Arama
1 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmelerinde bağımlılık unsuru-
Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmaması, kar ve zarara katılıp katılmaması, girişimcinin sahip olduğu karar verme özgürlüğüne sahip olup olmaması bağımlılık unsuru açısından önem taşıdığı- Bağımsız çalışanı, işçiden ayıra...
5 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Somutlaştırma Yükü- Hakimin Davayı Aydınlatma Görevi-
Dava dilekçesinde, somutlaştırma yükünün yerine getirilmemiş olması halinde, öncelikle hâkim davayı aydınlatma ödevi ve ön incelemedeki görevi gereği, somut olmayan hususların belirlenmesini davacıdan istemesi gerektiği, ancak bu eksiklik tamamlanırs...
6 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Yemin Teklifi-
Hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği, bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karş...
6 gün önce22. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından belirsiz alacak davası-
Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talep bakımından, alacak iddiasının tanık anlatımlarına dayandırılması sebebiyle, davanın kabul edilmesi halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı naza...
7 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şekli (usuli) bakımdan mecburi dava arkadaşlığı-
Şekli (usuli) anlamda mecburi dava arkadaşlığı, gerçeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki ilişkinin doğru karara bağlanmasını sağlamak amacıyla kabul edildiğinden, dava konusu hukuki ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yöneli...
7 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, hasara bağlı olarak oluşan zarara ilişkin bu yeni istemin HMK. mad. 1...
8 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigortaları- Sigortalının doğru bilgi verme yükümlülüğü-
Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigortalıya yüklenen doğru bilgi verme (ihbar) yükümlülüğünü düzenleyen TTK.'nun 1435. maddesinin, hayat sigortalarında da uygulandığı- Sigortalının beyan edilemeyen hastalığa bağlı olarak vefat etmesi halinde sigortacı...
8 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo vasfını taşımayan belgeye dayalı menfi tespit davasında görevli mahkeme-
(Ödeme yeri ve keşidecinin adının yanında düzenleme yeri bulunmayan) takibe konu belge kambiyo vasfını taşımadığından ve menfi tespit davası mutlak ticari nitelikte olmadığından, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde, asliye hukuk mahkemesinde gör...
8 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Miras bırakanın asıl irade ve amacı- Muris muvazaası-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin davada, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün, yani miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması ...
9 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maçlar sonucunda elde edilen başarıdan bağımsız olarak üst ligden bir takımın çekilmesi ile üst lige çıkma hakkının elde edilmesi durumunda prime hak edilip edilmeyeceği-
Davalı tarafın, bir üst lige çıkma hakkını, müsabakalar sonucu gösterilen başarı ile değil, sezonun tamamlanmasını müteakip, üst ligden bir takımın çekilmesi üzerine Federasyonun davet yazısı ile elde ettiği ancak kulüp tarafından bu teklifin katılım...
10 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hak düşürücü süre- Davalının davayı kabulü-
Hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan gabine dayalı tapu iptali ve tescil davası kamu düzeni ile ilgili olmadığından ve davada taraf olmayan kişilerin haklarını etkilemeye yönelik bir istek de bulunmadığından, davalının davayı kabul etmesi halinde...
11 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız kesinti- Manevi tazminat-
Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerektiği- Bankanın krediden kaynaklı haksız kesintiler yapmasından dolayı kredi kullanan davacının kişilik haklarının zarar gördüğünün kabul edilemeyec...
11 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkim yargılamasında görev- Hakem kararına karşı açılan iptal davasında görev-
Usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağı, yapılan görev kuralı değişikliklerinin de eldeki davaya uygulanması gerektiği- 7101 sayılı Kanun ile HMK'da yapılan g...
11 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet hakkı-
Baroya şikayet edilen avukatın bu nedenle manevi tazminat isteyemeyeceği-
12 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Edirne Konferansı
Konkordato Eğitimi
12 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerekçeli kararın UYAPta farklı olması-
Gerekçeli kararın UYAP ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-
12 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredinin kullanımı sırasında değişik adlar altında alınan masrafların iadesi isteği-
Davacı, dava dilekçesinde, masrafları tek tek sayarak (kredi kullanım masrafı, işlem masrafı, noter masrafı, ipotek rehin fekki masrafı) bildirdiğinden, mahkemece talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği-
14 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Şikayetlerinin İnternette Yayınlanması Haksız Rekabet Teşkil Eder mi?
TMK. ile korunan kişilik hakkına saldırı olmaksızın, anayasal hak olan şikayet ve eleştiri hakkının kullanılmasının engelenemeyeceği dikkate alındığında, davalı tarafça "www.s.....var.com" sitesinde tüketicilerce bildirilen muhtelif şikayetlerin yayı...
15 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Değişen alt işverenler arasında geçen çalışmanın işçi alacaklarına etkisi-
İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerektiği- Süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halin...
16 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki sözleşmesi- Bonoda yetki kaydının tacir olmayan avalisti bağlayıp bağlamayacağı-
HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin geçerli olduğu, 12. Hukuk Dairesi'nin; HMK'nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin, itiraz eden ve tacir sıfatını haiz olmayan avalistle...
19 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma alacağı- Ücret hesap pusulası- Takdiri indirim-
Bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılacağı- Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazış...
20 gün önceDuyuru paylaşıldı
2019 yılı Yargıtay Daireleri İş Bölümü
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı
21 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta şirketinin halef olarak açtığı davada görevli mahkemenin tespiti-
Davacı sigorta şirketi davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyetinin nazara alınacağı, sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hakkın...
21 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Harçların kanuniliği ilkesi- Harcın tamamlatılması- Talebe bağlılık-
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin karşılığı olarak alınan harcın yasaya dayalı olarak alınması ve yükümlüsünün de kanunun amacına uygun olarak bu hizmetten yararlanan kişiler olması gerektiği- Anayasanın harç alınmasındaki kanu...
22 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmede esaslı hata- Her türlü delille ispat-
Sözleşmenin konusu, niteliği ve ödenecek miktar gibi hususlarda dikkatsizliği veya bilgisizliği sonucu gerçek iradesine uymayan beyanda bulunmak suretiyle esaslı hataya düşen tarafın sözleşme ile bağlı sayılamayacağı- Sözleşme yapılırken hataya düşen...
22 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İspat yükü- Kira bedeli- Ödeme belgesinde açıklama bulunmaması-
Kira miktarını ispat yükü kiraya verende, kira bedelinin ödendiğini ispat yükü ise kiracıda olduğu- Davalı borçlunun takip konusu döneme ait kira bedelini ödediğini yazılı delil ile kanıtlaması gerektiği- TBK mad. 101'e göre; ödeme belgesinde açıklam...
22 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
AYM Kararının Bağlayıcı Etkisi- Yargılamanın İadesi-
"AYM'nin bireysel başvuru sonucu verdiği kararlar hüküm olarak sadece başvurucu hakkında bağlayıcı olsa da gerekçesi herkesi bağlayacağından, davalılar zorunlu dava arkadaşı olmasalar da, haklarında verilen karar aynı haksız eylemden kaynaklandığı ve...
28 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın yenilenmesi kararının istinaf mı temyize mi tabi olduğu-
Temyiz edilmeksizin kesinleşen karar üzerine (29.06.2018 tarihli dilekçe ile) yargılamanın yenilenmesi davası açılması ve mahkemenin 06.07.2018 tarihli kararı ile yargılamanın yenilenmesi davasının reddine karar verilmesi halinde, verilen kararın kar...
29 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Kırklareli Konferansı
Konkordato Eğitimi
30 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 353/1-a-6
İlk derece mahkemesince, davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, esasa ilişkin inceleme yapılmadan kararın kaldırılmasına kesin olarak ...
31 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri- Zamanaşımı başlangıç tarihi- Kira tazminatı-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı taleplerin 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve bu süre kiranın muaccel olduğu (istenebilir hale geldiği) tarihten başlayacağı- Kirası istenen bağımsız bölümün teslim edilmesi, satılması veya kiraya ver...
31 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava konusunun devri (HMK. mad. 125)-
Dava açıldıktan sonrada sınırlayıcı bir neden bulunmadığı takdirde dava konusu malın veya hakkın üçüncü kişilere devredilebileceği- HMK. mad. 125 uyarınca, iki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde diğer tarafı...
33 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Denizli Konferansı
Konkordato Hukuku
33 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
TEMYİZ İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İİK'nın 36. maddesi gereğince anılan ilam hükmünün, temyiz başvuru süresinin sonuna kadar teminat miktarınca... yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA
33 gün önceAnkara BAM Kararı paylaşıldı
İSTİNAF İNCELEMESİNİN SONUNA KADAR İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA KARARI
İstinaf incelemesi sonuna kadar  teminat miktarınca borçlu .. yönünden İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA..
33 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Teminat Muafiyeti- Yabancılık Unsuru- Karşılıklılık Esası-
MÖHUK mad. 48/2 gereğince, yabancı davacının, davaya katılanın veya icra takibinde bulunanın vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık (mütekabiliyet) var ise bu kişinin teminattan muaf olacağı, somut olayda, şikayetçinin teminat muafi...
36 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takas ve Mahsup Talebi-
Takas ve mahsup iddiası kural olarak; takasa konu alacağın İİK mad. 68'deki belgelere dayalı olması veya bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması ya da alacağın ilama bağlanması hallerinde dikkate alınacağından,...
36 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Zarar Talebi- Mahsup-
Davalının aynı sözleşmeden kaynaklı cezai şart talebi ve ayrıca bir kısım dergilerin gönderim sırasında kaybolması nedeniyle uğradığı zararları talep etmesinin mahsup niteliğinde olduğu ve yargılamanın her aşamasında itiraz olarak ileri sürülebileceğ...
37 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olmayan taşınmazın satışı halinde icra memurunun sorumluluğu-
(Zeminde mevcut) olmayan taşınmazın ihale edilmesi halinde, satışı yapan icra dairesi görevlisinin kusuru ve sorumluluğu bulunmaktaysa da, ihaleyi alıcısının da ihaleye girmeden önce aldığı yeri mahallinde görüp kontrol etmesi ve buna göre ihaleye gi...
37 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil isteği-
Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılardan mal kaçırma olmadığı, kendisine özenle bakan oğlu ve gelini davalılara duyduğu minnet duyguları ile çekişmeli taşınmazları temlik ettiği, temlikin, bakım, hizmet ve emek karşılığı gerçekleşt...
38 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Destekten yoksun kalma tazminatı- Zorunlu mali sorumluluk sigortası- Riziko- Tazminat davası- Temerrüt faizi-
Manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulması gerektiği- Trafik kazası sonucu ölen, evli ve hak sahibi çocuğu olmayan ... ölmeseydi, gelirini tek hak sahibi ol...
40 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararın- Zorunlu trafik sigortası- Destekten yoksun kalma tazminatı-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi tazminat istemi- Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz hakem heyeti kararının karşı taraf (davalı) yönünden kesin olduğu, aleyhine temyiz yoluna gidilemeyeceği- Zorunlu trafik sigortasının, trafik kazaları...
40 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatiflerin tacir olup olmadığı- Cezai şartın indirilmesi-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatının tahsili istemi- Kooperatiflerin tacir olmadığı- Kooperatiflerin tacir olduğu kabul edilse dahi, tacir olan borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak deredecede aşırı cezanın indirilme...
41 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Ocak/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı...
41 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Gizli ayıp- Eksik ve ayıplı işler- Teslimin ispatı- Abonelik kayıtları- İmar artışından önce ibra-
Taraflar arasındaki sözleşmeye göre A Blokta yükleniciye ait bağımsız bölümlerin bulunduğu, gizli ayıp olarak tespit edilen kalemlerin bina ortak alanlarına ilişkin olduğu anlaşılmakla, her paydaşın ortak alanlarda payı bulunduğundan, bu yerler üzeri...
41 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Termik Santralden kaynaklı maddi tazminat istemi-
Termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususunda alınan raporlar arasında açık çelişki bulunduğundan, öncelikle termik santrallerden kaynaklanan bir zarar olup olmadığı hususu tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği-...
41 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Müterafik kusur-
Haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemi- Davacının denetim sırasında ve sonrasında el konulan akaryakıta ait faturaların tamamını ibraz edememiş olması, kaynağı belli olmayan akaryakıtın bilirkişi tarafından da kırsal motorin olarak değerlend...
41 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif üyesinin tazminat istemi- Eşitlik ilkesi-
Kooperatifte parasal yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeyen kooperatif üyesinin konut tahsisi isteyemeyeceği- Davalı kooperatif inşaat yapmaya devam ettiğini beyan ettiğine göre kooperatif üyesi davacının edayı beklemek zorunda olduğu- Eşitlik i...
41 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris Muvazaası- Bedeller Arasında Fark-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı taktirde tenkis isteği- Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Mirasbırakanın, mirasçılarından mal kaçırmasını gerekti...
42 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Ödeme Yasağına İlişkin Tedbir-
Alacaklı cirantanın taraf olduğu menfi tespit davasında verilen kararın alacaklıyı bağlayacağı ve (çek her kim tarafından ibraz edilirse edilsin verilen ödeme yasağına ilişkin) tedbir kararının ona karşı hüküm ifade edeceği-
42 gün önce5.HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedeli Tespiti- Usuli Kazanılmış Hak- Yıpranma Payı-
Bozma nedeni yapılmayan bina bedeli tespitinde % 25 yıpranma payı düşülmüş olup, bu hususun davalı lehine usuli kazanılmış hak oluşturacağı; bozma sonrası alınan raporda bina bedelinden % 50 yıpranma payı düşülerek az bedel tespitinin doğru olmadığı-...
42 gün önce1.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu Kaydının Düzeltilmesi- Mülkiyet İhtilafı-
Davacıların mirasbırakanlarına ait taşınmazlarda eksik olan kimlik bilgilerinin (soyadı) tapu kaydına ilave edilmesini istedikleri davada, bozma ilamı sonrasında davaya dahil edilen Mustafa ve Fatma oğlu Halil’in mirasçıları, tapu maliki Halil’in mir...
43 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Konkordato- Takip Yasağının Anlamı-
İİK.'nun 297. maddesinde öngörülen takip yasağının "icra ve iflas takiplerinin başlatılmaması" değil, "başlatılıp yürütülmemesi", örn;ödeme emri gönderilmemesi olarak anlaşılmasının mümkün olmadığı- Her halükarda eğer geçici mühlet kararından sonra t...
44 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra takibinin iptali- Teminat senedi- Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Borca itiraz-
Takibe konu bononun, taraflar arasındaki sözleşmenin teminatı olarak verildiği, üzerinde kayıt ve şart ihtiva ettiğine dair hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bir ibare bulunmadığı, senedin arka yüzünde yer alan ibarelerin senedin kambiyo sen...
44 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası-
"Düzenleme şeklinde tanzim edilen vekaletname sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olduğundan, vekaletname gereğince yapılan işlemde muvazaa bulunduğunun kabul edilemeyeceği" şeklindeki görüşün isabetsiz olduğu- Vekaletnamenin geçerli olmasının, ve...
46 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst sınır ipoteği- Tahsil harcı-
İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olduğu- Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerin...
47 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- 89 haciz ihbarnamesi-
Her ne kadar iflasın ertelenmesi davası ve bu dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararı takip borçlusu olan şirket hakkında olmayıp, kendisine 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi üçüncü kişi şirket hakkında ise de; şikayetçi şirket hakkı...
48 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Keşidecinin imzasının bulunmaması avalisti sorumluluktan kurtarır mı?
Keşidecinin imzasının bulunmaması halinde, keşideci için aval vermiş olanın da senet bedelinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ve mahkemece İİK. mad. 170/a uyarınca şikayetçi borçlu aval hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerektiği, "yetkisi...
48 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 170- Kötüniyet tazminatı-
İİK. mad 170/son uyarınca, itirazın kabulüne karar vermesi halinde, hükmolunacak para cezasının, alacaklının genel mahkemede dava açması halinde, dava sonuna kadar tahsil edilemeyeceği, kötüniyet tazminatının tahsilinin ertelenip ertelenmeyeceği husu...
49 gün önceYEREL MAHKEME KARARI paylaşıldı
İflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunulması hali-
Davacının iflasın ertelenmesi davasının yargılaması sırasında konkordato talebinde bulunduğu ve mahkemece talebin incelenerek şirket hakkında geçici koruma mühleti verilerek gerekli ihtiyati tedbir kararlarının verilip komiser atandığı anlaşıldığında...
49 gün önceTarife paylaşıldı
2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete, Sayı : 30643 - TEBLİĞ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
49 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstirdat davası- Menfi tespit davası- Kötüniyet tazminatı-
İstirdat davasına dönüşmüş olan menfi tespit davasının borçlu lehine hükme bağlanması halinde borçlu lehine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerektiği-
51 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip- Zorunlu dava arkadaşlığı-
Asıl borçlu hakkında iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının, hem söz konusu kararın niteliği gereği, hem de zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle ipotekli taşınmaz maliki yönünden de sonuç doğuracağı- İflasın ertelenmesi davasın...
51 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
51 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete ,Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
51 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
51 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ
51 gün önceTebliğ paylaşıldı
31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete, Sayı : 30642 (4. Mükerrer) - TEBLİĞ
2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
53 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361-
İcra mahkemesi kararlarının temyizinin satıştan başkaca icra muamelelerini durdurmayacağı ve bu kararların uygulanması için kesinleşmiş olmasına gerek bulunmadığı- Takip dayanağının menfi tespit ilamı olup kesinleşmeden takibe konulamayacağından bahi...
54 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süre tutum dilekçesinin süresinde, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi durumu-
Süresinde istinaf (süre tutum) dilekçesi, istinaf gerekçelerinin ise süresinden sonra verilmesi ve ilk derece mahkemesi kararında "kamu düzenine aykırılık" bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesi'nin, HMK. mad. 353/1-b1 gereğ...
55 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- İhtiyati tedbir- 89/1 ihbarnamesinin (erteleme talep eden) üçüncü kişiye gönderilmesi-
İflasın ertelenmesi davasında ihtiyati tedbir yoluyla "...hiçbir takip işlemi yapılmamasına..." karar verildiği zaman, ayrıca tasrih edilmemiş olsa bile, bir icra takip işlemi olarak 89/1 ihbarnamesinin üçüncü kişiye gönderilmesi ve/veya tebliğ edilm...
56 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet davası-
Asliye hukuk mahkemesinde muvazaa davasının devam etmesinin sıra cetveli düzenlenmesine engel olmayacağı- İcra dosyasındaki sıra cetveli iptal edildiğine göre icra müdürünün İİK'nun 140. maddesine göre sıra cetveli düzenlemesi gerektiği- Muvazaa dava...
58 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası-
Muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerektiği- Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davalarında, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı olduğunu ispat külfeti davacı tarafa ait olduğu- H...
62 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi- Muris muvazaası- Miras bırakanın irade ve amacı-
Satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı- Semenin, mutlaka para olması şart olmayıp belirli bir hizmet ya da emek de olabileceği- Mirasbırakanın gerçek irade ve amacının diğer mirasçılarından mal kaçırma olmadığı, ...
62 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşmaya davet usulü- Duruşma gününün Uyaptan öğrenilmesi-
Mazereti kabul edilen davacı tarafın duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilemeyeceği- Davacı vekili usulüne uygun davetiye ile duruşma gününden haberdar edilmediğinden eksik gider avansının yatırılmasına ilişkin verilen kesin süre...
62 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Mevsimlik işçi- Yıllık izin- Sürekli çalışma-
İşçilik alacağı davasında, davacı işçinin 1999 yılında 11 ayın üstünde çalışması nedeniyle sadece bu yıl açısından, 2001 yılı ve sonrasında ise kadroya geçirilip sürekli çalıştığından bu tarihten emeklilik tarihine kadar olan süre için yıllık izin al...
63 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Hakkında
19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun, - Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının takip usulü,  - Konkordato kurumu, - Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler (ve yeni hükümler) içermektedir.
64 gün önceMevzuat Değişikliği paylaşıldı
7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan bu Kanun; a- Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının icra takip usulüne, b- Konkordato kurumuna, c- Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler içermektedir.
65 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı defterlerinde kayıtlı faturaya itiraz edilmemiş olması tek başına akdi ilişkiyi kanıtlar mı?
Ticari defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmuş olması yanında defterlerde yer alan kayıtların dayanağının da usulüne uygun olması gerektiği- Davacının usulüne uygun tutulan ticari defterlerinde kayıtlı olan faturanın dayanağının da usulüne uygun ...
65 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Devre Tatil- Cayma Hakkı-
Sözleşme konusu tesise hiç gitmediği, devre tatil hakkını kullanmadığı anlaşılan tüketicinin tatil hakkından faydalanmadığı, sözleşme imzalanmış olsa da cayma hakkı süresinin askıda kaldığı, davacının gönderdiği ihtarname ile cayma hakkını süresinde ...
66 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Faiz Başlangıcı-
İlk hükmü temyiz etmiş ancak sair temyiz itirazları reddedilmiş davalı lehine bozma konusu yapılan hususa ilişkin olarak mahkemece bozmaya uyulmuş olduğundan, davalının direnme kararını temyizde hukuki yararının bulunmadığı- Fazlaya ilişkin haklar sa...
69 gün önceMakale Duyurusu paylaşıldı
Konkordato- Kesin Mühlet-
Kesin Konkordato Mühletinin ‘Alacaklılar Bakımından’ Sonuçları (İİK m. 294)
71 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davaları (İİK. mad. 277 vd; TBK. mad. 19)- Alacaklının borçludan alacağının olması ve bu alacağının tahsil imkanının olmaması ön koşulu-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
71 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hasara yönelik tazminat davası- AVM'de gerekli yangın tertibatının bulunup bulunmadığı- Tarafların kusur durumu-
Hasara yönelik tazminat davasında, yangın konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu, ehil ve yetkin bilirkişilerden oluşturulacak bir heyetten rapor alınarak yangının büyüyüp yayılma sebepleri ile yangına müdahalede eksiklikler olup olmadığı, AVM...
71 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat davası- Özen yükümlüğü- Tehlike sorumluluğu- Bölüşük kusur-
Tazminat davasında, davacıların murisinin ölümünden, davalı elektrik dağıtım şirketinin tamamen kusursuz olduğundan söz edilemeyeceği, davacıların murisinin çıkmaması gereken elektrik direğine çıkmış olması davalının sorumluluğu ortadan kaldırmayıp, ...
71 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ilişkisi- Mirası reddetmeyen mirasçıların mecburi dava arkadaşı olması- Taraf sıfatı şartı-
Ölüm ile vekalet ilişkisi son bulduğu halde davacının mirasçılarından vekaletname alınmadan ve yöntemince davaya katılmaları sağlanmadan, davaya devam olunarak hüküm kurulamayacağı, davacı ...’ın mirasçılarına usulüne uygun olarak tebligat yapmak, mi...
71 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Araç kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu-
72 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu düzeni- Alt işveren- Taraf ehliyeti- Toplu iş sözleşmesi- Hizmet tespiti- Konut kapıcıları-Apartman yönetimi- Sigortalılık süresi-
Hizmet tespiti istemine ilişkin davada davalı iş merkezinin taraf sıfatı olup olmadığı, iş merkezinin gerçek kişiye mi ait ya da tüzel kişilik mi olduğunun tespit edilmesi, iş hanının yönetimi oluşmuşsa yöneticiye, yönetimi oluşmamışsa tüm kat malikl...
72 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen alacak- İşyeri sigorta sözleşmesi- Pasif husumet ehliyeti- Apartman yönetimi- Tazminat davası-
İşyeri sigorta poliçesi nedeniyle hasar bedelinin ortak yerlerden kaynaklandığı iddiasıyla apartman yönetiminden rücuen tahsili istemine ilişkin davada, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 35. maddesi hükmünde, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılma...
74 gün önceYİBK İÇTİHAT paylaşıldı
Evlilikte Aldatma- Manevi Tazminat- Öteki Kadın (Erkek) Tazminatı-
Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli oluğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunamayacağı-
76 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Köpeğini kaybeden davacının manevi tazminat talebi-
Davacının 1996 yılından olay tarihi olan 24.01.2013 tarihine kadar bakımını üstlendiği köpeğinin kucağında iken, davalıya ait köpeğin saldırısına uğradığını, köpeğinin gözleri önünde ölmesini izlemek zorunda kaldığı ve kendisine saldırma eğilimi sebe...
76 gün önceMevzuat Duyurusu paylaşıldı
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
76 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adres Araştırması- Re'sen Araştırma İlkesi-
Mahkemece, verilen kesin süre içinde davacı tarafından dava dilekçesinde bildirilen adres dışındaki davalının bulunabileceği adreslerin bildirilmemesi gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de, sadece davacı tarafından sunulan...
76 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davasının Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi- Islahta Usul-
Davasını tamamen ıslah etmiş olan davacının, ıslah dilekçesinde aynı zamanda ıslah ettiği işlemi açıkça belirtmişse artık HMK m. 180'e göre bir hafta içinde yeni (ikinci) bir dava dilekçesi vermesine gerek olmadığı- Davacı vekili mahkemeye ibraz etti...
77 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Ortaklık- Takip Talebi-
Takibe dayanak ilamın incelenmesinde borçlu adi ortaklık olup; takip talebinde adi ortaklık gösterildikten sonra alt kısımda adi ortaklığı oluşturan ortakların her birinin adının yazılı olması bir başka deyişle adi ortaklığı oluşturan ortakların borç...
77 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Emri Tebliği- İlamda Yazılı Adres-
İcra emrinin borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi gereğince tebliğ edilmesi gerektiği-
77 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti- Dava Değerinin Islah Edilmemesi-
Mera iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil davasında, avukatlık ücretinin belirlenmesinde esas alınması gereken miktar-
77 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı ıslah-
Kısmi ıslah yoluyla dava dilekçesinde bulunmayan bir alacak kaleminin davaya katılmasının mümkün olmadığı-
77 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Kredi Sözleşmesinin Aslının Bulunamaması-
Genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasında yazılı bir kredi sözleşmesi bulunmasa dahi şayet banka tarafından kredi kullandırılmış ve söz konusu kr...
77 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart İndiriminde İndirilen Kısım İçin Vekalet Ücreti-
Kar mahrumiyeti,cezai şart ve tüp bedellerine ilişkin alacak istemine ilişkin davada, cezai şarttan davalının ekonomik olarak mahvına sebep olacağı gerekçesiyle takdiri indirim yapılması karşısında, cezai şart alacağının reddedilen kısmı nedeniyle da...
77 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borç Bildiriminden Sonra Borçluya Kredi Kullandıran Bankanın Tasarrufunun İptale Tabi Olduğu-
Davalı üçüncü kişi bankaya, alacaklının talebi üzerine "icra dosyasından borçlu hakkında takip yapıldığının ve davacı alacaklının yazılı miktarda alacağının bulunduğunun" haciz müzekkeresi ile bildirilmiş olması ve bu tarihten sonra davalı üçüncü kiş...
77 gün önce5. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra müdürlüğünün maaş haczi talimatının uygulanmaması-
Sanığın, icra müdürlüğünün maaş haczi yapılması yönündeki müzekkerelerine cevap vermemesi ve maaştan kesinti yaparak icra dosyasına yatırmaması-
83 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Meslek Hastalığı- Kaçınılmazlık İlkesi-
İş kazalarında işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlığın etkisinin bulunup bulunmadığını irdelemek daha belirgin iken; "meslek hastalığı"nın, iş kazasında olduğu gibi aniden veya çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkmadığı; işin niteliği...
83 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hırsızlık suçundan ceza alan, başka erkeklerle evli bir kadına uygun olmayacak şekilde görüşerek yalan söylediği anlaşılan anneye çocuğun velayeti verilebilir mi?
Erkeğe kusur olarak yüklenen 'eşyaları kırma' vakıasına davalı-davacı kadın tarafından dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesi aşamasında dayanılmadığı gibi bu eylemden sonra birliğin devam ettiği, bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağı- ...
85 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenmesi-
İİK. mad. 143/4 uyarınca, borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak için faiz istenemez ise de, alacak muaccel olup takibe konu yapıldıktan sonra, bu alacak için takipten sonra faiz istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmadığı-
85 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- İtirazın iptali-
Islah ile müddeabih artırılabileceği ancak çeşitlendirilemeyeceği (menfi ve müspet zarar taleplerine ıslahla cezai şart tazminatı talebinin eklenemeyeceği)- Asıl dava olan itirazın iptali davasında, hüküm altına alınan dolar cinsinden alacağın takip ...
85 gün önce5. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan alacak-
İtirazın iptali davasının görülme yeri adli yargı ise de, hukuki el atmaya ilişkin uyuşmazlığın esasının idari yargıda çözümlenmesinin yasal zorunluluk olduğu ve oradan alınacak ilamla alacaklının alacağına öncelikle kavuşabileceği- Davacının, kamula...
86 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Kısmi dava- Dava şartı-
İtirazın iptali- Kısmi dava- HMK 109/2. maddenin kaldırılması suretiyle yapılan değişiklik usul kuralına ilişkin olduğundan görülmekte olan davalarda da uygulanması gerektiği- Dava görevsiz mahkemede açılmış, bu sırada yapılan bir kanun değişikliği i...
87 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Karz (ödünç) ilişkisi- İspat yükü- Mesajlaşma Kayıtları-
Davacı tarafından delil olarak sunulan mesajlaşma kayıtları ve dava konusu borca ilişkin başlatılan disiplin soruşturması sırasında alınan bilgi alma tutanakları incelendiğinde, davalıların davacıdan ödünç para aldıklarına dair bir açıklama yapmadıkl...
88 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davaların birleşmesi- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi- Zorunlu dava arkadaşlığı- İhtiyari dava arkadaşlığı- Kooperatif üyeliğinin tespiti- Adil yargılanma hakkı-
Kooperatif yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davaların kooperatif aleyhine açılmasının zorunlu olduğu- İstem, dava dışı kişinin üyeliğin devrine dair kararın iptaline ilişkin olduğuna göre mahkemece verilen karardan bu kişinin haklarının d...
89 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eser sözleşmesi- Ticari Dava- Kooperatiflerin hukuki niteliği-
Kooperatiflerin ticaret şirketi olmadığı ve tacir olarak kabul edilmediği- Davalı yan kooperatif olup tacir niteliği taşımadığından, eser (müteahhitlik) sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık TTK. mad. 4 uyarınca ticari dava da sayılmadığından, davanı...
90 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elatmanın önlenmesi- Ecrimisil- İnançlı işleme dayalı tapu iptali ve tescil, tazminat-Yazılı delil başlangıcı- İfada Sıra-
Elatmanın önlenmesi-ecrimisil birleştirilen dava ise, inançlı işlem hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa tazminat istekleri- Davacının karşılıklı edimler içeren inanç sözleşmesine dayanarak taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına...
91 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Davacının hesabından haberi olmadan eşi tarafından para çekildiği" savunması-
Davacıya ait hesaptan, davacının talimatı ve vekaleti olmadan davacının eşi tarafından para çekildiği anlaşıldığından, hesaplanan ana para ve faiz toplamının bankadan tahsiline karar verilmesinin isabetli olduğu-
91 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İmplant tedavisinin hukuki niteliği- Götürü bedeli iş-
Ücreti ödenmiş olan implant tedavisinin tamamlanmadığı hususuna ilişkin olarak açılan alacak davasında, niteliği itibariyle eser sözleşmesi olan bu sözleşmedeki bedelin TBK’nın 480. maddesinde tanımlanan götürü bedel olduğu- Götürü bedelli işlerde, y...
91 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuan tazminat istemi- İhtiyari dava arkadaşlığı- Ek dava- Davaların birleştirilmesi-Dahili dava-
Davacı Kurum tarafından sadece işverene karşı rücuan alacak davası açılmış olduğundan kusurlu olan ihtiyari dava arkadaşı hakkında ek dava açılması ve bu dava ile birleştirilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken usule aykırı olarak sigorta şirke...
93 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi Yazılı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi- Protokol-
Adi yazılı şekilde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi şekle uygun olmadığı için geçersiz olsa da, bunun dışında tarafların ortak iradesi ile düzenlenmiş olan sonraki protokol başlıklı belge ile taraflar arasındaki satış vaadi sözleşmesi...
95 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davanın İhbarı- İhbar Olunanların Adreslerinin Araştırılması- İhbar Olunanların Bildirecekleri Delillerin Toplanması-
HMK. mad. 62 uyarınca, davanın ihbarı ile yargılamanın başka bir güne bırakılamayacağı ve ihbarın mahkeme dışı vasıtalarla da yapılabileceği- Mahkemece, bildirilen adresler esas alınarak ihbar dilekçesinin tebliğe çıkarılması ile yetinilmesinin yerin...
97 gün önceKanun Teklifi paylaşıldı
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi
"Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları"na ilişin yeni hükümler ile "Konkordato" ve "Arabuluculuk" kurumlarına ilişkin değişiklikler
97 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararında temyiz süresinin "8 gün" yerine "iki hafta" olarak belirtilmesi-
HMK mad. 90/1 uyarınca kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında kanundaki süreleri hakimin artırıp düşüremeyeceği- İlk derece mahkemesinin karar tarihinde yürürlükte olan 5521 s. İş Mahkemeleri K. mad. 8/3 uyarınca, temyiz süresinin Bölge Adliye ...
97 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
‘İştirak (elbirliği) halindeki mülkiyet hükümlerine tabi olan’ taşınmazdaki hissesinin haczi- Satışı- Satış İsteme Süresi-
Borçlu mirasçının ‘iştirak (elbirliği) halindeki mülkiyet hükümlerine tabi olan’ taşınmazdaki hissesine haciz koyan ve –icra hukuk mahkemesince- bu hissenin ‘müşterek (paylı mülkiyet)’e dönüştürülmesi konusunda sulh hukuk mahkemesinde dava açması bil...
97 gün önce19.CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu- 6728 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası Durum-
(09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 s. Kanun'un 63. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde) ileri tarihli düzenlenip keşide tarihi olarak 09.08.2016 günü sonrası bir tarih yazılan çekin, değişiklik sonrasında kanuni ibraz süresi içinde ibraz...
100 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın İş Kanunu'na tabi davacının (gazetecinin) yıllık ücretli izin alacağı hesabı-
Basın İş Kanununa tabi davacı-gazeteci iş sözleşmesinin feshinden sonra kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücret alacağını talep ettiğine göre, kullandırılmayan toplam izin süresinin son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği- Gazete...
101 gün önceBursa BAM. 5. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çek Suçunda Sanığın Sorumlu Olduğu Adli Para Cezası-
Sanığın bankanın sorumlu olduğu ve ödediği miktar düşüldükten sonra suça konu çekin karşılıksız kalan miktarı tutarında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği- Her bir çek için ayrı ayrı adli para cezasına mahkumiyet karar ...
102 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avalist- Menfi Tespit İstemi-
Avalistin senetteki şekil eksikliği dışında asıl borçlu ile lehtar arasındaki ilişkiden dolayı menfi tespit isteminde bulunamayacağı-
103 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacıya ait isim, görüntü ve fotoğrafların kullanılması- Davcının FSEK'ten kaynaklanan hakkına tecavüzünün tespit ve men'ine ve maddi manevi tazminat istemi-
Arama motorunda davacının ismi yazıldığında ilk sırada aynı internet sitesindeki reklam ve tanıtımların göründüğü, sitede yer alan mesafeli satım ve gizlilik sözleşmesinde davalıya ait telefon numarasının gösterildiği, buna göre anılan internet sites...
103 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kiracılık sıfatının tespiti-
Kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkin davada, icabın TBK mad. 5 uyarınca davalıyı bağlayabilmesi için;  icabın varma süresinin, düşünülme süresinin ve kabulün varsa süresinin hesaplanması ve bu süre içerisinde davacı tarafından kabul edilmesi ...
103 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturaya Dayalı Takipte Açıkça Avans İfadesi Kullanılmaması Durumu-
Takip talebinde açıkça avans ifadesi kullanılmamış ise de, %11 temerrüt faizi talep edilmiş ve takip tarihi itibariyle TCMB tarafından avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı %11 olarak belirlenmiş olduğundan, itirazın iptali davasına bakan yerel mah...
104 gün önceSeminer Duyurusu paylaşıldı
Konkordato Semineri- Antalya
Yeni Konkordato Hukuku
104 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Azil Halinde Vekalet Ücreti- Avukatın İşin Reddi Zorunluluğu-
Avukatın aynı işte menfaati zıt olan tarafları temsil edemeyeceği- Avukatın haklı olarak azledilmesi halinde, ancak azilden önce kesinleşen ve azle sebep teşkil etmeyen dosyalar için davacı avukatın ücrete hak kazanacağı ve bu durumda, mahkemece bu d...
105 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme emri- İtirazın iptali-
Ödeme emrinde borcun sebebinin belirtilmediği anlaşıldığından, usulüne uygun ödeme emri düzenlenmemesi nedeniyle itirazın iptali davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
105 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem tazminatı alacağının haczi-
Hakem tazminatı alacağının (maç tazminatı, harcırah, yol ücreti) tamamının haczedilebileceği-
105 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ön inceleme- Uyuşmazlık konularının tespiti- Taraf delillerinin toplanması- Tanık-
Ön inceleme aşamasında uyuşmazlık konuları tespit ile sonucuna göre tahkikata başlanıp tarafların delilleri toplanarak karar verilmesi gerektiğinden, tarafların hak arama özgürlüğü kapsamında iddia, savunma, usulüne uygun şekilde bilgilendirilme ve a...
105 gün önceEğitim duyurusu paylaşıldı
Konkordato Eğitimi- İstanbul
Yeni Konkordato Hukuku
105 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödememe Protestosu Çekilmeyen Ciranta Yönünden Menfi Tespit Davası-
Ödememe protestosu çekilmediği gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu-
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklının sıra cetveli yapılmasına ilişkin şikayeti-
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, alacaklının ihale konusu taşınmazları alacağına mahsuben aldığı, şikayetçi bankanın açtığı tasarrufun iptali davasında istemin kabulüne ve ihaleye konu ipotekli ...
107 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıdem tazminatı- Faiz başlangıcı tarihi-
Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi, faiz başlangıcının fesih tarihi olması gerektiği- İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmezse de; yaşlılı...
107 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi- Birlikte ifa- Yükleniciden temlik alınan kişisel hakka dayalı olarak tescil isteği-
Arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen inşat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alınmasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davalarında, yükleniciden temlik alınan kişisel hakka dayalı olarak açılan tescil isteği...
107 gün önce12.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İdare Aleyhine İlamsız Takip- İdareye Başvuru Önceliği-
Alacaklı tarafından borçlu idare aleyhine fatura alacağına dayalı olarak ‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ yapılmış olduğundan, 2577 s. Kanun’un 28. maddesinin -6352 sayılı Yasa ile değişik- 2. fıkrası hükmü uyarınca, takibin iptaline karar verile...
108 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tek satıcılık sözleşmesi- Denkleştirme tazminatı-
TTK. mad. 122/5 uyarınca, hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi halinde bu maddede düzenlenen acentanın denkleştirme tazminatına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı- Mahkemece konusunda uzman kişilerden oluşacak bi...
109 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haricen tahsil olunan paralarda cezaevi harcı-
Haricen tahsil olunan para icra müdürlüğünce tahsil edilmediğinden, alacaklının cezaevi harcı ödemesine gerek olmadığı-
111 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet- Çocuğun Üstün Yararı- Menfaat Çatışması-
Velayetin değiştirilmesine dair davalar çocuğun güvenliğini doğrudan ilgilendiren davalar olduğu, davada, velayet hakkına sahip anne ya da babanın, kural olarak temsil olunanın menfaatine hareket ettiği kabul edilse dahi her zaman çocuğun yararına da...
111 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden doğan uyuşmazlıkta görevli mahkeme-
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülk...
111 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefilin, asıl borçlunun borcunu ödemesi halinde, (tasarrufun iptali davası yönünden) kefilin alacağının doğum tarihi-
Kefilin, asıl borçlunun borcunun ödemesi halinde, kefilin ifada bulunduğu tutar oranında alacaklının haklarına halef olacağı ve bu durumda (asıl borçlunun kefile olan) borcunun doğum tarihinin de kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih olacağı-  “Borçl...
111 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz-Takip işlemi olmadığı- İcra dairesinin yetkisizliğinin ihtiyati haciz kararına etkisi-
İhtiyati haciz kararına istinaden ihtiyati haciz uygulanması, genel anlamda bir takip işlemi olmayıp, niteliği itibariyle tedbir vasfında bulunduğundan, mahkemece icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesinin ihtiyati haciz kararının kaldırılması...
111 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mal Teslimine İlişkin Menfi Tespit Davasında İrsaliyeli Faturanın İspat Kuvveti-
İrsaliyeli fatura içeriklerine göre malların teslim alınarak karşılığında ödeme için çeklerin verildiği, faturalara 8 günlük yasal süre içinde itiraz edilmediğinden, malların teslim alınmadığına ilişkin ispat külfetinin davacı-borçluda olduğu-
113 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. 222/5 uyarınca münhasıran davalının defterlerine dayanılması-
Davacının dava açarken münhasıran davalının defterlerine dayandığını dava dilekçesinde belirtmediği, davacının HMK 222/5 maddesinde belirtilen haktan yararlanabilmesi için bu isteğini dava açılırken bildirmesi gerekeceği, yargılama sırasında bu yönde...
118 gün önce3.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Silikon Ameliyatı- Eser Sözleşmesi- Vekalet Sözleşmesi
Göğüslere silikon takılması ve göğüslere istenilen ve kararlaştırılan biçime uygun güzel bir görünüm kazandırılmasının, yanlar arasında BK. nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisi doğuracağı; vekâlet akdindeki gibi sonuç ta...
118 gün önceİÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası- Aval-
Kefalette eşin rızasına ilişkin TBK. mad. 584' deki düzenlemenin aynı Kanunun 603. maddesi uyarınca "avalde" uygulanmayacağı-
125 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davalı avukattan avansların faiziyle iadesi talebi-
Davacı bankanın, davalı avukattan, iade edilmesi gereken avansların faiziyle birlikte tahsili talebine yönelik davada, alacağa TBK. mad. 88. ve 120 hükümleri değerlendirilmeden %126 (davacı bankanın genel kredilere uyguladığı faiz oranı %84 ve tarafl...
125 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Konkordato- İflasın ertlenemsi
«Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?
125 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olması nedeniyle tazminat istemi- Belirsiz alacak davası- Hukuki yarar- Dava şartı yokluğu-
İİK. mad. 89/4 uyarınca açılan tazminat davalarında, alacak gerçekte belirli bir alacak olduğundan, bu tazminat alacağının belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceği-
127 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayvanların Telef Edilmesi- Maddi/Manevi Tazminat
Küçükbaş hayvanların telef edilmesi şeklinde oluşan zarar, malvarlığına ilişkin zarar niteliğinde olduğundan, manevi tazminatın koşullarını düzenleyen TBK mad. 58'e göre, hayvanın uğradığı zarar kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı o...
132 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Tazminat İstemi- Davacı ile Sigorta Şirketinin Sulhu- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan Sigorta şirketi tarafından düzenlenen aktüeryal raporuna göre davacının maluliyet tazminatının hesaplandığı ve bu doğrultuda sigorta şirketi tarafından davacıya ödeme yapıldığı ve yapılan ödeme sonucun...
132 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden Çıkan Taşınır-
Dahili davalılar murisinin -dava dışı kişi tarafından dolandırılmak suretiyle- maliki olduğu aracın rızası dışında elinden alındığı anlaşıldığından, önceki zilyedin iradesi dışında elinden çıkan taşınır, ne kadar el değiştirirse değiştirsin yeni zily...
133 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Apartman Yönetimi Aleyhine Verilen İlam Nedeniyle Kat Malikleri Aleyhine İlamlı Takip Yapılabilir mi?
İlamda taraf olmayan, takip talebinde borçlu olarak yer almayan şikayetçiye icra emri gönderilmesinin ilamlı takip hükümlerine uygun olmadığı, kat maliklerine karşı ilama atıf yapılmak suretiyle ancak ilamsız takip yapılabileceği, mevcut ilamlı takip...
135 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi Tazminat- Haksız Tahrik
Ceza yargılamasındaki olayın kabul şekli ve dosyadaki tüm deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, TBK mad. 52/1 hükmünü uygulanma imkanının ele alınıp mahkemece değerlendirilmesi gerektiği- Davalının eylemini haksız tahrik altında kalarak ger...
135 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Şerhlerinin Kaldırılması- Harç-
İpoteğin ve ipotek dışındaki şerhlerin kaldırılması istemine davalarda, dava konusu değerin, taşınmaz üzerindeki ipotek senedindeki borç miktarı kadar olduğu, eksik harcın buna göre hesaplanarak tamamlattırılması gerektiği- Davaya konu ipoteğin konus...
135 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Reklam sözleşmenin feshi- Kurum zararı- Kişilik haklarına saldırı- Basın özgürlüğü- Matufiyet-
Reklam sözleşmenin feshi için haklı sebep oluşturduğu iddia edilen yayınların içeriğinde, davacı kurum yöneticisinin eylemleri nedeniyle kurumu zarara uğrattığı iddia edilmiş olup söz konusu haberlerin yazarı aleyhine açılan ceza davasında mahkemece ...
135 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vasiyetnamenin tenkisi- Eksik alacağın tahsili- İbraname- Faiz alacağı-
İbra sözleşmesinde faiz alacağını saklı tutmaya yönelik bir beyanın bulunmadığı, ifa anına kadar yapılan herhangi bir bildirimin de olmadığı, durum ve koşullardan davacıların faiz alacağını saklı tuttukları da anlaşılmadığından ibra sözleşmesinin fai...
140 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Piramit Satış Sistemi- Cayma Hakkı
Piramit satış sisteminin kurulmasının, yayılmasının veya tavsiye edilmesinin yasak olduğu- Taraflar arasında yapılan satışın, piramit satış olup olmadığının tespit edilmesi, bu amaçla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın davalı şirket hakkındaki son dene...
141 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlu Şirkete Yapılan Tebligatı Diğer Borçlu Şirket Yetkilisinin Teslim Alması-
Takip borçlusuna yapılan tebligatın, yetkilisi olduğu borçlu şirketin de takipten haberdar olduğu anlamına gelmeyeceği- Şirket adına çıkan tebligatı, bizzat şirket yetkilisi almış olsa da, aynı takibin borçluları olmaları nedeni ile husumet iddiasını...
141 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Tebliğ Memurunun Beyanının Alınması- Bilgisine Başvurulan Kişinin Kesin Olmayan Beyanı Doğrultusunda Yapılan Tebligat-
Talimat üzerine alınan tebliğ memuru beyanında, bilgisine başvurulan kişinin muhatap ile ilgili olarak "işe veya şehir dışına gitmiş olabilirler" demesi üzerine, tebliğ şerhinin "muhatabın geçici olarak işe gittiği" yazılarak düzenlediğinin anlaşıldı...
141 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi dava-
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
142 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancılara tebligat-
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanacağı, yabancı uyruklu kişiler hakkında adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı- Yabancı uyruklu borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Ka...
142 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi menfi tespit davası-
Menfi tespit davasında, olumlu tespit hükmü kurulamayacağı- Kısmi menfi tespit davası açılamayacağından, faizin fahiş olması nedeniyle dava açan borçluya dava değeri tam olarak açıklattırılıp harcının tamamlattırılması gerektiği-
143 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış bedeli- Sözleşme ve fatura tutarının farklı olması-
Sözleşmeye uygun fatura düzenlenmemesinin malın bedelini talep etme hakkını ortadan kaldırmayacağı-
143 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip-
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip yolu bırakılıp başka bir takip yolu seçilemeyeceği- İtirazın iptali davası açma koşullarından biri de usulüne uygun yapılmış bir icra takibinin yapılması  olup, yetkili icra dairesince gönderilen ödeme e...
146 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bölge Adliye Mahkemesince duruşma yapılmadan verilecek kararlar
HMK. mad. 353/1-(b)-(2) uyarınca, “yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise, düzelterek yeniden esas h...
147 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Lehtarı tespit edilemeyen haciz şerhlerinin kaldırılması-
Yapılan araştırmalara rağmen dava konusu haciz şerhlerinin lehtarları tespit edilemediğinden, şerhlerin terkinine ilişkin davada husumetin tapu kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumlu olan tapu müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği-
149 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK 1007 uyarınca açılan davalarda zamanaşımı-
TMK. mad. 1007 uyarınca, Devletin sorumluluğunun objektif-kusursuz sorumluluk hâli olduğu ve bu maddeye dayanılarak (tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemine ilişkin) açılan davalar için ayrıca zamanaş...
149 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- Yetki şartının geçerliliği-
Kambiyo senetlerindeki yetki sözleşmesinin tacir olan lehtar ve keşidecinin yanı sıra, tacir olmayan gerçek kişi avalisti de bağlayacağı-
149 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynet Eşyalarının İadesi- Bankanın Sözleşmeye Aykırı Olarak Kiralık Kasadaki Altınları Teslimi-
Davacı evlilik birliği içinde davalıya verdiği ziynet eşyalarının iadesine karar verilmesini talep ettiğinden, davanın, aile mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Sözleşmeye aykırı olarak kiralık kasada bulunan altınların diğer davalı eski eşe verilmesi...
150 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kapalı Fatura- İspat Yükü-
Fatura altının faturayı tanzim eden tarafından kaşe vurularak imzalanmasının, o faturanın kapalı fatura olduğuna ve fatura bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda, alacaklının fatura bedelini tahsil etmediğini kanıtlaması gerektiği-
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Satış İlanının Tebliği- Tebligat Usulsüz de Olsa Satış Gününün Öğrenilmesi-
Borçluya taşınmazı satışına ilişkin satış ilanı tebliği usulsüz olsa bile, borçlu satış gününden makul süre önce satışı öğrenmiş ise, öğrendiği tarihin, kendisine satış ilanı tebliğ edilen tarih olarak kabulü gerektiği ve sadece tebliğ işleminin usul...
154 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Koruma kararı (kaldırılması)- Velayet- Küçüğün Üstün Yararı- Biyolojik babanın velayet hakkı-
Küçüğün üstün yararı, çocuğun biyolojik babası yerine, kendisini evlat edinmek isteyen müdahil aile yanında kalmasını gerektirirse davacı babanın velayete ilişkin davasının talebinin reddi gerekeceği-
154 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ evrakında imzanın sahte olduğunun ileri sürülmesi-
Davalı vekilinin, "tebligat belgesinde yazılı olan ve bizzat kendisine tebligat yapıldığını gösteren imzanın sahte olduğu"nu" ileri sürmesi halinde, bu iddianın her türlü delille kanıtlanması mümkün olup, mahkemece hadise şeklinde araştırma yapılarak...
155 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave tediye alacağı-
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ilave tediye ödemekle yükümlü müdür?
155 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefaletin Geçerlilik Şartları-
Genel kredi sözleşmesinin tarihine, miktarına ve limitine ilişkin kısımların yazılmasında farklı türden kalem kullanılması, kefalet sözleşmesini geçersiz hale getirir mi?
155 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Matufiyet Unsuru-
Davalının yazdığı köşe yazılarında kullandığı ifadelerde davacının isminin ve sıfatının belirtilmediği, makul okuyucu çoğunluğunun davalının köşe yazılarındaki sözlerinin muhatabının davacı olduğunu ve yazılarda davacının kastedildiğini anlayamayacağ...
155 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının İhale Feshedilmesin Diye Yatırmak Zorunda Kaldığı KDV'den Kaynaklı Tazminat Davası (İİK. mad. 5)-
Davacı şirket tarafından, muaf olunmasına rağmen ihale bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen KDV bedeli müzayaka altında ödenmiş ve davacı şirket, bedelin iade alındığı 55 gün için, yatırdığı bedelin faiz getirisinden mahrum kalmış olduğu- Davacı, KDV ...
155 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstemi-
Asıl davanın kesinleşmesinden sonra, o davaya ilişkin yargılama giderleri ayrı bir dava konusu yapılamayacağı- Davacının kendi vekili ile yaptığı ve sadece akdeden tarafları bağlayan nitelikteki ücret sözleşmesi uyarınca ödenmesi kararlaştırılan bede...
159 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Noterlerin Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat İstemi-
Noter vekilinin tek taraflı ibra beyanında bulunan kişinin gerçekten rehin alacaklısı olup olmadığını araştırma görevinin bulunup bulunmadığı, ayrıca sırf rehnin kaldırılmış olmasının rehin alacaklısını zarara uğratıp uğratmayacağı, rehinle temin edi...
159 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık Ayıp- Gizli Ayıp- 4077 s. K. mad. 4-
Satılan maldaki ayıp "açık" ayıp niteliğinde ise, 4077 s. K. mad. 4 uyarınca malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ihbar edilmesi gerektiği- Konut ve villaların satışına ilişkin internet ilanlarında, reklam ve tanıtım broşürlerinde yer ver...
159 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kazası- Rücuen Tazminat-
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının davalıdan tahsili istemine (506 s K. mad. 26) ilişkin davada,  iş kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların eksiksiz biçimde sap...
162 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Yargılama Usulü- Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması- Harç-
Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayette, icra memurunun yasanın amir hükmüne aykırı bir işlem yapıp yapmadığını mahkemenin kendiliğinden araştırarak aydınlatması gerektiği- Şikâyet yoluyla icra mahkemesine yapılan başvur...
164 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Hak Düşürücü Süre-
Resmi akitte şartsız bağış olduğu yazılmış ise de; bağışlamada tarafların gerçek iradesi önem taşıdığı- TBK. mad. 297/3 uyarınca, bağışlayan sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri...
166 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma Davası- Karşılık Dava- Tazminat İstemi- Harç- Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması-
Davalı-karşı davacı kadın tarafından boşanmaya ilişkin açılmış bir karşı dava olmadığı halde, karşılık boşanma davası var kabul edilerek boşanmaya karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu- Aleyhinde boşanma davası açılmış olan eş, bu dava içinde maddi...
166 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Düğünde çekilen kamera kayıtlarından kaynaklı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat davası-
Düğün merasimi kapsamında çekilen kamera kayıtlarının bozuk olmasından dolayı ayıplı hizmet sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkin davada, davalıların sözleşmeye aykırı olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek düğünün görüntülerinin kaydın...
166 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai Şart- Kısmi Dava- Yürürlükten Kaldırılan HMK. mad. 109/2
HMK. 109'/2'nin yürürlükten kalmasıyla birlikte, bölünebilir alacaklar yönünden, dava hakkının kötüye kullanılması yasağı dışında, kısmi dava açılabileceği- Bu usul kanunu değişikliğinin derhal yürürlüğe girmiş olduğu-
166 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Ön İnceleme Duruşması-
Ön inceleme duruşma gününün belirlenmesi, dava dilekçesine cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin karşılıklı olarak uygun şekilde tebliğ olunması aşamasından sonra yapılması gerektiğinden; buna uyulmadan ve ön inceleme günü belirlenmeden ...
168 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveline itiraz- Aynı alacaklının aynı gün yaptığı hacizler-
Aynı alacaklının aynı gün yapılan tebligatlarından birinin geçerli sayılıp birinin geçersiz sayılmasının hukuk güvenliği ilkesine aykırı olacağı- 6. sıraya kadar yer alan tüm tebligatlar geçerli olduğuna göre paylaşıma konu bedel ve icra dosyalarında...
169 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalarda Görev-
Büyük yatırım ve teknoloji gerektiren arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini ihtiyaç için yapılan dolap, kapı gibi eser sözleşmelerinden ayırmak gerektiğinden bu sözleşmeleri tüketici kanunu kapsamına almış saymanın mümkün olmadığı- Arsa payı karş...
169 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı İşlemin İptali (TBK. 19, İİK. 283)- Borçlu Kooperatifin (Kura Sonucu) Yaptığı Devirlerin İptali İstemi-
TBK. 19'a dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptali davasının görülebilmesi için de, davacıların borçlu kooperatiften alacaklarını tahsil etmemiş olmaları gerektiği- "Sadece davalı üçüncü kişi kooperatif üyelerinin, kooperatif borcundan sorumlu t...
171 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen İmzaya İtirazda Gider Avansının Eksik Yatırılması-
Eksik gider avansının yatırılması konusunda, usulüne uygun ve gerekli koşulları haiz meşruhatlı davetiye borçluya tebliğ edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, borçlu yerine, alacaklı vekiline gönderilen davetiye sonucunda, gider avansı y...
172 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
01.07.2012 Tarihinden Önce İmzalanmış Kredi Sözleşmeleri Nedeniyle Yapılan Komisyon Kesintileri Hakkında-
TBK'nın yürürlüğe girdiği 01/07/2012 tarihinden önce imzalanmış kredi sözleşmelerinde yer alan hükümlerin, TBK 20 vd. uyarınca genel işlem koşulu mahiyetinde olduğu gerekçesiyle kredi komisyon kesintilerine ilişkin davanın kabulüne karar verilemeyece...
172 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Banka Tarafından Bloke Konulması-
Davacı tarafından kredi borcunun ödenmemesi üzerine, davalı banka tarafından kredi sözleşmesinin verdiği yetkiyle davacının emekli maaşına bloke konulmasının, 5510 s. K. mad. 93 ve İİK. mad. 83 uyarınca mümkün olmadığı- Hacizden önceki bir dönemde ha...
175 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tacirin cezai şartta indirim talebi-
Tacir olan tarafların cezanın fahiş olduğundan bahisle tenkisini isteyemeyecekleri sabit olsa da istisnai olarak kararlaştırılan cezanın tacir olan borçlunun iktisaden mahvına neden olacak derecede ağır ve yüksek olması halinde, adap ve ahlaka aykırı...
176 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı- Manevi tazminat- Takdir hakkı-
Milli futbolcu olan davacının, yayında davalıların reyting kaygısı ile hareket ederek kendisinin sakatlanarak maçlarda forma giyememesinin cinsel yaşamına olan düşkünlüğüne bağlanmasının oldukça onur kırıcı olduğunu, bu durumun kamuoyu nezdindeki ima...
184 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- İmza İncelemesi-
Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde yaptırılan imza incelemesinin, menfi tespit davasında kesin delil olarak kabul edilmemesi gerektiği-
184 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın Mera mı Özel Mülk mü Olduğu-
Dava konusu taşınmazın kamu niteliğinde mera mı olduğu, yoksa özel mülk mü olduğuna ilişkin uyuşmazlıkta, taşınmazın niteliğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiği ve öncelikle dava konusu yere komşu parsel taşınmazların tapu kayıtları, tespit tutan...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale- Facebook Kayıtlarının Belge Niteliği-
Havale dekontlarında gönderilen paranın borç verildiğine dair herhangi bir şerhin bulunmaması halinde, havalenin, paranın borç olarak gönderildiğini ispata yeterli olmayacağı- Davacı, havale kayıtlarının yanında, davalının iş yerine verdiği şikayet d...
184 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Islah- Müddabihin Azaltılması-
Islahla alacak davası haline getirilen itirazın iptali istemli davada, "ıslahla müddeabihin azaltılamayacağı" gözetilerek, davanın kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi ve reddedilen kısım için davalı lehine yargılama gide...
184 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat İstemi- Kamu Araçlarının Verdikleri Zararlardan dolayı İdarenin Sorumluluğu-
Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan davacının resmi motorsiklet ile seyir halindeyken yaptığı trafik kaza sonucunda sakat kalması üzerine açtığı tazminat  davasının adli yargı yerinde görülmesi gerektiği-
184 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Evlenmenin Sosyal Amacı- Erkeğin Erken Boşalma Problemi- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-
Erkeğin erken boşalma problemi nedeniyle fiili evlilik süresi içinde cinsel ilişki kurulamaması halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olacağı ve aile birliğinin temelinden sarsıldığı (TMK m. 166/1) kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi ...
184 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bağıştan Rücu- Tapu İptali ile Tescil, Bedelin Tahsili İsteği-
Bağıştan rücunun, bağışlayandan, bağışlanana varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile bağışlamanın geriye etkili olarak ortadan kaldırılması olduğu- Rücu hakkının, bir hukuki ilişkiye son veren yenilik doğurucu ve şahsa sıkı suretle bağlı old...
184 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çekin Keşide Tarihinde Şirket Temsilcilerin Değiştirilmiş Olması-
Ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğuracağından (TTK. mad. 36), çekin keşide tarihi ile borçlu şirketin müştereken temsil edileceğine dair kararın yayımlandığı tic...
188 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası, İcra Takibine Bağlılığı-
Takip dayanağı yapılabilecek güçte olup da takipte dayanılmayan belgenin itirazın iptali davasında ispat vasıtası olarak kullanılmasının da mümkün bulunmadığı- Mahkemece, takip konusu edilen fatura ile talep edilen alacak miktarının farklı olduğu, da...
188 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı İşlem-Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Devri-
Tapuda kayıtlı bulunmayan taşınmazların menkul mal niteliğinde olduğu ve mülkiyetinin devrinin zilyetliğin karşı tarafa teslimi ile gerçekleşeceği- Tapusuz taşınmazın satışı resmi şekle bağlı olmadığından adi yazılı senetle satışının da mümkün olduğu...
188 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış İsteme Süresi- Süresiz Şikayet-
Alacaklının icra mahkemesine başvurusunun, süresinde satış talep ettiğinden haczin düşmediğine ilişkin olup, başvuru bu haliyle bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK'nun 16/2. maddesi gereğince süresiz şikayete tâbi olduğu-
188 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ecrimisil Davası- Keşif-
Keşif tutanağında ilaveler yapılmak suretiyle keşif anındaki mevcut durum açıkça tespit edilmeden keşif yapılmasının hatalı olduğu-
189 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
6183 s. Kanuna Dayalı Menfi Tesbit Davası- Ticari Defterlerin Delil Olması-
Davacının ticari defterlerinin usule uygun olarak tutulup tutulmadığı hususunda ek bir rapor alınarak yasaya uygun tutulmuş ise, HMK. mad. 222/3, cümle 3 uyarınca, diğer şirket defterlerinde hiç kayıt içermemesi nedeni ile lehine delil olduğu; aksi d...
189 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islahla Artırılan Maddi Tazminat İsteminin Reddi Halinde Vekalet Ücreti-
Maddi tazminatın ıslah edilen kısmı için davanın reddine karar verilmiş olması halinde, harcı yatırılarak artırılan dava değeri üzerinden reddolunan kısma göre belirlenecek nisbi vekalet ücretinin, davada vekille temsil edilen davalı ile dahili daval...
189 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan alacak istemi-Belirsiz alacak davası-
Sigorta ettirenin rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almakla yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine ...
189 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemi-
Davacının kasksız olarak motorsiklet kullanması davranışının zararını artırıcı bir etken olup olmadığı ve müterafik kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği-
189 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İlk Takibe İtiraz Edilmesi- Mükerrerlik İtirazı-
İtiraz üzerine duran ilk takibe karşı herhangi bir girişimde bulunmadan yeniden icra takibini başlatan alacaklının sonraki icra takibine itiraz üzerine açtığı itirazın iptali davasının, "mükerrer takip" bulunması (dava şartı) nedeniyle reddi gerektiğ...
189 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Açık hesap ilişkisine dayalı icra takibi- İtirazın iptali davasının icra takibine bağlılığı-
İtirazın iptali davası icra takibine bağlılığın hem alacağın miktarı, hem de alacağın kaynağı bakımından da geçerli olduğu- Birden çok borç muaccel ise tediyenin, borçlu aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mahsup edileceği- İcra takibi yapılm...
189 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava dilekçesine davacı asilin TC kimlik numarasının bulunmaması durumu-
Dava dilekçesinde davacı asilin TC kimlik numarasının bulunduğu, tebliğe yarar adresinin bu numara ile UYAP sistemi üzerinden tespit edilebilir olduğu ve ibraz edilen vekaletnamede de davacının açık adresinin yer aldığı- Açılmamış sayılma hükmüne ili...
189 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Finansal Kiralama- Zamanaşımı-
Finansal kiralama sözleşmelerinin 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Kiralama sözleşme tarihinin 08/09/1997 tarihi olup; sözleşmenin 4 yıl süreli olduğu, bu durumda mahkemece finansal kiralama sözleşmesinin sona erme tarihi, sona erme tarihin...
189 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstifa- İrade Fesadı- Kıdem Tazminatı
Davacının istifa dilekçesine ilişkin olarak irade fesadı iddiasında bulunmadığı, istifa dilekçesinde haklı sebep göstermemesi ve işten ayrıldıktan sonra ertesi gün başka bir işyerinde çalışmaya başlamış olması da dikkate alındığında, davacının iş akd...
190 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İddia Kuponlarındaki İkramiye Alacağının Tahsili- Şike-
30 adet aynı şekilde oynanan iddia kuponundaki maçların sonuçlarını doğru tahmin etmesine karşın ödenmeyen ikramiye alacağının tahsiline ilişkin açılan davada, davacının da yargılandığı (şikeye ilişkin) ceza dava dosyası getirilerek bu dosyanın bekle...
190 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yaşlılık Aylığı- Kurumun Yanlış Bilgi Vermesi- Maddi Tazminat Talebi-
Davalı Kurumun davacıya yaşlılık aylığı bağlanabileceğini bildirmesi üzerine, bu bildirime güvenerek davacı işinden ayrıldığı için ve kurum bilahare hesabı yanlış yaptığını ve aylık bağlanamayacağını bildirmesi nedeniyle davacının işinden ayrılıp işs...
190 gün önce16. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadastro Mahkemesinin Görev ve Yetkisi-
Kadastro mahkemesinin görev ve yetkisinin, her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günden başlayıp, taşınmaza ait tutanağın hukukça kabul edilen usule uygun olarak kesinleştiği güne kadar devam edeceği- Görev hususunun yargılamada...
194 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kat Mülkiyeti Kanunu- Görev-
Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülk...
194 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshini Kimler İsteyebilir?
İpotek akdinde taşınmaz maliki olmasa da, borcun kaynağı olan kredi sözleşmesinde borçlu sıfatı bulunan kişinin de ihalenin feshini istemekte hukuki menfaati bulunduğu-
196 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yenileme Talebi- Zamanaşımı- İcranın Geri Bırakılması-
Yenileme talebinde bulunulmasının zamanaşımını kesen işlemlerden olmadığı- Ortaklığın giderilmesi davasının açılması için yetki alınması konusunda icra mahkemesine başvurulması ile zamanaşımının kesildiği, taşınmaza ilişkin kıymet takdiri yapılması t...
196 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Davalılar-
Borçlunun aciz halinin ispatlanmamış olması halinde, tasarrufun iptali davasının ön koşul yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği- Borçludan satın aldığı taşınmazı, dava-dışı dördüncü kişiye satıp tekrar ondan satın almış olan davalı üçüncü kiş...
197 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi Davası- Eksik Harç-
İhalenin feshini isteyen şikayetçinin icra mahkemesine yaptığı başvuru sırasında 100 TL "gider avansı" yatırdığı, mahkemece adı geçene gönderilen muhtıra ile eksik gider avansı olan 315,00 TL. nin iki haftalık kesin sürede yatırılmasının istendiği" u...
203 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Tasarrufun İptali- İhtiyati Haciz-
Sıra cetvelinin; İhtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihlerin dikkate alınarak paylaştırma yapılması gerektiği- Aynı gün karara bağlanan tasarrufun iptali davalarında, farklı tarihlerde verilen ihtiyati hacizlerin, aynı gün kesin hacze dönüşmüş o...
207 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısının KDV'ye İlişkin Şikayeti-
Herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalelerin kesinleşmesinden sonra, ihale alıcısının KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle icra mahkemesine başvurarak şikayette bulunmasının mümkün olmadığı-
208 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 135- Tahliye Emrinin İptali İstemi-
İİK. mad. 135 uyarınca, taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, ihalenin kesinleşmesi üzerine alıcının, icra dairesinden, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceği- Şikayete konu tahliye emrinin taşınmazda hissesi bulun...
209 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satıcının, Broşür ve Katologlarda Vaat Ettiği Hususlar Yönünden Tüketiciye Karşı Sorumluluğu-
Satıcı, sözleşmeden başka ayrıca ilan ve reklamlarda, broşür ve katologlarda vaat ettiği hususlar yönünden de alıcı tüketiciye karşı sorumlu olduğundan, davalı şirketin dava konusu taşınmaza ilişkin ilan ve reklamlarda, broşür ve kataloglarda vaat et...
212 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka Kartının Kopyalanması-
Davacının yapmış olduğu işlemden sonra kartın ne şekilde kopyalandığı açık ve net olarak bilirkişi raporunda bildirilmediği gibi kart kopyalanmış olsa da kartı kopyalayanların ATM şifresini nasıl elde ettikleri ve kullandıkları da açıklanmadığından, ...
212 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Barter Sistemi- Barter Çeki- İİK. mad. 89 Uyarınca Tazminat İstemi-
Barter sisteminin; üye firma veya gerçek kişilerin satın aldığı mal veya hizmetlerin bedelini yine sistem içerisinde, üyelere mal veya hizmet satarak ödediği bir sistem olduğu- Barter sistemi ile satış yapan üyenin, satış bedeli kadar barter sistemin...
212 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Talebi- İhalede Alıcı Çıkmaması-
"Satış talebinin -yasal süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle- reddine" ilişkin kararın temyiz edilebileceği- Alacaklının 2 yıllık yasal sürede, hacizli taşınmazın satışının yapılmasını talep ettiği, yapılan ihalede alıcı çıkmadığından, İİK. ma...
217 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğ Memurunun Tanık Olarak Dinlenmesi- Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıl İçinde Satışın Yapılması- Satış İlanının Tebliği- İhalenin Feshi-
Satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten 2 sene sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağı- 2 yıllık sürenin başlangıcının bilahare kesinleşmesi kaydı ile kıymet takdirinin yapıldığı tarih olduğu- Muhatabın çarşıya gitti...
217 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yanlış Tedaviden Kaynaklı Tazminat Davasında Görev-
Davacıların, davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından yapılan tedavide kullanılan ilacın vücutta meydana getirdiği zararlar nedeniyle açtığı tazminat davasının Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği (6502 s. K. mad. 3, 73)
217 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
Aynı İlamdan Kaynaklanan Alacakların İcrası- Dürüstlük Kuralı- Usul Ekonomisi- Sebepsiz Zenginleşme-
“Tarafları” Aynı Olan ve “Aynı İlam”dan Kaynaklanan Alacaklar İçin “Aynı” Takip Dosyası Üzerinden İcra Takibi Yapılması ve Benzer Durumlar-
218 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale alıcısının, haksız açılan ihalenin feshi davasından kaynaklanan tazminat istemi-
Haksız açılan ihalenin feshi davası nedeniyle gayrimenkulün geç teslim alınmasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, yasal dava açma hakkının sınırlarının aşıldığı ve ihalenin feshi davası nedeniyle davacı taşınmazı geç teslim almış oldu...
220 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı ile vekilinin "haczin kaldırılması" konusunda çelişkili talepleri- Vekalet ücretinin henüz tahsil edilmemiş olması-
Alacaklı asilin, "alacağı haricen tahsil ettiğini" belirterek "hacizlerin kaldırılması için yazı yazılmasına" karar verilmesini talep etmesi; alacaklı vekilinin ise aynı tarihte "vekalet ücreti henüz tahsil edilmediğinden, hacizlerin kaldırılmaması g...
221 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklı tazminat istemi- Görevli mahkeme- Aynı davada, bir kısım davalılar hakkında genel mahkemenin, diğer davalılar hakkında ise özel mahkemenin görevli bulunması-
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile birlikte karşı tarafın ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı da açıldığından, davalı sigorta şirketi...
222 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız fiil nedeniyle tazminat istemi- Dava konusu yolun davalı şirkte ait (tonaj ağırlığı, azami haddi aşan) kamyonlar ile zarara uğratılması-
Keşif sonrası alınan inşaat bilirkişi raporunda; "yolun astarsız, tek kat asvalt sathi kaplaması işi olarak inşa edildiği, yüksek tonajlı araçların geçişine uygun olarak imal edilmediği, bölgede bu araçların geçiş için kullanabileceği başkaca yol bul...
222 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Boş arsaya ait kira sözleşmesinin feshi- Akde aykırılık nedenine dayalı tahliye-
Boş arsa olduğu belirtilen kiralananın çatısız işyeri olduğu ve yazılı bir bildirimle süre verilmesi gerektiği kuralına uymaksızın sözleşmenin feshedilebileceği- Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira sözleşmesinin başlangıcı ve süresi belli ...
222 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yoksulluk nafakasının kaldırılması- Aşırı ifa güçlüğüne dayalı boşanma protokolünün uyarlanması-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında sonradan meydana gelen değişiklikler sebebiyle yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları oluştuğuna göre, kadın yararına daha önce hükmolunan yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren geçerli olacak ş...
222 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Alıcısına Karşı Açılan (Yolsuz Tescile Dayalı) Tapu İptal-Tescil Davası ve İpoteğin Kaldırılması İstemi-
Kötü niyet iddiasının def'i değil "itiraz" olduğu, iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağına tabii olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden (resen) nazara alınacağı- Somut olayda taşınmazın temellük edildikten sonra dava...
222 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshi- Kıymet takdiri-
İhalenin feshi davasında hasım yanlış gösterilse veya hiç gösterilmese bile dava reddedilmeden doğru hasım olan alacaklı ve ihale alıcısının davaya dahil edilip tebligat yapılmak suretiyle yargılamaya devam edilmesi gerektiği- Kıymet takdirine itiraz...
222 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Misli Fark- Ticari İşletme Devri- Vekalet Ücreti-
Dava konusu taşınmazların tapudaki satış bedelleri (ipotekle birlikte) ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değer arasında misli fark bulunmasına rağmen, İİK. mad. 278/2 uyarınca iki yıllık süre geçmiş olmasından dolayı dava konusu tasarrufların...
222 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak İddiası-
Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin yaptığı iddianın, geçerli bir istihkak iddiası sayılmayacağı- Haciz sırasında 3. kişinin yararına, kardeşinin istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davalı üçüncü kişi tarafından...
225 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit Davası- Sonradan yapılan imalatlar- Muhtesat-
Dava konusu taşınmazın zemin katının öncesinin atölye iken sonrasında yapılan tadilat ile konuta dönüştürüldüğü ve sonradan yapılan imalatların yeni bir muhtesat meydana getirme sayılamayacağı, bu nitelikteki eşyalar yönünden muhdesat aidiyeti davası...
225 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- Hacze İştirak-
İşçi alacakları iflas halinde birinci sırada imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde İİK. mad. 100'deki koşullara sahip olmaması halinde haciz tarihi daha önce olan alacaklıların önüne geçemeyeceği-
225 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rehnin paraya çevrilmesi- Rehin Bedelinin Altında Satışa Muvafakat-
Rehin alacaklısı bankanın satıştan önceki aşamalarda rehin bedeli altında satış yapılmasını istemediğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmaması, rehinli aracın 50.000,00 TL olan muhammen değerinin 150.000,00 TL olan rehin bedelinin altında olması...
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra dosyasının ihyası-
İmha edilen icra takip dosyasının da -4473 s. Yasa'nın 18. maddesi uygulanarak- ihya edilebileceği-
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Baba Oğul Arasındaki İcra Takibi- Tazminat-
Senet lehdarı ile takip alacaklısı cirantanın baba-oğul olduğu dikkate alındığında alacaklının, senedin gerçek miktarını bilebilecek konumda olduğu- Borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiği ve itiraz dilekçesinde de tazminat taleb...
227 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tazminat Davası-
Davacı, davalıdan satın aldığı dondurma ürününün Suriye'ye ihracının Suriye makamları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle satın alınan mal bedeli ile yapılan masraflardan kaynaklanan zararını dava etmiş olup, alınan bilirkişi raporuna dayalı olarak...
230 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacakları-Davalı idarenin taraf olduğu asıl-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olup olmadığı-
Mahkemece, salt önceki dönem yapılan ve davacının çalışması bulunmadığından onun yönünden sonuç doğurmayan Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişi tespiti esas alınarak muvazaanın varlığının kabulünün hatalı olduğu- Mahkemece, muvazaa tespit edilen hizm...
230 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- Kıdem Tazminatı İçin Verilen Senedin Takibi-
Alacaklının, "kambiyo senedinin kıdem tazminatı için verildiğini" belirtmesinin borçlu tarafından kabul edilmedikçe senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği- Borçlu şirket hakkında iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı ile "icra takiplerinin t...
230 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi- Tedbir kararının devamı-
İflasın ertelenmesi davasının reddine ilişkin karar kesinleşmediğinden, ihtiyati tedbir kararının da devam edeceği-
231 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak Davası- 3. Kişi Yararına İstihkak İddiasında Bulunma- 103 Davetiyesi-
Borçlunun eşi , davacı 3. kişinin de oğlu olan kişinin, üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı- Davacı 3. kişi, borçlu ve hacizler sırasında hazır bulunan kişiler (borçlunun görümcesi, borçlunun eşi, davacı üçüncü kişinin...
231 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın Ertelenmesi- İhtiyati Tedbir- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip- Zorunlu Takip Arkadaşlığı- Süresiz Şikayet-
"İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takip yapılamayacağı" ve "ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte zorunlu takip arkadaşlığına aykırı davranıldığına" ilişkin şikayetlerin süresiz olarak yapılabileceği...
231 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Takibinde HMK. 124/3-4 Uygulaması
Alacaklı tarafından tüzel kişiliği olmayan Hava Lojistik Komutanlığı’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı yerine Hava Lojistik Komutanlığı hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da...
233 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- İhtiyati Haciz- Kambiyo Takibi-
Sıra cetveli düzenlenirken ihtiyati hacizlerin kesinleşme tarihlerine bakılacağı- İhtiyati haczin kesinleşmesi için tebliğden itibaren itiraz süresinin, kambiyo senetlerine mahsus takipte ise ödeme süresinin geçirilmesi gerektiği- İhtiyati hacizlerin...
233 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nakit Avans Çekim Ücreti-
Tüketici sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre "ahde vefa" ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğu ve bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekti...
235 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Mahkeme Kararı- İhtiyati Haciz- Tenfiz-
Yabancı mahkeme kararına dayanarak ihtiyati haciz talep edilebileceği; ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacağın ticari nitelikte olması gerekmediği ve yabancı mahkemece verilmiş ilamın tenfizi koşulunun da aranmayacağı-
236 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Takibe Konu Faturalarla Sınırlı İnceleme-
İtirazın iptali davalarının icra takibine sıkı sıkıya bağlı olduğu-Tarafların alacak-borç durumunun takibe konu faturalarla sınırlı olarak incelenmesi gerektiği, taraflar arasındaki tüm cari hesap ilişkisi incelenerek düzenlenen rapora göre karar ver...
236 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Danışmanlık Sözleşmesi- E-maillerin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu-
Danışmanlık sözleşmesinden doğan davada, e-maillerin "yazılı delil başlangıcı" olduğu-
236 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- İmzaların İstiklali-
Davacı-lehdarın, keşideci şirketin keşide tarihinde tüzel kişiliğinin bulunmadığından bahisle imza eksikliğine dayalı olarak hamil aleyhine menfi tespit davası açamayacağı-
238 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Asıl davada davacı arsa sahibi ile davalı yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığı, akabinde arsa sahibi arsayı yüklenici şirkete intikal ettirdiği, yüklenici şirkette taşınmazı hisseli olarak 3. kişilere sattığı, 3. kişil...
238 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın Giderilmesi- Keşif-
Ortaklığın giderilmesi davasında keşif yapılmadan karar verilemeyeceği-
239 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Meslek Birliğine Üye Yapımcıların Eserlerinin Davalıya Ait Kafede İzinsiz Yayınlanması-
Umuma açık yerleri işletenlerin, hak sahibi yapımcıdan izin almaksızın o yapımcıya ait fonogramları (şarkıları) kullanmasının eser sahibinin, icracı sanatçının ve fonogram yapımcısının mali haklarına tecavüz niteliğinde olduğu- Kullanımın/iletimin do...
239 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maaş Hacizlerinin Muvazaalı Konulduğu İddiası-
İcra müdürlüğünce yapılan maaş hacizlerinin ve yapılması gereken kesintilerin İİK. mad. 355 uyarınca bildirilmesi üzerine, İl Müftülüğü’nce düzenlendiği anlaşılan ve maaş hacizleri ile ilgili yapılan sıralamanın "sıra cetveli" niteliğinde olmadığı- H...
239 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Şikayet-
Konut finansmanı kredisinin teminatı olan ipotek aktinde "taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı" olduğu yönündeki kaydın, tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gerektiği-
240 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta Şirketinin 3. Şahıs Mali Mesuliyet ve Mamul Sorumluluğu Sigorta Poliçesi Uyarınca Sorumluluğu-
Kaza, davalının çalışanı olan sürücü desteğin şirkete ait servis hizmetini yerine getirirken meydana gelmiş olup, servis hizmeti de bir tür destekleyici işletme faaliyeti niteliğinde olduğundan, söz konusu işletmesel faaliyetin doğası gereği işletme ...
240 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücu Hakkının Doğumu- Muacceliyet- Temerrüt- Faiz Talebi-
Rücu hakkının, bu hakka sahip olan kişinin şahsında doğduğu anda muaccel hâle geldiği-
241 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ön İncelemede Nihai Karar Verilmesi-
Mahkemenin ön inceleme aşamasında nihai karar verebilmesi için dava şartlarından birinin bulunmaması, ilk itirazların yerinde olması, hak düşürücü sürenin geçmiş olması veya zamanaşımı def’inin dinlenebilir olması gerektiği, bu nedenler dışında işin ...
242 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Seferden Men-
Seferden men şeklindeki muhafaza işleminin, geminin haczinin doğal bir sonucu olduğu-
243 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İsticvap- Mal Teslimi-
Malların teslim alınıp alınmadığı hususunda gönderilen isticvap davetine karşın duruşmaya gelmeyerek beyanda bulunmamış olan davalının isticvaba konu hususları ikrar etmiş sayılacağı-
243 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Gibi Hareket Edebilen, Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürebilir mi?
Davacı bankanın ödeme talebine kadar tam ehliyetli biri gibi hareket edebilen davalının, borcun ifası istendiğinde ehliyetsizliğini ileri sürerek, ifadan kaçınmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu- Sebepsiz zenginleşme hükümlerine gör...
244 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz- Tahsil harcı-
Borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmasının yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu-
245 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerçek Kişi Tacire Tebligat Usulü-
Gerçek kişi tacir olan davalıya çıkarılan tebligatın tebliğ edilememesi üzerine ticaret sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılmışsa da, davalı tacir gerçek kişi olduğundan bu maddeye göre yapılan tebligatın g...
245 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aliud Teslim- İspat Yükü- Zarar-
Sipariş edilen malların niteliğinin açıkça belirtilmiş olması ve davacının davalıya bu mallar dışında başka mallar teslim etmesi (aliud teslim) ve davalının bu teslimi kabul etmiş olması halinde, sadece bu işlem nedeniyle uğranılan zararın isteyebile...
247 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üye İş Yerlerinden Yapılan Alış Verişlerde Kazanılan İndirimler- Görev-
Taraflar arasındaki (üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde indirimler kazanılmasına dair) uyuşmazlığın ticari işten kaynaklandığı anlaşıldığından asliye ticaret mahkemesinin görevli mahkeme olduğu-
254 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- Menfi Tespit- Bekletici Mesele-
İtirazın iptali davasından önce açılan menfi tespit davası, itirazın iptali davasını doğrudan etkileyeceğinden menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması gerektiği-
254 gün önceİBK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlama Dayanan Bir Alacağın İlamsız Takibe Konu Yapılması-
İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı-
256 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölümlü İş Kazası- Manevi Tazminat Tutarı-
Meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalının vefat ettiği, olayın meydana gelmesinde müteveffa sigortalının %10 oranında kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, tarafların k...
256 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
BAM Kararlarının İçeriği-
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilecek kararların HMK.'nun 359. maddesinde yer alan hususları içermesi gerektiği- BAM kararının başlığında başkan, üyeler ve zabıt katibinin ad, soyad ile sicillerinin yer almaması halinde, hükmün bu nedenle...
257 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yönetim Kurulu Üye Sayısının 3 Olduğu Hallerde Toplantı Nisabı-
Davacının kooperatife yapmış olduğu başvuru sonucunda üç kişiden oluşan kooperatif yönetim kurulu iki üye ile toplanıp karar almış olup kooperatif ana sözleşmesinde "yönetim kurulunun yarıdan fazla üye ile toplanabileceğinin ve toplantıya katılanları...
257 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davaların 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu- Rzikonun meydana geldiği tarihe göre, icra takip tarihi itibariyle iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunun kabulü gerektiği- Zamanaşımını kesen ve durdura...
258 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellalın, Satıcıyı "İbra" Etmesi Haline, Alıcının Sorumluluğu-
Davacı ile davalı-alıcı arasında ayrı, davacı ile dava dışı satıcı arasında ise ayrı taşınmaz tellallık sözleşmeleri yapılmış olup davalı alıcının ve dava dışı satıcının, davacıya karşı ayrı ayrı sözleşmeden doğan sorumluluklarının bulunduğu- Davacı,...
259 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtiraz ve Şikayetlerin Kesinleşmesi- Satış
Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği- Şikayetçinin , "ipotek verenin takipte borçlu olarak gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığından bahisle takibin iptali" istemine yön...
260 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi ve Manevi Tazminatın Haczedilebilme Durumu-
İİK.82/11'de sayılan ve vücut ve sıhhat üzerinde doğan zararlara ilişkin tazminat hakların haczedilemeyeceği- Manevi tazminatın her türünün haczedilebileceği-
261 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat-
Ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlüğün mahkemece re’sen dikkate alınamayacağı-
261 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveli- Akdi Vekalet Ücreti- Rüçhanlı Alacak-
Şikayetçi avukatın vekâlet ücreti alacağının, Av. K. mad. 166/2 uyarınca, müvekkili iş sahibi adına yaptığı ilk iş olan dava açma tarihine göre, şikayetçi avukatın çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde r...
262 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Açıkça Atıf Olmasa da, Miktar ve Düzenli Olması Durumunda Ödemelerin Nafaka Borcundan Mahsubu Gerektiği-
Nafaka borçları yönünden yapılan ödemelerin, aylık nafaka miktarına, bu miktara yakın ve düzenli olarak yapılması durumunda, ödeme belgelerinde 'nafaka borcuna ilişkin olduğuna' dair atıf olmasa bile, bu ödemelerin nafaka borcundan mahsubu gerektiği-...
264 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Üniversite Rektörüne Karşı Açılan Manevi Tazminat Davası- Yargı Yolu-
Üniversitede görev yapan davacı, davalı rektörün süreklilik gösteren yıldırma niteliğindeki eylemleri nedeniyle manevi zarar gördüğü gerekçesi ile manevi tazminat isteminde bulunduğu ve davalının görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanıldığı ve h...
264 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
TMK. mad. 174/1 (Maddi Tazminat)-
Mahkemece "erkeğin eşini aldattığı, bu kusurun  yargı kararı ile kesinleştiği, kadının ise bu dosyada dinlenen tanık beyanlarına göre alkollü olarak eve geç gelmesi ve kocasını küçümsemesi nedeniyle kusurlu olduğu, ancak kusurun ağırlığının davalı er...
264 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 361 Uyarınca İade İstemi-
İİK'nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince "borçludan" tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerektiği- İade isteminde bulunan, icra takibinin borçlusu olmayıp başka bir takip dosyası alacaklısı 3. kişi olduğundan, İİK. mad. 3...
264 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Süresiz Şikayet- Usul Ekonomisi-
Usul ekonomisi ilkesi de göz önünde bulundurulduğunda, süresiz şikayet hallerinde yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin de incelenip karara bağlanması gerektiği- ilama aykırılık şikayetinin süresiz olarak ileri sürülebileceği-
264 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirket Merkezinin Nakledilmesi- Yönetim Kurulu Kararı- Usulsüz Tebligat-
"Şirket merkezinin nakledilmesi"ne ilişkin yönetim kurulu kararının 3. şahıslar hakkında ticaret sicil gazetesinin yayım tarihinden sonra hüküm ifade etmesi gerekir ise de;  borçlu şirketin toplantısında alınan şirket merkezinin nakledilmesine ilişki...
266 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borca İtiraz- Kredinin Teminatı Olarak Verilen Senet-
Takibe konu bononun tanzim tarihi ile taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesinin aynı tarihli olduğu ve bononun bedelli dikkate alındığında ve alacaklı vekilinin “icra takibinde yer alan tutarın krediden kaynaklanan bakiye tutar" olduğuna ilişki...
266 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Teminat Senedi İddiası-
"Davacı-alacaklı ile ticari ilişkisini sona erdirdi halde, boş olarak verilen teminat senedinin davalı-alacaklı şirket tarafından doldurulup icra takibine konu edildiği" belirtilerek açılan menfi tespit davasında, davacı-borçlu, davalının ticari deft...
266 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili İstemi-
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemiyle açılan eldeki davada taşınmaz üzerinde bulunan yapının kamulaştırma bedelinin arttırılması amacıyla inşa edilip edilmediği, hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığı, bu durumda yapının inşa edildiği ...
268 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Adi kefalette kefilin takibi-
TBK. mad. 585 uyarınca, adi kefalette alacaklının, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemeyeceği, ancak, borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alması, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli öl...
268 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelini Yatırmayan Alıcının Farktan Sorumluluğu-
İhale alıcısı tarafından ihale bedelinin yatırılmaması üzerine, taşınmazın "tamamlayıcı ihale" yerine, yeni bir satış kararına dayalı olarak 1. ve 2. satış günü belirlenerek ayrı bir ihale ile satılması durumunda, ilk ihale alıcısının, iki ihale bede...
268 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı Nedenle Fesih- Kıdem Tazminatı-
İşçinin hangi eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda hâkimin, iş ve çalışma hayatının gerekleri ile toplumsal ilişki ve gelenekleri göz önüne alarak somut olayın özelliklerine göre bir sonuca varma...
269 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat- Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması-
Borçlu şirkete çıkarılan örnek 7 ödeme emrine ilişkin tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesi gereğince yapılmış olup, borçlu şirketin adreste bulunmama nedeninin araştırılması gerekmediği, adreste bulunmama nedeninin araştırılması hu...
269 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üst Sınır İpoteği- Limit Aşımı- Şikayet-
Üst sınır ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, limit aşımına ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceği-
273 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ayıplı Araca Dair İlamların İcrası
Son Yargıtay İçtihatları
273 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücret Sözleşmesi (İİK. mad. 68)
Borçlu icra takibine konu (avukatı ile yaptığı) vekalet sözleşmesine ve altındaki imzaya itiraz etmediğinden, bu belgenin, "İİK. mad. 68/1 anlamında" belge niteliğine kavuştuğu ve borçlu tarafından ödemeye ilişkin herhangi bir belge de ibraz edilmedi...
273 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bonoya Dayalı İcra Takibine Konu Alacağın Banka Tarafından TMSF, TMSF Tarafından Varlık Yönetim Şirketine Temliki Halinde Zamanaşımı-
Takibi başlatan alacaklı banka tarafından takip alacağının önce, TMSF'ye, daha sonra da TMSF tarafından Varlık Yönetim A.Ş.'ye temlik edildiği, alacaklı bankaca yapılan takibin devamına ilişkin işlemler nedeniyle alacağın 3 yıllık zamanaşımına uğrama...
273 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(İİK. mad. 89) Üçüncü Kişinin Sorumu Olduğu Temerrüt Faizi-
Mahkemece, İİK. mad. 89/3 uyarınca; şikayetçi 3. kişinin sorumlu olduğu temerrüt faizinin, menfi tespit davasında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekirse de, taleple bağlılı...
273 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davasında Tedbiren Takiplerin Durdurulması- İcra Takibinin İptali- Dosyaya Ödenmiş Olan Paranın İadesi-
Hakkında kambiyo takibi yapılan ve haciz tehdidi altında icra dosyasına para yatıran borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruyla takibin iptaline karar verilmesi halinde, yine borçlunun açtığı menfi tespit davasında verilen tedbir kararıyla "takib...
275 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Konkordato Bilgilendirme Toplantısı
İzmir Ticaret Odası
275 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Davacı hizmet süresini ve ücret miktarını bildiğine göre alacağın tam ve kesin olarak hesaplanmasının kendisinden beklenemeyeceğinden söz edilemeyeceği-
İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin davacıdan beklenememesi kriteri ile açıkça karşı t...
275 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İlave Tediye Alacağı- Belirsiz Alacak Davası- Hukuki Yarar-
İlave tediye alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, davacının belirsiz alacak davası olarak bu davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı- İşçilik alacakları bakımından, dava konusu edilen alacağın belirli olup olmadığı ile ilgili olarak ...
277 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Alacağın Tümü Bakımından Faiz Başlangıç Tarihi-
Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve dava konusu alacaklar ayrıştırılmak sureti ile toplam 1.000-TL olarak açılan, bilirkişi raporundan sonra talep arttırım dilekçesi verilerek alacak miktarlarının arttırıldığı ve belirsiz alacak davasında, arttı...
277 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Havale Edilen Paranın Yanlış Kişiye Ödenmesinden Kaynaklı Tazminat Davası- Görevli Mahkeme-
Üçlü bir ilişki olan havalede, havaleci ile havale ödeyicisi arasındaki ilişkinin “karşılık ilişkisi”, havaleci ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin "bedel/değer ilişkisi", havale ödeyicisi ile havale alıcısı arasındaki ilişkinin ise "edim/ödeme i...
278 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin Feshi- Şikayet Süresinin Başlangıcı- Satış İlanının Tebliği-
Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu- Tebligat Kanununda öngörülen araştırma, komşudan bilgi alma ve komşuya, yöneticiye ya da kapıcıya bilgi ver...
278 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo Senedine Atılan İkinci İmzanın Aval Niteliğinde Olması-
Şirket yetkilisi tarafından da olsa senede atılan ikinci imza, şirket kaşesi olmadan atılmış ise, burada keşideci sıfatı söz konusu olmayacağından, bu imza aval olarak kabul edileceği ve bu imza sahibinin borçtan şahsen sorumlu olacağı- Davacı-borçlu...
278 gün önceEk Kanun Maddesi paylaşıldı
İİK mad. 362a-
Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumlarının taşınır ve taşınmaz malları, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda haczedileceği-
280 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit- Kefalet Limit Miktarının Farklı Kalemle Yazılması-
Sözleşmenin başında yazılı olan limitin, kefilin sorumlu olacağı miktar olarak kabul edileceği- Limit miktarının farklı kalemle yazılmış olması ve para birimindeki farklılığın miktarın sonradan yazılmış olduğu anlamına gelmeyeceği-
280 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmı İtiraz- Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu-
Dava konusu edilen müddeabih (kısmi olarak itiraz edilen) 2.627,88 TL olduğundan, öncelikle Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerektiği- Açılan kısmi itirazın iptali davasında, tüm takip tutarı üzerinden dava açılmış gibi hüküm kurulamayacağı-
280 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısmi Dava-
Avukatlık ücretine ilişkin davanın kısmı dava olarak açılabileceği-
280 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İspat Yükü-
Davacı-alacaklı "çekleri aldığını" kabul etmiş ve "tahsil edilmeden davalıya iade olunduğunu" ileri sürmüş olduğundan, çeklerin borçlu eline geçmesinin, bedelinin ödendiğine karine teşkil edeceği ve bu durumda ispat külfetinin davacı-alacaklıya ait o...
280 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşe İade İlamı- İlamların İcrası-
Eda hükmü içermeyen "tespite” ilişkin ilamların icra takibine konu edilemeyeceği, ancak, kesinleşmeleri halinde bu ilamlardaki vekalet ücreti ve yargılama giderine dayalı likit miktarların icra yolu ile infazının mümkün olduğu- Takibe dayanak yapılan...
280 gün önceBAM Kararları paylaşıldı
İleri Tarihli Çeklerde Karşılıksız Çek Suçu
"Çekin düzenlendiği tarihte eylemin suç olarak düzenlenmediği" anlaşıldığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
280 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Ücreti Alacağı-
Görevli Mahkeme (2 farklı İçtihat)
280 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına Uğramış Bono- Görev-
Zamanaşımına uğramış bonoya dayalı olarak temel ilişkiye dayanılarak başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali davasının asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
280 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıksız Çekte Şikayet Hakkı- BAM CD.'LERİ Arasındaki Karar Uyuşmazlığının Giderilmesine Dair Karar-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda şikayet hakkının; çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile "karşılıksızdır " işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda "karşılıksızdır" işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru...
282 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı-
İçtihat değişikliğinin mevzuat değişikliği olmadığı- İçtihat değişikliğinin başlangıçta davacının dava açmakta haklı olduğunu göstermeyeceği-
282 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Borcu İçin Yatırılan Paranın Kredi Kartı Borcuna Mahsup Edilmesi-
Bankaya tüketici kredisinin kalan borcu için "kredi kapama bedeli" açıklaması ile havale edilen paranın, kredi kullananın onayı olmadan kredi kartı hesabına aktarılması ve kredi kullananın kredi borcu yönünden temerrüde düşürülmesi halinde,  tüketici...
282 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi Erken Kapama Komisyonu-
Kredi kullanan taraf tacir de olsa, kredinin erken kapanması nedeniyle alınan komisyonunun hakkaniyete uygun olması gerektiği- Mahkemece, diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranla...
283 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mal Teslimi- Ticari Defterler- İspat Yükü-
Davalının ticari defterlerinde kayıtlı veresiye fişlerine ilişkin malların teslim edildiğinin kabulü gerektiği- Davalının ticari defterlerinde kayıtlı olan veresiye fişlerindeki teslim alan kişiler tarafından teslim alınan mal var ise bu malların da ...
284 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet- Usul Ekonomisi
Süresiz şikayet hallerinde, yargılama sırasında ileri sürülen şikayet nedenlerinin usul ekonomisi ilkesi gereğince incelenmesi gerektiği-
285 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit Davası- Protesto-
Ödememe protestosu çekilmediği gerekçesiyle ciranta yönünden menfi tespit davasının kabul edilebileceği, hamilin keşideci aleyhine takibe geçmesinin ise mümkün olduğu-
285 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İkinci Takibin Usul Ekonomisi İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi (İİK. 40; HMK. 30)
Alacaklının düzeltilerek onama ilamında belirtilen ve miktarı artırılan icra inkar tazminatı alacağı için önceki dosyadan takibe devam olanağı bulunduğundan ikinci takibin iptali gerekeceği-
285 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Acize Belgesinin Sunulması-
Aciz belgesinin; tasarrufun iptali davası açılmadan önce, dava açıldıktan sonra veya temyiz aşamasında ve hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonra da sunulabileceği- Borçluya ait taşınmaz üzerine konulan haczin, borçlunun meskeniyet  şikayeti üzerine i...
286 gün önceBursa Bam paylaşıldı
Karşılıksız Çek Şikâyetine İlişkin Dilekçede Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişilerin Belirtilmesi-
Müşteki tarafından icra ceza mahkemesine verilecek olan şikâyet dilekçesinin, şüpheli veya şüphelilerin isimleri ve şikâyet konusu olaya ilişkin bilgileri taşıması gerektiği- Karşılıksız çek şikâyetine ilişkin dilekçede dilekçenin üzerine el yazısı i...
286 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Bedelinin Tahsili- Islah ile Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Dava Kapsamına Alınamayacağı-
Usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak ıslah edilmiş bir dava varmış gibi ıslah edildiği belirtilen miktarlar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olacağı- Değer kaybı talebi ile açılan davada, davacının dava dilekçesinde meydana gel...
286 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra Dosyasının Zayi Olması-
İtirazın iptali istemine dayanak icra dosyasının zayi halinde 4473 sayılı yasa hükümlerden faydalanılarak ve bu yasadaki hükümlerin uygun düştüğü oranda kıyasen uygulanması yoluyla yenileme (ihya) işlemlerinin tamamlanması, taraflardan ellerinde bulu...
286 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Antalya Konferansı
Güncel Gelişmeler Işığında İcra ve İflâs Hukuku
287 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali- İcra Müdürlüğüne Yapılan Yetki İtirazı-
Davalı taraf ödeme emrine karşı icra müdürlüğüne yaptığı itirazında yetki itirazında da bulunarak, yetkili icra müdürlüğünü de bildirmiş olduğundan, İtirazın iptali davasına bakan mahkemece öncelikli olarak icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün ...
288 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın Özen ve Sadakat Borcuna Aykırı Davranması- Nedensellik Bağı-
Alacağın tahsiline yönelik olarak açtığı davayı takip etmeyerek davanın açılmamış sayılmasına sebebiyet veren davalı avukatın özen ve sadakat borcuna aykırı davranmış olduğu- Davalı avukatın ihmali ile müvekkili davacının uğradığı zarar arasında uygu...
288 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kazı Çalışması Sırasındaki Zarardan Kaynaklı Tazminat İstemi-
İSKİ'nin tacir olduğu, “yargı harçlarından” muafiyetinin olmadığı-Davacı, tacir olduğundan, olay günü haberdar olduğu zararı nedeniyle, tacirin zarar veren hakkında bir yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açması gerektiği- Tacir olanlar için dava aç...
289 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası Sırasında Borçlunun İflası-
Mahkemece, borçlu iflas etmiş ise iflas idaresi mi yoksa İİK'nun 245. maddesi gereğince davacının iflas idaresinden yetki alması halinde davacı alacaklı mı devam edecek, belirlenerek ve buna göre taraf teşekkülü sağlandıktan ve taraf delilleri toplan...
289 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Paydaşlığın Giderilmesi Davası- Taraf Teşkili- Tebligat Kanunu 21/2'ye Göre Tebligat-
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçının diğer paydaşlara karşı açacağı; davada bütün paydaşların yer almasının zorunlu olduğu, paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçıla...
289 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra Cetveline İtiraz- Aracın, Borçlunun Diğer Kredilerinin de Teminatı  Olması- Haksız Şart-
Bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi kapsamında kullanılan kredi sözleşmesinde, rehne konu aracın, borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu yönündeki bir kaydın yazılmamış sayılması gerektiği, Tüketici Kanunu'nun amacı olan tü...
289 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptali Davası- Islah- Faiz-
İtirazın iptali davası ıslah dilekçesi ile alacak davasına çevrilmişse de, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediği halde, mahkemece, yasal faize hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-
289 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Site yönetimin, kat malikleri adına; binadaki ortak ve bağımsız bölümlerdeki ayıplı işlere ilişkin dava açabilir mi?
Ana gayrimenkulün yönetimi için atanan yönetici veya Yönetim Kurulunun, kural olarak, aktif ve pasif husumet ehliyetleri bulunduğu, ancak bu ehliyetin kapsamının KMK.'nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olduğ...
289 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhale Bedelinin Sevhen İpotekli Taşınmazın Sahibinin Hesabına Yatırılması- Menfi Tespit/İstirdat Davası- Pasif Husumet-
Davacı bankanın dava dışı olan üçüncü kişi aleyhine icra takibi yaptığı ve takip alacağını Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik ettiği, dava dışı üçüncü kişinin davacı bankada hesabının bulunduğu, ihale bedelinin sehven dava dışı bu üçüncü kişinin hesabına ...
289 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Savcı Hakkında "Fetö Mensubu Olduğuna Yönelik Yapılan Haksız Şikayet"ten Kaynaklı Tazminat Davası-
Manevi tazminatın zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşıdığı, bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmediği- Dava konusu...
289 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşten Çıkarılanın Eski Şirketi Hakkında Sosyal Medyadaki Beyanları- İfade Özgürlüğü-
Davalının, çalıştığı eski şirket hakkında hakkında sarf ettiği hoşa gitmeyen, sarsıcı hatta rahatsız edici, icapsız, kaba ve kişisel değer yargısı niteliğindeki ifadeler nedeniyle, davacı şirket lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği, ifade özgürl...
294 gün önceİstanbul Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Suça konu çekin "ödeme yasağı" nedeni ile bankaya ibrazında ödeme yapılmadığı, muhattap banka tarafından çek arkasına vurulan kaşe ile anlaşıldığından, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı-
294 gün önceİzmir Bam İçtihadı paylaşıldı
Karşılıksız Çek
Her çek yaprağının ayrı bir suç oluşturacağı ve bu nedenle sanık hakkında her bir çek için ayrı ayrı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması gerektiği- Sanık hakkında iki ayrı çekten dolayı mahkumiyet hükmü kurulduğu halde çek düzenleme v...
295 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kişilik Haklarına Saldırı- Tazminat İstemi- Matufiyet Unsuru-
Hukuka aykırı eylemde bulunan kişi mağdurun ismini açıkça belirtmemiş veya isnat ettiği fiili üstü kapalı bir biçimde geçiştirmişse, isnadın mahiyetinde ve mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredi...
295 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı-
Davacı beraat ettiği ve haksız olarak kendisine karşı açılmış olduğunu iddia ettiği ceza davasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş ve buna ilişkin vekili ile arasında ücret sözleşmesi imzalanmış ise de, sözleşme taraf olan yanları bağlayıp üçüncü...
295 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yedieminlik Ücreti Alacağı-
Yedieminlik ücreti alacağı saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu konudaki uyuşmazlığın genel mahkemede çözülmesi gerektiği-
300 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketicinin Seçimlik Hakları-
Malın ayıplı olması durumda, tüketicinin seçimlik haklarının 6502 s. Yasanın 11. maddesinde düzenlendiği- Bu seçimlik haklarda tüketici; bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indiri...
300 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık Kanunu mad. 165
Avukatın ücretinden vekil edenin hasmının sorumlu olabilmesi için, avukatın takip ettiği davanın taraflarının aralarındaki ihtilafı sulh yolu ile ve her şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları ve takipsiz bırakmaları gerektiği-  Sulh anlaşma...
301 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı-ı Müstear Kavramı-
Adını herhangi bir nedenle gizli tutmak isteyen bir kişinin, sözleşmeyi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasına  "nam-ı müstear" dendiği ve bu tür işlemlerin İİK. mad. 277 vd. uyarınca iptalinin istenebileceği- Mahkemenin "borçlu ile üçüncü kiş...
301 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
(Taşınmazın Tahliyesi Sırasında) Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat İstemi-
Taşınmazı tahliye eden davalıların taşınmaza kasten zarar vermesi hukuka aykırı olmakla birlikte, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığından, taşınmaz maliki lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği-
302 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet Dilekçesindeki İfadelerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Olmadığı-
Davalının davacı hakimin yaptığı işlemlerden dolayı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, ''İş bu davanın yargılamasının devam ederken davacı tarafından ... tarihinde dava açıp, aynı gün içinde karar verilmesi de düşündürücüdür...
302 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti Alacaklarının Tahsili- Haklı/Haksız Azil- Savunmanın Genişletilmesi-
Müvekkilin, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebileceği- Davalının, cevap dilekçesi ile"haczedilen mallarının satışının istenilmemesi" nedeni ile zarara uğradığını sav...
305 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emlak Komisyonculuğu Ücreti- Cezai Şart-
Mülk sahibi ile alıcı arasında gayrimenkulün satışına aracılık yapıldığına dair komisyon sözleşmesi gereğince, davalı tarafından taşınmazın satış bedelinin % 3’ü oranında tellaliye ücretinin ödenmesinin taahhüt edildiği; sözleşmenin tamamlanmasından ...
306 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı Bankanın (Eski Müdür Yardımcılarından) Zararının Tazmini İstemi-
"Temerrüt faizi"ne ayrıca "temerrüt faizi" yürütülemeyeceği (TBK. mad. 121/3)- Banka müdür ve müdür yardımcısının, dava dışı firmalara usulsüz kredi kullandırmaları nedeniyle tahsil edilemeyen krediler nedeniyle oluşan zarar, dava dilekçesinde ana pa...
306 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İpotek Bedelinin Uyarlanması İstemi-
1960 yılında davacıların murisi lehine tesis edilen ipotek bedelinin uyarlanması istemine ilişkin davada, davacıların murislerinin 1987 yılında ölümünden yaklaşık 26 yıl geçtikten sonra bu davayı açımış olması karşısında, sözleşmenin davacılar tarafı...
307 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Akdi Avukatlık Ücretinin Ödendiğinin İspatı-
Davaya konu vekalet ücretine dayanak tapu iptal tescil davası, davacı tarafın istifasından önce sonuçlanmış olup davalının akdi vekalet ücretinin ödendiğini savunduğuna göre bu iddiasını ispatlamak zorunda olduğu- Davacı tarafından düzenlenen takip e...
307 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Terör Zararlarının Tazmini için İlgili Komisyondan Tazminat Alınması- İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret (AAÜT)
Terör zararlarının tazmini için ilgili komisyondan tazminat alınması hususunda yürütülen iş, ancak iş takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebileceğinden mahkemece azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusu...
307 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
UYAP sistemi üzerinden alınan kısa kararla gerekçeli karar arasında açık bir çelişki ortaya çıkmış olup böyle bir durumun bozma nedeni oluşturacağı ve bozmadan sonra mahkemenin önceki kısa kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi giderme koşuluyla vicdani ...
308 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
3533 s. Yasa'da Gösterilen Daire ve Kuruluşlar-
TCDD'nin, 3533 sayılı Yasada gösterilen daire ve kuruluşlardan olmadığı ve mecburi hakem yargılamasına tâbi olmadığı-
308 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Kredi Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıkta Akdi ve Temerrüt Faizi-
Ödeme emrine süresinde itiraz edilmemiş olması halinde, davacı-alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukuki yararının olmadığı- Ticari nitelikteki genel kredi sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta akdi ve temerrüt faizinin sözleşme hükümlerine göre ...
309 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" Açıklaması ile Yapılan Havalenin Hukuki Niteliği-
"Satın alınan ev bedeli hayırlı uğurlu olsun" açıklamasıyla yapılan havalenin paranın borç olarak gönderildiği anlamına gelmediği- Davalı karz ilişkisini inkar ettiğine göre, karz ilişkisinin varlığını davacının kanıtlaması gerektiği-
309 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Emekli Maaşına Konulan Haciz- Muvafakatin Zamanı ve İçeriği-
Emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için, hak sahibi tarafından açıkça yetki verilmesi gerektiği- Emeklilikten veya icra takibinden önce virman yapılmasına yetki verilmesinin emekli maaşından kesinti yapılabileceği anlamına gelmeyeceği-Borçlunun m...
309 gün önceGaziantep BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Nedeniyle (İbraz Eden Hamilin) Şikayet Hakkı-
Müştekinin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığının anlaşılması halinde, karşılıksız çek düzenleme nedeniyle şikayet hakkı bulunmadığı ve bu durumda İİK. mad. 347. gereğince şikayetçinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerektiği-
309 gün önceAntalya BAM Kararı paylaşıldı
Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu- Sanık Olarak 'Tüzel Kişin'in Gösterilmesi-
Karşılıksız çek düzenleme suçunda, sanık olarak borçlu tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişi yada kişiler hakkında isim belirtmek suretiyle davanın açılması gerektiği; aksi halde davanın reddi gerektiği-
310 gün önceBİLGİ NOTU paylaşıldı
İİK. mad 45, 167
Borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile, elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de; öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğinden, tercih hakkını bu takip türünden yana ...
314 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali Davası- Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-
Anne-kız arasındaki tasarrufun İİK. mad. 278/3-1 uyarınca bağış niteliğinde olup iptali gerektiği- Dava değeri, iptali istenilen tasarruf konusu işlemin değeri ile takip konusu alacağın miktarından hangisi az ise o olduğundan, yargılama giderleri ve ...
314 gün önce12. ve 8. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Haczin Kaldırılması- Tahsil Harcı- Yargıtay Hukuk Dairelerin Farklı Görüşü-
Haczin Kaldırılması Talebi Üzerine Alınması Gereken Harç
316 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Tarsus Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
317 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi- Kayıt tutma yükümlülüğü- HMK 220, 221-
Davalı şirket ile davacının çalıştığı alt işverenler arasındaki gişe hizmetlerine ilişkin asıl işveren-alt işveren ilişkisinin İş. K. mad. 2/6 uyarınca, muvazaalı olup geçersiz olduğu ve davacının işe başlangıç davalı asıl işverenin işçisi olarak kab...
317 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamların İcrası- Kesinleşme Şartı-
Kira bedelinin tespitine ilişkin ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği-
320 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İptal Edilen İpotek- İhale Bedeli- Rüçhanlı Alacak-
Tasarrufun iptali davası ile, iptal edilen satış işleminden sonra konulan ipotek nedeniyle ipotek alacaklısının ipotek hakkının mevcudiyetini korumayacağının kabulü gerekeceği; "ipotek alacağının rüçhanlı alacak olduğu ve İİK. mad. 129 gereğince ihal...
320 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tavzih Kararı ile Değiştirilemeyecek Hususlar-
Tavzih kararıyla tarafların hak ve borçlarında değişikliğe gidilebilmesi mümkün olmadığı, tavzih dilekçesi kabul edilerek alacağın değiştirilmesinin bozma nedeni olduğu-
322 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın İptal- Kefalette Eş Rızası
Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan -28.3.2013 tarihli değişiklikten önceki- TBK. mad. 584/1 uyarınca, eşlerden biri ancak diğerinin yazılı rızası ile kefil olabileceği- Davalı tarihsiz muvafakatname belgesindeki imzanın eşine ait olmadığı ileri s...
322 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Özel Hastane Ruhsatnamesinin Haczi-
Satış işlemleri "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce başlatılmış ise, talep tarihinde aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ruhsat devrinin gerçekleştirilebil...
322 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 78- Haciz İsteme Hakkı- Yenileme Emri- Yenileme Harcı-
İİK.nun 78. maddesinde belirtilen sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının "haciz isteme hakkı"nın düşeceği, bu durumda, alacaklının, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunması ve bu talebin borçluya tebliğ edilmesi gerekeceği, il...
324 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 120/2- Yetki Belgesi- Hazce İştirak Eden Alacaklıların Muvafakati-
Şikayet dilekçesinde borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden a...
329 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız El Koymadan Kaynaklanan (Devlete Karşı) Tazminat Davası-
Elkoyma tarihi itibari ile devlete karşı açılacak olan haksız el koymadan kaynaklanan tazminat davalarında CMK. mad. 141 ve 142 uyarınca ağır ceza mahkemesi görevli olduğu-
329 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Vaadi Sözleşmesi- Sübjektif İmkansızlık-
Noter huzurunda düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin, “borç doğuran” bir sözleşme olarak geçerli olduğu ve davacının, sübjektif imkânsızlık nedeniyle tasarrufi işlemin, yani ifanın yerine getirilememesi sonunda meydana gelen zararın tazminini, TBK. m...
329 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kefalette Eş Rızası-
Kefalette eş rızasını arayan hükmün (TBK. mad. 584), yürürlük tarihi olan 01.07.2012'den önce düzenlenmiş sözleşmelerde uygulanamayacağı-
329 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Banka tarafından davalılara gönderilen kat ihtarında belirtilen ödeme süresi dolmadan girişilen takipte takip tarihi itibari ile istenilebilir bir alacağın varlığından bahsedilebilir mi?
Davacı alacaklı tarafından icra takibine geçilebilmesi için hesabın kat edilmesi yeterli olduğunu, kat ihtarnamesinde ödeme için verilen süreden önce icra takibine başlanması halinde bu durumun, sadece faiz hesabında dikkate alınması gerektiği, "güve...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış Kararı Tarihi İtibariyle (İİK. 129 Uyarınca) Karşılama Prensibi-
Satış karar tarihi itibariyle, İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinin uygulanması gerektiği- İİK.nun 129. maddesinin 6352 sayılı kanun ile değişiklik yapılmasından önceki halinde, 2. arttırmada ihale bed...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Muhatabın iş yerinde bulunup bulunmadığına dair bir açıklamanın tebliğ evrakında yer almadığı görülmekle, borçlunun gerçek kişi olduğu dikkate alınmadan ve adreste bulunmadığının tespiti yapılmadan “şirketin yetkilisi imzasına” şeklinde yapılan tebli...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat Şikayeti-
Tebligat mazbatasında, muhatabın "görevde" olduğu bilgisinin kimden alındığı belirtilmediği gibi, borçlunun tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği de tespit edilmediğinden, tebligatın usulsüz olduğu- Borçlu icra takibinin iptali istemi...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun İtirazının taraflarına Usulsüz Tebliği- İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi- İİK. 264/2-
Tebligat mazbatasına, tebliğ memuru tarafından beyanda bulunan ve kendisine haber verilen komşunun adı ve soyadı yazılmadığı için tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Borçlunun takibe yaptığı itiraza ilişkin alacaklı vekiline yapılan tebliğ işlemi usulsü...
329 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahliyenin infazı- Eski hale iade-
İİK’nun 40/2. maddesi hükmünün ilamlı takiplerde uygulanabileceği, tahliye istemli takip bakımından anılan maddenin uygulanamayacağı-
334 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. 71/1, TMK. 2
Borçluların, protokolün feshine yönelik ihtarname gönderdikten sonra, yani, protokol taraflarınca feshedildikten sonra, bu protokole dayanarak takibin ertelenmesi talebinde bulunulmasının, dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı-