Arama
1 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafakanın Tahsil Usulü-
İştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen tedbir nafakasının İcra Müdürlüğünce tahsilinin ancak kesinleşen kararın ayrıca takibe konulması veya aynı dosya üzerinden yeni talep açılarak buna ilişkin icra emrinin tebliğiyle mümkün olacağı-
1 gün önce12. HD (ve 8. HD) İÇTİHATLARI paylaşıldı
Kat maliklerinden sorumluluğu- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapması/kat malikleri hakkında takip yapması- Seçimlik hak-
Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının s...
1 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eski hale getirilme-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
1 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ferdileştirme işlemlerindeki hata- Tapu iptali ve tescili istemi-
Davacı tarafça kooperatif ortaklığına dayalı olarak davalı kooperatifçe ferdileştirme işlemlerindeki hata sebebiyle tapu iptali ve tescili istendiği anlaşılmış olup davanın kabulü halinde dava dışı kooperatif üyelerinin kooperatife karşı tazminat ist...
2 gün önce9. HD. ADANA BAM İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/III- Menfi tespit- Arabuluculuk müessesesine başvuru zorunlu mudur?
İİK'nın 89/1 maddesine dayanan menfi tespit ve İİK 89/II ve İİK 89/III haciz ihbarnamelerinin iptali- Kanun koyucunun netice-i talep veya dava türü ne olursa olsun "dava konusu bir miktar para alacağı" olan tüm talepler hakkında, alacaklı ve borçlu a...
2 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı satışın iptali-
Boşanma aşamasında bulunduğu davalı eşinin kendisinden mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazı davalı 3. kişiye muvazaalı olarak devrettiği iddiasıyla muvazaalı satışın iptaline ilişkin açılan davada, taraflar arasındaki boşanma davasında davacı ...
2 gün önceBAM İÇTİHATLARI paylaşıldı
Arabuluculuk konusunda önemli BAM kararları-
Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri- Arabuluculuk dava şartı- Menfi tespit- Ticari dava-
2 gün önceİSTANBUL BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Ticari dava- Davanın tüketici mahkemesinde görülmesi- Bankacılık işleri- Arabulucuk-
TTK 4. maddesi kapsamında, ticari dava sayılan davaların 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 1. maddesinde açıklanan gerekçeyle zayıf tarafı koruma amacıyla ihtisas mahkemesi niteliğindeki tüketici mahkemesinde görülmesinin, davanın ticari olma niteliğin...
4 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan çelişki-
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan bu çelişkinin tek başına bozma sebebi olduğu- Temyiz sınırlaması yapılmadan hükmün tamamının çelişkiden dolayı bozulması mümkün müdür?
5 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davalarında "tanık delili"- Somutlaştırma İlkesi-
Tanık listesi HMK mad. 121 anlamında yazılı delil olmadığından, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığını bildirmesi yeterli olup tanıkların isimlerini cevap dilekçesinde bildirmek veya tanık listesini cevap dilekçesine ekli olarak verm...
5 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenme Hakkı- Tanık Delili-
Basit yargılama usulü uygulanan davalarda ön inceleme duruşması hariç yargılamanın iki celsede bitirilmesi öngörüldüğü, davalı vekilinin katılmadığı 23.01.2013 tarihinden karar tarihine kadar 1 yıla yakın bir süre geçtiği gibi, bu süre içerisinde çeş...
6 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Sigortalılık süresi-
Sigortalı şayet ölüm aylığından yararlanılacak kadar sigortalılık süresini tamamlamadan ölmüş ve askerlik borçlanması ile birlikte yeterli süreye sahip olunabiliyorsa, hak sahiplerinin askerlik borçlanmasını yaparak ölüm aylığı bağlanmasına hak kazan...
6 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Sermayenin büyük çoğunluğunun üçüncü kişiye ait olması- İşletme adının borçlu şirket ve üçüncü kişi tarafından ortak kullanılması- Organik bağ-
Borçlu şirket 100.000 TL sermayenin 99.000 TL'si istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye ait olmak üzere kurulmuş olup takip dayanağı ilam ile ilgili yapılan yargılamada davalı üçüncü kişinin bizzat cevap dilekçesi verdiğinin görülmesi ve yargılama...
8 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Davanın açılmasından sonra davalının iflası-
İflasın açılmasından sonra müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları duracağı ve ancak ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam olunabileceği (İİK. mad. 194)-
12 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamın feragat nedeniyle ortadan kaldırılması- İlama dayalı takipteki hacizlerin durumu- Harç-
İcra takibine konu ilam feragat nedeniyle ortadan kaldırıldığından artık bu ilama dayalı takibin de konusuz kalacağı ve konusuz kalan icra takibindeki tüm hacizlerin de kaldırılması gerektiği- Mahkemenin "dayanak ilamın gerekçesinde tarafların harice...
12 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmesi- Vekalet ilişkisi-
Davacının kat malikleri tarafından seçilmiş yönetici olarak görev yaptığı dönem yönünden taraflar arasında iş sözleşmesi değil, 634 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vekalet ilişkisi bulunduğu, davacının kat maliki olmamasının ve ücretle çalışmasının da i...
13 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- Makul indirim- Avukatlık ücreti- Belirsiz alacak davası- Artırım dilekçesi- Islah-
Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği- Talep artırımının, ancak tahsil amaçlı belirsi...
13 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gazeteci yıllık izin ücreti-
Davacı çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmediğinden, 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak, hesaplanmasın...
14 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kanunu kapsamında işçinin 'ara dinlenme' süreleri-
Fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerektiği, buna bağlı olarak ara dinlenme süresinin, dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda en az onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışma...
14 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davalarında iyiniyet-
Mahkemenin, sözleşmenin süresinde yerine getirilmediğinden bahisle feshine karar vermiş olmasına rağmen son malikin iyi niyetli olduğu gerekçesiyle tapu iptal ve tescil talebini reddettiği davada, yüklenicinin arsada herhangi bir inşaat yapmadığı ve ...
16 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması-
HMK. mad. 20 gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra müdürlüğünce dosya mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemeyeceği- İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosya...
18 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İflas erteleme kararı- Asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı-
İİK. mad. 149/b gereğince asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğu ve icra takibi sonuna kadar haklarında birlikte takip yapılması gerektiği- Asıl borçlu hakkında verilen iflas erteleme kararının, ipotek v...
19 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi-
İstihkak davalarında "geçerli bir haczin bulunmasının dava şartı" olduğu, hüküm kesinleşinceye kadar, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği- Haczolunan taşınır mal için, haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilmem...
19 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının aracının çalıştırılmaması nedeniyle uğradığı kazanç kaybı istemi-
Davacının başka bir işte çalışması nedeniyle elde ettiği gelirin hesaplanan kazanç kaybı bedelinden düşülmesi gerektiği- Dava tarihinden sonra doğacak haklar için (aynı davada) karar verilmesinin mümkün olmadığı, mahkemece davacının çalıştırılmadığı ...
19 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem Heyeti kararının icrası-
3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği-
20 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif genel kurul kararlarının iptali istemi-
Ortaklardan hiçbirinin kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füru ile kooperatif arasındaki şahsi işe veya davaya dair olan görüşmelere katılamayacağı ve oy kullanamayacağı- Toplantıya katılan ortakların genel kurul kararının iptalini isteyebilme...
21 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Suç eşyası olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğü tarafından yediemin olarak otoparka teslim edilen aracın otopark ücretinden araç malikinin haklarına halef olan davacı sigorta şirketinin sorumlu olup olmayacağı-
Dava konusu aracın davalı tarafça işletilen otoparkta, araç malikinin rızası dışında saklanmış olması karşısında, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği, ayrıca, davalı yedieminin zararının; araç malikinin hukuka ayk...
21 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tazminat- Yargı yolu-
Rücuen tazminat istemine ilişkin davada, davalı özel hukuk tüzel kişisi olup, verilen zarar niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanmadığı için, davanın adli yargıda ikame edilmesi gerektiği-
21 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Yeniden bağlanması- Boşanılan eş ile eylemli olarak birlikte yaşanıp yaşamadığı-
Ölüm aylığının kesilme tarihi itibarıyla yeniden bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkin davada, davacının, babasının ölümünden sonra eşinden boşandığı, ölüm aylığı almaya başladığı, boşanmadan önce oturduğu evden taşınmayarak çocuklarıyla ...
21 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilmesi-
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması gerektiği- Borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğ...
21 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. mad. 19 uyarınca tasarrufun iptali- Kıyasen İİK. mad. 283/1, 2 uygulanması- Üçüncü kişinin tazminatla sorumlu olmaması-
İİK. mad. 277 vd.nda düzenlenen iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmayacağı- Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bul...
21 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olağanüstü hal ilanından önce açılan iflasın ertelemesi davaları-
Olağanüstü hal ilanından önce açılan davalarda erteleme talep eden şirketin mali durumunda iyileşme gözlenmesi halinde en nihayet İİK. mad. 179/b-5 'de belirlenen süre sonuna kadar dosyanın elde tutulması, bu süre sonunda iyileşme olmaması halinde if...
22 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymet taktirine itiraz- İcra mahkemesince daha düşük kıymet bulunması- İhalenin feshi-
Borçlu vekilinin icra müdürlüğünce belirlenen değerin düşük olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu icra mahkemesince daha düşük kıymet bulunarak itirazın reddine karar verilmesi halinde, satışın icra müdürlüğünce belirlenen değer yeri...
22 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İlamlı Takibe Konu Edilmesi-
Takibe dayanak yapılan ilama esas alınan protokolde müşterek çocuğun ilköğretim çağına geldikten sonra her hangi bir özel veya devlet okulunun eğitim giderinin tamamını babanın ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, zamanında ödenmemesi halinde davacı eşin...
22 gün önceAAÜT Değişikliği paylaşıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
Seri davalarda avukatlık ücreti-
23 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun ölümü- Mirası ret süresi- Taşınmazın ihalesi-
Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından, satış ilanının tebliğinden sonra borçlunun ölümü üzerine, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile taşınmazın (ölümden yaklaşık 2,5 ay...
23 gün önce12. HD. İÇİTİHAT paylaşıldı
Mahkemenin tevdi mahalli kararının, borçlu tarafından paranın buraya yatırılmasının ve alacaklının icra takibi başlatmasının aynı gün gerçekleşmesi- Dosya borcunun hesabı-
Alacaklı vekilinin tevdi mahalli tayini kararından takip tarihi itibariyle haberi olmaması halinde, borçlu hakkında icra takibi başlatmakta haklı olduğunun kabulü gerektiği ve bu durumda borçlunun ödemesi takipten sonraki kısmi ödeme olduğundan, TBK....
25 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hastane ruhsatının devri- Devredilen işletmede haciz- Devrin muvazaalı olması- Üçüncü kişinin dayandığı faturaların ticari defterlere işlenip işlenmediği- Fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin ticari defterlerde kayıt bulunup bulunmadığı-
Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğu- Muvazaa iddiasının bulunmaması halinde alacaklının, tasarrufun iptali davası açarak alacağına kavuşma imkanı bulunduğu gibi, TBK ve TTK hü...
26 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu alacağında satış isteme süresi-
Kamu alacağı imtiyazlı olup, alacaklısının İİK. mad. 106, 110 uyarınca, 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde satış istemesine gerek bulunmadığı-
26 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senet bedelinde tahrifat iddiası- Borca itiraz- İtiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden, %20'si oranında tazminat-
Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası "borca itiraz" olup, İİK. mad.169-a/6 uyarınca, borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklının, takip konusu (asıl) alaca...
26 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tahsilat istemi- Kayıt kabul istemi- Görevli mahkeme-
Rücuen tahsilat istemi- Rücuen tahsilat isteminin dayanağı olan dava dışı işçilere yapılan ödemelerin kaynağı iş mahkemesinin ilamı olup, davalı müflislerin iflas tarihinden önce doğan bir alacaktan kaynaklandığından, davanın İİK. mad. 235 gereği kay...
26 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira yardımı- Adresinin nüfus kayıt sisteminde hatalı olması-
Nüfus kaydında bulunan MERNİS adresinin hatalı olmasından kaynaklanan davada görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu-
27 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek” suçu- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte suç-
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek”suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiği, hakkında "taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi” başlatılan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
27 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası- Cezalandırma isteği ile birlikte tazminat istemi- Eksik dava harcı-
Şikayet dilekçesinde, cezalandırma isteği ile birlikte tazminat isteminde bulunulduğu görüldüğünden, tazminata ilişkin dava ile ilgili olarak yargılamanın yapılabilmesi için harcının yatırılması gerektiği cihetle, "eksik dava harcını yatırması" husus...
28 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedel- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
29 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi Adamının Hizmet (İş) Sözleşmesi- İtirazın İptali- Görevli Mahkeme-
Deniz İş Kanunu’na tabi ‘gemiadamı’ olarak hizmet (iş) sözleşmesi ile çalışan ve bu sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasındaki iş ilişkis...
30 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah dilekçesine karşı zamanaşımı defi-
HMK mad. 371/2 ve 319 uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı definde bulunulabileceği, süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacın...
30 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ders saati ücreti ile çalışma durumunda, kıdem tazminatı hesaplaması-
Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı hakların son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği kural olmasına rağmen, somut uyuşmazlıkta, davacının aylık maktu ücretle değil, ders saati ücreti ile çalıştığı kabul edildiğinden, davacının a...
31 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK 94/2'ye dayalı tapu iptal ve tescil istemi-
Davalı arsa sahibi ile borçlu yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi fesihle ile sonuçlanmış ise, borçlunun bu sözleşme gereğince mülkiyet hakkı bulunmadığı ve ikinci yüklenici ile borçlu arasındaki devir sözleşmesinde de borçluya...
32 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücü- Cezai şart- Genel işlem koşulu-
Davalının hizmet sağlayıcı yönünden tek sağlayıcı konumunda olması, bu nedenle sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücünün elinde olması nedeniyle revize edilen sistem kullanım anlamasının cezai şarta ilişkin hükmünün TBK. mad. 20/1 uyarınca gen...
32 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Mehir senedi- Kişisel mal- Görev-
Davalı eş mehir senedinde vaat ettiği altına yönelik taahhüdünü yerine getirdiğine göre, bağışlanan bu altınlar davacı kadının kişisel malı olduğundan ve davacının elinden zorla alındığına dair bir iddia da bulunmadığından bu talep yönünden davanın r...
33 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah ile talep sonucunu daraltması- Kısmi feragat-
İki taşınmaz için müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunulduktan sonra ıslah dilekçesi ile talep sonucu daraltılarak sadece bir taşınmaz için talepte bulunulması hallinde, talep sonucunu daraltmasının davadan "kısmi feragat" olarak kabulü ile...
33 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakasına ilişkin ilam- Boşanmaya ilişkin ilam- İlamın icrası-
Alacaklı tarafından nafaka istemli olarak açılan aile mahkemesi kararı ile hükmedilen tedbir nafakası alacağının tahsili için takip başlatıldığı, bu takip devam ederken, alacaklı tarafından açılan boşanma davası neticesinde verilen karar ile hükmedil...
33 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka alacaklarının takibi- Ara karara dayalı ilamsız takip- İlamlı takip- Mükerrerlik iddiası-
Alacaklı tarafından tedbir nafakasına ilişkin ara karara dayanılarak "ilamsız takip" dosyasında dava tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacağı ile birlikte işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, borçlunun borca itirazda bulunduğu ancak icra...
33 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası- İspat yükü- Mahkeme kararı (ara kararla) hükmedilen nafakanın muvazaalı olduğu iddiası-
Sıra cetvelinde muvazaa iddiasında ispat yükü davalıya düşeceği- Mahkeme ilamı olsa bile muvazaa yapıldığının iddia edilebileceği- Mahkeme kararı veya ara kararla hükmedilen nafakanın muvazaalı olmadığı görüşünün isabetli olmadığı, aksinin iddia edil...
34 gün önce11 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Alacağın Varlığı-
Alacaklının, fatura sevk irsaliyesi ve teyit formlarına dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunması karşısında, alacağın varlığına kanaat oluşturacak belgeleri ibraz ettiği anlaşıldığından, ihtiyati haczin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-
34 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Davalılar arasında kan davası olması-
Davalılar arasında kan davası bulunmakta ve davalılar arasındaki boşanma gerçek bir boşanma ise de; davalı üçüncü kişiye nafaka borcuna karşılık olarak devredildiği iddia edilen dava konusu taşınmazın satış değeri ile gerçek değeri arasında üç misli ...
35 gün önce12 HD: İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakası ara kararının ilam niteliğinde olup olmadığı-
Tedbir nafakasına ilişkin ara kararın, ilam niteliği olmadığı gibi, İİK mad. 38'de yazılı ilam mahiyetine haiz belgelerden de olmadığı, bu sebeple ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmayacağı, ilamlı takip konusu yapılamayacağı-
36 gün önceSAMSUN BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato mühleti- İşçilik alacağı- İİK. mad. 206 çerçevesinde imtiyazlı alacak-
Alacaklı tarafından, işçi alacağına dayalı olarak borçlu şirket aleyhine 08.05.2017 tarihinde genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibi itiraz edilmemesi üzerine kesinleşmiş olduğu, borçlu şirket hakkında ise 22.02.2017 tarihinde konkordato...
36 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması- İtiraz hakkının kötüye kullanılması- Eşlerin eşit kusurlu olması-
Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumunda, davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunsa da, itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve...
36 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Usulsüz tebligat- Muhatabın dışarıda olduğu bilgisi- Komşunun açık kimliği-
"Muhatabın dışarıda olduğu" bilgisini veren komşunun açık kimliğinin tespit edilmediği görüldüğünden, bu hâliyle yapılan işlemin tebligat memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı ve tebliğin usulsüz olduğu-
38 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- Maddi ve manevi tazminat istemi- Kusur oranları- Maluliyet oranı- Manevi tazminat miktarı-
İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, kazanın bakım esnasında, asansörün, sigortalının sırtına düşmesinden kaynaklandığı, kusur raporuna göre davalı şirketin %75,  sigortalının ise %25 oranında kusurunun bulunduğu, iş ...
39 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemli dava- Yetkili mahkeme(ler)-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi- Davalının yerleşim yeri mahkemesinin genel yetkili mahkeme olduğu (HMK. mad. 7)- Haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerle...
40 gün önce22.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çalışma Olgusu- İşçinin İspat Yükümlülüğü- Tanık Beyanları-
İşçinin çalışma olgusunu her türlü delille kanıtlayabileceği- Çalışmanın ispatı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğinde olduğu, özellikl...
40 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Usul hukukundaki kanuni değişikliklerin yapılan veya yapılacak yeni usul işlemlerine etkisi-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
40 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanıma tenfiz- Mal rejiminin tasfiyesi- Zamanaşımı-
Tanıma tenfiz kararı daha sonraki tarihlerde verilse dahi, evlilik birliği yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihte sona ermiş kabul edileceği- Eşlerin yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten, tanıma tenfiz kararının verildiği tarihe kada...
40 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Husumetli tanık beyanın dikkate alınıp alınmayacağı-
Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, davalı tarafın ise, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğu anlaşılmasına göre mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği- Somut uyuşmazlıkta, ...
40 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Soybağının reddi- Babalık- Haksız fiil- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Gerçek zarar- Hayatın olağan akışı-
Soybağının reddi davası ile çocukların davacıdan olmadığı ve biyolojik babalarının davalı olduğu tespit edilinceye kadarki dönemde, davacının, velâyet hakkına sahip olan baba sıfatıyla çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderleri ka...
41 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muhtıranın usulüne uygun olup olmadığı-
Muhtırada yapılması gereken işlemin ne olduğu açıkça ve ilgili tarafın yanılmasına neden olmayacak biçimde gösterilmesi ile, ikmal edilecek harç ya da giderin miktarı ve yatırılma mercii ile süresinin, bunun yapılmamasının sonuçlarının net biçimde aç...
42 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- İhtiyari Dava Arkadaşlığı-
Davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların özelliği gereği bu tür davaların birlikte görülmesinin doğru olmadığı, iddia ve savunmanın usule uygun şekilde araştırılması, delillerin tümüyle topl...
42 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Konişmento- Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-
Taşıyan ile konişmento hamili arasındaki hukuki ilişkilerde konişmentonun esas alınacağı, konşimentolardan yolculuk çarteri sözleşmelerine yapılan atfın geçerli kabul edilmesinin, çarter sözleşmesinin bir suretinin konişmento hamiline ibrazı ile mümk...
43 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Alacağın temliki sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Davacılar alacağın temliki sözleşmesine dayanarak sözleşmenin karşı tarafı olan davalı. A.Ş. aleyhine icra takibinde bulunmuş ve itirazın iptali davası açmış olup davacıların temlik sözleşmesine konu yaptığı alacağın borçlusu durumundaki Tasfiye Hali...
48 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Dilde Düzenlenen Çek- Kambiyo Vasfı- Bilirkişiye Başvuru-
İcra takibine konu belgenin yabancı dilde düzenlendiği, muhatap banka da yabancı olduğundan işlemin "yabancılık unsuru" içerdiği görüldüğünden, TTK. mad. 820 gereğince, takibe konu belgenin imza edildiği ülke ile ödeme yerinin bulunduğu ülkenin hukuk...
49 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesi- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
49 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün tebliği- UYAP'tan öğrenme-
Mazereti kabul edilen tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olduğu; duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine yönelik ara kararın tebliğ mahiyetinde kabul edilemeyeceği-
50 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen sigorta prim ve gecikme zammlarına ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemi- Hak düşürücü süre- Menfi tespit-
Davacının yönetim kurulu üyeliği dışında bir sıfatının bulunmaması durumunda, prim alacakları yönünden 3. şahıs olarak kabulü gerekeceği- Kurum alacağı için 6183 s. K. mad. 55 uyarınca düzenlenip, tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçlunun, 6183 s. K...
50 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Protokol- Davaya son veren taraf işlemi-
Davacı vekili tarafından temyiz dilekçesine ekli olarak sunulan ve davalı ile davacı vekili tarafından imzalanan protokolde; "işbu dava sonucunda verilen karardan kaynaklanan borcun tüm fer'îleri ile işbu davaya konu sözleşme nedeniyle davalının dava...
51 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İpoteğin paraya çevrilmesi- Üçüncü şahsa ihbar- İlamlı takip- Muacceliyet ihtarı- Şikâyetin duruşmalı/duruşmasız görülmesi- Alacaklı vekiline verilen kesin süre-
İpotekli taşınmaz maliki üçüncü şahsa ihbar yapılmadıkça, onun yönünden borç muaccel olmayacağından hakkında icra takibi başlatılamayacağı- İİK. mad. 150/ı uyarınca, "hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiy...
52 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Prim alacağı- Usulsüz tebligat- Ödeme emrinin iptali- Hak düşürücü süre-
506 ve 5510 s. Kanunlardan kaynaklanan ve dolayısıyla iş mahkemesinde görülmesi gereken prim alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda 7201 s. Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması ve prim alacağına ilişkin olarak yapılan takipler nedeniyle düzenlenecek ö...
54 gün önceKonya BAM kararı- paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Arabuluculuk- Dava şartı-
Tasarrufun iptali davasının, "ticari dava" olarak değerlendirilemeyeceği ve bu davalarda arabulculuya başvurunun "dava şartı" olarak kabul edilemeyeceği (Konya BAM 3. HD. kararı)-
56 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- İcra kefaleti-
Asıl borçlu hakkında verilen menfi tespit kararının icra kefilini de bağlayacağı- Menfi tespit kararının kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile kesinleşmesi halinde asıl borçlu hakkında borç sona ermiş olacağından icra kefilinin de sorumluluğu olma...
56 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş mahkemesi kararları- Karar düzeltme- Bozmadan sonra ıslah- Maddi hata-
İş mahkemeleri kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı- (Bozma sonrası ıslah mümkün olmadığından, bu hususun kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilerek maddi hata başvurusu kabul edilmeli midir?)
57 gün önce17 HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Zorunlu dava arkadaşlığı-Yetki itirazı, ileri sürme usulü- Duruşmaya davalılardan birinin gelmemesi-
Zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından yetki itirazının davalılarca birlikte ileri sürülmesi gerektiği- Yalnız bir davalı tarafından ileri sürülen yetki itirazının hukuki sonuç doğurmayacağı- Duruşmaya gelmiş ...
58 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Krediden kaynaklı itirazın iptali davası- Görevli mahkeme-
Davacı banka, ticari amaçla hizmet sunan tüzel kişi olup bu hukuki işlem içerisinde davalının kullandığı kredi kapsamında tüketici konumunda olduğu- Dava tarihi itibari ile uyuşmazlığa konu hususun 6502 sayılı Tüketici Kanununda açıkça yer alması kar...
59 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle tazminat istemi- ATK raporu- Başıboş köpeğin aniden yola çıkması-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi(destekten yoksun kalma) tazminat istemi- ATK raporunda, "sigortalı araç sürücüsünün kusuru olmadığı ve kazanın meydana gelmesinde başıboş köpeğin aniden yola çıkmasının %100 oranında etken olduğu" ka...
60 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf/temyiz süresinin başlangıcı- Kısa kararın gerekçe içermemesi- İstihkak davasında ispat-
İcra mahkemesi hükme ilişkin tüm hususları gerekçesi ile birlikte tefhim ile açıklamazsa, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacağı- İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu,...
61 gün önceDanıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı paylaşıldı
Limited şirket vergi borçlarının tahsili- Şirket ortaklarının sorumluluğu-
Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği-
61 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış ilanının tebliği- Tapudaki adres bilgileri-
Taşınmaz maliki olan şikayetçi şirketin tapu müdürlüğünde adres bilgileri bulunmasa da, ticaret sicil adresinin sorularak varsa bildirilecek adrese satış ilanının tebliğ edilmesi gerektiği, bulunmaması halinde tebliğ zorunluluğu olmadığı- Tapuda adre...
61 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı-
Davalı tarafından, davacı-borçlu şirkete yapılan satışlar nedeniyle kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı, söz konusu faturaların davacı şirket defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti yapılarak...
61 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili- Tarafların sıfatı- 3533 s. K. mad. 1 ve 4- Mecburi hakem sıfatı-
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan takibe itirazın iptaline ilişkin davada; tarafların sıfatı ile 3533 s. K. mad. 1. ve 4 dikkate alınarak, uyuşmazlığın yüksek dereceli A...
62 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davaları-
Belirsiz Alacak Davası- Bozmadan Sonra Islah (ve) Talep Arttırımı İlişkisi
63 gün önce19. CD. İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato sürecinde karşılıksız çıkan çekler hakkında Yargıtay 19. CD.'nin BAM Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair kararı-
Karşılıksız çekle ilgili ceza davasına bakan icra ceza mahkemesinin, konkordato yargılamasını "bekletici mesele" yapması ve "konkordatonun tasdikine" karar verilmesi halinde, konkordato anlaşmasına göre hüküm ve sonuçları yeniden belirlenen suça konn...
65 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra edilen ilam hükmünün bozulması- Eski hale iade- Paranın iadesine ilişkin muhtıra- Temerrüt- Faiz
İcra edilen ilam hükmünün bozulması halinde, ödeme yapan kişinin borçlu olmadığının ancak kesinleşen bir ilamla belirlenmesinden sonra icranın eski hale iade edilebileceği- Alacaklı (iade borçlusu) tarafından tahsil edilen paranın iadesine ilişkin mu...
65 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebi- Sadakat yükümlülüğünün ihlali- Görevli mahkeme- 06.07.2018 T. 5/7 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı- Dürüstlük kuralı- Hakkın kötüye kullanılması-
Davacının, eşi olan davalıdan boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebinin boşanma davasının ferî mahiyetindeki TMK’nın 174/2. maddesi çerçevesinde incelenmesi hukuken mümkün bulunmadığı, davacı sadakat yükümlülüğünün ihlali olg...
65 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynetlerin iadesi- Görev-
Davacının, kendisine takılan bilezikleri ödünç olarak davalıya verdiğini, ancak geri alamadığını ileri sürerek açtığı davada, davalı, davacının kayınpederi olduğu gibi taraflar arasında da aile hukuku kapsamında bir ilişki mevcut dolmadığından ve  ta...
65 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Yabancı para alacağının vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödenmesi-
Dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek ıslah dilekçesi ile TL cinsinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
65 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölü kişi hakkında takip yapılması-
Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde ve dürüstlük kuralına da aykırı değil ise, alacaklının taraf değişikliği yapmak sureti ile bu yanlışl...
67 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacakları- Görev- Geri çevirme kararı- Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi- Merci tayini-
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacaklarına ilişkin açtığı davada görevli mahkeme- Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun geri çevirme kararı sonrasında ancak henüz mahkemece verilen direnme kararı Hukuk Genel Kurulunca incelenip sonuçlandırılmadan do...
68 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra hukukunda usul ekonomisi-
Borçlunun şikayet dilekçesinde kıymet takdir raporuna itiraz ettiği taşınmazlardan biri, aynı zamanda meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmaz olup, mahkemece her iki şikayet konusunun da aynı dosyada çözümlenmesi ve borçludan alınacak tek bir gider...
69 gün önceTebliğ paylaşıldı
Konkordato
Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
69 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Dava konusu yerin şube olarak ticaret siciline tescili" istemi-
Bir yerin şube sayılıp sayılamayacağının belirlenmesinde, (merkeze bağlı olmak, dış ilişkilerde bağımsızlık, faaliyet yönünden merkezle benzerlik, aynı kişiye ait olma, idare ve mekanın ayrılığı, ayrı muhasebeye sahip olması ve muhasebenin şubede tut...
69 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Haciz müzekkeresi-
Banka'nın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz müzekkeresinin davalı Banka'ya tebliğ edildiği tarih itibarı ile Banka'ya olan borcun varlığını koruması ve Banka'nın herhangi bir riskinin bulunması durumunda bu miktarlar...
69 gün önceAnkara BAM Kararı- paylaşıldı
Konkordato- İhtiyati haciz-
Borçlu için konkordato mühleti verilmesinin ihtiyati haciz kararı verilmesine engel olmayıp verilen ihtiyati haciz kararlarının mühlet içinde uygulanmasını durduracağı-
70 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturanın defterde kayıtlı olması- Kesin süre- Menfi tespit davası-
Faturanın defterde kayıtlı olmasının hizmetin verildiğine karine teşkil edeceği- Mahkemece davacı-borçluya ticari kayıtlarını ibraz etmesi için kesin süre verildiği halde davacı ticari defterlerini ibrazdan kaçınmış olduğundan, HMK. mad. 222/5 gereği...
70 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi-
Ruhsatsız bir binada yüklenicinin hak iddia edemeyeceği- Dosya ile ilgili karar verildikten sonra imar barışına ilişkin düzenlemeye gidildiğinden, mahkemece bu düzenleme kapsamında ruhsatsızlığın giderilip giderilmeyeceği hususunda başvuru sonucuna g...
70 gün önce8. HD İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Yetki- Birden fazla dava-
6100 sayılı HMK'da, HUMK’un 512. maddesine paralel bir düzenleme bulunmadığı- İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği- HMK. mad. 7/1 gereğince, davalının birden fazla olm...
70 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Mutlak ticari dava- Zamanaşımına uğramış senet-
Davacı, davalı ile aralarında traktör satışından kaynaklı borç ilişkisi olduğunu ileri sürmüş olup, davacı tacir olmadığı gibi, eldeki dava da Türk Ticaret Kanununda düzenlenen mutlak ticari davalardan olmadığından, "zamanaşımına uğradığı iddia oluna...
70 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin kaldırılması talep edilirse, harçtan sorumluluk-
Alacaklının icra dairesine başvurarak, "borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını" talep etmesi halinde, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için (Harçlar Kanunu ma...
70 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi-
İflasın ertelenmesi davasında, ticaret mahkemesince verilen ara kararın icra mahkemesince yorumlanamayacağı- "Temlik işlemlerinin durdurulmasına" yönelik ara kararı alınmasına rağmen, bu ara kararından iki gün sonra davacı tarafından ipotek alacağını...
71 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkikat- Ön inceleme- Çekişmeli hususlar- Tanık delili- Tanık listesinin verme zamanı-
Mahkemece, "davacının süresinde delillerini sunmadığı" gerekçesiyle kiralananın tahliyesine ilişkin davanın reddine karar verilmişse de, önceleme duruşmasında, taraflar arasındaki çekişmeli hususların tespit edilmesi ve tahkikatın çekişmeli hususlar ...
71 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanıkların hangi maddi vakıaya tanıklık ettiğinin yazılmaması-
Tarafların dava dilekçesi veya cevap dilekçesi ile vakıalara ve tanık deliline dayanmaları halinde her bir tanığın ayrı ayrı hangi maddi vakıaya tanıklık ettiğini yazılı olarak bildirmemeleri durumunda her bir tanığın dayanılan bütün vakıalar hakkınd...
71 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- İmza incelemesi- Borcu kabul-
İcra tutanağında davacı borçlunun borcu kabul ettiği görüldüğünden, artık, imza örnekleri üzerinden değerlendirme yapılarak menfi tespit davasının kabulüne karar verilemeyeceği, davanı reddi gerektiği-
71 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- İcra takibinin varlığı- Terditli dava- İİK. mad. 277 ve ile TBK. mad. 19
İİK.'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali ve BK. mad. 19 uyarınca işlemin iptali taleplerine ilişkin açılan davada, İİK'nun 277.maddesine göre davanın görülebilmesi için gerekli olan kesinleşmiş ve varlığını devam ettiren bir takip ...
72 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmenin ifasının imkansız olması-
Taraflar arasındaki sözleşmeye konu inşaatın yapılacağı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapının 2. derecede koruma altına alınan kültür varlığı olduğu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca yıkımına izin verilmediği bu nedenle sözleşmenin ifasının imka...
72 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Dördüncü kişi- Aciz vesikası- Birden fazla icra takibi-
Davalı dördüncü kişi yönünden ivazlar arasındaki fahiş fark yeterli olmayıp kötü niyetinin ispatlanmış olması gerektiği, bu davalı yönünden İİK. mad. 280/3 hükmümün de uygulanamayacağı- Kötü niyeti ispatlanamadığından davalı dördüncü kişinin yönünde...
75 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Hak düşürücü sürenin başlangıcı-
İtiraz, alacaklıya tebliğ edilmemiş olsa da, "itirazın kaldırılması" davasının açılması ile "itirazın iptali" davası için öngörülen bir yıllık "hak düşürücü" sürenin başlayacağı-
79 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit davası- Yetkili mahkeme- Yetki sözleşmesi-
"Taşra teşkilatı ile eczane arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.” şeklindeki düzenlemenin geçerli bir yetki sözleşmesi olmadığı- HMK. mad. 10 ...
79 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi tazminatın bölünmezliği-
Manevi tazminatın bölünmezliği kuralına aykırı biçimde manevi tazminat istemli davanın kısmi veya belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı ve ve manevi zararın HMK. mad. 107 uyarınca göre dava yolu ile tespitinin de istenemeyeceği-
79 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk Kanunu mad. 18 uyarınca icra edilebilirlik şerhinin verilmesi-
“İcra edilebilirlik şerhinin” verilmesinin çekişmesiz yargı işi olduğu ve  “çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararların” temyiz edilemeyeceği-
79 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif aidat borcundan kaynaklanan menfi tespit davası-
Tasfiye halindeki kooperatiflerde genel kurul toplantılarında nisap aranmayacağı ve aranmayacak bir nisap nedeniyle anılan Genel Kurul' da alınan kararların geçersiz olduğundan bahsedilemeyeceği-
79 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici mahkemesi- Görev-
Düğün alışverişi nedeniyle satın alınan mal bedeline ilişkin itirazın iptali davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- Mahkemece, müstakil tüketici mahkemesi var ise, davaya bakmakla tüketici mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kara...
79 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit ve alacak davası-
Ticari ilişkinin karmaşık olduğu hallerde alacak miktarının bilinemeyebileceği bu nedenle davacının tespit talebinde hukuki yararının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği- Davacı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak alacak mikta...
82 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka alacağına ilişkin icra takibi- Ödemelerin mahsubu-
Açık atıf bulunan veya atıf bulunmasa da miktar itibariyle aylık nafaka miktarı veya nafaka katları kadar olan ödemelerin "nafaka ödemesi" kabul edilip nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerektiği-
82 gün önceSAMSUN BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato- İşçilik alacakları- Ticaret mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı-
Konkordato geçici mühleti ile tedbir kararı veren ticaret mahkemesinin imtiyazlı alacaklar yönünden verdiği ihtiyati tedbir kararının sadece muhafaza tedbirleri ile satışın önlenmesine yönelik olup, bu alacağa (işçilik alacağına) dayalı olarak takip ...
83 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
5 TL'ye saç tıraşı; 3 TL'ye sakal tıraşı yapılması- Haksız rekabet-
"5 TL'ye saç tıraşı; 3 TL'ye sakal tıraşı yapılması" haksız rekabet oluşturur mı? Davalı berberin eyleminin haksız rekabet teşkil edip etmediğinin (tedarik fiyatının altında satış yapıp yapmadığı veya iş şartlarına uyup uymadığı hususlarının) sektör ...
83 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Hata ve hile hukuksal sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davasında hak düşürücü süre-
İradesi sakatlanan tarafın hata veya hileyi öğrendiği andan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmesi veya verdiği şeyi geri istemesi gerektiği- Sözleşme resmî senetle yapılmış olsa dahi hata ve hile olg...
83 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- İş göremezlik- Manevi tazminat- Atiye terk- Davayı geri alma iradesi- Davayı geri almaya muvafakat- Geri alınan dava için davalı lehine vekâlet ücreti-
İş kazası sonucunda davacı işçinin iş göremezlik derecesi ve tarafların kusur oranları ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında hükmedilen 10.000,00TL manevi tazminat miktarının fazla olduğu- Davacı tarafın talebinin...
84 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun ceza infaz kurumundaki hesabında bulunan parasının haciz usulü-
Tutuklunun haftalık harcama limitinin 300 TL olduğu, 300 TL'den fazlası ihtiyaç dışı olup, buna göre tutuklunun zorunlu ihtiyaçları ile sağlık ve cezaevi giderlerini karşılamak üzere hesapta haftalık 300 TL kalması sağlanacak şekilde icra haciz işlem...
85 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İbranameye rağmen icra takibine devam edilmesi- Menfi tespit- Kötüniyet tazminatı-
Borçlu, alacaklı-bankaya borcunu ödeyerek "ibraname" almışsa da, bu ibranamenin banka tarafından icra dosyasına sunulmadığı, davacının ibra edilmesinden sonra takip konusu alacağı temlik alan davalının da takibin devamına yönelik işlemler yaptığı ve ...
85 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekil ile yetki belgesi verilen vekilin de (geçerli) mazeret sunması gerekliliği-
Yetki belgesi verilen vekilin mazeret beyanında bulunmadığı, duruşmadan haberdar olduğu halde başka bir duruşmada bulunması gerektiği için duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesi gönderen müşteki vekilinin de mazeretini de belgelendirmediği...
85 gün önceBAM İÇTİHADI paylaşıldı
Karşılıksız şerhi vurulmaması- Şirketin imza ile temsili-
"Çift imza ile temsil edilen şirket adına düzenlenen çekte tek imza bulunması"  nedeniyle bankanın karşılıksızdır şerhi vurmaması halinde beraat kararı verilmesinin hatalı olduğu; bu durumun çekin kambiyo vasfını değiştirmeyeceği (12. HD. 01/06/2017 ...
85 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İflasın ertelenmesi- Bekletici mesele- Taraf teşkili-
Borçlu şirket iflas etmiş, iflas kararı kesinleşmiş, 2. alacaklılar toplantısı yapılmış ise ve davacı alacaklıya yetki verilmemiş ise, iflas idaresinin tasarrufun iptali davasında yer alması gerektiği- Bu nedenle mahkemece ilgili dosya getirtilerek b...
88 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- İspat yükü- Parmak izi kayıtları-
İşçinin fazla çalışma iddiasını ispatla yükümlü olduğu- Tanık anlatımları dikkate alındığında davacının fazla çalıştığını ispatlayamadığı, davacının daha önce sunmadığı, bozma ilamından sonra sunduğu ve davalı tarafça açıkça muvafakat edilmeyen parma...
88 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Soybağının tespiti- Nüfus kayıtlarında düzeltme-
Herkesin soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu, mahkemece DNA testi yaptırılması gerektiği- Nüfus kayıtlarında düzeltme istemine ilişkin davalarda, mahkemelerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırak...
89 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vakfın tescili-
Vakıf senedinde belirtilen meblağdaki kuruluş malvarlığı yerine daha düşük meblağın TL bloke edilmiş olması ile kurucunun 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 9/1.maddesinde sayılan suçlardan mahkumiyetinin olup olmadığı ile yerleşim yeri araştırılmadan tesc...
89 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
İhalenin feshi- Şikayet- Karşı taraf-
İhalenin feshi şikayetinde kimler karşı taraftır?
90 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Organik bağ bulunan şirkete ödeme
İki şirketin ortaklarının aynı olup olmadığı, her iki şirket arasında organik bağ, iktisadi bütünlük ve yönetsel özdeşliğin olup olmadığı saptanarak, organik bağın bulunması ve faturaların şirketlerden birine ödenmiş olması durumunda yapılan ödemenin...
91 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın özgürlüğü- Kişilik haklarına saldırı-
Başkanlık sistemine ilişkin yazıdaki görüşlerin Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin kişiliklerine yönelik olmayıp, üyelik statüsü ile ilgili genel değerlendirmeler olduğu, yazının hiçbir bölümünde bir başkan ya da üyenin ismine yer verilmediği, şa...
92 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Asıl Borç Sona Ererken Faiz Alacağının Saklı Tutulmaması veya İtirazi Kayıt Yöneltilmemesi-
Asıl borç son bulduğu halde alacaklı ancak bu hakkını saklı tuttuğunu veya durum koşullardan bunun anlaşılması gerektiğini kanıtladığı takdirde işlemiş faizlerle ilgili hakkı son bulmayacağından ödeme yapılmadan önce davacının Kurum'a birikmiş aylıkl...
92 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Birden çok borç- Açıklamasız yapılan ödemenin mahsubu-
Borçlunun nakit, banka kanalıyla ve masraf faturaları ile ödemeler yaptığı, ödemenin hangi faturaya karşılık yapıldığı açıklanmadan gerçekleştirildiği görüldüğünden, ödemelerin hangi alacağa mahsup edileceği hususunun TBK. mad. 101 ve 102 uyarınca ta...
92 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Öğrenme ile itiraz süresinin başlaması şartları-
Öğrenme ile itiraz süresinin başlayabilmesi için borçluya usulsüz de olsa tebliğ edilmiş bir ödeme emrinin bulunması gerektiği ve böyle bir durumda, öğrenme tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, itiraz süresinin de bu tarihten başlayacağı- Ödeme...
93 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın özen borcu-
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığından, hukuk hâkimini bağlamayacağı- Davalı avukatın ihmalinin bulunup bulunmadığı tartışılan idare mahkemesinde açılan davalardan birinde idare mahkemesi "idari işle...
93 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai şart-
Taraflar arasındaki sözleşmeye konu bilgisayar programının, yapılan e-posta yazışmaları karşısında ayıplı olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının cezai şart talep edip edemeyeceği-
93 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı işlem- Ferağa icbar davası- İyi niyet kurallarına aykırı olup olmadığı-
İnançlı temlik hukuksal nedenine dayalı olarak açılan eldeki davada; daha önce bizzat davalıların murisi tarafından açılan ferağa icbar davasının ilk oturumunda davacı şirket vekilinin davayı kabulü nedeniyle verilen tescil kararının temyiz edilmeksi...
96 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesinleşen takipte "% 120" işleyecek faiz oranı talep edilmesi-
Takip talebinde istenen faiz oranının türünün belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından birine denk gelmesi durumunda, o cins faiz oranının istendiğinin kabulü gerekeceğinden ödeme emrine yasal s...
96 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Çek yaprakları bedelinden müteselsil kefiller sorumlu mudur?
Kefaletin verildiği anda borcun belirli ya da belirlenebilir olması gerektiği, kefalet sözleşmelerindeki belirlilik ilkesi uyarınca kefil olunan açısından belirli yani ferdileştirilmiş bir borcun varlığının arandığı, kefilin yalnızca kefalet limiti v...
97 gün önceAnayasa Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Avukatlık ücreti- Av. K. mad. 164/5-
Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı-
97 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Aval- İcra dosyasındaki kabul beyanı-
Aval veren kişinin teminat altına aldığı borcun şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerli olacağı ve davacı olan her iki avalistin de icra dosyasına yapılmış kabul beyanlarının bulunduğu ve bu durumda a...
97 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması sebebi ile dürüstlük ve iyiniyet ilkelerine aykırılık nedenlerine dayanmak suretiyle tapu iptali ve tescil esaslı terditli dava-
Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması sebebi ile dürüstlük ve iyiniyet ilkelerine aykırılık nedenlerine dayanmak suretiyle tapu iptali ve tescil esaslı terditli talepte bulunmuş olup, davalılardan avukat ile davacı taraf arasındaki ihtilafın aralar...
98 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi- Alacaklı ile borçlunun isticvabı- Senedin düzenlenmesine neden olan temel ilişki- Bilirkişi incelemesi-
Davacı alacaklının, borcun doğumunun takip dayanağı bononun tanzim tarihinden önce gerçekleştiğini ileri sürmesi halinde, mahkemece alacaklıya bu konuda kanıt sunma olanağı verilmesi, gerekirse davacı alacaklı ile borçlu isticvap edilerek senedin düz...
98 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Yabancı mahkeme ilamının tenfizi-
Noksan dava şartı tamamlandıktan sonra yeniden dava açılabileceği- İlk karar davanın esası hakkında değil yanız belli bir dava şartının yokluğu ilişkin olduğundan davalının bu yeni davaya karşı kesin hüküm itirazında bulunamayacağı- Yabancı mahkeme k...
98 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 275
İlk etapta tek kişilik bilirkişinin raporunu ibraz ettikten sonra bu heyete 2 kişi eklenerek 3 kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmış olmasının HMK.'nun 275/1 maddesine aykırı olduğu- Davacının davasını ispat etmek zorunda olduğu, mahkemece yeni ...
98 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İkinci (ek) davaya bakan mahkeme, kısmi davada verilen kararın tespite ilişkin bölümü ile bağlı mıdır?
Sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlunun sözleşmedeki edimini aynen ifa etmesi gerektiği- Kısmi davada alınan bilirkişi raporlarının açılan ek dava yönünden ke...
99 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık ücret sözleşmesi- Hakkaniyet indirimi-
Avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edildiğine göre, sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen vekalet ücreti üzerinden takibin devamına karar verilmesi gerektiği- Hakkaniyet indirimi (TBK. mad. 182) uygulanmak suretiyle belirlenen bede...
99 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi tazminat davası- Islah- Ek dava- Faiz-
Davacılar açtıkları davayı ıslah etmişler, bundan sonra da bu dosya ile birleştirilen ek davayı açmış olup davacının ek dava konusu yaptığı talebinden açıkça feragati bulunmadığı, dolayısıyla ıslah dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakların saklı tutulma...
99 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın mesleğinde kullandığı bir hesabın haczedilmezliği-
Avukatın mesleğinde kullandığı bir hesabın haczedilmezliğinin, ancak fiili durumunun tespiti ile belirlenmesi gerektiği ve bu konuda ispat yükünün borçluya düştüğü- Haczedilen hesabın mesleğinden kaynaklı harcamalar için kullanıldığını borçlu avukat...
99 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/4 tazminat şartları-
İİK. mad. 89/4 uyarınca tazminata hükmedilebilmesi için borçlunun haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliği tarihi itibariyle üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş, haczedilebilecek muaccel bir alacağının bulunmasının zorunlu olduğu- Tasdiksiz borçluya a...
101 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40/1- Bozma üzerine maaş haczinin durumu-
Takip dayanağı mahkeme kararı esastan bozulmuş olduğundan, takibin, İİK. mad. 40/1 uyarınca olduğu yerde duracağı ve bu durumda hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına kara...
102 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın hesap üzerinde rehin hakkını ileri sürmesi- İİK. mad. 89, 96, 97
89/1 haciz ihbarnamesi üzerine, üçüncü kişi bankanın hesap üzerinde "rehin hakkını" ileri sürmesinin, haciz ihbarnamesine "itiraz" mahiyetinde olduğu ve bu itirazın İİK.'nun 89. maddede düzenlendiği şekilde çözümlenmesi gerektiği, uyuşmazlığın "istih...
102 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Hizmet süresinin kesintiye uğraması- Davalı alt işverenlerin kıdem tazminatından sorumlu tutulup tutulamayacakları- Kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı-
Davacı işçi davalı Sağlık Bakanlığına bağlı Hastane nezdinde alt işverenler işçisi olarak çalışmış ve emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı ile birlikte işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiş olup davalı Sağlık Bakanlığı...
103 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- Karineye dayalı indirim-
Fazla çalışma iddiasının takdiri delil ile kanıtlanması durumunda indirim yapılması gerekeceği- Somut olayda tanık beyanlarına göre belirlenen fazla çalışma ücretinden karineye dayalı olarak yapılan 1/4 oranındaki indirimin yeterli olmadığı, hesap dö...
103 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız azil nedenine dayalı ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili istemiyle
Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmeyeceği, haksız azil halinde ise, avukatın ücretin tamamına hak kazanacağı- Azle ilişkin olarak tanık dinlenemeyeceği-
103 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 27-
Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih arasında makul bir süre olmaması halinde, tarafların hukuksal haklarının kısıtlanmış olacağı-
104 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davanın asıl dayanağı imalat hatası olup gelinen noktada inşaat alanında çökme meydana geldiği davacı konutunda zarar oluştuğu duvarın da yıkıldığı anlaşıldığından, dava sebebinin değiştiğinden bahisle ıslah yoluna gidilmesine gerek olmadığı-
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra emrinin iptali-
Takip talebine uygun olmayan icra emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği- Takip talebini ilama uygun olarak hazırlayan alacaklı yanın kusurlu olmadığı- İşlemin icra müdürülüğü hatasından kaynaklandığı gözetilerek alacaklı aleyhine vekalet ücreti ...
104 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz-
Alacaklı banka tarafından kredi hesabının kat edilmesiyle (kapatılmasıyla) alacağın muaccel olacağı (ihtarnamenin tebliğinin borçluların temerrüdüyle ilgili olduğu)-
104 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Birden fazla tasarrufun iptali-
Takip konusu borcun kredi sözleşmelerinden doğduğu, davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunun ve amacının bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. mad. 280/1 gereğince iptale tabi olduğu- İptali istenen birden fazla tasarru...
104 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık-
Olumsuz görev uyuşmazlığından bahsedilebilmesi için dosya kendisine gönderilen mahkemenin de kararında karşı yetkisizlik kararı vermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerektiği-
105 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit davası- Kötü niyet (haksız takip) tazminatı-
Davalı alacaklı şirketin (hamilin) senetleri ciro yoluyla elde etmesi nedeniyle icra takibinde kötü niyetli olduğunun kabul edilebilmesi için, senetlerin sahte olarak düzenlenerek kendisine verildiğini ve dolayısıyla senetler üzerindeki imzanın ciro ...
106 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
İnegöl Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
106 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sadakat Yükümlülüğü-
Boşanma kararı verildikten sonra, ancak henüz bu karar kesinleşmeden, bir başkası ile gayriresmi şekilde birlikte yaşamaya başlayan tarafın sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olacağı-
106 gün önceHGK. İÇTİHADI ve DİĞER ÖRNEK İÇTİHATLAR paylaşıldı
HMK. mad. 124 - Tarafta iradî değişiklik
Aralarında hâkim ortak- bağlı şirket ilişkisi bulunan, adresleri ile yöneticileri aynı olan ve unvanları arasında büyük bir benzerlik bulunan şirketlerde hataya düşülmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı- HMK'nın 124/3-4’üncü maddesindeki ...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tehiri icra- Taşınmaz teminat olarak gösterilmesi- Hacizlerin kaldırılması-
İİK. mad. 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli olmadığından, teminat...
108 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Fazla çalışma ücreti- Ulusal bayram ve genel tatil ücreti- Hafta tatili ücreti- Bakiye süre ücreti- İndirim miktarı-
Dava konusu "fazla çalışma ücreti", "ulusal bayram" ve "genel tatil ücreti" ile "hafta tatili ücreti" alacaklarının kanıtlanması için tanık deliline dayanıldığı ve söz konusu alacakların tanık anlatımları ile kanıtlanması durumunda hesaplanacak alaca...
108 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fark ücret, ilave tediye ve ikramiye alacaklarının tahsili istemi-
Davacı yaptığı işe göre "altıncı" sınıf kadrosu yerine "dördüncü" sınıf kadrosunda ücretlendirilebilir mi ve burada varılacak sonuca göre davacının fark ücret, ilave tediye ve ikramiye alacaklarına hak kazanır mı?
109 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Emlakçının ücret alacağı hangi şartlarda doğar?
"Taşınmazın satışı için aracılık eden tellalın saf dışı bırakılarak satışın sağlanması halinde tellallık ücretinin cezası ile birlikte ödeneceğine" ilişkin sözleşme maddesinin geçerli ve tarafları bağlayıcı olduğu- Davacı emlakçının aracılık faaliyet...
111 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Davanın ön koşul yokluğundan reddi- Vekalet ücreti-
Borcun, "tasarruftan sonra" doğmuş olması halinde, davalı lehine "maktu" vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
111 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davaların birleştirilmesi- Ara karar- Ara karardan dönme-
Ara karar niteliğindeki kararların geri alınmasının her zaman mümkün olduğu-
111 gün önce13. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ön inceleme yapılamadan feragat halinde akdi ve karşı yan vekalet ücreti-
Henüz ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde, avukatın hak kazandığı karşı yan vekalet ücretinde -tarifede düzenlendiği şekilde- 1/2 indirim yapılması, akdi vekalet ücretinde ise indirime gidilmeden hesaplama yapılması gere...
111 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun resmi olarak çalıştığına ilişkin kayıt bulunmayan adresine tebligat- Zabıta araştırması-
Borçlu "tebligatın çıkarıldığı iş yeri ile ilgisinin bulunmadığını" ileri sürmekte ve resmi olarak borçlunun o işyerinde çalıştığına ilişkin bir kayıt bulunmasa da, mahkemece yaptırılan zabıta araştırması ve şikayetten sonra yapılan fiili haciz esnas...
113 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Daha önce açılan boşanma davasında verilen ret kararının kesinleşmesinden itibaren başlayacak üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulmadığını ispat yükünün taraflardan hangisine ait olduğu?
Daha önce açtığı boşanma davası ispatlayamadığı gerekçesiyle reddedilerek kesinleşen ve kesinleşme tarihinden üç yıldan sonra eldeki davayı açan davacı, ön inceleme duruşmasında "davaya ilişkin bildireceğim delilim yoktur" demek suretiyle kanunda öng...
113 gün önce9. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Temerrüt-
Davalının temerrüdünün, ihtarnamenin tebliğ tarihinin ertesi gününden başlayacağı ve ihtarnamede tanınan atıfet dikkate alınarak temerrüdün takip eden gün gerçekleşeceği- Bilirkişi tarafından takip öncesi işlenmiş faiz hesap edilirken davalının temer...
113 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davalar birleşse de iki ayrı dava bulunduğu- Davalar birleşmeden önce yapılan ıslah talebinin asıl dosyaya yönelik olduğu, davalar birleştikten sonra birleşen dosya ile ilk kez talep edilen yıllık izin alacağına yönelik yapılan ıslahın aynı davada ik...
114 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anonim şirket payının devri- Ticari dava- Tasarrufun iptali- Görev- TTK. mad 380/1, 4/1-a
TTK'nun 380. maddesine dayandırılan tasarrufun iptali davasının asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
116 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üyelikten ihraca ilişkin kooperatif genel kurul kararının iptali istemi-
TBK. mad. 139/2 gereğince, alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebileceği- Davacı alacağı ile ilgili çekişme sona ermiş ve karar tarihinden önce kesinleşen mahkeme kararı ile davacı alacağının borcundan daha fazla olduğu anlaşılmış ...
117 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Rüçhanlı alacak- Avukatlık ücreti-
Şikayetçi avukatların icra dosyalarına konu vekâlet ücretlerinin, Avukatlık Kanunu'nun 166/2. maddesi uyarınca şikayetçi avukatların çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde rüçhan (imtiyaz) hakkı bulunduğu...
118 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
İtirazın iptali- Yetki-
İtirazın iptali davalarında icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisine yönelik itirazların da öncelikle incelenmesi gerektiği- Başlangıçta icra takibini yetkisiz icra dairesinde başlatan davasının daha sonra davalının yetki itirazı üzerine ta...
118 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik alacağı- Eşit davranma ilkesi-
Davalı işverenin davacının üyesi olduğu işçi sendikası ile yapılan 01.06.1983-31.05.1985 yürürlük süreli TİS'in 89'uncu maddesi uyarınca tren yolu güzergahında oturan işçilere iş yerine geliş ve gidişlerde treni ücretsiz kullanmaları için banliyö ve ...
118 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Maddi hata- Esaslı hata-
Asıl dava, borçlu olunmadığının tespiti ve fazla ödenen bedelin istirdadı; birleşen ilk dava, alacak; birleşen ikinci dava ise, itirazın iptali istemine ilişkin olup, bir sözleşmede taraflar dışındaki (üçüncü) kişilerin tanık sıfatıyla imzaları mevcu...
118 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Telif tazminatı- FSEK. mad. 68- Varsayımsal bedelin belirlenmesi- Yıllık kiralama bedeli- Satış bedeli-
Davacıya ait eserin davalı tarafça izinsiz kullanılması nedeniyle, FSEK. mad. 68 uyarınca açılan tazminat istemli davada, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hem davacı tarafından sunulan satış fiyatları üzerinden davacının diğer müşterilerine yap...
118 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere yapılan takipler- Tahsil harcı-
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapıl...
119 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayetin değiştirilmesi- İştirak nafakası-
Velayetin değiştirilmesine konu davada velayeti değiştirilen çocuk için hükmedilen velayet düzenlenmesine yönelik davaların fer'isi niteliğinde olan iştirak nafakası nedeniyle davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatal...
120 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam niteliğinde belgeye dayalı ilamsız icra takip-
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı uyarınca "elinde ilam olan alacaklarının ilamsız takip yoluna başvuramayacağı" ancak bu kararın ilam niteliğinde belgeleri kapsamadığı-
122 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Slot cezalarının istirdadı-
Mahkemece davalı yanca kesilen faturaların davacıya tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edilmiş ise itiraz olup olmadığı ve davacının defterlerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarının ve davacının ödeme sırasında ihtirazi kayıt koyup koymadığı öncelikle ...
123 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası-
Sıra cetvelinde, nafaka alacaklısının ara karara hükmedilen alacağının muvazaalı olduğu ileri sürülebilir mi?
123 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alkollü sürücü- Sigortacının rücu hakkı- Münhasırlık araştırması-
Sürücünün alkollü olmasının, tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmeyeceği, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığını sigortacının ispat etmesi gerektiği-
123 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Şikayet- İcra mahkemesi-
İcra mahkemesinde ıslah olur mu?
124 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası sonucu cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi- Population Masculine Et– Feminine (PMF 1931) Tablosu-
Kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi gerektiği- Buna göre, davacının muhtemel yaşam süresinin Population Mascu...
125 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet- Hacizde saat farkı-
Sıra cetvelinde saat farkı dikkate alınır mı?
126 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların haczi-
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların ancak İİK. mad. 89 uyarınca haczedilebileceği- Henüz doğmamış alacakların, İİK. mad. 88 uyarınca yazılan müzekkere ile haczinin mümkün olmadığı- Üçüncü kişiye tebliğ edilen haciz müzekkerelerinin hü...
127 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davası- Karar tarihinden önce dava konusu taşınmazın ihalede başkasına satılması- Asli müdahale-
Tapu iptali tescil davasına konu taşınmazı, dava devam ederken, (cebri ihalede) satış ile devralarak tapuda malik olan kişi davaya dahil edilmeden karar verilemeyeceği, taşınmaz malikinin asli müdahil sıfatıyla temyizinin kabulü gerektiği-
128 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Sonradan delil gösterilmesi-
Cevap dilekçesinde herhangi bir delil (HMK. mad. 129/1-e) sunmayan ve sonradan delil gösterilebilmesi için (HMK. mad. 145. maddesinde) belirtilen istisnai hâllerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davalıya delil bildirmesi için süre verilemeyeceği- TM...
130 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk tutanağında "taraflar arasındaki ihtilafa konu hususların" tespit edilmemesi halinde, "usulüne uygun bir arabuluculuk tutanağından bahsedilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle davanın reddi gerekir mi?
Arabuluculuğa hangi konularda başvurulduğuna ilişkin "başvuru formu" uygulamasının başladığı 02.08.2018 tarihine kadar, arabuluculuk anlaşamama tutanağında arabuluculuğa konu alacaklar tek tek belirtilmeden "işçilik alacakları", "işçi-işveren uyuşmaz...
130 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğer dava şartlarını değerlendiremeyeceği-
İş mahkemesindeki yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu- Bir mahkemenin açılan davada yargılama yapıp, dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerektiği- Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğ...
130 gün önceBölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Konkordato- Uzman komiserlerin varmış olduğu sonuçların aksine mahkemenin "projenin uygulanabilirlik kabiliyetinin bulunmadığı" sonucuna varması-
Mali konularda uzman kişilerden oluşan komiserlerin varmış olduğu sonuçlar itibariyle, "davacıların konkordato taleplerinin yerinde olduğu" ve "tasdiki halinde projenin uygulanabileceği" belirtilmiş olmasına rağmen, mahkemece bu konuda uzmanlarından ...
131 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Eşler arasında sadakat yükümlülüğü- Manevi tazminat istemi- Görevli mahkeme-
Dava dilekçesinde iddiaların ileri sürülüş biçimi itibariyle davacı, TMK. mad. 185/3 fıkrasında belirtilen "sadakat yükümlülüğüne" aykırı davranmaktan dolayı, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiasıyla davalı eşinden manevi tazminat isteminde b...
131 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Tüketici işlemi- Görev-
OHAL ile ilgili mevzuat hükümlerine göre adına nemalandırılmak üzere Toplu Konut Fonuna yatırılmış olan tazminatın davalı bankadan tahsiline ilişkin alacak davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Davacı adına yatırılan paranın bankada o...
132 gün önceSamsun Bölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato-
Suça konu çeki keşide eden sanıkların yetkilisi olduğu şirket hakkında iflasın ertelenmesi/konkordato başvurusu olup olmadığı, varsa başvurunun hangi tarihte yapıldığı, ne şekilde karar verildiği, kararın hangi tarihte kesinleştiği, iflasın ertelenme...
132 gün önceGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kararı- paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato
Keşideci şirketin konkordato talebi kabul edilmiş ve suça konu ileri tarihli çekin, konkordato başvurusunda gösterildiği ve ödeme planına alınmış olduğu hallerde, çek bedelinin hesapta bulundurulması zorunluluğu bir mahkeme kararına istinaden ortadan...
134 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisi" veren kararın tanınması mümkün müdür?
Tarafların boşanmalarına, yabancı (İran) mahkemece karar verilmeyip "üç ay süreyle geçerli olmak üzere, erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisinin" verilerek kadının iradesinin yok sayılması niteliğindeki kararın...
134 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın onaylı mimari projesine uygun olarak eski hale getirilmesi-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
135 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Görev- Taraf teşkili-
Dilekçeler safhası dolmadan görev konusunda karar verilebilir mi?
135 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İlamların İcrası- Usul Ekonomisi-
Tasarrufun iptali davalarının kabulüne ilişkin hükmün icrası nasıl yapılmalıdır? Davalı-üçüncü kişinin (de) sorumlu olduğu vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için yeni bir icra takibi mi yapılmalıdır? Davanın bedele dönüşmesi halinde -d...
135 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali ilamının icrası- Usul ekonomisi-
Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın ferilerine ilişkin alacak kalemlerinin, asıl takip dosyası üzerinden gerektiğinde ek takip talebi ile tahsilinin mümkün olduğu, ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olduğundan bu kalemler yönünden a...
135 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Alacağın belirlenebilmesi için katkı payı davasının beklenmesi-
Boşanma davasında lehine hükmedilecek mali haklar ile katılma alacağı davası sonucu lehine hükmedilecek tazminat alacağının tahsiline yönelik açılan muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davasında, boşanma davasının kesinleştiği, katkı payı davasının is...
135 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çek istirdadı- Mutlak defi- Faktoring kuruluşlarının istihbarat yükümlülüğü- Faktöring şirketinin çeki iktisabında ağır kusurlu veya kötüniyetli olup olmadığı-
Çek eline geçmiş bulunan yeni hamilin ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlü olduğu (TTK. mad. 792)- Çek istirdadına ilişkin açılan davada hırsızlık olayının mutlak d...
135 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Avukatın azli- Vekalet ücreti-
Avukatını, bilirkişi raporu alınmasından sonra azleden davalı, "davacı avukatın kendisine yeterince bilgi vermemesi ve dava devam ederken kendisinden ücret istemesi nedeniyle davacıyı azlettiğini" ileri sürmüşse de, davacının vekâlet ücreti talep ett...
139 gün önceBAM İÇTİHADI paylaşıldı
Menfi tespit davalarında arabuluculuk-
Menfi tespit davalarında, bir miktar alacağın tahsili talebi olmadığından, ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının açılabilmesi için arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmadığı-
140 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Tarafta iradi değişiklik- HMK. mad. 124-
Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklığa açılan davalarda HMK 124 uygulamaları-
141 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tefhim edilen hükmün usule uygun olmaması halinde temyiz süresinin başlangıcı- Fazla çalışma alacağı- İspat yükü- Hakimin davayı aydınlatma ödevi- Taraflarca getirilme ilkesi-
Tefhim edilen (direnme) kararda, hükmün sadece dava konusu edilen alacakları kapsadığı, yargılama giderleri ile ilgili hüküm fıkrası bulunmadığı, tefhim edilen hükmün gerekçe içermediği görüldüğünden, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliği ile ba...
141 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40- Bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi- Mükerrer takip-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
142 gün önce19.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Tüketici Mahkemesi-
Tüketici işlemi niteliğindeki kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan ihtiyati haciz istemiyle ilgili olarak talep tarihi itibariyle Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-
142 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıpranma primi alacağı belirsiz alacak mıdır?
Davacı işçinin talep ettiği yıpranma priminin hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı, bordrolara ve puantaj kaydı gibi çalışma esaslarını gösterir belgelere ihti...
142 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma bedelinin iadesi- Zamanaşımı-
Davacının ödemiş olduğu kamulaştırma bedelini geri isteme hakkının (ve buna bağlı olarak zamanaşımı süresinin), Valilik Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının tebliği tarihiyle başlayacağı-
143 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sadece süre tutum dilekçesi sunulması halinde yapılması gereken inceleme-
İcra mahkemesi kararının tefhimi üzerine istinaf dilekçesini verdiği halde, icra mahkemesi kararının tebliğ edildiği tarihten sonra istinaf gerekçelerini içeren dilekçe verilmemesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesinin, istinaf dilekçesini reddetmeden...
143 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi kartı alacağı- Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi-
Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerind...
143 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası nedeniyle uğranılan maddi-manevi zararın ödetilmesine ilişkin tazminat istemi-
6111 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra açılan davada, mahkemece sözü edilen yasa değerlendirilmeden hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacılar tarafından faturalandırılan belgeli tedavi giderleri tespit edilerek mahkemece bu bedellere hükmedil...
144 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi sonucunda doğru bulunması- Verilen "istinaf başvurusunun esastan reddi" kararının niteliği ve alınması gereken harç-
Davacıya düzenli olarak aylık ödemeye denk gelecek periyotlarda ve aynı miktarda ödeme yapıldığı, verilen talimatın havale emri olduğu, bu talimatını her zaman geri alabileceği ancak alınmadığı, bu ödemelerin borç olarak verildiğinin davalı tarafça i...
144 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai şart isteyen tarafın kusursuz olması gerektiği-
Davacının satıcı acentesinin sözleşmeye (… acente ilgili sipariş miktarını ve çeşitlerini satıcıya iletecek ve sipariş konusu malzemeleri satıcıdan, alıcıya gönderilmesi amacı ile satın alacaktır... şeklindeki hükme) aykırı olarak  fatura konusu sözl...
145 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi erken kapama komisyonunun iadesi- Hesaplama yöntemi- Belirsiz alacak davası-
Erken kapama (ödeme) komisyonunun iadesi istemine ilişkin dava belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi?
145 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda 6537 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe dayalı, tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı-
Tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı- Davacı ile davalının taşınmazının sınırdaş olup olmadığı ve dava konusu davacı ve davalı taşınmazlarının fiili kullanım durumuna göre tarımsal arazi niteliği taşıyıp ta...
146 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
İhale- Alacaklının teminat muafiyeti-
Alacağı ilk sırada yer almayan alacaklının ihaleye teminatsız katılması-
147 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp yazışmalarına dayalı iş adinin feshi- Kişisel veri- Haksız fesih-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren Whatsapp sisteminde, kişinin, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilmekte olduğu, ancak bu sistem kendi içinde korunan ve...
148 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadının gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunmasının kusur sayılacağı-
Dava konusu olayda kocanın kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında kadına hakaret ettiği, kadının ise gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunduğu, birlik görevlerini ihmal ettiği, güven sarsıcı davra...
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığının talebi- İcra vekalet ücreti-
Alacaklı tarafın, takipte, yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden talepte bulunduğu da nazara alındığında, açıklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, vekalet ücreti matrahının belirlenmesinde de, yabancı pa...
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedi üzerine yazılan ibareler-
Takip konusu senedin arka yüzünde; "iş bu senet 1..7 ada 1..6 parsel yapılacak inşaat üzerindeki 1 nolu bağımsız bölümün yarısı için tarafımızdan teminat olarak verilmiştir" ibaresi yer almış olup, anılan ibareler senedin kayıtsız şartsız borç ikrarı...
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çift vadeli bono- Aşırı şekilcilik-
TTK. mad. 703 uyarınca, çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı, ancak düzenlenme tarihinin, bononun üst bölümünde vade tarihi kısmında tekrarı çift vade anlamına gelmeyeceği, aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına n...
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takipte Mükerrerlik- Usul Ekonomisi-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
151 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordato- Konkordato projesi-
Davacı gerçek kişilerin, sundukları ön projede, "konkordato ön proje eklerinde alacaklılara ilişkin bir liste bulunmadığı, sadece kendilerinin banka borçlarının tamamına kefil olduklarının belirtildiği, herhangi bir hedef ve faaliyet gösterilmediği, ...
151 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordatonun Tasdiki-
En büyük rehin alacaklısı vekilinin davacı tarafından sunulan projeyi "kabul etmeyeceklerini" ve "yapılan müzakerelerde red oyu kullanacaklarını" açıkça beyan etmesi nedeniyle İİK mad. 308/h uyarınca rehinli alacaklıların rehinli alacak miktarının üç...
151 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
İflasın ertelenmesi sürecinde konkordato-
İflasın ertelenmesi davası devam ederken, borçlu alacaklılar ile konkordato yapabilir mi?
152 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet- Fiili Ayrılık- Çocuğun Dava Sırasında İdrak Çağına Gelmesi-
Fiili ayrılık sırasında ve hâlen davalı baba yanında kalan çocukların velayet haklarının Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşen davacı anneye verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı- Davanın açıldığı tarihte 3 yaşında ise de, hali hazırda kendi g...
152 gün önceİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı paylaşıldı
Konkordato- Hukuki dinlenilme hakkı-
Konkordato komiserinin emirlerine uyulmaması nedeniyle İİK. mad. 292/c gereğince iflas kararı verildiğinden, borçlunun dinlenmesi gerektiği, davacı vekiline bu hak tanınmadan karar verilmesinin savunma ve hukuki dinlenilme hakkının ihlali olacağı-
153 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi adamlarının çalışma süreleri-
Gemi adamının belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının mümkün olduğu; seferin açık şekilde belirtilmesi şartıyla sefer kaydının süreli sözleşme için yeterli sebep olduğu- Gemi adamının gemiden ayrılmak istediğine dair matbu belgedeki beyanının, i...
153 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Islah-
Davacının kısmı eda külli tespit talepli belirsiz alacak davası açması ile mahkemece gerekli olmadığı halde tensiple davacı vekiline davanın belirsiz alacak veya kısmi dava olup olmadığını açıklayıcı beyanda bulunması yönündeki ara kararına uygun ola...
153 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Mart/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu -son Yöne...
154 gün önceİçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı paylaşıldı
Tarafların anlaşması halinde avukatlık ücreti- Av. K. mad. 165- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05/10/2018 Tarihli ve E: 2017/6, K: 2018/9 sayılı Kararı
Taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre ödenmesi g...
155 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ücretinin haczi-
Vekil lehine hükmedilen vekalet ücreti asilin borcu için haczedilemez ise de vekilin kendi borcundan dolayı haczedilmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı-
156 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam vekalet ücretinin mahsup edilmesi-
Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durumun Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesine aykırı olmadı...
157 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK mad. 19 uyarınca açılan iptal davası- (Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklı) alacağın doğup doğmadığı-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
159 gün önceÇeşitli Yerel Mahkeme Kararları- paylaşıldı
Ticari davalarda arabuluculuk dava şartı (TTK. mad. 5/A)-
Ticaret Mahkemesinde görülen (menfi tespit, itirazın iptali) çeşitli davalar ile Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen (tazminat vb.) çeşitli davalarda, yerel mahkemelerin "zorunlu arabulucuya başvurulmadan açılan davanın dava şartı yokluğ...
160 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
İİK. mad. 281/2 uyarınca, üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı elinden çıkarması halinde, takip dosyasındaki alacak miktarının tahsili amacıyla ve uygun görülecek teminat karşılığı davalı üçüncü kişinin menkul ve gayrimenkulleri ile 3. kişilerdeki ha...
160 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip ehliyeti- İcra emrinin iptali- Apartman yönetimi- Seçimlik hak-
634 s. K. mad. 35 uyarınca, apartman yönetimi hakkında takip yapılabileceği gibi, 20. madde uyarınca ilama konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapılabileceği, alacaklının bu konuda seçimlik hakkının bulunduğu- Takibe daya...
160 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı faktoring şirketinin kambiyo takibi- Teminat senedi- Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik mad. 8/2. ve 3-
Dosya arasında mevcut sözleşmenin feshi konulu ihtarnamesi ile alacaklı tarafından borçluların alacağın tahsili için yasal işlemlere başlanılacağı hususunda ihtar edildiği anlaşıldığından, takibe konu edilen senedin teminat fonksiyonunu devam edip et...
161 gün önceİSTANBUL BAM 12. HD paylaşıldı
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağı-
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağının İİK.'nn 36. maddesinde düzenlenmiş olduğu- Karşı alacaklar için açılan davada, ilamlı icraya konu alacağın deposu için verilen teminat mektubu üzerine ihtiyati haciz ve...
165 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davada yetkili mahkeme- Karşı davada yetkili mahkeme-
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davanın, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabileceği- Davacının seçimine göre; davalının yerleşim yeri (HMK. 6), sözleşmenin ifa edileceği yer (HMK....
165 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Hüküm-
Davanın tarafları ve dava konusu aynı olmakla birlikte dava sebebi farklı olması halinde kesin hükümden bahsedilemeyeceği-
166 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğuna kendi soyadını verebileceği-
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soy...
167 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Yazılı yargılama usulü- Tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesi- Hukuki dinlenilme hakkı- Adil yargılanma hakkı-
Yazılı yargılama usulüne tabi iş bu davada tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesinin, sözlü yargılama ve hüküm için ayrı bir gün tayin edilerek tarafların mahkemede hazır bulunmaması halinde yokluklarında hüküm verileceği ihtarını içeren davet...
173 gün önce17. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Aciz hali
Aciz haline ilişkin farklı 17. HD.'nin çeşitli içtihatları-
173 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı nedenlerle limited şirket müdürünün azli istemi-
Her ortağın, haklı nedenlerin varlığı halinde limited şirket yöneticilerinin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebileceği, yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğa...
174 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin kaldırılması- Yetki belgesinin iptali- Hukuki yarar -
Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının alacaklı olduğu icra dosyasında satış talep ettikleri, dolaysıyla (satış dosyası borçluları olan) şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yar...
175 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık delili-
Davacının tanık deliline dayanarak ön inceleme duruşmasında da tanıklarını bildirmek üzere süre istemesine karşın, mahkemece uyuşmazlık konusunun belirlenmesinden önce tensip zaptı ile tanıkların bildirilmesinin istenemeyeceği gözardı edilerek ve bu ...
175 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen kira alacaklarının tahsili- İtirazın iptali- İhale- İhale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın muhafaza ve idaresi-
Alıcının, ihale ile, ihale tarihinde gayrimenkulun mülkiyetini -nefi ve hasarı ile birlikte-iktisap edeceği, ihale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılacağı- İhale edilen taş...
175 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araçta egzos emisyonunu düşüren yazılım kullanılması- Görevli mahkeme-
Hususi araç vasfındaki aracın davacı tarafından ikinci el olarak satın almış olmasının, davacının tüketici vasfını ortadan kaldırmayacağı- Üretim nedeni ile ayıp iddiasına dayanılarak açılan tazminat davasının 6502 sayılı Kanun'dan kaynaklandığı ve d...
175 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Osmaniye Konferansı
Yeni Konkordato Hukuku ve Tasarrufun İptali Davaları
176 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taraf teşkili- Dava dilekçesinin tebliği- Davalı şirkete Teb. K. mad. 35 uyarınca doğrudan tebligat- Mernis adresi “Almanya Federal Cumhuriyeti” olarak görünen davalıya tebligat-
Dava dilekçesi tebliği, ilk olarak davalı yüklenici şirketin dava dilekçesinde bildirilen adresine yapılmış olup, tebligat evrakı iade edildikten sonra doğrudan Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bildirilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. mad...
179 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz- Şikayet-
Tasarrufun iptaline konu malın elden çıkarılması nedeni ile bedelinin nakden tazminine ilişkin dava sırasında verilen ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayette, İİK. mad. 261/son uyarınca, infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin...
180 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkma payının tahsili-
Ortağın bilgi almak için her seferinde genel kurula ve mahkemeye başvurmak zorunda kalması halinde bu durumun şirketten çıkma talebi için haklı sebep oluşturabileceği- Davacının, müdürün şirketi bildiği gibi yönettiği iddiası soyut bir iddia olup yar...
180 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muarazanın men'i- Tüketici, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, tüketici kredisi sözleşmesi gereğince tahsil edilen ana para ve faiz ödemeleri dışındaki bedellerin nelerden ibaret olduğunu bankadan öğrenebilir mi?
Davacının ne kadar kredi kullandığı, kendisine fiilen ne kadar ödeme yapıldığı, ne miktarda ödeme yapacağı ve kullanılan kredi tutarının ne kadarının masraf ve komisyon olarak tahsil edildiği davacıya verilen belgelerden (sözleşmenin bir nüshası, ger...
180 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası- Temlikin gerçek yönü- Miras bırakanın asıl irade ve amacı-
Mirasbırakanın hasta olduğu ve davalı ile birlikte yaşadığı, diğer çocukları ile arasında mal kaçırmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı anlaşılmakta olup terekesinde 33 parça taşınmazı daha bulunduğu, mal kaçırma kastı ile hareket etseydi dava k...
181 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilip verilemeyeceği-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
182 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Üçüncü kişinin icranın geri bırakılmasını talep etmesi-
Tasarruf iptal davasında taşınmazı muvazaalı devralan üçüncü kişinin tasarrufu iptal davasının kabulü ile takip borçlusu haline gelmeyeceği- Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını ancak takip borçlusunun ileri sürebileceği-
183 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmelerinde bağımlılık unsuru-
Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmaması, kar ve zarara katılıp katılmaması, girişimcinin sahip olduğu karar verme özgürlüğüne sahip olup olmaması bağımlılık unsuru açısından önem taşıdığı- Bağımsız çalışanı, işçiden ayıra...
184 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı müstearın ispatı- HMK 203-
Davalılar, karşı davalarında çekişme konusu 3 parsel sayılı taşınmazı 3. kişiden satın alırken satış bedelinin 1/3’lük kısmının mirasbırakan tarafından ödendiğini, kalan kısmın ise kendileri tarafından ödendiğini ancak tescilin mirasbırakan adına yap...
186 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
Tasarrufun iptali davası kapsamında tedbir niteliğinde verilen ihtiyati haciz kararı ile haczedilmiş olan ve bu suretle icra dosyasında celbedilerek alacaklıya ödemesi yapılan para alacağı üzerindeki ihtiyati haciz kararı, yerel mahkemenin kararı ile...
187 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Somutlaştırma Yükü- Hakimin Davayı Aydınlatma Görevi-
Dava dilekçesinde, somutlaştırma yükünün yerine getirilmemiş olması halinde, öncelikle hâkim davayı aydınlatma ödevi ve ön incelemedeki görevi gereği, somut olmayan hususların belirlenmesini davacıdan istemesi gerektiği, ancak bu eksiklik tamamlanırs...
187 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Yemin Teklifi-
Hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği, bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karş...
188 gün önce22. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından belirsiz alacak davası-
Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talep bakımından, alacak iddiasının tanık anlatımlarına dayandırılması sebebiyle, davanın kabul edilmesi halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı naza...
189 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şekli (usuli) bakımdan mecburi dava arkadaşlığı-
Şekli (usuli) anlamda mecburi dava arkadaşlığı, gerçeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki ilişkinin doğru karara bağlanmasını sağlamak amacıyla kabul edildiğinden, dava konusu hukuki ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yöneli...
189 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, hasara bağlı olarak oluşan zarara ilişkin bu yeni istemin HMK. mad. 1...
190 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigortaları- Sigortalının doğru bilgi verme yükümlülüğü-
Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigortalıya yüklenen doğru bilgi verme (ihbar) yükümlülüğünü düzenleyen TTK.'nun 1435. maddesinin, hayat sigortalarında da uygulandığı- Sigortalının beyan edilemeyen hastalığa bağlı olarak vefat etmesi halinde sigortacı...
190 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo vasfını taşımayan belgeye dayalı menfi tespit davasında görevli mahkeme-
(Ödeme yeri ve keşidecinin adının yanında düzenleme yeri bulunmayan) takibe konu belge kambiyo vasfını taşımadığından ve menfi tespit davası mutlak ticari nitelikte olmadığından, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde, asliye hukuk mahkemesinde gör...
190 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Miras bırakanın asıl irade ve amacı- Muris muvazaası-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin davada, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün, yani miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması ...
191 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maçlar sonucunda elde edilen başarıdan bağımsız olarak üst ligden bir takımın çekilmesi ile üst lige çıkma hakkının elde edilmesi durumunda prime hak edilip edilmeyeceği-
Davalı tarafın, bir üst lige çıkma hakkını, müsabakalar sonucu gösterilen başarı ile değil, sezonun tamamlanmasını müteakip, üst ligden bir takımın çekilmesi üzerine Federasyonun davet yazısı ile elde ettiği ancak kulüp tarafından bu teklifin katılım...
192 gün önceTicaret Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Menfi tespit- Zorunlu arabuluculuk-
Arabuluculuğa başvurmadan doğrudan açılan menfi tespit davasının dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
192 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hak düşürücü süre- Davalının davayı kabulü-
Hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan gabine dayalı tapu iptali ve tescil davası kamu düzeni ile ilgili olmadığından ve davada taraf olmayan kişilerin haklarını etkilemeye yönelik bir istek de bulunmadığından, davalının davayı kabul etmesi halinde...
193 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız kesinti- Manevi tazminat-
Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerektiği- Bankanın krediden kaynaklı haksız kesintiler yapmasından dolayı kredi kullanan davacının kişilik haklarının zarar gördüğünün kabul edilemeyec...
193 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkim yargılamasında görev- Hakem kararına karşı açılan iptal davasında görev-
Usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağı, yapılan görev kuralı değişikliklerinin de eldeki davaya uygulanması gerektiği- 7101 sayılı Kanun ile HMK'da yapılan g...
193 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet hakkı-
Baroya şikayet edilen avukatın bu nedenle manevi tazminat isteyemeyeceği-
193 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Edirne Konferansı
Konkordato Eğitimi
194 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerekçeli kararın UYAPta farklı olması-
Gerekçeli kararın UYAP ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-
194 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin kullanımı sırasında değişik adlar altında alınan masrafların iadesi isteği-
Davacı, dava dilekçesinde, masrafları tek tek sayarak (kredi kullanım masrafı, işlem masrafı, noter masrafı, ipotek rehin fekki masrafı) bildirdiğinden, mahkemece talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği-
196 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Şikayetlerinin İnternette Yayınlanması Haksız Rekabet Teşkil Eder mi?
TMK. ile korunan kişilik hakkına saldırı olmaksızın, anayasal hak olan şikayet ve eleştiri hakkının kullanılmasının engelenemeyeceği dikkate alındığında, davalı tarafça "www.s.....var.com" sitesinde tüketicilerce bildirilen muhtelif şikayetlerin yayı...
197 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Değişen alt işverenler arasında geçen çalışmanın işçi alacaklarına etkisi-
İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerektiği- Süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halin...
198 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki sözleşmesi- Bonoda yetki kaydının tacir olmayan avalisti bağlayıp bağlamayacağı-
HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin geçerli olduğu, 12. Hukuk Dairesi'nin; HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin, itiraz eden ve tacir sıfatını haiz olmayan avalistle...
200 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Kısmi dava-
İtirazın iptali davasının kısmı dava şeklinde açılabileceği-
201 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma alacağı- Ücret hesap pusulası- Takdiri indirim-
Bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılacağı- Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazış...
201 gün önceDuyuru paylaşıldı
2019 yılı Yargıtay Daireleri İş Bölümü
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı
203 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta şirketinin halef olarak açtığı davada görevli mahkemenin tespiti-
Davacı sigorta şirketi davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyetinin nazara alınacağı, sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hakkın...
203 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Harçların kanuniliği ilkesi- Harcın tamamlatılması- Talebe bağlılık-
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin karşılığı olarak alınan harcın yasaya dayalı olarak alınması ve yükümlüsünün de kanunun amacına uygun olarak bu hizmetten yararlanan kişiler olması gerektiği- Anayasanın harç alınmasındaki kanu...
204 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmede esaslı hata- Her türlü delille ispat-
Sözleşmenin konusu, niteliği ve ödenecek miktar gibi hususlarda dikkatsizliği veya bilgisizliği sonucu gerçek iradesine uymayan beyanda bulunmak suretiyle esaslı hataya düşen tarafın sözleşme ile bağlı sayılamayacağı- Sözleşme yapılırken hataya düşen...
204 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İspat yükü- Kira bedeli- Ödeme belgesinde açıklama bulunmaması-
Kira miktarını ispat yükü kiraya verende, kira bedelinin ödendiğini ispat yükü ise kiracıda olduğu- Davalı borçlunun takip konusu döneme ait kira bedelini ödediğini yazılı delil ile kanıtlaması gerektiği- TBK mad. 101'e göre; ödeme belgesinde açıklam...
204 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AYM Kararının Bağlayıcı Etkisi- Yargılamanın İadesi-
"AYM'nin bireysel başvuru sonucu verdiği kararlar hüküm olarak sadece başvurucu hakkında bağlayıcı olsa da gerekçesi herkesi bağlayacağından, davalılar zorunlu dava arkadaşı olmasalar da, haklarında verilen karar aynı haksız eylemden kaynaklandığı ve...
209 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın giderilmesi- Haczin kaldırılması- Sıra cetveli-
Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği- Haciz tarihi ile ortaklığın giderilmesi davasını açma tarihi arasında ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında, bir yıllık (İİK. 106) ...
210 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın yenilenmesi kararının istinaf mı temyize mi tabi olduğu-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen karar üzerine (29.06.2018 tarihli dilekçe ile) yargılamanın yenilenmesi davası açılması ve mahkemenin 06.07.2018 tarihli kararı ile yargılamanın yenilenmesi davasının reddine karar verilmesi halinde, verilen kararın kar...
210 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Kırklareli Konferansı
Konkordato Eğitimi
212 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 353/1-a-6
İlk derece mahkemesince, davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, esasa ilişkin inceleme yapılmadan kararın kaldırılmasına kesin olarak ...
212 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri- Zamanaşımı başlangıç tarihi- Kira tazminatı-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı taleplerin 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve bu süre kiranın muaccel olduğu (istenebilir hale geldiği) tarihten başlayacağı- Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya ver...
212 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava konusunun devri (HMK. mad. 125)-
Dava açıldıktan sonrada sınırlayıcı bir neden bulunmadığı takdirde dava konusu malın veya hakkın üçüncü kişilere devredilebileceği- HMK. mad. 125 uyarınca, iki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde diğer tarafı...
214 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Denizli Konferansı
Konkordato Hukuku
215 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
TEMYİZ İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İİK'nın 36. maddesi gereğince anılan ilam hükmünün, temyiz başvuru süresinin sonuna kadar teminat miktarınca... yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA
215 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
İSTİNAF İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İstinaf incelemesi sonuna kadar  teminat miktarınca borçlu .. yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA..
215 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Teminat Muafiyeti- Yabancılık Unsuru- Karşılıklılık Esası-
MÖHUK mad. 48/2 gereğince, yabancı davacının, davaya katılanın veya icra takibinde bulunanın vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık (mütekabiliyet) var ise bu kişinin teminattan muaf olacağı, somut olayda, şikayetçinin teminat muafi...
218 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takas ve Mahsup Talebi-
Takas ve mahsup iddiası kural olarak; takasa konu alacağın İİK mad. 68'deki belgelere dayalı olması veya bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması ya da alacağın ilama bağlanması hallerinde dikkate alınacağından,...
218 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Zarar Talebi- Mahsup-
Davalının aynı sözleşmeden kaynaklı cezai şart talebi ve ayrıca bir kısım dergilerin gönderim sırasında kaybolması nedeniyle uğradığı zararları talep etmesinin mahsup niteliğinde olduğu ve yargılamanın her aşamasında itiraz olarak ileri sürülebileceğ...
219 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olmayan taşınmazın satışı halinde icra memurunun sorumluluğu-
(Zeminde mevcut) olmayan taşınmazın ihale edilmesi halinde, satışı yapan icra dairesi görevlisinin kusuru ve sorumluluğu bulunmaktaysa da, ihaleyi alıcısının da ihaleye girmeden önce aldığı yeri mahallinde görüp kontrol etmesi ve buna göre ihaleye gi...
219 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil isteği-
Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılardan mal kaçırma olmadığı, kendisine özenle bakan oğlu ve gelini davalılara duyduğu minnet duyguları ile çekişmeli taşınmazları temlik ettiği, temlikin, bakım, hizmet ve emek karşılığı gerçekleşt...
219 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Destekten yoksun kalma tazminatı- Zorunlu mali sorumluluk sigortası- Riziko- Tazminat davası- Temerrüt faizi-
Manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulması gerektiği- Trafik kazası sonucu ölen, evli ve hak sahibi çocuğu olmayan ... ölmeseydi, gelirini tek hak sahibi ol...
222 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararın- Zorunlu trafik sigortası- Destekten yoksun kalma tazminatı-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararının karşı taraf (davalı) yönünden kesin olduğu, aleyhine temyiz yoluna gidilemeyeceği- Zorunlu trafik sigortasının, trafik kazaları...
222 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatiflerin tacir olup olmadığı- Cezai şartın indirilmesi-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili istemi- Kooperatiflerin tacir olmadığı- Kooperatiflerin tacir olduğu kabul edilse dahi, tacir olan borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak deredecede aşırı cezanın indirilme...
222 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Ocak/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı...
223 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Gizli ayıp- Eksik ve ayıplı işler- Teslimin ispatı- Abonelik kayıtları- İmar artışından önce ibra-
Taraflar arasındaki sözleşmeye göre A Blokta yükleniciye ait bağımsız bölümlerin bulunduğu, gizli ayıp olarak tespit edilen kalemlerin bina ortak alanlarına ilişkin olduğu anlaşılmakla, her paydaşın ortak alanlarda payı bulunduğundan, bu yerler üzeri...
223 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Termik Santralden kaynaklı maddi tazminat istemi-
Termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususunda alınan raporlar arasında açık çelişki bulunduğundan, öncelikle termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususu tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği-...
223 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Müterafik kusur-
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Davacının denetim sırasında ve sonrasında el konulan akaryakıta ait faturaların tamamını ibraz edememiş olması, kaynağı belli olmayan akaryakıtın bilirkişi tarafından da kırsal motorin olarak değerlend...
223 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif üyesinin tazminat istemi- Eşitlik ilkesi-
Kooperatifte parasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeyen kooperatif üyesinin konut tahsisi isteyemeyeceği- Davalı kooperatif inşaat yapmaya devam ettiğini beyan ettiğine göre kooperatif üyesi davacının edayı beklemek zorunda olduğu- Eşitlik i...
223 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris Muvazaası- Bedeller Arasında Fark-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı taktirde tenkis isteği- Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Mirasbırakanın, mirasçılarından mal kaçırmasını gerekti...
223 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Ödeme Yasağına İlişkin Tedbir-
Alacaklı cirantanın taraf olduğu menfi tespit davasında verilen kararın alacaklıyı bağlayacağı ve (çek her kim tarafından ibraz edilirse edilsin verilen ödeme yasağına ilişkin) tedbir kararının ona karşı hüküm ifade edeceği-
224 gün önce5.HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedeli Tespiti- Usuli Kazanılmış Hak- Yıpranma Payı-
Bozma nedeni yapılmayan bina bedeli tespitinde % 25 yıpranma payı düşülmüş olup, bu hususun davalı lehine usuli kazanılmış hak oluşturacağı; bozma sonrası alınan raporda bina bedelinden % 50 yıpranma payı düşülerek az bedel tespitinin doğru olmadığı-...
224 gün önce1.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu Kaydının Düzeltilmesi- Mülkiyet İhtilafı-
Davacıların mirasbırakanlarına ait taşınmazlarda eksik olan kimlik bilgilerinin (soyadı) tapu kaydına ilave edilmesini istedikleri davada, bozma ilamı sonrasında davaya dahil edilen Mustafa ve Fatma oğlu Halil’in mirasçıları, tapu maliki Halil’in mir...
225 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Konkordato- Takip Yasağının Anlamı-
İİK.'nun 297. maddesinde öngörülen takip yasağının "icra ve iflas takiplerinin başlatılmaması" değil, "başlatılıp yürütülmemesi", örn;ödeme emri gönderilmemesi olarak anlaşılmasının mümkün olmadığı- Her halükarda eğer geçici mühlet kararından sonra t...
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra takibinin iptali- Teminat senedi- Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Borca itiraz-
Takibe konu bononun, taraflar arasındaki sözleşmenin teminatı olarak verildiği, üzerinde kayıt ve şart ihtiva ettiğine dair hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bir ibare bulunmadığı, senedin arka yüzünde yer alan ibarelerin senedin kambiyo sen...
226 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası-
"Düzenleme şeklinde tanzim edilen vekaletname sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olduğundan, vekaletname gereğince yapılan işlemde muvazaa bulunduğunun kabul edilemeyeceği" şeklindeki görüşün isabetsiz olduğu- Vekaletnamenin geçerli olmasının, ve...
227 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst sınır ipoteği- Tahsil harcı-
İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olduğu- Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerin...
228 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- 89 haciz ihbarnamesi-
Her ne kadar iflasın ertelenmesi davası ve bu dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararı takip borçlusu olan şirket hakkında olmayıp, kendisine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi üçüncü kişi şirket hakkında ise de; şikayetçi şirket hakkı...
229 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Keşidecinin imzasının bulunmaması avalisti sorumluluktan kurtarır mı?
Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval vermiş olanın da senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ve mahkemece İİK. mad. 170/a uyarınca şikayetçi borçlu aval hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerektiği, "yetkisi...
229 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 170- Kötüniyet tazminatı-
İİK. mad 170/son uyarınca, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, hükmolunacak para cezasının, alacaklının genel mahkemede dava açması halinde, dava sonuna kadar tahsil edilemeyeceği, kötüniyet tazminatının tahsilinin ertelenip ertelenmeyeceği husu...
230 gün önceYEREL MAHKEME KARARI paylaşıldı
İflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunulması hali-
Davacının iflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunduğu ve mahkemece talebin incelenerek şirket hakkında geçici koruma mühleti verilerek gerekli ihtiyati tedbir kararlarının verilip komiser atandığı anlaşıldığında...
231 gün önceTarife paylaşıldı
2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete, Sayı : 30643 - TEBLİĞ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
231 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat davası- Menfi tespit davası- Kötüniyet tazminatı-
İstirdat davasına dönüşmüş olan menfi tespit davasının borçlu lehine hükme bağlanması halinde borçlu lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerektiği-
232 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip- Zorunlu dava arkadaşlığı-
Asıl borçlu hakkında iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının, hem söz konusu kararın niteliği gereği, hem de zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle ipotekli taşınmaz maliki yönünden de sonuç doğuracağı- İflasın ertelenmesi davasın...
233 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
233 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete ,Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
233 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
233 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ
233 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
234 gün önce17. HD. İÇTİHATLAR paylaşıldı
Tasarrufun iptali-
Tasarrufun iptali- Davalıların aynı işkolunda (sektörde) faaliyette bulunulması-
235 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361-
İcra mahkemesi kararlarının temyizinin satıştan başkaca icra muamelelerini durdurmayacağı ve bu kararların uygulanması için kesinleşmiş olmasına gerek bulunmadığı- Takip dayanağının menfi tespit ilamı olup kesinleşmeden takibe konulamayacağından bahi...
236 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süre tutum dilekçesinin süresinde, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi durumu-
Süresinde istinaf (süre tutum) dilekçesi, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi ve ilk derece mahkemesi kararında "kamu düzenine aykırılık" bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesi'nin, HMK. mad. 353/1-b1 gereğ...
236 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İhtiyati tedbir- 89/1 ihbarnamesinin (erteleme talep eden) üçüncü kişiye gönderilmesi-
İflasın ertelenmesi davasında ihtiyati tedbir yoluyla "...hiçbir takip işlemi yapılmamasına..." karar verildiği zaman, ayrıca tasrih edilmemiş olsa bile, bir icra takip işlemi olarak 89/1 ihbarnamesinin üçüncü kişiye gönderilmesi ve/veya tebliğ edilm...
237 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet davası-
Asliye hukuk mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesinin sıra cetveli düzenlenmesine engel olmayacağı- İcra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemesi gerektiği- Muvazaa dava...
239 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elektronik tebligat-
Elektronik yolla davacı vekiline yapılan tebliğin 5 gün sonra yapılmış sayılması gerektiği-
240 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası-
Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davalarında, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olduğunu ispat külfeti davacı tarafa ait olduğu- H...
243 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi- Muris muvazaası- Miras bırakanın irade ve amacı-
Satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı- Semenin, mutlaka para olması şart olmayıp belirli bir hizmet ya da emek de olabileceği- Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılarından mal kaçırma olmadığı, ...
244 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşmaya davet usulü- Duruşma gününün Uyaptan öğrenilmesi-
Mazereti kabul edilen davacı tarafın duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilemeyeceği- Davacı vekili usulüne uygun davetiye ile duruşma gününden haberdar edilmediğinden eksik gider avansının yatırılmasına ilişkin verilen kesin süre...
244 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Mevsimlik işçi- Yıllık izin- Sürekli çalışma-
İşçilik alacağı davasında, davacı işçinin 1999 yılında 11 ayın üstünde çalışması nedeniyle sadece bu yıl açısından, 2001 yılı ve sonrasında ise kadroya geçirilip sürekli çalıştığından bu tarihten emeklilik tarihine kadar olan süre için yıllık izin al...
245 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Hakkında
19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun, - Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının takip usulü,  - Konkordato kurumu, - Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler (ve yeni hükümler) içermektedir.
245 gün önceMevzuat Değişikliği paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bu Kanun; a- Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının icra takip usulüne, b- Konkordato kurumuna, c- Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler içermektedir.
246 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı defterlerinde kayıtlı faturaya itiraz edilmemiş olması tek başına akdi ilişkiyi kanıtlar mı?
Ticari defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmuş olması yanında defterlerde yer alan kayıtların dayanağının da usulüne uygun olması gerektiği- Davacının usulüne uygun tutulan ticari defterlerinde kayıtlı olan faturanın dayanağının da usulüne uygun ...
247 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Devre Tatil- Cayma Hakkı-
Sözleşme konusu tesise hiç gitmediği, devre tatil hakkını kullanmadığı anlaşılan tüketicinin tatil hakkından faydalanmadığı, sözleşme imzalanmış olsa da cayma hakkı süresinin askıda kaldığı, davacının gönderdiği ihtarname ile cayma hakkını süresinde ...
247 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Faiz Başlangıcı-
İlk hükmü temyiz etmiş ancak sair temyiz itirazları reddedilmiş davalı lehine bozma konusu yapılan hususa ilişkin olarak mahkemece bozmaya uyulmuş olduğundan, davalının direnme kararını temyizde hukuki yararının bulunmadığı- Fazlaya ilişkin haklar sa...
251 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
Konkordato- Kesin Mühlet-
Kesin Konkordato Mühletinin ‘Alacaklılar Bakımından’ Sonuçları (İİK m. 294)
253 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davaları (İİK. mad. 277 vd; TBK. mad. 19)- Alacaklının borçludan alacağının olması ve bu alacağının tahsil imkanının olmaması ön koşulu-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
253 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hasara yönelik tazminat davası- AVM'de gerekli yangın tertibatının bulunup bulunmadığı- Tarafların kusur durumu-
Hasara yönelik tazminat davasında, yangın konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu, ehil ve yetkin bilirkişilerden oluşturulacak bir heyetten rapor alınarak yangının büyüyüp yayılma sebepleri ile yangına müdahalede eksiklikler olup olmadığı, AVM...
253 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat davası- Özen yükümlüğü- Tehlike sorumluluğu- Bölüşük kusur-
Tazminat davasında, davacıların murisinin ölümünden, davalı elektrik dağıtım şirketinin tamamen kusursuz olduğundan söz edilemeyeceği, davacıların murisinin çıkmaması gereken elektrik direğine çıkmış olması davalının sorumluluğu ortadan kaldırmayıp, ...
253 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ilişkisi- Mirası reddetmeyen mirasçıların mecburi dava arkadaşı olması- Taraf sıfatı şartı-
Ölüm ile vekalet ilişkisi son bulduğu halde davacının mirasçılarından vekaletname alınmadan ve yöntemince davaya katılmaları sağlanmadan, davaya devam olunarak hüküm kurulamayacağı, davacı ...’ın mirasçılarına usulüne uygun olarak tebligat yapmak, mi...
253 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu-
254 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu düzeni- Alt işveren- Taraf ehliyeti- Toplu iş sözleşmesi- Hizmet tespiti- Konut kapıcıları-Apartman yönetimi- Sigortalılık süresi-
Hizmet tespiti istemine ilişkin davada davalı iş merkezinin taraf sıfatı olup olmadığı, iş merkezinin gerçek kişiye mi ait ya da tüzel kişilik mi olduğunun tespit edilmesi, iş hanının yönetimi oluşmuşsa yöneticiye, yönetimi oluşmamışsa tüm kat malikl...
254 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen alacak- İşyeri sigorta sözleşmesi- Pasif husumet ehliyeti- Apartman yönetimi- Tazminat davası-
İşyeri sigorta poliçesi nedeniyle hasar bedelinin ortak yerlerden kaynaklandığı iddiasıyla apartman yönetiminden rücuen tahsili istemine ilişkin davada, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 35. maddesi hükmünde, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılma...
256 gün önceYİBK İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilikte Aldatma- Manevi Tazminat- Öteki Kadın (Erkek) Tazminatı-
Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli oluğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacağı-
257 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Köpeğini kaybeden davacının manevi tazminat talebi-
Davacının 1996 yılından olay tarihi olan 24.01.2013 tarihine kadar bakımını üstlendiği köpeğinin kucağında iken, davalıya ait köpeğin saldırısına uğradığını, köpeğinin gözleri önünde ölmesini izlemek zorunda kaldığı ve kendisine saldırma eğilimi sebe...
258 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
258 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adres Araştırması- Re'sen Araştırma İlkesi-
Mahkemece, verilen kesin süre içinde davacı tarafından dava dilekçesinde bildirilen adres dışındaki davalının bulunabileceği adreslerin bildirilmemesi gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, sadece davacı tarafından sunulan...
258 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davasının Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi- Islahta Usul-
Davasını tamamen ıslah etmiş olan davacının, ıslah dilekçesinde aynı zamanda ıslah ettiği işlemi açıkça belirtmişse artık HMK m. 180'e göre bir hafta içinde yeni (ikinci) bir dava dilekçesi vermesine gerek olmadığı- Davacı vekili mahkemeye ibraz etti...
258 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık- Takip Talebi-
Takibe dayanak ilamın incelenmesinde borçlu adi ortaklık olup; takip talebinde adi ortaklık gösterildikten sonra alt kısımda adi ortaklığı oluşturan ortakların her birinin adının yazılı olması bir başka deyişle adi ortaklığı oluşturan ortakların borç...
258 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Emri Tebliği- İlamda Yazılı Adres-
İcra emrinin borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince tebliğ edilmesi gerektiği-
258 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti- Dava Değerinin Islah Edilmemesi-
Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil davasında, avukatlık ücretinin belirlenmesinde esas alınması gereken miktar-
258 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı ıslah-
Kısmi ıslah yoluyla dava dilekçesinde bulunmayan bir alacak kaleminin davaya katılmasının mümkün olmadığı-
259 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Kredi Sözleşmesinin Aslının Bulunamaması-
Genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasında yazılı bir kredi sözleşmesi bulunmasa dahi şayet banka tarafından kredi kullandırılmış ve söz konusu kr...
259 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart İndiriminde İndirilen Kısım İçin Vekalet Ücreti-
Kar mahrumiyeti,cezai şart ve tüp bedellerine ilişkin alacak istemine ilişkin davada, cezai şarttan davalının ekonomik olarak mahvına sebep olacağı gerekçesiyle takdiri indirim yapılması karşısında, cezai şart alacağının reddedilen kısmı nedeniyle da...
259 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borç Bildiriminden Sonra Borçluya Kredi Kullandıran Bankanın Tasarrufunun İptale Tabi Olduğu-
Davalı üçüncü kişi bankaya, alacaklının talebi üzerine "icra dosyasından borçlu hakkında takip yapıldığının ve davacı alacaklının yazılı miktarda alacağının bulunduğunun" haciz müzekkeresi ile bildirilmiş olması ve bu tarihten sonra davalı üçüncü kiş...
259 gün önce5. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra müdürlüğünün maaş haczi talimatının uygulanmaması-
Sanığın, icra müdürlüğünün maaş haczi yapılması yönündeki müzekkerelerine cevap vermemesi ve maaştan kesinti yaparak icra dosyasına yatırmaması-
264 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Meslek Hastalığı- Kaçınılmazlık İlkesi-
İş kazalarında işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlığın etkisinin bulunup bulunmadığını irdelemek daha belirgin iken; "meslek hastalığı"nın, iş kazasında olduğu gibi aniden veya çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkmadığı; işin niteliği...
264 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hırsızlık suçundan ceza alan, başka erkeklerle evli bir kadına uygun olmayacak şekilde görüşerek yalan söylediği anlaşılan anneye çocuğun velayeti verilebilir mi?
Erkeğe kusur olarak yüklenen 'eşyaları kırma' vakıasına davalı-davacı kadın tarafından dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesi aşamasında dayanılmadığı gibi bu eylemden sonra birliğin devam ettiği, bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağı- ...
266 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenmesi-
İİK. mad. 143/4 uyarınca, borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ise de, alacak muaccel olup takibe konu yapıldıktan sonra, bu alacak için takipten sonra faiz istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı-
266 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- İtirazın iptali-
Islah ile müddeabih artırılabileceği ancak çeşitlendirilemeyeceği (menfi ve müspet zarar taleplerine ıslahla cezai şart tazminatı talebinin eklenemeyeceği)- Asıl dava olan itirazın iptali davasında, hüküm altına alınan dolar cinsinden alacağın takip ...
266 gün önce5. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan alacak-
İtirazın iptali davasının görülme yeri adli yargı ise de, hukuki el atmaya ilişkin uyuşmazlığın esasının idari yargıda çözümlenmesinin yasal zorunluluk olduğu ve oradan alınacak ilamla alacaklının alacağına öncelikle kavuşabileceği- Davacının, kamula...
267 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kısmi dava- Dava şartı-
İtirazın iptali- Kısmi dava- HMK 109/2. maddenin kaldırılması suretiyle yapılan değişiklik usul kuralına ilişkin olduğundan görülmekte olan davalarda da uygulanması gerektiği- Dava görevsiz mahkemede açılmış, bu sırada yapılan bir kanun değişikliği i...
268 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Karz (ödünç) ilişkisi- İspat yükü- Mesajlaşma Kayıtları-
Davacı tarafından delil olarak sunulan mesajlaşma kayıtları ve dava konusu borca ilişkin başlatılan disiplin soruşturması sırasında alınan bilgi alma tutanakları incelendiğinde, davalıların davacıdan ödünç para aldıklarına dair bir açıklama yapmadıkl...
269 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davaların birleşmesi- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Zorunlu dava arkadaşlığı- İhtiyari dava arkadaşlığı- Kooperatif üyeliğinin tespiti- Adil yargılanma hakkı-
Kooperatif yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davaların kooperatif aleyhine açılmasının zorunlu olduğu- İstem, dava dışı kişinin üyeliğin devrine dair kararın iptaline ilişkin olduğuna göre mahkemece verilen karardan bu kişinin haklarının d...
270 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser sözleşmesi- Ticari Dava- Kooperatiflerin hukuki niteliği-
Kooperatiflerin ticaret şirketi olmadığı ve tacir olarak kabul edilmediği- Davalı yan kooperatif olup tacir niteliği taşımadığından, eser (müteahhitlik) sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık TTK. mad. 4 uyarınca ticari dava da sayılmadığından, davanı...
271 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elatmanın önlenmesi- Ecrimisil- İnançlı işleme dayalı tapu iptali ve tescil, tazminat-Yazılı delil başlangıcı- İfada Sıra-
Elatmanın önlenmesi-ecrimisil birleştirilen dava ise, inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa tazminat istekleri- Davacının karşılıklı edimler içeren inanç sözleşmesine dayanarak taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına...
272 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Davacının hesabından haberi olmadan eşi tarafından para çekildiği" savunması-
Davacıya ait hesaptan, davacının talimatı ve vekaleti olmadan davacının eşi tarafından para çekildiği anlaşıldığından, hesaplanan ana para ve faiz toplamının bankadan tahsiline karar verilmesinin isabetli olduğu-
272 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı