yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine ...
67 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemi-
Davacının kasksız olarak motorsiklet kullanması davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı ve müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği-
67 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İlk Takibe İtiraz Edilmesi- Mükerrerlik İtirazı-
İtiraz üzerine duran ilk takibe karşı herhangi bir girişimde bulunmadan yeniden icra takibini başlatan alacaklının sonraki icra takibine itiraz üzerine açtığı itirazın iptali davasının, "mükerrer takip" bulunması (dava şartı) nedeniyle reddi gerektiğ...
67 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık hesap ilişkisine dayalı icra takibi- İtirazın iptali davasının icra takibine bağlılığı-
İtirazın iptali davası icra takibine bağlılığın hem alacağın miktarı, hem de alacağın kaynağı bakımından da geçerli olduğu- Birden çok borç muaccel ise tediyenin, borçlu aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mahsup edileceği- İcra takibi yapılm...
67 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava dilekçesine davacı asilin TC kimlik numarasının bulunmaması durumu-
Dava dilekçesinde davacı asilin TC kimlik numarasının bulunduğu, tebliğe yarar adresinin bu numara ile UYAP sistemi üzerinden tespit edilebilir olduğu ve ibraz edilen vekaletnamede de davacının açık adresinin yer aldığı- Açılmamış sayılma hükmüne ili...
67 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Finansal Kiralama- Zamanaşımı-
Finansal kiralama sözleşmelerinin 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Kiralama sözleşme tarihinin 08/09/1997 tarihi olup; sözleşmenin 4 yıl süreli olduğu, bu durumda mahkemece finansal kiralama sözleşmesinin sona erme tarihi, sona erme tarihin...
67 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstifa- İrade Fesadı- Kıdem Tazminatı
Davacının istifa dilekçesine ilişkin olarak irade fesadı iddiasında bulunmadığı, istifa dilekçesinde haklı sebep göstermemesi ve işten ayrıldıktan sonra ertesi gün başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması da dikkate alındığında, davacının iş akd...
68 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İddia Kuponlarındaki İkramiye Alacağının Tahsili- Şike-
30 adet aynı şekilde oynanan iddia kuponundaki maçların sonuçlarını doğru tahmin etmesine karşın ödenmeyen ikramiye alacağının tahsiline ilişkin açılan davada, davacının da yargılandığı (şikeye ilişkin) ceza dava dosyası getirilerek bu dosyanın bekle...
68 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yaşlılık Aylığı- Kurumun Yanlış Bilgi Vermesi- Maddi Tazminat Talebi-
Davalı Kurumun davacıya yaşlılık aylığı bağlanabileceğini bildirmesi üzerine, bu bildirime güvenerek davacı işinden ayrıldığı için ve kurum bilahare hesabı yanlış yaptığını ve aylık bağlanamayacağını bildirmesi nedeniyle davacının işinden ayrılıp işs...
68 gün önce16. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadastro Mahkemesinin Görev ve Yetkisi-
Kadastro mahkemesinin görev ve yetkisinin, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden başlayıp, taşınmaza ait tutanağın hukukça kabul edilen usule uygun olarak kesinleştiği güne kadar devam edeceği- Görev hususunun yargılamada...
72 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat Mülkiyeti Kanunu- Görev-
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülk...
72 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshini Kimler İsteyebilir?
İpotek akdinde taşınmaz maliki olmasa da, borcun kaynağı olan kredi sözleşmesinde borçlu sıfatı bulunan kişinin de ihalenin feshini istemekte hukuki menfaati bulunduğu-
74 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yenileme Talebi- Zamanaşımı- İcranın Geri Bırakılması-
Yenileme talebinde bulunulmasının zamanaşımını kesen işlemlerden olmadığı- Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için yetki alınması konusunda icra mahkemesine başvurulması ile zamanaşımının kesildiği, taşınmaza ilişkin kıymet takdiri yapılması t...
74 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Davalılar-
Borçlunun aciz halinin ispatlanmamış olması halinde, tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği- Borçludan satın aldığı taşınmazı, dava-dışı dördüncü kişiye satıp tekrar ondan satın almış olan davalı üçüncü kiş...
75 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davası- Eksik Harç-
İhalenin feshini isteyen şikayetçinin icra mahkemesine yaptığı başvuru sırasında 100 TL "gider avansı" yatırdığı, mahkemece adı geçene gönderilen muhtıra ile eksik gider avansı olan 315,00 TL. nin iki haftalık kesin sürede yatırılmasının istendiği" u...
81 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Tasarrufun İptali- İhtiyati Haciz-
Sıra cetvelinin; İhtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihlerin dikkate alınarak paylaştırma yapılması gerektiği- Aynı gün karara bağlanan tasarrufun iptali davalarında, farklı tarihlerde verilen ihtiyati hacizlerin, aynı gün kesin hacze dönüşmüş o...
85 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV'ye İlişkin Şikayeti-
Herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalelerin kesinleşmesinden sonra, ihale alıcısının KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle icra mahkemesine başvurarak şikayette bulunmasının mümkün olmadığı-
86 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 135- Tahliye Emrinin İptali İstemi-
İİK. mad. 135 uyarınca, taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Şikayete konu tahliye emrinin taşınmazda hissesi bulun...
87 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satıcının, Broşür ve Katologlarda Vaat Ettiği Hususlar Yönünden Tüketiciye Karşı Sorumluluğu-
Satıcı, sözleşmeden başka ayrıca ilan ve reklamlarda, broşür ve katologlarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğundan, davalı şirketin dava konusu taşınmaza ilişkin ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat et...
89 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Kartının Kopyalanması-
Davacının yapmış olduğu işlemden sonra kartın ne şekilde kopyalandığı açık ve net olarak bilirkişi raporunda bildirilmediği gibi kart kopyalanmış olsa da kartı kopyalayanların ATM şifresini nasıl elde ettikleri ve kullandıkları da açıklanmadığından, ...
89 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Barter Sistemi- Barter Çeki- İİK. mad. 89 Uyarınca Tazminat İstemi-
Barter sisteminin; üye firma veya gerçek kişilerin satın aldığı mal veya hizmetlerin bedelini yine sistem içerisinde, üyelere mal veya hizmet satarak ödediği bir sistem olduğu- Barter sistemi ile satış yapan üyenin, satış bedeli kadar barter sistemin...
90 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Talebi- İhalede Alıcı Çıkmaması-
"Satış talebinin -yasal süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle- reddine" ilişkin kararın temyiz edilebileceği- Alacaklının 2 yıllık yasal sürede, hacizli taşınmazın satışının yapılmasını talep ettiği, yapılan ihalede alıcı çıkmadığından, İİK. ma...
94 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ Memurunun Tanık Olarak Dinlenmesi- Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl İçinde Satışın Yapılması- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi-
Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten 2 sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağı- 2 yıllık sürenin başlangıcının bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin yapıldığı tarih olduğu- Muhatabın çarşıya gitti...
94 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yanlış Tedaviden Kaynaklı Tazminat Davasında Görev-
Davacıların, davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından yapılan tedavide kullanılan ilacın vücutta meydana getirdiği zararlar nedeniyle açtığı tazminat davasının Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği (6502 s. K. mad. 3, 73)
95 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Aynı İlamdan Kaynaklanan Alacakların İcrası- Dürüstlük Kuralı- Usul Ekonomisi- Sebepsiz Zenginleşme-
“Tarafları” Aynı Olan ve “Aynı İlam”dan Kaynaklanan Alacaklar İçin “Aynı” Takip Dosyası Üzerinden İcra Takibi Yapılması ve Benzer Durumlar-
96 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale alıcısının, haksız açılan ihalenin feshi davasından kaynaklanan tazminat istemi-
Haksız açılan ihalenin feshi davası nedeniyle gayrimenkulün geç teslim alınmasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, yasal dava açma hakkının sınırlarının aşıldığı ve ihalenin feshi davası nedeniyle davacı taşınmazı geç teslim almış oldu...
97 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı ile vekilinin "haczin kaldırılması" konusunda çelişkili talepleri- Vekalet ücretinin henüz tahsil edilmemiş olması-
Alacaklı asilin, "alacağı haricen tahsil ettiğini" belirterek "hacizlerin kaldırılması için yazı yazılmasına" karar verilmesini talep etmesi; alacaklı vekilinin ise aynı tarihte "vekalet ücreti henüz tahsil edilmediğinden, hacizlerin kaldırılmaması g...
99 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemi- Görevli mahkeme- Aynı davada, bir kısım davalılar hakkında genel mahkemenin, diğer davalılar hakkında ise özel mahkemenin görevli bulunması-
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile birlikte karşı tarafın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı da açıldığından, davalı sigorta şirketi...
100 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız fiil nedeniyle tazminat istemi- Dava konusu yolun davalı şirkte ait (tonaj ağırlığı, azami haddi aşan) kamyonlar ile zarara uğratılması-
Keşif sonrası alınan inşaat bilirkişi raporunda; "yolun astarsız, tek kat asvalt sathi kaplaması işi olarak inşa edildiği, yüksek tonajlı araçların geçişine uygun olarak imal edilmediği, bölgede bu araçların geçiş için kullanabileceği başkaca yol bul...
100 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boş arsaya ait kira sözleşmesinin feshi- Akde aykırılık nedenine dayalı tahliye-
Boş arsa olduğu belirtilen kiralananın çatısız işyeri olduğu ve yazılı bir bildirimle süre verilmesi gerektiği kuralına uymaksızın sözleşmenin feshedilebileceği- Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin başlangıcı ve süresi belli ...
100 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk nafakasının kaldırılması- Aşırı ifa güçlüğüne dayalı boşanma protokolünün uyarlanması-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
100 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısına Karşı Açılan (Yolsuz Tescile Dayalı) Tapu İptal-Tescil Davası ve İpoteğin Kaldırılması İstemi-
Kötü niyet iddiasının def'i değil "itiraz" olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına tabii olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden (resen) nazara alınacağı- Somut olayda taşınmazın temellük edildikten sonra dava...
100 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshi- Kıymet takdiri-
İhalenin feshi davasında hasım yanlış gösterilse veya hiç gösterilmese bile dava reddedilmeden doğru hasım olan alacaklı ve ihale alıcısının davaya dahil edilip tebligat yapılmak suretiyle yargılamaya devam edilmesi gerektiği- Kıymet takdirine itiraz...
100 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Misli Fark- Ticari İşletme Devri- Vekalet Ücreti-
Dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri (ipotekle birlikte) ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değer arasında misli fark bulunmasına rağmen, İİK. mad. 278/2 uyarınca iki yıllık süre geçmiş olmasından dolayı dava konusu tasarrufların...
100 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak İddiası-
Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin yaptığı iddianın, geçerli bir istihkak iddiası sayılmayacağı- Haciz sırasında 3. kişinin yararına, kardeşinin istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davalı üçüncü kişi tarafından...
102 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit Davası- Sonradan yapılan imalatlar- Muhtesat-
Dava konusu taşınmazın zemin katının öncesinin atölye iken sonrasında yapılan tadilat ile konuta dönüştürüldüğü ve sonradan yapılan imalatların yeni bir muhtesat meydana getirme sayılamayacağı, bu nitelikteki eşyalar yönünden muhdesat aidiyeti davası...
102 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- Hacze İştirak-
İşçi alacakları iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK. mad. 100'deki koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
102 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin paraya çevrilmesi- Rehin Bedelinin Altında Satışa Muvafakat-
Rehin alacaklısı bankanın satıştan önceki aşamalarda rehin bedeli altında satış yapılmasını istemediğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmaması, rehinli aracın 50.000,00 TL olan muhammen değerinin 150.000,00 TL olan rehin bedelinin altında olması...
103 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra dosyasının ihyası-
İmha edilen icra takip dosyasının da -4473 s. Yasa'nın 18. maddesi uygulanarak- ihya edilebileceği-
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Baba Oğul Arasındaki İcra Takibi- Tazminat-
Senet lehdarı ile takip alacaklısı cirantanın baba-oğul olduğu dikkate alındığında alacaklının, senedin gerçek miktarını bilebilecek konumda olduğu- Borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiği ve itiraz dilekçesinde de tazminat taleb...
104 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat Davası-
Davacı, davalıdan satın aldığı dondurma ürününün Suriye'ye ihracının Suriye makamları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle satın alınan mal bedeli ile yapılan masraflardan kaynaklanan zararını dava etmiş olup, alınan bilirkişi raporuna dayalı olarak...
107 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları-Davalı idarenin taraf olduğu asıl-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olup olmadığı-
Mahkemece, salt önceki dönem yapılan ve davacının çalışması bulunmadığından onun yönünden sonuç doğurmayan Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişi tespiti esas alınarak muvazaanın varlığının kabulünün hatalı olduğu- Mahkemece, muvazaa tespit edilen hizm...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- Kıdem Tazminatı İçin Verilen Senedin Takibi-
Alacaklının, "kambiyo senedinin kıdem tazminatı için verildiğini" belirtmesinin borçlu tarafından kabul edilmedikçe senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği- Borçlu şirket hakkında iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı ile "icra takiplerinin t...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- Tedbir kararının devamı-
İflasın ertelenmesi davasının reddine ilişkin karar kesinleşmediğinden, ihtiyati tedbir kararının da devam edeceği-
108 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak Davası- 3. Kişi Yararına İstihkak İddiasında Bulunma- 103 Davetiyesi-
Borçlunun eşi , davacı 3. kişinin de oğlu olan kişinin, üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davacı 3. kişi, borçlu ve hacizler sırasında hazır bulunan kişiler (borçlunun görümcesi, borçlunun eşi, davacı üçüncü kişinin...
108 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- İhtiyati Tedbir- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip- Zorunlu Takip Arkadaşlığı- Süresiz Şikayet-
"İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takip yapılamayacağı" ve "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte zorunlu takip arkadaşlığına aykırı davranıldığına" ilişkin şikayetlerin süresiz olarak yapılabileceği...
109 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibinde HMK. 124/3-4 Uygulaması
Alacaklı tarafından tüzel kişiliği olmayan Hava Lojistik Komutanlığı’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı yerine Hava Lojistik Komutanlığı hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da...
110 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- İhtiyati Haciz- Kambiyo Takibi-
Sıra cetveli düzenlenirken ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihlerine bakılacağı- İhtiyati haczin kesinleşmesi için tebliğden itibaren itiraz süresinin, kambiyo senetlerine mahsus takipte ise ödeme süresinin geçirilmesi gerektiği- İhtiyati hacizlerin...
111 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nakit Avans Çekim Ücreti-
Tüketici sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre "ahde vefa" ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğu ve bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekti...
112 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Mahkeme Kararı- İhtiyati Haciz- Tenfiz-
Yabancı mahkeme kararına dayanarak ihtiyati haciz talep edilebileceği; ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın ticari nitelikte olması gerekmediği ve yabancı mahkemece verilmiş ilamın tenfizi koşulunun da aranmayacağı-
113 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Takibe Konu Faturalarla Sınırlı İnceleme-
İtirazın iptali davalarının icra takibine sıkı sıkıya bağlı olduğu-Tarafların alacak-borç durumunun takibe konu faturalarla sınırlı olarak incelenmesi gerektiği, taraflar arasındaki tüm cari hesap ilişkisi incelenerek düzenlenen rapora göre karar ver...
113 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Danışmanlık Sözleşmesi- E-maillerin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu-
Danışmanlık sözleşmesinden doğan davada, e-maillerin "yazılı delil başlangıcı" olduğu-
114 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İmzaların İstiklali-
Davacı-lehdarın, keşideci şirketin keşide tarihinde tüzel kişiliğinin bulunmadığından bahisle imza eksikliğine dayalı olarak hamil aleyhine menfi tespit davası açamayacağı-
115 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Asıl davada davacı arsa sahibi ile davalı yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, akabinde arsa sahibi arsayı yüklenici şirkete intikal ettirdiği, yüklenici şirkette taşınmazı hisseli olarak 3. kişilere sattığı, 3. kişil...
116 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın Giderilmesi- Keşif-
Ortaklığın giderilmesi davasında keşif yapılmadan karar verilemeyeceği-
116 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Meslek Birliğine Üye Yapımcıların Eserlerinin Davalıya Ait Kafede İzinsiz Yayınlanması-
Umuma açık yerleri işletenlerin, hak sahibi yapımcıdan izin almaksızın o yapımcıya ait fonogramları (şarkıları) kullanmasının eser sahibinin, icracı sanatçının ve fonogram yapımcısının mali haklarına tecavüz niteliğinde olduğu- Kullanımın/iletimin do...
117 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş Hacizlerinin Muvazaalı Konulduğu İddiası-
İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, İl Müftülüğü’nce düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- H...
117 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Şikayet-
Konut finansmanı kredisinin teminatı olan ipotek aktinde "taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı" olduğu yönündeki kaydın, tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gerektiği-
117 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Şirketinin 3. Şahıs Mali Mesuliyet ve Mamul Sorumluluğu Sigorta Poliçesi Uyarınca Sorumluluğu-
Kaza, davalının çalışanı olan sürücü desteğin şirkete ait servis hizmetini yerine getirirken meydana gelmiş olup, servis hizmeti de bir tür destekleyici işletme faaliyeti niteliğinde olduğundan, söz konusu işletmesel faaliyetin doğası gereği işletme ...
117 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücu Hakkının Doğumu- Muacceliyet- Temerrüt- Faiz Talebi-
Rücu hakkının, bu hakka sahip olan kişinin şahsında doğduğu anda muaccel hâle geldiği-
118 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ön İncelemede Nihai Karar Verilmesi-
Mahkemenin ön inceleme aşamasında nihai karar verebilmesi için dava şartlarından birinin bulunmaması, ilk itirazların yerinde olması, hak düşürücü sürenin geçmiş olması veya zamanaşımı def’inin dinlenebilir olması gerektiği, bu nedenler dışında işin ...
119 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Seferden Men-
Seferden men şeklindeki muhafaza işleminin, geminin haczinin doğal bir sonucu olduğu-
120 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İsticvap- Mal Teslimi-
Malların teslim alınıp alınmadığı hususunda gönderilen isticvap davetine karşın duruşmaya gelmeyerek beyanda bulunmamış olan davalının isticvaba konu hususları ikrar etmiş sayılacağı-
120 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Gibi Hareket Edebilen, Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürebilir mi?
Davacı bankanın ödeme talebine kadar tam ehliyetli biri gibi hareket edebilen davalının, borcun ifası istendiğinde ehliyetsizliğini ileri sürerek, ifadan kaçınmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu- Sebepsiz zenginleşme hükümlerine gör...
122 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz- Tahsil harcı-
Borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmasının yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu-
123 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerçek Kişi Tacire Tebligat Usulü-
Gerçek kişi tacir olan davalıya çıkarılan tebligatın tebliğ edilememesi üzerine ticaret sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılmışsa da, davalı tacir gerçek kişi olduğundan bu maddeye göre yapılan tebligatın g...
123 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aliud Teslim- İspat Yükü- Zarar-
Sipariş edilen malların niteliğinin açıkça belirtilmiş olması ve davacının davalıya bu mallar dışında başka mallar teslim etmesi (aliud teslim) ve davalının bu teslimi kabul etmiş olması halinde, sadece bu işlem nedeniyle uğranılan zararın isteyebile...
124 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üye İş Yerlerinden Yapılan Alış Verişlerde Kazanılan İndirimler- Görev-
Taraflar arasındaki (üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde indirimler kazanılmasına dair) uyuşmazlığın ticari işten kaynaklandığı anlaşıldığından asliye ticaret mahkemesinin görevli mahkeme olduğu-
132 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Menfi Tespit- Bekletici Mesele-
İtirazın iptali davasından önce açılan menfi tespit davası, itirazın iptali davasını doğrudan etkileyeceğinden menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması gerektiği-
132 gün önceİBK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Dayanan Bir Alacağın İlamsız Takibe Konu Yapılması-
İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı-
134 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölümlü İş Kazası- Manevi Tazminat Tutarı-
Meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalının vefat ettiği, olayın meydana gelmesinde müteveffa sigortalının %10 oranında kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, tarafların k...
134 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
BAM Kararlarının İçeriği-
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilecek kararların HMK.'nun 359. maddesinde yer alan hususları içermesi gerektiği- BAM kararının başlığında başkan, üyeler ve zabıt katibinin ad, soyad ile sicillerinin yer almaması halinde, hükmün bu nedenle...
135 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yönetim Kurulu Üye Sayısının 3 Olduğu Hallerde Toplantı Nisabı-
Davacının kooperatife yapmış olduğu başvuru sonucunda üç kişiden oluşan kooperatif yönetim kurulu iki üye ile toplanıp karar almış olup kooperatif ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun yarıdan fazla üye ile toplanabileceğinin ve toplantıya katılanları...
135 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davaların 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Rzikonun meydana geldiği tarihe göre, icra takip tarihi itibariyle iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerektiği- Zamanaşımını kesen ve durdura...
136 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellalın, Satıcıyı "İbra" Etmesi Haline, Alıcının Sorumluluğu-
Davacı ile davalı-alıcı arasında ayrı, davacı ile dava dışı satıcı arasında ise ayrı taşınmaz tellallık sözleşmeleri yapılmış olup davalı alıcının ve dava dışı satıcının, davacıya karşı ayrı ayrı sözleşmeden doğan sorumluluklarının bulunduğu- Davacı,...
136 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz ve Şikayetlerin Kesinleşmesi- Satış
Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği- Şikayetçinin , "ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali" istemine yön...
138 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi ve Manevi Tazminatın Haczedilebilme Durumu-
İİK.82/11'de sayılan ve vücut ve sıhhat üzerinde doğan zararlara ilişkin tazminat hakların haczedilemeyeceği- Manevi tazminatın her türünün haczedilebileceği-
138 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat-
Ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlüğün mahkemece re’sen dikkate alınamayacağı-
138 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Akdi Vekalet Ücreti- Rüçhanlı Alacak-
Şikayetçi avukatın vekâlet ücreti alacağının, Av. K. mad. 166/2 uyarınca, müvekkili iş sahibi adına yaptığı ilk iş olan dava açma tarihine göre, şikayetçi avukatın çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde r...
140 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Açıkça Atıf Olmasa da, Miktar ve Düzenli Olması Durumunda Ödemelerin Nafaka Borcundan Mahsubu Gerektiği-
Nafaka borçları yönünden yapılan ödemelerin, aylık nafaka miktarına, bu miktara yakın ve düzenli olarak yapılması durumunda, ödeme belgelerinde 'nafaka borcuna ilişkin olduğuna' dair atıf olmasa bile, bu ödemelerin nafaka borcundan mahsubu gerektiği-...
141 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Üniversite Rektörüne Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası- Yargı Yolu-
Üniversitede görev yapan davacı, davalı rektörün süreklilik gösteren yıldırma niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi tazminat isteminde bulunduğu ve davalının görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanıldığı ve h...
141 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. mad. 174/1 (Maddi Tazminat)-
Mahkemece "erkeğin eşini aldattığı, bu kusurun  yargı kararı ile kesinleştiği, kadının ise bu dosyada dinlenen tanık beyanlarına göre alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurlu olduğu, ancak kusurun ağırlığının davalı er...
141 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361 Uyarınca İade İstemi-
İİK'nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince "borçludan" tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerektiği- İade isteminde bulunan, icra takibinin borçlusu olmayıp başka bir takip dosyası alacaklısı 3. kişi olduğundan, İİK. mad. 3...
142 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süresiz Şikayet- Usul Ekonomisi-
Usul ekonomisi ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda, süresiz şikayet hallerinde yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin de incelenip karara bağlanması gerektiği- ilama aykırılık şikayetinin süresiz olarak ileri sürülebileceği-
142 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Merkezinin Nakledilmesi- Yönetim Kurulu Kararı- Usulsüz Tebligat-
"Şirket merkezinin nakledilmesi"ne ilişkin yönetim kurulu kararının 3. şahıslar hakkında ticaret sicil gazetesinin yayım tarihinden sonra hüküm ifade etmesi gerekir ise de;  borçlu şirketin toplantısında alınan şirket merkezinin nakledilmesine ilişki...
143 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Kredinin Teminatı Olarak Verilen Senet-
Takibe konu bononun tanzim tarihi ile taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesinin aynı tarihli olduğu ve bononun bedelli dikkate alındığında ve alacaklı vekilinin “icra takibinde yer alan tutarın krediden kaynaklanan bakiye tutar" olduğuna ilişki...
143 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Teminat Senedi İddiası-
"Davacı-alacaklı ile ticari ilişkisini sona erdirdi halde, boş olarak verilen teminat senedinin davalı-alacaklı şirket tarafından doldurulup icra takibine konu edildiği" belirtilerek açılan menfi tespit davasında, davacı-borçlu, davalının ticari deft...
144 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi-
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemiyle açılan eldeki davada taşınmaz üzerinde bulunan yapının kamulaştırma bedelinin arttırılması amacıyla inşa edilip edilmediği, hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı, bu durumda yapının inşa edildiği ...
145 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi kefalette kefilin takibi-
TBK. mad. 585 uyarınca, adi kefalette alacaklının, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemeyeceği, ancak, borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alması, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli öl...
145 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelini Yatırmayan Alıcının Farktan Sorumluluğu-
İhale alıcısı tarafından ihale bedelinin yatırılmaması üzerine, taşınmazın "tamamlayıcı ihale" yerine, yeni bir satış kararına dayalı olarak 1. ve 2. satış günü belirlenerek ayrı bir ihale ile satılması durumunda, ilk ihale alıcısının, iki ihale bede...
145 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle Fesih- Kıdem Tazminatı-
İşçinin hangi eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda hâkimin, iş ve çalışma hayatının gerekleri ile toplumsal ilişki ve gelenekleri göz önüne alarak somut olayın özelliklerine göre bir sonuca varma...
147 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması-
Borçlu şirkete çıkarılan örnek 7 ödeme emrine ilişkin tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi gereğince yapılmış olup, borçlu şirketin adreste bulunmama nedeninin araştırılması gerekmediği, adreste bulunmama nedeninin araştırılması hu...
147 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst Sınır İpoteği- Limit Aşımı- Şikayet-
Üst sınır ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, limit aşımına ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceği-
150 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ayıplı Araca Dair İlamların İcrası
Son Yargıtay İçtihatları
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücret Sözleşmesi (İİK. mad. 68)
Borçlu icra takibine konu (avukatı ile yaptığı) vekalet sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmediğinden, bu belgenin, "İİK. mad. 68/1 anlamında" belge niteliğine kavuştuğu ve borçlu tarafından ödemeye ilişkin herhangi bir belge de ibraz edilmedi...
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonoya Dayalı İcra Takibine Konu Alacağın Banka Tarafından TMSF, TMSF Tarafından Varlık Yönetim Şirketine Temliki Halinde Zamanaşımı-
Takibi başlatan alacaklı banka tarafından takip alacağının önce, TMSF'ye, daha sonra da TMSF tarafından Varlık Yönetim A.Ş.'ye temlik edildiği, alacaklı bankaca yapılan takibin devamına ilişkin işlemler nedeniyle alacağın 3 yıllık zamanaşımına uğrama...
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(İİK. mad. 89) Üçüncü Kişinin Sorumu Olduğu Temerrüt Faizi-
Mahkemece, İİK. mad. 89/3 uyarınca; şikayetçi 3. kişinin sorumlu olduğu temerrüt faizinin, menfi tespit davasında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirse de, taleple bağlılı...
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davasında Tedbiren Takiplerin Durdurulması- İcra Takibinin İptali- Dosyaya Ödenmiş Olan Paranın İadesi-
Hakkında kambiyo takibi yapılan ve haciz tehdidi altında icra dosyasına para yatıran borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruyla takibin iptaline karar verilmesi halinde, yine borçlunun açtığı menfi tespit davasında verilen tedbir kararıyla "takib...
152 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Konkordato Bilgilendirme Toplantısı
İzmir Ticaret Odası
153 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Davacı hizmet süresini ve ücret miktarını bildiğine göre alacağın tam ve kesin olarak hesaplanmasının kendisinden beklenemeyeceğinden söz edilemeyeceği-
İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin davacıdan beklenememesi kriteri ile açıkça karşı t...
153 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave Tediye Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
İlave tediye alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, davacının belirsiz alacak davası olarak bu davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı- İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak ...
155 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Alacağın Tümü Bakımından Faiz Başlangıç Tarihi-
Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve dava konusu alacaklar ayrıştırılmak sureti ile toplam 1.000-TL olarak açılan, bilirkişi raporundan sonra talep arttırım dilekçesi verilerek alacak miktarlarının arttırıldığı ve belirsiz alacak davasında, arttı...
155 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale Edilen Paranın Yanlış Kişiye Ödenmesinden Kaynaklı Tazminat Davası- Görevli Mahkeme-
Üçlü bir ilişki olan havalede, havaleci ile havale ödeyicisi arasındaki ilişkinin “karşılık ilişkisi”, havaleci ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin "bedel/değer ilişkisi", havale ödeyicisi ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin ise "edim/ödeme i...
155 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Şikayet Süresinin Başlangıcı- Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu- Tebligat Kanununda öngörülen araştırma, komşudan bilgi alma ve komşuya, yöneticiye ya da kapıcıya bilgi ver...
155 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senedine Atılan İkinci İmzanın Aval Niteliğinde Olması-
Şirket yetkilisi tarafından da olsa senede atılan ikinci imza, şirket kaşesi olmadan atılmış ise, burada keşideci sıfatı söz konusu olmayacağından, bu imza aval olarak kabul edileceği ve bu imza sahibinin borçtan şahsen sorumlu olacağı- Davacı-borçlu...
157 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Kefalet Limit Miktarının Farklı Kalemle Yazılması-
Sözleşmenin başında yazılı olan limitin, kefilin sorumlu olacağı miktar olarak kabul edileceği- Limit miktarının farklı kalemle yazılmış olması ve para birimindeki farklılığın miktarın sonradan yazılmış olduğu anlamına gelmeyeceği-
157 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı İtiraz- Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu-
Dava konusu edilen müddeabih (kısmi olarak itiraz edilen) 2.627,88 TL olduğundan, öncelikle Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerektiği- Açılan kısmi itirazın iptali davasında, tüm takip tutarı üzerinden dava açılmış gibi hüküm kurulamayacağı-
158 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Dava-
Avukatlık ücretine ilişkin davanın kısmı dava olarak açılabileceği-
158 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İspat Yükü-
Davacı-alacaklı "çekleri aldığını" kabul etmiş ve "tahsil edilmeden davalıya iade olunduğunu" ileri sürmüş olduğundan, çeklerin borçlu eline geçmesinin, bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda ispat külfetinin davacı-alacaklıya ait o...
158 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşe İade İlamı- İlamların İcrası-
Eda hükmü içermeyen "tespite” ilişkin ilamların icra takibine konu edilemeyeceği, ancak, kesinleşmeleri halinde bu ilamlardaki vekalet ücreti ve yargılama giderine dayalı likit miktarların icra yolu ile infazının mümkün olduğu- Takibe dayanak yapılan...
158 gün önceBAM Kararları paylaşıldı
İleri Tarihli Çeklerde Karşılıksız Çek Suçu
"Çekin düzenlendiği tarihte eylemin suç olarak düzenlenmediği" anlaşıldığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
158 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti Alacağı-
Görevli Mahkeme (2 farklı İçtihat)
158 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına Uğramış Bono- Görev-
Zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak temel ilişkiye dayanılarak başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali davasının asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
158 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çekte Şikayet Hakkı- BAM CD.'LERİ Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile "karşılıksızdır " işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda "karşılıksızdır" işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru...
159 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı-
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı- İçtihat değişikliğinin başlangıçta davacının dava açmakta haklı olduğunu göstermeyeceği-
159 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Borcu İçin Yatırılan Paranın Kredi Kartı Borcuna Mahsup Edilmesi-
Bankaya tüketici kredisinin kalan borcu için "kredi kapama bedeli" açıklaması ile havale edilen paranın, kredi kullananın onayı olmadan kredi kartı hesabına aktarılması ve kredi kullananın kredi borcu yönünden temerrüde düşürülmesi halinde,  tüketici...
159 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Erken Kapama Komisyonu-
Kredi kullanan taraf tacir de olsa, kredinin erken kapanması nedeniyle alınan komisyonunun hakkaniyete uygun olması gerektiği- Mahkemece, diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranla...
160 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mal Teslimi- Ticari Defterler- İspat Yükü-
Davalının ticari defterlerinde kayıtlı veresiye fişlerine ilişkin malların teslim edildiğinin kabulü gerektiği- Davalının ticari defterlerinde kayıtlı olan veresiye fişlerindeki teslim alan kişiler tarafından teslim alınan mal var ise bu malların da ...
161 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Usul Ekonomisi
Süresiz şikayet hallerinde, yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin usul ekonomisi ilkesi gereğince incelenmesi gerektiği-
162 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Protesto-
Ödememe protestosu çekilmediği gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu-
163 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İkinci Takibin Usul Ekonomisi İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi (İİK. 40; HMK. 30)
Alacaklının düzeltilerek onama ilamında belirtilen ve miktarı artırılan icra inkar tazminatı alacağı için önceki dosyadan takibe devam olanağı bulunduğundan ikinci takibin iptali gerekeceği-
163 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Acize Belgesinin Sunulması-
Aciz belgesinin; tasarrufun iptali davası açılmadan önce, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasında ve hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonra da sunulabileceği- Borçluya ait taşınmaz üzerine konulan haczin, borçlunun meskeniyet  şikayeti üzerine i...
163 gün önceBursa Bam paylaşıldı
Karşılıksız Çek Şikâyetine İlişkin Dilekçede Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişilerin Belirtilmesi-
Müşteki tarafından icra ceza mahkemesine verilecek olan şikâyet dilekçesinin, şüpheli veya şüphelilerin isimleri ve şikâyet konusu olaya ilişkin bilgileri taşıması gerektiği- Karşılıksız çek şikâyetine ilişkin dilekçede dilekçenin üzerine el yazısı i...
163 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Bedelinin Tahsili- Islah ile Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Dava Kapsamına Alınamayacağı-
Usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak ıslah edilmiş bir dava varmış gibi ıslah edildiği belirtilen miktarlar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olacağı- Değer kaybı talebi ile açılan davada, davacının dava dilekçesinde meydana gel...
163 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Dosyasının Zayi Olması-
İtirazın iptali istemine dayanak icra dosyasının zayi halinde 4473 sayılı yasa hükümlerden faydalanılarak ve bu yasadaki hükümlerin uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanması yoluyla yenileme (ihya) işlemlerinin tamamlanması, taraflardan ellerinde bulu...
163 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Antalya Konferansı
Güncel Gelişmeler Işığında İcra ve İflâs Hukuku
164 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İcra Müdürlüğüne Yapılan Yetki İtirazı-
Davalı taraf ödeme emrine karşı icra müdürlüğüne yaptığı itirazında yetki itirazında da bulunarak, yetkili icra müdürlüğünü de bildirmiş olduğundan, İtirazın iptali davasına bakan mahkemece öncelikli olarak icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün ...
165 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Özen ve Sadakat Borcuna Aykırı Davranması- Nedensellik Bağı-
Alacağın tahsiline yönelik olarak açtığı davayı takip etmeyerek davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet veren davalı avukatın özen ve sadakat borcuna aykırı davranmış olduğu- Davalı avukatın ihmali ile müvekkili davacının uğradığı zarar arasında uygu...
165 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kazı Çalışması Sırasındaki Zarardan Kaynaklı Tazminat İstemi-
İSKİ'nin tacir olduğu, “yargı harçlarından” muafiyetinin olmadığı-Davacı, tacir olduğundan, olay günü haberdar olduğu zararı nedeniyle, tacirin zarar veren hakkında bir yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açması gerektiği- Tacir olanlar için dava aç...
166 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası Sırasında Borçlunun İflası-
Mahkemece, borçlu iflas etmiş ise iflas idaresi mi yoksa İİK'nun 245. maddesi gereğince davacının iflas idaresinden yetki alması halinde davacı alacaklı mı devam edecek, belirlenerek ve buna göre taraf teşekkülü sağlandıktan ve taraf delilleri toplan...
166 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Paydaşlığın Giderilmesi Davası- Taraf Teşkili- Tebligat Kanunu 21/2'ye Göre Tebligat-
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçının diğer paydaşlara karşı açacağı; davada bütün paydaşların yer almasının zorunlu olduğu, paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçıla...
167 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz- Aracın, Borçlunun Diğer Kredilerinin de Teminatı  Olması- Haksız Şart-
Bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi kapsamında kullanılan kredi sözleşmesinde, rehne konu aracın, borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu yönündeki bir kaydın yazılmamış sayılması gerektiği, Tüketici Kanunu'nun amacı olan tü...
167 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Islah- Faiz-
İtirazın iptali davası ıslah dilekçesi ile alacak davasına çevrilmişse de, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediği halde, mahkemece, yasal faize hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-
167 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Site yönetimin, kat malikleri adına; binadaki ortak ve bağımsız bölümlerdeki ayıplı işlere ilişkin dava açabilir mi?
Ana gayrimenkulün yönetimi için atanan yönetici veya Yönetim Kurulunun, kural olarak, aktif ve pasif husumet ehliyetleri bulunduğu, ancak bu ehliyetin kapsamının KMK.'nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olduğ...
167 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelinin Sevhen İpotekli Taşınmazın Sahibinin Hesabına Yatırılması- Menfi Tespit/İstirdat Davası- Pasif Husumet-
Davacı bankanın dava dışı olan üçüncü kişi aleyhine icra takibi yaptığı ve takip alacağını Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik ettiği, dava dışı üçüncü kişinin davacı bankada hesabının bulunduğu, ihale bedelinin sehven dava dışı bu üçüncü kişinin hesabına ...
167 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Savcı Hakkında "Fetö Mensubu Olduğuna Yönelik Yapılan Haksız Şikayet"ten Kaynaklı Tazminat Davası-
Manevi tazminatın zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşıdığı, bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmediği- Dava konusu...
167 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşten Çıkarılanın Eski Şirketi Hakkında Sosyal Medyadaki Beyanları- İfade Özgürlüğü-
Davalının, çalıştığı eski şirket hakkında hakkında sarf ettiği hoşa gitmeyen, sarsıcı hatta rahatsız edici, icapsız, kaba ve kişisel değer yargısı niteliğindeki ifadeler nedeniyle, davacı şirket lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği, ifade özgürl...
171 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Suça konu çekin "ödeme yasağı" nedeni ile bankaya ibrazında ödeme yapılmadığı, muhattap banka tarafından çek arkasına vurulan kaşe ile anlaşıldığından, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı-
171 gün önceİzmir Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Her çek yaprağının ayrı bir suç oluşturacağı ve bu nedenle sanık hakkında her bir çek için ayrı ayrı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması gerektiği- Sanık hakkında iki ayrı çekten dolayı mahkumiyet hükmü kurulduğu halde çek düzenleme v...
173 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Tazminat İstemi- Matufiyet Unsuru-
Hukuka aykırı eylemde bulunan kişi mağdurun ismini açıkça belirtmemiş veya isnat ettiği fiili üstü kapalı bir biçimde geçiştirmişse, isnadın mahiyetinde ve mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredi...
173 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı-
Davacı beraat ettiği ve haksız olarak kendisine karşı açılmış olduğunu iddia ettiği ceza davasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş ve buna ilişkin vekili ile arasında ücret sözleşmesi imzalanmış ise de, sözleşme taraf olan yanları bağlayıp üçüncü...
173 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yedieminlik Ücreti Alacağı-
Yedieminlik ücreti alacağı saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu konudaki uyuşmazlığın genel mahkemede çözülmesi gerektiği-
177 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketicinin Seçimlik Hakları-
Malın ayıplı olması durumda, tüketicinin seçimlik haklarının 6502 s. Yasanın 11. maddesinde düzenlendiği- Bu seçimlik haklarda tüketici; bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indiri...
178 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Kanunu mad. 165
Avukatın ücretinden vekil edenin hasmının sorumlu olabilmesi için, avukatın takip ettiği davanın taraflarının aralarındaki ihtilafı sulh yolu ile ve her şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları ve takipsiz bırakmaları gerektiği-  Sulh anlaşma...
178 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı-ı Müstear Kavramı-
Adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasına  "nam-ı müstear" dendiği ve bu tür işlemlerin İİK. mad. 277 vd. uyarınca iptalinin istenebileceği- Mahkemenin "borçlu ile üçüncü kiş...
178 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Taşınmazın Tahliyesi Sırasında) Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi-
Taşınmazı tahliye eden davalıların taşınmaza kasten zarar vermesi hukuka aykırı olmakla birlikte, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığından, taşınmaz maliki lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği-
180 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Dilekçesindeki İfadelerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Olmadığı-
Davalının davacı hakimin yaptığı işlemlerden dolayı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, ''İş bu davanın yargılamasının devam ederken davacı tarafından ... tarihinde dava açıp, aynı gün içinde karar verilmesi de düşündürücüdür...
180 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Alacaklarının Tahsili- Haklı/Haksız Azil- Savunmanın Genişletilmesi-
Müvekkilin, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebileceği- Davalının, cevap dilekçesi ile"haczedilen mallarının satışının istenilmemesi" nedeni ile zarara uğradığını sav...
182 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emlak Komisyonculuğu Ücreti- Cezai Şart-
Mülk sahibi ile alıcı arasında gayrimenkulün satışına aracılık yapıldığına dair komisyon sözleşmesi gereğince, davalı tarafından taşınmazın satış bedelinin % 3’ü oranında tellaliye ücretinin ödenmesinin taahhüt edildiği; sözleşmenin tamamlanmasından ...
183 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Bankanın (Eski Müdür Yardımcılarından) Zararının Tazmini İstemi-
"Temerrüt faizi"ne ayrıca "temerrüt faizi" yürütülemeyeceği (TBK. mad. 121/3)- Banka müdür ve müdür yardımcısının, dava dışı firmalara usulsüz kredi kullandırmaları nedeniyle tahsil edilemeyen krediler nedeniyle oluşan zarar, dava dilekçesinde ana pa...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Bedelinin Uyarlanması İstemi-
1960 yılında davacıların murisi lehine tesis edilen ipotek bedelinin uyarlanması istemine ilişkin davada, davacıların murislerinin 1987 yılında ölümünden yaklaşık 26 yıl geçtikten sonra bu davayı açımış olması karşısında, sözleşmenin davacılar tarafı...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Akdi Avukatlık Ücretinin Ödendiğinin İspatı-
Davaya konu vekalet ücretine dayanak tapu iptal tescil davası, davacı tarafın istifasından önce sonuçlanmış olup davalının akdi vekalet ücretinin ödendiğini savunduğuna göre bu iddiasını ispatlamak zorunda olduğu- Davacı tarafından düzenlenen takip e...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Terör Zararlarının Tazmini için İlgili Komisyondan Tazminat Alınması- İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret (AAÜT)
Terör zararlarının tazmini için ilgili komisyondan tazminat alınması hususunda yürütülen iş, ancak iş takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebileceğinden mahkemece azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusu...
184 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
UYAP sistemi üzerinden alınan kısa kararla gerekçeli karar arasında açık bir çelişki ortaya çıkmış olup böyle bir durumun bozma nedeni oluşturacağı ve bozmadan sonra mahkemenin önceki kısa kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi giderme koşuluyla vicdani ...
185 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
3533 s. Yasa'da Gösterilen Daire ve Kuruluşlar-
TCDD'nin, 3533 sayılı Yasada gösterilen daire ve kuruluşlardan olmadığı ve mecburi hakem yargılamasına tâbi olmadığı-
186 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredi Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıkta Akdi ve Temerrüt Faizi-
Ödeme emrine süresinde itiraz edilmemiş olması halinde, davacı-alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukuki yararının olmadığı- Ticari nitelikteki genel kredi sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta akdi ve temerrüt faizinin sözleşme hükümlerine göre ...
186 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" Açıklaması ile Yapılan Havalenin Hukuki Niteliği-
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" açıklamasıyla yapılan havalenin paranın borç olarak gönderildiği anlamına gelmediği- Davalı karz ilişkisini inkar ettiğine göre, karz ilişkisinin varlığını davacının kanıtlaması gerektiği-
186 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Konulan Haciz- Muvafakatin Zamanı ve İçeriği-
Emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için, hak sahibi tarafından açıkça yetki verilmesi gerektiği- Emeklilikten veya icra takibinden önce virman yapılmasına yetki verilmesinin emekli maaşından kesinti yapılabileceği anlamına gelmeyeceği-Borçlunun m...
187 gün önceGaziantep BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Nedeniyle (İbraz Eden Hamilin) Şikayet Hakkı-
Müştekinin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığının anlaşılması halinde, karşılıksız çek düzenleme nedeniyle şikayet hakkı bulunmadığı ve bu durumda İİK. mad. 347. gereğince şikayetçinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği-
187 gün önceAntalya BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu- Sanık Olarak 'Tüzel Kişin'in Gösterilmesi-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda, sanık olarak borçlu tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişi yada kişiler hakkında isim belirtmek suretiyle davanın açılması gerektiği; aksi halde davanın reddi gerektiği-
188 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İİK. mad 45, 167
Borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile, elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de; öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğinden, tercih hakkını bu takip türünden yana ...
191 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Anne-kız arasındaki tasarrufun İİK. mad. 278/3-1 uyarınca bağış niteliğinde olup iptali gerektiği- Dava değeri, iptali istenilen tasarruf konusu işlemin değeri ile takip konusu alacağın miktarından hangisi az ise o olduğundan, yargılama giderleri ve ...
192 gün önce12. ve 8. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Haczin Kaldırılması- Tahsil Harcı- Yargıtay Hukuk Dairelerin Farklı Görüşü-
Haczin Kaldırılması Talebi Üzerine Alınması Gereken Harç
193 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Tarsus Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
194 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi- Kayıt tutma yükümlülüğü- HMK 220, 221-
Davalı şirket ile davacının çalıştığı alt işverenler arasındaki gişe hizmetlerine ilişkin asıl işveren-alt işveren ilişkisinin İş. K. mad. 2/6 uyarınca, muvazaalı olup geçersiz olduğu ve davacının işe başlangıç davalı asıl işverenin işçisi olarak kab...
194 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası- Kesinleşme Şartı-
Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği-
197 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptal Edilen İpotek- İhale Bedeli- Rüçhanlı Alacak-
Tasarrufun iptali davası ile, iptal edilen satış işleminden sonra konulan ipotek nedeniyle ipotek alacaklısının ipotek hakkının mevcudiyetini korumayacağının kabulü gerekeceği; "ipotek alacağının rüçhanlı alacak olduğu ve İİK. mad. 129 gereğince ihal...
198 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih Kararı ile Değiştirilemeyecek Hususlar-
Tavzih kararıyla tarafların hak ve borçlarında değişikliğe gidilebilmesi mümkün olmadığı, tavzih dilekçesi kabul edilerek alacağın değiştirilmesinin bozma nedeni olduğu-
199 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptal- Kefalette Eş Rızası
Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan -28.3.2013 tarihli değişiklikten önceki- TBK. mad. 584/1 uyarınca, eşlerden biri ancak diğerinin yazılı rızası ile kefil olabileceği- Davalı tarihsiz muvafakatname belgesindeki imzanın eşine ait olmadığı ileri s...
199 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Özel Hastane Ruhsatnamesinin Haczi-
Satış işlemleri "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce başlatılmış ise, talep tarihinde aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ruhsat devrinin gerçekleştirilebil...
199 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
İİK.nun 78. maddesinde belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının "haciz isteme hakkı"nın düşeceği, bu durumda, alacaklının, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, il...
201 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2- Yetki Belgesi- Hazce İştirak Eden Alacaklıların Muvafakati-
Şikayet dilekçesinde borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden a...
207 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan (Devlete Karşı) Tazminat Davası-
Elkoyma tarihi itibari ile devlete karşı açılacak olan haksız el koymadan kaynaklanan tazminat davalarında CMK. mad. 141 ve 142 uyarınca ağır ceza mahkemesi görevli olduğu-
207 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Vaadi Sözleşmesi- Sübjektif İmkansızlık-
Noter huzurunda düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin, “borç doğuran” bir sözleşme olarak geçerli olduğu ve davacının, sübjektif imkânsızlık nedeniyle tasarrufi işlemin, yani ifanın yerine getirilememesi sonunda meydana gelen zararın tazminini, TBK. m...
207 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası-
Kefalette eş rızasını arayan hükmün (TBK. mad. 584), yürürlük tarihi olan 01.07.2012'den önce düzenlenmiş sözleşmelerde uygulanamayacağı-
207 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka tarafından davalılara gönderilen kat ihtarında belirtilen ödeme süresi dolmadan girişilen takipte takip tarihi itibari ile istenilebilir bir alacağın varlığından bahsedilebilir mi?
Davacı alacaklı tarafından icra takibine geçilebilmesi için hesabın kat edilmesi yeterli olduğunu, kat ihtarnamesinde ödeme için verilen süreden önce icra takibine başlanması halinde bu durumun, sadece faiz hesabında dikkate alınması gerektiği, "güve...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Kararı Tarihi İtibariyle (İİK. 129 Uyarınca) Karşılama Prensibi-
Satış karar tarihi itibariyle, İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinin uygulanması gerektiği- İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinde, 2. arttırmada ihale bed...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Muhatabın iş yerinde bulunup bulunmadığına dair bir açıklamanın tebliğ evrakında yer almadığı görülmekle, borçlunun gerçek kişi olduğu dikkate alınmadan ve adreste bulunmadığının tespiti yapılmadan “şirketin yetkilisi imzasına” şeklinde yapılan tebli...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Tebligat mazbatasında, muhatabın "görevde" olduğu bilgisinin kimden alındığı belirtilmediği gibi, borçlunun tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği de tespit edilmediğinden, tebligatın usulsüz olduğu- Borçlu icra takibinin iptali istemi...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun İtirazının taraflarına Usulsüz Tebliği- İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi- İİK. 264/2-
Tebligat mazbatasına, tebliğ memuru tarafından beyanda bulunan ve kendisine haber verilen komşunun adı ve soyadı yazılmadığı için tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Borçlunun takibe yaptığı itiraza ilişkin alacaklı vekiline yapılan tebliğ işlemi usulsü...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliyenin infazı- Eski hale iade-
İİK’nun 40/2. maddesi hükmünün ilamlı takiplerde uygulanabileceği, tahliye istemli takip bakımından anılan maddenin uygulanamayacağı-
212 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. 71/1, TMK. 2
Borçluların, protokolün feshine yönelik ihtarname gönderdikten sonra, yani, protokol taraflarınca feshedildikten sonra, bu protokole dayanarak takibin ertelenmesi talebinde bulunulmasının, dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı-
212 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Fiil- Gerçek Zarar- İcra İnkar Tazminatı- ASKİ Tarifeler Yönetmeliği-
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında, zarar görenin, ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı "gerçek zararını" haksız fiil sorumlularından isteyebileceği- Özel olarak adam tutulup çalıştırıldığı kanıtlanmadıkça haksız fiil meydana gelmeseydi ...
214 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibi Kesinleşmeden Yapılan Haciz- Vekalet Süresi Dolan Vekile Tebligat-
Vekalet süresi dolan vekillere icra emrinin tebliği ile icra takibi kesinleşmeyeceği ve icra takibi kesinleşmeden yapılan haciz talebinin geçersiz olduğu-
215 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Harcı- Hatalı Olarak Maktu Harç Alınması-
Temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmaması halinde, temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan miktar dikkate alınarak hesaplanacak nispi karar harcının ¼ oranında...
215 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 46- Tazminat İstemi- Hakimin Kusuru-
Tapu müzekkeresinde yanlışlık yapılması, bazı bağımsız bölüm numaralarının yazılmaması veya ilgisiz parsellerin müzekkereye derç edilmesi kısaca kurulan karara kısmen aykırı müzekkere yazılmasında ve bunu hakiminin kontrol etmeden imzalaması ve bunun...
216 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali İlamının İcrası- İİK. 283/2
Tasarrufun iptali davasının, İİK. mad. 283/2 gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkünse de, bu durumda, ilam doğrultusunda üçüncü kişiye icra emri tebliğ edilmesi gerekeceği, üçüncü kişiye icra ...
219 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- İpotek Sahibi Bankanın Hukuki Yararı-
Dava konusu taşınmaz üzerinde davacı bankanın ipoteği mevcut olup, anılan taşınmaz davacı bankanın ipoteği ile birlikte borçlu tarafından oğlu olan davalı üçüncü kişiye satıldığı, davacı tarafından davalılar aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu i...
220 gün önceMadde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
100.000 TL'nin Altındaki Ticari Davalarda Basit Yargılama Usulü
220 gün önceTahkim Maddelerine İlişkin Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Tahkime İlişkin HMK'da ve 4886 s. Kanunda Yapılan Değişiklikler
220 gün önceHMK. Madde Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Bilirkişinin Görev Süresi Konusunda Yapılan Değişiklik
220 gün önceMadde Değişiklikleri paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile Elektronik Tebligat Konusunda Yapılan Değişiklik
220 gün önceİİK'nda Değişen/Eklenen Hükümler paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanununda Getirilen Yenilikler/Yapılan Değişiklikler
220 gün önceKanun Değişikliği paylaşıldı
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Madde Metinleri
221 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Bankanın Süresinde İbraz Edilen Çeke Karşılıksız Kaşesi Vurmaması Halinde, Bu Çek Kambiyo Takibine Konu Edilebilir mi?
Çekin muhatap bankaya ibraz edilmesi üzerine, bankanın "çek üzerindeki imzanın, keşidecinin imzası ile uyuşmaması" nedeniyle hiçbir işlem yapmaması halinde, süresinde yapılan ibraz nedeniyle, alacaklının (TTK. mad. 796 ve 808 gereğince) müracaat hakk...
222 gün önce7.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
WhatsApp' ta Geyik Muhabbeti- Geçerli Fesih- İşe İade Davasının Reddi
İş yerindeki Bölge Müdürü tarafından Whatsapp grubunda çalışan ile arasındaki süreç paylaşılmış ve "dayı" olayı geyik muhabbetine dönüşmüş olup, davacının bu Bölge Müdürüne youtube adlı video paylaşım sitesinde izlenebilen "dayıya dayayan dayı" adlı ...
222 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp Sisteminin Kişisel Veri Niteliği- İşçilerin Whatsapp Grubunda Çalışma Koşullarının Olumsuzluğu Hakkında Yazışmaları- Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistem olan Whatsapp sisteminde, kişinin, diğer kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilse de, bu sistem, kendi içinde ...
222 gün önceÖzel Konferans Duyurusu paylaşıldı
21.04.2018 İstanbul
İcra Hukuku Konferansı
223 gün önce8.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faiz Serbestisi- Avans Faizi- TBK. mad. 120- Üst Sınır
Türk Ticaret Kanununun 8.maddesindeki faiz serbestisinin, emredici nitelikteki Türk Borçlar Kanunu'nun 120.maddesi ile sınırlandığının kabulü gerektiği- Alacak TBK'da düzenlenen kira ilişkisinden kaynaklanmış olup, davacı tarafından sözleşmede kararl...
223 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat İstemi- Hakkaniyet İndirimi-
Haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, davacıya ait çekici ve dorsenin haczedilerek muhafaza altına alındığı, söz konusu araçların (2 buçuk ay sonra) davacıya teslim edildiği, davacının araçlarını kullanamaması neden...
224 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşın Konan Haciz- Koşula Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
225 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Hatay Barosu Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
226 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Marka Hakkına Tecavüz- Kesinleşmeden Takip Yapılıp/Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
HMK. geçici 3. maddesinin atfı ile uygulanması gereken HUMK. mad. 443/4 (HMK. mad. 367/2) hükmünce aile ve şahsın hukuku ile ilgili ilamlar kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemeyecekleri, anılan maddede belirtilen hükümlerin, Türk Medeni Kanunu'...
226 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı İcra- Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı- Şikayet Süresi-
İlamda hükmedilen yargılama gideri, vekalet ücreti ve bu alacakların faizinin hüküm kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayetin 7 gün içinde yapılması gerektiği-
226 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mazeret- Yetki Belgesi-
Yetki belgesi verilen avukatların da mazeret bildirmesi gerektiği-
227 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dul Maaşı Aylıkları- İtirazın İptali- Likit Alacak- İcra İnkar Tazminatı-
Dava dışı (davalıların) murisin yersiz olarak tahsil ettiği dul maaşı aylıklarının adına borç kaydedilmesi ve borcun bir kısmının sağlığında tahsil edilmesinden sonra kalan borcun mirasçılarından tahsili için başlatılan icra takibine itiraz üzerine, ...
228 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TRT Katılım Payı Alacağı- Zamanaşımı- Gecikme Faizi-
TRT katılım payına ilişkin alacağın 818 s. BK. mad 125 uyarınca  on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Sistem kullanım bedeli isteği ve buna uygulanacak gecikme faizinin 3093 sayılı kanunun 5-c ve 6183 sayılı kanundaki oranlar üzerinden hesaplan...
229 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kurum Zararı- Türkiye Futbol Federasyonu- Temsil Gideri- İbra-
Türkiye Futbol Federasyonunun özel bütçeli özerk bir kuruluş olduğu, dava konusu yapılan harcamanın genel kurulca “temsil gideri” kapsamında kabul edildiği ve Genel Kurul’un ibra kararı gereğince, kurum zararına dayalı alacak isteminin tümden reddine...
230 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat- Aktif Husumet Ehliyeti-
Davanın açıldığı tarih itibarı ile davacı aracın maliki olduğundan, yargılama esnasında aracı devretse de, davacının istirdat davasında aktif husumet ehliyetinin bulunduğu-
230 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gizli Ayıp- Ayıplı Mal Davası- Eksik İmalatlar- Satıcıya İhbar Yükümlülüğü- Tüketici-
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da "gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine" dair bir hüküm bulunmadığı- Tüketici Kanun'da gizli ayıba ilişkin hüküm bulunmadığından, Türk Borçlar Kanununun bu konudaki 223. madde...
231 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacak Davası- Satın Alınan Dairenin Banyosunun Bulunmaması ve Dairenin Olması Gerekenden Eksik m2 Olarak Yapılması-
Davacı öncelikle "banyo imalatını onaylı proje dışında diğer taşınmazlardaki banyolar gibi yapılmasını" talep etmişse de, bu hususun yeni bir proje gerektireceği ve yeni bir proje düzenlenmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, davacının bedel in...
232 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Borcun Doğum Tarihi-
Borcun doğumundan önce başlayan bir süreçte yapılan işlemin, alacaklıdan mal kaçırma amacı ile yapıldığından söz edilmesi mümkün olmadığından davanın reddi gerektiği-
233 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Fiil- Yemin-
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat isteminin dayanağının haksız fiil olduğu- Haksız fiil failine yemin teklif edilemeyeceği-
233 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AVM'de Yaşanan Hırsızlık- Müşterilerin Mal Güvenliği- Tazminat-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı g...
235 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/3- Üçüncü Kişi Bankanın Açtığı Menfi Tespit Davası- İtiraz Dilekçesinde Havale Kaydının Olmaması-
Davacı-üçüncü kişi bankaya İİK. mad. 89 uyarınca, 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havales...
235 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet-
Bir şikâyetin görülmesi ya da icranın geri bırakılması isteminin karara bağlanabilmesi için ortada derdest bir icra takibi olması gerektiği-
235 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sayıştay Kararının İcrası-
(Eda hükmü içeren ve kesinleşen) Sayıştay kararı ile ilamların icrası yolu ile takip yapılabileceği-
236 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Sağ Kalan Eşin İpoteğin Geçersizliğini İleri Sürmesi-
Davanın açıldığı tarihte davalı eş üzerine kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı banka lehine konulmuş bir ipoteğinin geçersiz olduğunu davacı sağ ileri sürmüş olup, açık rıza alınmamış ise bu ipotek işlemi geçersiz olacağından, malik olan eşin ölümünün...
236 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası-
Aile konutu niteliği taşıyan dava konusu taşınmaza ipotek tesis edildiği sırada, davalı şirket tarafından davacı eşin açık rızasının alınmadığı anlaşılırsa, TMK. mad. 194/1 uyarınca yapılan işlemin geçersiz olacağı- "Tapu kütüğünde 'aile konutu' şerh...
236 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Cebri İcra Yoluyla Satış- İpoteğin Kaldırılması-
Aile konutu niteliğini haiz taşınmazın cebri icra suretiyle davalı bankaya satışının yapılması durumunda, davacının TMK'nın 194. maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanamayacağı, ipoteğin kaldırılması talebinin konusuz kalacağı- Bir taşınmazın borç...
237 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Halinde, "Nisbi Vekalet Ücreti" Ödeneceği-
Zamanaşımının, hakkın esasına ilişkin bir mesele olduğu- Zamanaşımı def'i ileri sürülmedikçe, o hak ve alacak için yasanın öngördüğü zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile, hâkimin bunu kendiliğinden göz önüne alamayacağı- Alacağın "zamanaşımına uğramas...
238 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yediemindeyken Zarar Gören Araç- Tazminat İstemi-
Davacı, aracının davalı yedieminde iken (boş bir araziye terk edildiği, kaza yapıldığı, ön tarafın tamamen göçük ve darbeli, camlarının kırık olduğu, damperinin olmadığını ve bu nedenle) zarar görmesi nedeniyle icra takibi sırasında belirlenen değeri...
239 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Ödeme- Bozma Sonrası Talep Edilebilecek Alacak Miktarı-
İcra takibinden sonra borçlu tarafından yapılan kısmi ödemenin ödeme tarihi itibarıyla TBK. mad. 100 gereğince, öncelikle masraf ve faize mahsup edilmek suretiyle bakiye asıl alacağın belirlenmesi, belirlenen bu bakiye asıl alacak matrah alınarak boz...
240 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz-
Alacağın temlikinin ivazı olarak ipotek tutarı kadar bir paranın bankaya yatırılmış olmasının, kural olarak borcun ödemeyle sona erdiği anlamına gelmediği- Borçlunun şahsının önem taşımadığı borç ilişkilerinde edimin, üçüncü kişi tarafından yerine ge...
241 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Müdürünün İİK. mad. 5 Uyarınca Sorumluluğu- Tazminat Davasında Faiz Başlangıç Tarihi-
İcra müdürünün, kararın bozulması nedeniyle, "teminat üzerindeki haczin kaldırılmasına" karar vererek, teminatın borçlular tarafından çekilmesine neden olması üzerine Adalaet Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasının kabulü ile faiz başlangıç tari...
241 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Erken Kapama- Bağlı Kredi Sözleşmesi- Alacak Davası-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
241 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının Talebinin Yargılama Sırasında Yerine Getirilmesi- Vekalet Ücreti
Satın aldığı araçtaki ayıp nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimini isteyen davacının talebinin yargılama sırasında yerine getirilmesi halinde, -söz konusu durum karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’nin 6. maddesi gereği- ön inceleme tutanağı...
241 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müvekkilin Avukata Karşı Tazminat İstemi- Zamanaşımı- Hakkın Doğum Tarihi-
Müvekkilin avukata karşı tazminat istemi, bir ve beş yıllık zamanaşımına tabi olduğundan, mahkemece, öncelikle, davacının hakkın doğumunu öğrendiği tarih konusunda araştırma yapılıp değerlendirme yapılması gerektiği-
243 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2 Uyarınca Açılan Davada Görev-
Borçlu eşin alacaklısının icra müdürlüğünden İİK.'nun 120/2. maddesine göre aldığı yetkiye dayanarak katılma alacağı talebinde bulunduğu davanın aile mahkemesinde, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde de aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeler...
243 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminatın Bölünmezliği-
Manevi tazminat bölünemeyeceği, bir defada istenilmesi gerektiği- Davacının manevi zararına karşılık yapılan ödemeyi kabul ederek ibraname vermesi halinde, manevi tazminat talebinin reddi gerektiği-
243 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları- Gerçek Ücret- Emsal Ücret Araştırması- Kesin Süre-
İş sözleşmesinin tarafları arasında ücret miktarı konusunda çıkabilecek ihtilaflarda gerçek ücretin her türlü delille ispatının mümkün olduğu- Ücretin mevcut delillerle şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi mümkün bulunmadığı durumlarda, yapı...
244 gün önce7. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Tazminat ve Alacaklarının Hesaplanmasında Bordronun Gerçeği Yansıtmaması Durumu-
İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında emsal ücret araştırması yap...
244 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-
Erken kapamadan önce ödenen kredi taksitlerinin istemi- Kredi sözleşmesinin, ancak bir mal/hizmeti finanse eden sözleşmeye bağlı olarak kurulması ve bu sözleşme ile ekonomik bir birlik oluşturması halinde “bağlı kredi sözleşmesi” olarak nitelendirile...
245 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Edilen Bilirkişi Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmesi- Şikayet Edilen Bilirkişinin Manevi Tazminat İstemi-
Davacı bilirkişi hakkında “Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Yapma” suçundan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse de, davalı, taraf olarak bulunduğu dosyada aleyhine bilirkişi raporu düzenlenmesi üzerine hukuk mahkemesi...
247 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Uyuşmazlıklarında Ayıp İhbarının Süresi- Gizli/Açık Ayıp Ayrımı- Bilirkişi Raporu-
Tespit edilen hususların açık-gizli ayıp olduğu konusunda bir ayrım yapmayan bilirkişi raporunun hükmüne esas alınamayacağı- Davalının "süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı"na ilişkin savunması da değerlendirilmemiş olduğundan, mahkemece talep ve tespit...
247 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık (Akdi Vekalet) Ücreti-
Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, "hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri" uygulanarak avukatlık ücretin belirleneceği-
248 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yapı Denetim Hizmet Bedeli- Görev-
Yapı denetim hizmet bedelinden kaynaklanan itirazın iptali davasının asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
248 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Davacıların murisi kazanın oluşumunda %75 oranında asli kusurlu bulunsa da, kusur durumu diğer hususlar göz önüne alınarak bir miktar da olsa hakkaniyete uygun ölçüde manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği- Haksız eylem failinin, haksız eylem tarihi...
249 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV Oranına İlişkin Şikayetinde Süre-
Şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca şikayetin süreye tâbi olmadığı, ancak gerek süreli, gerek süresiz şikayetin icra takibi sonuçlanıncaya kadar yan...
250 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı Senet ve Bu Senede Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibinin İptali İstemi (TBK. 19)
İİK. 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptal davası açma hakkının, davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmadığı- TBK. mad. 19 gereğince muvazaalı senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin iptali istem...
250 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin Paraya Çevrilmesi- Islah
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinin ıslah yolu ile alacak davasına dönüştürülemeyeceği-
251 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kentsel Dönüşüm Projesi- Yapı Bedeli- Enkaz Bedeli-
Gecekondunun, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında davalı belediyeye devri hususunda taraflar arasında taahütname imzalanmış olup davacıya yapı bedelinin tamamının mı yoksa sadece enkaz bedelinin mi ödenmesi gerektiği konusunda, tarafların mevzuat hükü...
252 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Uyarlanması İstemi-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
252 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İştirak Nafakasının Kaldırılması- Boşanma Protokolündeki Bir Maddenin İptali İstemi- Harç-
İştirak nafakasının kaldırılması ve boşanma protokolünün "çocuğun eğitim ve sağlık masraflarının baba tarafından karşılanacağı" ile ilgili maddesinin iptali isteklerin her birinin ayrı ayrı harca tabi olduğu-
253 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Müşterek Çocuğun Okul Masrafları- İştirak Nafakası-
Menfi tespit davasında ispat yükünün kural olarak davalı alacaklıya ait olduğu ve davalı alacaklının, davacı borçludan, alacağının bulunduğunu ispat etmekle mükellef olduğu- Davacı borçlu aralarındaki hukuki ilişkiyi ve bundan kaynaklanan borcunun ol...
255 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Davalı İşveren Tarafından İşe Başlatılmaması-
Davalı işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen davacının işe gelmediği savunulmuş ve mahkemece de davacı işçinin işe başlamakta samimi olmadığı gerekçesi ile işçilik alacaklarına ilişkin açılan davanın reddine karar verilmişse de, davalının he...
255 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılık Unsuru Taşıyan Hukuki İlişkilerde Yetki Şartının Geçerliliği-
Yabancılık unsuru taşıyan sözleşmede "tartışmayı taraflar kendi aralarında çözemedikçe tartışma ... Cumhuriyetinin ilgili mahkemesinde yapılacaktır" şeklindeki yetkili kılınan mahkeme ismen zikredilmiş bulunmadığından "belirli olma" kriterini taşımay...
256 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davadan Feragat-
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebileceği- Birleşen boşanma ve nafaka istemli davalar nedeniyle davacı (kadın) vekili, davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirdiğinden, bu beyan çerçevesinde iş...
258 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi- Desteğin Kusurlu Davranışlarının, Destek Görenlere Yansıması-
Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün (desteğin) ölümünden işletenin sor...
260 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Borcun Doğum Tarihi-
Tasarrufun iptali davaların görülebilmesi için, iptali istenilen işlemin, borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması gerektiği- Ticari hayatta bankaların verdikleri kredi karşılığı teminat senetleri almalarının mutad bir uygulama olduğu- Banka kayıt...
260 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Davalarında Yetki-
Genel yetkili mahkemenin davalının yerleşim yeri mahkemesi olduğu (HMK. mad. 6.)- Sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu (HMK. mad. 10)- Tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de...
260 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Senedindeki Kefalet Kaydının Geçerliliği-
(01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen) ipotek senedinde yer alan kefalet kaydının geçerli olduğu- İtirazın iptali davasında, takip tarihi itibariyle davacının alacaklı olduğu miktar ve kefalet limiti gözetilerek bir karar verilmesi gerektiği-
260 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık Adına Şikayette Bulunma- Ortağın Kişisel Alacaklılarının Kar Payını Haczi-
Adi ortaklık adına şikayetin ortaklardan herhangi biri tarafından açılması zorunlu olduğu; tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına yapılan şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle icra mahkemesince re'sen reddine karar verilmesi gerektiği- Adi ...
260 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anonim Şirket Hisselerinin Haczi-
Anonim şirkette, payın, hisse senedine bağlanmasının zorunlu olmadığı- Eğer pay, hisse senedine (veya ilmuhabere) bağlanmazsa, çıplak pay olarak kalacağı ve hisse senedine bağlanmamış (çıplak) payın da hisse senedi gibi haczedilebileceği- Anonim şir...
261 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Kanun Tasarısı
261 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davaları- Bonoda Yetki Kaydı ve Bu Kaydın Üçüncü Kişiye Etkisi-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
261 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre- İtirazın Tebliği Şartı-
Davacı alacaklı vekili, icra dosyasında işlem yapmış olsa da, davacı alacaklıya borçlunun itirazının tebliğ edilmemiş olması halinde, "bir yıllık hak düşürücü süre içinde itirazın iptali davasının açılmadığı" gerekçesiyle itirazın iptali davasının re...
262 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Müşterinin Alışveriş Mağazasında Eşyasının Çalınmasında Mağazanın Sorumluluğu-
Davacının alışveriş yapmak amacıyla davalıya ait alış veriş merkezine gittiği, alışveriş sırasında alışveriş sepetine çantasını bıraktığı, alışveriş yaparken çantasının kimliği belirlenemeyen kişi tarafından çalındığı sabit olup her ne kadar davacı ...
263 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması- Yetki İtirazı
Alacaklının, takip talebine, takibe ilişkin belgeleri eklemediği için itirazın kaldırılması aşamasında artık bu belgelere dayanamayacağı, borç ve akdi ilişki de borçlu tarafından kabul edilmediğinden bu durumda akdi ilişkiye dayalı alacak söz konusu ...
264 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık Dinlenmeden Hüküm Kurulması-
Davacı erkeğin tahkikattan önce bildirmiş olduğu ve açıkça vazgeçmediği tanıkları dinlenilmeden, eksik inceleme ile hüküm tesisinin hatalı olduğu-
265 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıllık İzin Ücret Alacağı- Taleple Bağlılık
Davacı vekilinin dava dilekçesi ile -fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla- "2001 ve 2002 yıllarına ait kullandırılmayan yıllık izin ücreti"ni talep ettiği, yapılan yargılama sırasında mahkemece aldırılan bilirkişi raporları sonrasında dava...
266 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşı Haczi- Şarta Bağlı Muvafakat-
Borçlunun "iki aylık süre içerisinde borcu ödenmemesi halinde emekli maaşına haciz konulması"na dair muvafakatinin, koşula bağlı tutulduğundan, geçerli olmadığı-
267 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- (Sonrasında) Açılan Menfi Tespit Davası- Bekletici Mesele-
Tasarrufun iptali davalarında, alacağın şeklen varlığının değil, gerçekliğinin amaçlandığı- Davalı borçlu ya da üçüncü kişinin, aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebileceği- Davalı borçlunun, icra taki...
267 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası Sonucu Ölenin Desteğinden Yoksun Kalanların Uğradıkları Zararların Tazmini- Yetkili Mahkeme-
İş kazası sonucu ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini istemine ilişkin davalıların birden fazla olduğu davada, davacının, HMK. mad. 7 uyarınca, seçimlik hakkını davalılardan birinin yerleşim yeri iş mahk...
267 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti- 5510 s. K. mad. 4/1-a, 4/1-b
Davacının yurt dışında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra 18 yaşını ikmal ettiği 01.01.1989 tarihinin Türkiye’de sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine karar verildiği, ancak 3201 sayılı Kanun'un 5754 ve 6552 sayılı Kanun...
268 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Sahtecilik Def'i- Mutlak Def'i
Sahtecilik def’i mutlak def’ilerden olduğundan, kambiyo senedinde imza inkarında bulunandan sonra gelen herkese karşı ileri sürülebileceği- Bilirkişi incelemesi sonucunda imzanın davacıya ait olmadığı anlaşıldığından menfi tespit davasının kabulüne k...
269 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Şart- Maaşa Bloke Konulması-
Bankadan kredi alabilmek için davacının serbest iradesi ile kabul edip onayladığı sözleşme uyarınca kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle davacının maaşına bloke konularak kesinti yapılmasının mümkün olduğu, kredi sözleşmesinde yer alan bu hükmünün hak...
270 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- 3. Haciz İhbarnamesi- İİK 89/3
İİK mad. 89/3 uyarınca üçüncü kişinin, 3. haciz ihbarnamesinden sonra 15 gün içinde menfi tespit davası açması gerektiği, hak düşürücü olan bu sürenin mahkemece re’ sen dikkate alınması gerektiği-
270 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emrinin Tebliği- Yenileme Harcı
Haciz isteme hakkının ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekte düşeceği- Alacaklı vekilinin yasal bir yıllık süre içinde borçlunun menkullerinin/maaşının haczini talep etmiş olması halinde, alacaklının haciz isteme hakkının düşmeyec...
270 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yemin Sorusunu Hazırlama Görevi-
Davacı, "senet bedelinin ödenmeyen kısmı için elinde bulunan derileri davalıların murisinin şoförüne teslim ettiğini ve bu derilere mirasçı davalılar tarafından el konulduğunu, böylece borcunun bittiğini" iddia etmiş olup, davacı mahkemeye sunduğu ye...
271 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Görevsizlik Kararı- Dosyanın Gönderildiği Mahkemenin Görev Konusunu Re’sen Gözetmesi-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği ticaret mahkemesince dava, işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde verilmiş teminat bonosuna yönelik menfi tespit istemine ilişkin olduğu kabul edilerek hüküm tesis edilmiş ol...
271 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz Üzerine İkinci Kez Takip Yapılması-
İtiraz üzerine duran takibe karşı, itirazın kaldırılması veya iptali davası açmadan, duran takipten sonra ikinci kez takip yapılmasının mümkün olmadığı-
271 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih- Hükümde -Vekalet Ücretine İlişkin- Değişiklik
Tavzih yoluyla önceki hükmü değiştirecek ve tarafların sorumluluklarını artıran ya da eksiltecek şekilde vekalet ücretine hükmedilerek yeni hüküm kurulamayacağı-
272 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İhale Bedelinin Yatırılmaması-
İİK. m.133/I Uyarınca, Alıcının İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olduktan Sonra, İcra Dairesince “Alıcıdan Önce En Yüksek Teklifte Bulunmuş Olan Kişiye, Taşınmazı Teklif Ettiği Bedelle Alıp Almayacağı” Konusunda Ne Kadar Süre İçinde...
272 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faize de KDV İstenebilir mi?
Satış faturasından kaynaklanan alacağın likit ve belirlenebilir mahiyette olduğundan, İİK. mad. 67 uyarınca kabul edilen alacak üzerinden davacı yararına icra inkar tazminatına karar verilmesi gerektiği- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24...
272 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Malen Kaydı- Menfi Tespit Davası-
Kambiyo senetlerinin ticari kayıtlarda yer almamasının, kambiyo senedinden doğan alacağın bulunmadığı anlamına gelmeyeceği- Malen kayıtlı senedin, malın keşidecisine teslim edildiğine karine teşkil edeceği-
273 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İspat- Ses Kaydı
Kambiyo senedine dayalı menfi tespit davasında, ses kaydı delil olarak kabul edilebilir mi?
274 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu Alacağı- Hacze İştirak-
6183 s. K.'nun 21/1. maddesinde 3. şahıslar tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesinden önce o mal üzerine kamu alacağı için haciz konulması halinde kamu alacağının hacze iştirak edeceği ve satış bedelinin garameten paylaştırılacağı hükme ba...
275 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Yetki İtirazı
İhtiyati haciz kararının verilmesinin ve infazından sonra icra takibinin kesinleşmesinin ihtiyati hacze itiraz hakkını ortadan kaldırmayacağı-
276 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mahcuzun Taşınmaz Rehni kapsamında olduğu ve Mütemmim Cüz Olması Sebebiyle Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikayet-
Şikayete (ve hacze) konu buhar türbininin elektrik üretimi olmadan, çevrim santrali çalışamayacağından, bilirkişi raporuyla mahcuzun işletmeden telef, tağyir ve tahrip olmadan ayrılmasının mümkün olduğunun tespit edilmesinin, mahcuzun mütemmim cüz ol...
277 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayeti- Satış İşleminin Durdurulması-
Borçlunun meskeniyet şikayetinin icra mahkemesince süre aşımı nedeniyle reddi kararının temyizinin, İİK. mad. 365/2 uyarınca satış dahil hiçbir icra işlemini durdurmayacağı-
278 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredide Müteselsil Kefalet İbaresinin Yer Almaması Halinde Kefalet Türünün Tespiti-
Kefilin takip dayanağı yapılan kredi sözleşmesinde davalının kefaletinin türünün belirtilmediği, müteselsil kefil olup olmadığının yazmadığı ve kefaletin türünün belirli olmaması nedeniyle davalının kefaletinin adi kefalet olduğu, TBK. mad. 585 uyarı...
279 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yurt Dışına Yapılan Para Transferi-
Gönderilenden başkasına ödenen havale nedeniyle alacak istemine ilişkin davada, davalı taraf cevap dilekçesi ile havale işlemi sırasında davacıya güvenlik kodu verildiğini, alıcının bu güvenlik kodunu ve geçerli kimlik belgesini ödeme noktasına ibraz...
280 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Protokol- Kefalet-
Davacı banka ile borçlu şirketin borçlarının yapılandırılarak taksite bağlanması ve protokolde belirlenen ödemelerin bir kısmının gecikmeli olarak yerine getirilmesi üzerine ikrar olunan tüm borçların muaccel hale geldiği- Genel kredi sözleşmesinde i...
280 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Kefalet- Aciz Vesikası-
Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde tutulan tutanakların geçici aciz vesikası niteliğinde olması halinde, kefile takip yapılabilir mi? Asıl borçlu hakkında yapılan hacizlerde, borçlunun evinin kapalı olmasının tespitinden sonra, adi kefalet hü...
281 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki Şartı- Ticari Kredi- Müteselsil Kefil-
Banka ile tacir gerçek kişi arasında düzenlenen ticari nitelikte kredi sözleşmesinde yer alan yetki şartı sözleşmenin müteselsil kefillerini de bağlar mı?
282 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Özen Yükümlülüğü- Hesap Sahibinin Kusuru- Usuli Kazanılmış Hak
Müşterisinin bilgi ve izni dışında işlem yapan davalı Bankanın kusuru- Hesaptan para çekip teslim alan kişinin, davacının sözleşme ilişkisinin bulunduğu muhasebecisinin çalışanı olduğundan, iş yaptığı muhasebecisini seçme ve denetlemede kusurlu davra...
283 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutunun Kira ile Sağlanması- Tahliye İstemi-
TMK. mad. 194/son uyarınca, aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eşin, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline geleceği ve bildirimde bulunan eşin diğeri ile müteselsilen sorumlu olaca...
283 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borcun Sebebinin Takip Talebinde Gösterilmemesi-
Borcun sebebinin, takip talebi ile ödeme emrinde gösterilmediği anlaşıldığından, mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-
284 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması
Alacaklının takip talebinde dayandığı belgeler dışında bir belge dilekçeye eklenmek suretiyle itirazın kaldırılmasının istenemeyeceği-
285 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Teminat Mektubu-
Banka teminat mektubu vermekle üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden davalı bankanın, mektup bedelini derhal tazmin etmesi gerekmekteyse de, mektup henüz tazmin edilmeden mahkemece "teminatın ödenmemesi" hususunda verilen bir ihtiyati tedbir kararının ...
287 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki İtirazı- Açıkça Borca İtiraz Edilmemesi-
Borçlu, takibe itiraz dilekçesinde, yetki itirazı yanında, açıkça borca itirazını belirtmemiş, akdi ilişkiyi kabul ettiği ya da reddettiği yönünde beyanda bulunmamış olup, bu hali ile borçlunun akdi ilişkiyi kabul ettiği sonucuna varılması mümkün olm...
288 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Ortaklığından Çıkma İstemi-
Davacının müdürlük görevinden tek taraflı olarak istifa edebileceği, davalı şirketin müdürlüğünden ayrılmasına karar verilmesi talebi ile dava açmakta hukuki yararının olmadığı-  Şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesi istemine ilişkin davada, ...
289 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Aciz Vesikası-
Kesin aciz vesikası verilmesi talebinin reddine yönelik icra mahkemesi kararın kesin nitelikte olduğu-
289 gün önceKONFERANS DUYURUSU paylaşıldı
Kocaeli Barosu İcra Hukuku Paneli
Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen, "İcra İflâs Hukukundaki Son Değişiklikler Yeni Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davaları" konulu seminer 6 Ocak 2018 Cumartesi günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
289 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Ticari Kredi- Temerrüt Faizi-
Genel kredi sözleşmesi uyarınca belirlenen temerrüt faizinin fazla oranda hesap edildiği iddiasıyla müşterek müteselsil kefilin açtığı menfi tespit davasında, "ticari" nitelikteki genel kredi sözleşmesinde temerrüt faizinin ne şekilde hesap edileceği...
289 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aile Konutu- Eş Rızası- İpoteğin Kaldırılması-
Davalı eş dava konusu taşınmaz üzerinde diğer davalı şirket lehine ipotek tesis etmiş ve bu işlem sırasında davacı eşin açık rızası alınmamışsa da, dava konusu taşınmazın davalılardan satın alındığı, aynı tarihte davalı banka lehine ipotek tesis edil...
291 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Yurt İçinde Adres Gösterme Zorunluluğu-
İİK. mad. 62/3 uyarınca, borçlunun, itiraz dilekçesinde yurt içinde adres gösterme zorunluluğu bulunduğu-
292 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Davalının İtiraz Hakkı- Hakkın Kötüye Kullanılamayacağı-
Direnme hükmü, davanın reddine ilişkin olduğundan, tedbir nafakası hususunu kapsamadığı, TMK. mad. 169 uyarınca hükmedilen tedbir nafakasının talebe bağlı olmaksızın (re’sen) takdir edildiği, geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren, karar k...
292 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç Kiralama Sözleşmesi- Menfi Tespit- Görev-
Araç kiralama sözleşmesi kapsamında aracı kiralayana hile ile imzalatılan senetlerin bono haline getirilmesi üzerine açılan menfi tespit davasının kira ilişkisinden kaynaklandığı ve görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu-
294 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehin Açığı Belgesine Dayalı İcra Takibi- Menfi Tespit- Kötüniyet Tazminatı-
Davacı hakkında başlatılan ilamsız icra takibinin dayanağı olan kesin rehin açığı belgesi, davacı-ipotek veren 3. şahıs hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda icra müdürülüğünde düzenlenmiş olduğundan, davalı banka...
294 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İade İçin Muhtırada Verilen Süre- Temerrüt-
İcranın iadesinde, iade için tebliğ edilen muhtırada verilen sürenin bitimine kadar alacaklının temerrüdünün gerçekleşmeyeceği ancak temerrüt tarihinden sonra doğan zararın talep edilebileceği-
295 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymeti Takdirine İtiraz- Temyiz- Satışın Durdurulması-
Mahkemece, temyizi kabil olmayan kararın temyiz yolu açık olarak verilmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceği ve temyiz edilmiş olmasının satışı durdurmayacağı-
296 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davalarında Yetki- Bonoda Yetki Kaydı-
Tasarrufun iptali davalarında genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği (HMK. mad. 5)-  Alacaklı ile borçlu arasında yazılı bir yetki sözleşmesinin bulunması halinde, alacaklının iptal davasını sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesinde de a...
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi- Faiz-
Tasarrufun İptali Davalarında (İİK. mad. 277 vd.), Davanın Bedele Dönüşmesi Halinde, Hükmedilen Bedele (Tazminata) Ayrıca “Faiz”e de Hükmedilmemesi Gerektiği-
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma)-
Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını Bozma) Suçundan Dolayı Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken Koşullar
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç Hattına İlişkin Yapılan Tasarrufun İptali-
Borçlunun Aracını (Minibüsünü, Taksisini) Çalıştırdığı Hattın, Borçlu Tarafından Başka Bir Kişiye Devri Halinde, Borçlunun Alacaklıları Tarafından “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Araç (Plâka) ve Hattın Ekonomik Değeri- İcra Takibi- İhale-
“Araç” (Plâka) ile “Hat”tın Birbirinden Bağımsız Ekonomik Değeri Var mıdır? “Araç” (Plâka) ile “Hat”, Birbirinden Ayrı Takip ve İhale Konusu Olabilir mi?
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptale Konu Tasarrufun (Cebri) İhale Olması-
Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?
297 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Taşınmaz Satışlarında Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz Satışlarında, Satış İlanının, ‘Taşınmaz Maliki Borçlu’ Dışında, Diğer Borçlulara (Müşterek Borçlu/ Müteselsil Kefillere) de Tebliği (İİK. mad. 127) Gerekir mi?
297 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davasında Davalılar-
Mahkemece, tasarrufun iptaline karar verilirken, borçlunun ilk yaptığı tasarrufun tarih ve tarafları ile buna göre devir gören silsile dikkate alınmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak iptalin bu silsile içinde yapılması gerektiği- Davacı tarafından...
298 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vade Farkını Talep-
Vade farkı istenebilmesi için taraflar arasında bu konuda yazılı bir sözleşme bulunması veya teamül halini almış fiili bir uygulamanın mevcut olması gerektiği- Vade farkı alacağını ihtiva eden bir fatura düzenlenip davalı tarafa tebliğ edilmesi ve sü...
299 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
Alacaklının haciz talebinde bulunarak gerekli masrafı da yatırmış olmasının, haciz isteme hakkını kullandığının kabulü için yeterli olduğu- İcra müdürünün, borçluya gönderilen tebligatın dönmediğinden bahisle haciz talebinin reddine yönelik kararının...
300 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Hamilin) Çek Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrakın İptali İstemi-
Zayi nedeniyle kıymetli evrakın iptali istemine ilişkin davada davacı-hamilin mahkemeye olumlu bir kanaat verecek kadar delil sunmasının yeterli sayılacağı- Dava sırasında yapılacak olan ilanlar sonucunda, hak sahipleri varsa ortaya çıkabileceği, ken...
301 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Meskeniyet Şikayetinin Süresi- Kıymet Takdirinde Borçlunun Hazır Olması-
Kıymet takdir tutanağında "borçlu.. hazır, bilgi verildi, anladım dedi, işleme geçildi" ibaresi yazılı ise de, tutanakta "borçlunun imzası" olmadığı gibi, "imzadan imtina ettiği"ne dair bir kayıt da mevcut olmadığından, borçlunun taşınmazına konan bu...
302 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mesleki Eşya- Haczedilmezlik Şikayeti-
Diş hekiminin muayenehanesinin mesleki eşya olarak kabul edilemeyeceği-
302 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti--
Tebligat anında muhatabın adreste bulunup bulunmadığı tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta oturan oğluna yapılan tebligatın usulsüz olduğu-
302 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Delillerin Bildirilmesi-
Davacı, dava dilekçesinde nüfus kaydından başka herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen sürenin de sonuç doğurmayacağı ve davacının süresinde bildirmediği tanıklarının beyanlarının di...
303 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi- Tazminatın Kapsamı ve İndirilmesi-
Haksız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davacının 4926 sayılı Yasaya muhalefetten yargılandığı ceza dosyasında vekiline ödemiş olduğu vekalet ücretini  maddi tazminat olarak isteyemeyeceği- Davacının nakliyecilikte kullandığı...
304 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin Niteliğinin Belirlenmesi-
“Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi” başlıklı sözleşmede konutun niteliğinin "dükkan" olarak yazılı olduğu görüldüğünden, dava konusu kredinin ticari nitelikte olup olmadığının araştırılması, kredinin ticari kredi olduğunun belirlenmesi halinde tüketi...
305 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları
İİK.'nun 277-284. (ve 6183 s. K.'nun 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin Bu Eser"; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümle...
306 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kayıp-Kaçak Bedelinin İstirdatı- Yargılama Giderleri- Vekalet Ücreti-
Dava açıldıktan sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle, davacının elektrik abonelerinden tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin istirdatı istemine ilişkin dava açmasında haksız sayılamayacağı, davacı yararına maktu vekalet ücreti takdir edilmesi ve y...
307 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi- İcranın İadesi-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin açılan davada, hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan davalı yönünden, bozma ilamı sonrası, davanın konusunun kalmadığı- Müşterek müteselsil sorumlulukta borçl...
309 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz Müzekkeresine Yönelik Şikayet Hakkı-
Haciz müzekkeresine konu hakkın haczinin, şeklen ya da esasen mümkün olup olmadığı, borçlunun hukukunu ilgilendirmekte olup, 3. kişinin korunmaya değer hukuki yararı olmadığından haciz müzekkeresinin iptali için şikayet yoluna başvuramayacağı-
310 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin Aylık Ücret Miktarı- Net Ücret-
İşçilik alacaklarının tahsili istemiyle açılan davada, davacı işçinin aylık ücret miktarının belirlenmesinde iş sözleşmesinde kararlaştırılan asgari ücretin, sonra düzenlenen İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinde kararlaştırılan net ücrete ilave e...
311 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka Artırım İlamı- İlamın Alacaklı Lehine Bozulması-
İcra takibi devam ederken dayanak ilamın alacaklı lehine bozulması halinde, usul ekonomisi ilkesi gereği aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılmak suretiyle bozmaya uyularak verilen yeni hükme göre ek taleplerin borçluya gönderilecek icra emri ve...
312 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazdaki İhtiyati Tedbirin Cebri Satışa Etkisi-
Taşınmazın rızai devrini engellemek amacıyla konulan ve icra dosyasından söz edilmeyen tedbir kararlarının, cebri icra sonunda yapılacak satışı durdurmayacağı ve paranın alacaklıya ödenmesine de engel teşkil etmeyeceği-
313 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mücbir Sebep- Sebepsiz Zenginleşme- Hizmet Sözleşmesi-
Festival organizasyonu işini konu alan ticari nitelikte hizmet sözleşmesinde, "edimin ifası mücbir sebepler nedeniyle imkansız hale gelmiş ise, tarafların sözleşme bedelini ve/veya uğradıkları zararlarının tazminini talep edemeyecekleri" düzenlemiş o...
314 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yerel Mahkeme Kararının Bir Bölümünün Açık Onama Hükmü Olmadan Onanmış Sayılması-
Açık bir onama hükmü bulunmasa da, taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki yerel mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazları Yargıtay'ca reddedilmiş ve böylece kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, reddedilen temyiz itirazlarını...
315 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali İlamındaki Fer'ilerin İcrası-
Takipte kesinleşen miktar ".... USD" iken bu miktarın TL. olarak dikkate alınması ve tüm hesaplama TL. üzerinden yapılmışken .... USD toplam rakamının bulunmasının isabetsiz olduğu- Dosya kapak hesabının yapılmasının istenilmesinde borçlunun hukuki ...
316 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haricen Satış- İyiniyetli Zillyet- Elatmanın Önlenmesi- Ecrimisil
Tapulu taşınmazların harici satışı geçersizse de, davacı-karşı davalının taşınmazı 10 yıl gibi uzunca bir süre kullanmış olması ve davalı-karşı davacı tarafından da bu kullanımına uzun bir süre ses çıkarılmadığı gözetildiğinde, taşınmazı haricen satı...
317 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği-
Teb. K. mad. 35 gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiği- Bizzat borçlu şirket yetkilisine tebliğ ed...