Arama
7 saat önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Orman Arazileri- Haksız Eylem- Zararın Tespiti-
Yaşamın sürekliliğinin gerektirdiği önem nedeniyle ormanlar, devlet koruması altında olması yanında, bu alanlara yönelik haksız eylemlerin Orman Kanunu'nun sair hükümleri uyarınca suç oluşturacağı ve cezai yaptırıma tabi tutulacağı- Orman arazilerini...
10 saat önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senet aslının icra kasasında olmaması-
Senet aslının icra kasasında olmadığı hususunun, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu yapılabileceği, icra mahkemesince re’sen na...
10 saat önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetleri- Uyuşmazlıklarda görevli mahkeme-
Yeşil kartlı vatandaşların sağlık hizmetlerinin 01/01/2012 tarih itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi sonucunda, yeşil kartlı vatandaşların 01/01/2012 tarihine kadar almış olduğu sağlık hizmetleri bedelinin ödenmemesinden kaynaklanan uyu...
10 saat önceAntalya BAM 12. HD. İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato- Geçici mühlet kararı- İcra takibi başlatılması-
Asliye Ticaret Mahkemesice verilen geçici mühlet kararının, alacaklının icra takibi başlattığı gün, ancak icra takibine ilişkin harçların yattığı saatten daha sonra  yazdırıldığı ve onaylandığı anlaşıldığından,söz konusu takibin geçici mühlet kararın...
2 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yenileme harcı yatırmayan tarafa bu harcı yatırması için ayrıca süre verilmesi gerekir mi?
HMK. mad. 150/4 uyarınca yasal 3 aylık sürede yenilenmesi talebinde bulunan ancak yenileme harcını yatırılmamış olan davacıya mahkemece, yenileme harcının miktarı da belirtilerek ihtarlı muhtıra gönderilip verilecek kesin süre içerisinde yenileme har...
3 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödeme şartını ihlâl suçu- Yargılamanın yenilenmesi- Aynı hâkimin görev alması-
Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamayacağı-Yargılamanın yenilenmesi isteminin, hükmü veren mahkemeye sunulacağı ve istemin kabule değer olup olmadığına bu mahkemenin karar vereceği- Somut olayda ...
5 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mirasçılara karşı dava açma usulü- İtirazın iptali davası-
Kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemi ölü kişinin bir kısım mirasçılarına karşı yapılmış olup muris öldüğünde tereke iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olup mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğundan icra takibin...
8 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış ilanı ve kıymet takdiri raporu tebligatlarının usulsüzlüğü-
Satış ilanı ve kıymet takdiri raporu tebligatlarının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkının, sadece kendisine tebligat yapılmayan ilgilisine ait olduğu, ihalenin feshini isteyen şikayetçi, kendisi dışındaki diğer ilgililere satış ilan...
9 gün önceKonya Bölge Adliye Mahkemesi 3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik Kazası Nedeniyle Sağlık Giderlerinde Sorumluluk- Haksız Fiil- Maluliyet Raporu- Aktüerya Raporu- Delillerin Toplanması-
ZMSS Genel Şartları; trafik kazası sonucunda mağdurun ‘tedavi sürecinde ortaya çıkan bakıcı giderleri’ ile ‘diğer tedavi giderleri’ ve ‘çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderlerin’ sağlık giderleri kapsamında sayılarak, bu giderle...
9 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin dayanağı idari işlemin iptali-
İhalenin dayanağı idari işlem iptal edilse dahi, yasal koşullara uygun olarak yapılmış ise ihalenin geçerli olacağı- Ödemeye çağrı mektubu ve dayanağı olan TMSF yönetim kurulu kararının iptaline karar verildiğinden ihalenin feshine karar verilemeyece...
9 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirketin iflasının istenmemesi suçu-
Şirketin iflasının istenmemesi suçunun -icra takip dosya sayısı birden fazla olsa da- aynı işyeri ile ilgili olarak ancak bir kere işlenebileceğinden dosyaların birleştirilmesi gerektiği-
14 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gerçek Zararı Ödeme Yükümlülüğü- Sigorta poliçesi- Eksik Sigorta-
"Kobi Paket Sigorta Poliçesi" gereği tazminat istemli davada, sigorta ettirilen malın gerçek değerinin altında bir bedel üzerinden ve daha az prim ödenerek sigortalatıldığı durumlarda, TTK mad. 1461/1 gereği gerçek zararı ödeme yükümlülüğü altında ol...
15 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Vekile Tebligat - Usulsüz Tebligat - Hasım
Satış ilanında ilanda satışın yapılacağı yer, gün ve saatinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerektiği- Satış ilanının borçluya satıştan makul bir süre önce tebliğ edilmesi yasal bir zorunluluk olduğu- Borçlu icra takibinde vekil ile temsil e...
15 gün önce17 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Grup Sigorta Sözleşmesi - Sorumluluk
En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkanı bulunan bir gruba dahil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabileceği ve sözleşmenin devamı sırasında gruba dahil...
15 gün önce17 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası - Görev
Trafik kazasından kaynaklı ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemli somut olayda, uyuşmazlık konusunun zorunlu mali sorumluluk sigortası olması ve bu hususun TTK'nun sair hükümleri içerisinde yer alması ile TTK mad. 4 ve 5. hü...
15 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici işlemleri - Görev - Ticari Dava
Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemesinin görevli olduğu, aynı zamanda taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenlenme olmasının,...
15 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sigorta - Görev - Kira Sözleşmesi
İşyeri sigorta poliçesi gereği ödeme yapan davacının ödediği bedelin, zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalıdan rücuen tahsili istemine ilişkin davada, davacı sigorta şirketi, bu davayı sigortalısının halefi olarak açtığına göre, görevli mahkeme...
15 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Usulsüz Tebligat - İspat - Şikayet
İcra takibinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, itirazların yapılabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılabilmesi, ancak tarafların icra takibinden usulünce haberdar edilmesi ile yani tebligat ile mümkün olacağı- Ödeme tebliğinin usulsüz olduğ...
17 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra kefaletinin geçersizliği-
İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali isteminin genel mahkemede ileri sürülebileceği- İcra kefaletinin ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için yasada öngörülen şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olması gerektiğinden, şikayet yoluyla ...
19 gün önce4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargı yolu bakımından görevsizlik- Harç, masraf ve vekalet ücreti-
Davacı davasını, yürürlükte bulunan kanuni düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise "yargı yolu bakımından görevsizliğe" dair verilecek kararla birlikte; harç, masraf ve vekalet ücreti yönünden hüküm kurulması gerektiği-
20 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. 19''a dayalı iptal davası- Bedele dönüşme-
Dava konusu taşınmaz davalı borçlu adına kayıtlı iken üzerinde yer alan ipotek ile beraber davalı üçüncü kişi eşine devredildiği, kaydında yer alan ipotek sebebi ile dava dışı alacaklı tarafından cebri icraya konu edildiği, icradan yapılan ihalede (d...
20 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tebliğe elverişli adres- Müşteri sırrı-
Borçlunun tebliğe elverişli adresinin bankadan istenmesinin müşteri sırrı niteliğinde midir?
22 gün önce12 HD İçtihat paylaşıldı
Ticari defterler-İspat-Delil başlangıcı
Haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle takip alacaklısının uğradığı zarara ilişkin davada, üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu davacı-takip alacaklısının İİK.'nun 68. maddesinde sayılan belge...
24 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İptal zeyilnamesinin sigortalının poliçedeki yetersiz adresine tebliği-
Sigorta poliçesine sigortalının adresi olarak araç ruhsatında belirtilen adresin yazıldığı olayda, adresin yetersiz olması sebebine dayalı olarak davalı sigorta şirketince bu adrese yapılan tebligatın iade geldiği gün feshin gerçekleştiğini savunması...
26 gün önceANKARA BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Menfi tespit davası- Arabuluculuk dava şartı-
Menfi tespit davasında arabulculuğa başvuru dava şartı mıdır?
27 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Karşılıklı edimlerin ifası- Temerrüt- Faiz-
Davacı/alıcının elindeki makineyi davalı/satıcıya fiilen teslim etmek şartı ile satım bedelini alabileceği (karşılıklı edimlerin aynı anda ifası gerektiği)- Davacı makineyi teslim edimini yerine getirdiğinde, davalının para borcunu iadesinde temerrüd...
27 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigorta sözleşmesi- Görevli mahkeme-
Hayat sigorta sözleşmesine aykırılıktan kaynaklanan tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-
27 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticareti terk suçunda hükmün şekli ve kapsamı-
İİK mad. 337/a maddesi gereğince temel cezanın 1800-TL adli para cezası üzerinden kurulması gerekirken, sehven 800-TL para cezasına hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılamayacağı- Sanık saysının birden fazla olduğu ve hakların...
27 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İSKİ'nin taraf olduğu uyuşmazlıklarda görevli yargı yerinin belirlenmesi-
Trafik kazası nedeniyle ödenen tazminatın rücuan tahsili istemine ilişkin davada, TTK mad. 16 uyarınca; kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy i...
31 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. mad 19- Muvazaalı işlemin iptali- Bedel farkı
Bedel farkına dayalı olarak TBK. mad. 19 uyarınca muvazaalı işlemin iptali istenir mi?
33 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Konkordato- Mühlet talebinin reddi- İstinaf yolu açık kararlar-Temyiz yolu açık kararlar-
Mühlet talebinin reddine ilişkin istinaf mahkemesince verilen kararların kesin olduğu-
34 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haczin kaldırılması- Alacağın temlikinin iptaline-
Nihai kararını vererek davadan el çeken yerel mahkemenin ihtiyati haczin kaldırılmasına karar veremeyeceği- KDV alacağının temliki işleminin iptaline yönelik açılan davanın reddi gerektiği-
34 gün önce17. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kasko sigorta sözleşmesine dayalı maddi tazminat istemi- Kaza yerinden ayrılma-
Dosyada yer alan CD heyet olarak izlenmiş, davacının can güvenliğini tehdit eder bir durum nedeniyle korku ve panik halinde olduğu hususu anlaşılmamış olup tanık, beyanında, "kazadan sonra arbede yaşandığını ve davacının çarptığı aracın içinden çıkan...
36 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası-
Dava konusu paylar borçluya dava açılmadan önce geri iade edildiğinden; belirtilen şekilde bu payın haczi ve sonrasında satışı mümkün olup davacının alacağını tahsil imkanı bulunmadığından söz edilemeyeceği ve bu durumda, fiilen haczinin yapılamadığı...
38 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Katkı Payı Alacağı- Üçüncü kişi adına kayıtlı araç-
Araç üçüncü kişi adına kayıtlı olsa bile, tanık beyanları ve dava konusu aracın kasko ödemesinin davalı tarafından yapılması hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu aracın evlilik birliği içinde davalı tarafından edinildiğini kanıtlanma...
38 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Factoring- Kambiyo Senetleri
6361 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 13.12.2012 tarihinden önceki faktoring uyuşmazlıklarına 2006 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı- Müşterinin ...
38 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
HMK Yürürlük Tarihi- Delil Avansı- Gider Avansı
Görülmekte olan davanın 1086 sayılı HUMK döneminde açıldığı, 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihi itibariyle davanın dilekçeler aşamasının tamamlandığı ve tahkikat safhasına geçildiği, mahkemece 15.11.2011 tarihli celsede gider ava...
40 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Yetki-
İtirazın iptali davasının görülebilmesi için, usulüne uygun şekilde yapılmış, geçerli bir icra takibi olması gerektiği- Ortada, geçerli bir takibin bulunmadığı durumlarda, itirazın iptali davasının görülemeyeceği- İcra dairesinin yetkisine itiraz edi...
40 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflas dosyasında yapılan ihalelerde satış ilanı-
İİK. mad. 241. vd uyarınca, iflas dosyasında yapılan ihalelerde, "satış ilanının birer suretinin alacaklıya, borçluya ve taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerine tebliğ edilmesi"ne ilişkin İİK.'nun 127. maddesinin uygulanmayacağı-
42 gün önceHGK Kararı paylaşıldı
Anlaşmalı boşanma- Tarafların iradelerinin değişmesi - Çekişmeli boşanma
Anlaşmanın diğer tarafı olan eşin hüküm kesinleşinceye kadar anlaşma iradesinden dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından, anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra hükmün temyiz edilmesi halinde, taraflara iddia ve savunmalarını bildir...
42 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma davalarının birleştirilmesi- Tedbir nafakası-
Kadın tarafından evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma dava dosyası ile erkek tarafından açılan fiili ayrılık sebebine dayalı dava dosyasının davacı-davalı sıfatları farklı olmakla birlikte davalardan biri hakkında karar...
42 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Genel kurul kararlarının iptali-
Davacılar genel kurula çağrılmadıklarını ileri sürerek genel kurul kararlarının iptali istemişler ise de, genel kurulun toplantıya çağrılmayan kişilerin toplantı ve karar nisabını etkilemediği, toplantıya 128 kişinin katılıp kararların oy birliği ile...
42 gün önceBAM Kararı paylaşıldı
Bireysel kredi kartı alacağı- İtirazın iptali davası- Arabuluculuk-
Uyuşmazlığın çözümünde görevli olan mahkemenin tüketici mahkemesi olması hususunun, davanın "ticari dava" niteliğini değiştirmeyeceği- Bireysel kredi kartı alacağından dolayı takibe davalının itirazı üzerine itirazın iptali davası açılmadan önce arab...
42 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlu vekilinin emek ve mesaisi harcamaması- Vekalet ücreti-
Borçlu vekilinin yargılama sırasında duruşmalara katılmadığı, cevap dilekçesi  sunmadığı ve dosyada hiçbir emek ve mesaisinin bulunmadığı anlaşıldığından, mahkemece lehine vekalet ücreti takdirinin isabetsiz olduğu-
42 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Aciz belgesinin tasarrufun iptali davasının açılmasından önce alınmasının zorunlu olmadığı-
Borçlunun haciz sırasında hazır olmaması nedeniyle belgenin yetersizliği ya da geçersizliği olgusu ayrıca ilgilisince icra hâkimliği önünde itiraz ve şikâyete konu edilmemişken; tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece konunun resen ele alınıp tart...
42 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin dava-
Artık değere katılma alacağı isteğine ilişkin davada, aracın ruhsat ve satın alınma bilgileri, kredi sözleşmesi ve kredi borcu ödeme tablosu dahil finans kuruluşu kayıtları, ihtiyaç duyulması halinde eşlerin malın alınmasında katkı olarak kullandıkla...
43 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka hükümlerine uymamak (İİK. mad. 344)- Asile tebligat-
Şikayet konusu yapılan nafaka alacağına ilişkin ödeme emrinin borçlu asil yerine vekiline tebliğe çıkarıldığı, borçlu asile yapılmış usulüne uygun bir ödeme emri tebligatı bulunmadığı görüldüğünden, nafaka hükümlerine uymamak (İİK. mad. 344) suçunun ...
43 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cirantanın taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen karar-
Cirantanın taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen kararın temlik alan alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyeceği- Alacaklı hamilin bonoyu iktisap ederken bile bile zararına hareket ettiğini ispat edemediği gözetilerek, İİK. mad. 169-a/1'da öngörü...
43 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tarımsal arazilerde satış- Önalım hakkı- Hakkın kötüye kullanılması-
Tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı- Davalı tarafından satın alınan ve davaya konu taşınmazın niteliği mahkemece yapılan keşif sonucu aldırılan bilirkişi raporunda tespit edilmemiş ise de, 5403 sayılı Kanu...
43 gün önce6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip talebindeki adresin maddi hata sonucu olarak yanlış yazılması-
Kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi amacıyla başlatılan icra takibine itiraz edilmemesi ve yasal süre içerisinde takibe konu kira parasının ödenmemesi nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminde, takip talebindeki adresin maddi hata sonucu...
43 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağı- Alacaklının tercih hakkı- Bakiye kısım için açılan dava için bağlayıcılığı-
Açılan ilk davada TL cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek borcun yabancı para olarak aynen ifasını istemesi mümkün olmadığı- Davacı tarafın, ilk açılan kısmi davada tercihini TL cinsinden yana kullandığı nazara alınıp, b...
44 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış avansı- Alacaklıya icra müdürlüğü kararın tebliğ edilmemesi-
Satış avansının 15 gün içinde depo edilmesine dair süreye ilişkin kararın alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle verilen sürenin hukuki sonuç doğurmadığı, icra kararının alacaklı vekiline tebliğ edilmediği, bu halde İİK'nun 110. maddesinde belirtilen...
44 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ortaklığın giderilmesi davası- Satış isteme süresi-
Ortaklığın giderilmesi davası süresince satış isteme süresi işlemeyeceği- Haciz tarihi ile ortaklığın giderilmesi davasını açma tarihi arasında ve karar kesinleştikten sonra satış isteme tarihine kadar geçen süre toplandığında, iki (şimdi; bir) yıllı...
45 gün önceMakale paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi-
Kefile Karşı Veya Kefil Tarafından Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir?
45 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava konusu kıdem tazminatının belirsiz alacak olup olmadığı-
İşveren açıkça işçiye temel ücreti ve varsa ücret eklerini gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü tutulduğu hâlde (İş Kanunu mad 8/3), işveren tarafından dosyaya Kanunun kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirerek gerekli belgeleri işçiye...
45 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesinleşen göreve ilişkin karar-
Kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve ilişkin kararın bağlayıcı olduğu-
45 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi tazminat- Hizmet kusuru- Görev-
Davacılar, müteveffanın, davalı gerçek kişinin müdürlüğünü yaptığı diğer davalı şirket tarafından işletilen plajda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirmesinde hizmet kusuru bulunduğu ileri sürerek manevi zararların tazmin...
46 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Boşanma- Kusur- Maddi, manevi tazminat-
Tanık beyanlarına göre davalı-karşı davacı kadının ev işlerine karşı sorumsuz ve kayıtsız olduğu, tartışmalar sırasında bir kısım eşyaları kırdığı, davacı-karşı davalı kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve yakınlarını arayarak küfrettiği ve ...
46 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağı- Islah-
Dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek ıslah dilekçesi ile TL cinsinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
47 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklı tazminat davası- Yargı yolu-
Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol çalışma levhasının rüzgardan devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında idari yargı mahkemeleri görevli olduğu-
47 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedinden kaynaklı menfi tespit davası- Hayatın olağan akışına aykırılık-
Davalının, bankadan kredi çekmek suretiyle kendisinden toplam 67.000,00TL bedel ile daire satın alan davacıya 900.000,00TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatı...
47 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı para alacağının takibi- İcra vekalet ücreti- Tahsil harcı-
İcra vekalet ücreti ve tahsil harcının, yabancı para alacağının fiili ödeme (tahsil) tarihindeki kur karşılığı üzerinden bulunacak miktar üzerinden hesaplanması gerektiği- (İcra takiplerinde, takipten sonra işleyecek olan faizlerin, harcın hesabında ...
48 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Haciz- İcra memurunun takdir yetkisi- İstihkak iddiası-
İcra memurunun haczi istenen malın üçüncü kişiye ait olduğuna dair iddia üzerine haciz yapmaktan kaçınamayacağı, bu konu hakkında araştırma- inceleme yetkisine sahip olmadığı ve haciz yapıp yapmama konusunda takdir yetkisinin olmadığı- İstihkak iddia...
49 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Faiz-
Davacı tarafından, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutulduğu gibi, faiz açıkça talep edilmiş olup bu durumda, bedel artırım dilekçesinin dava dilekçesinin devamı olduğu gözetilerek tazminatın tamamına dava tarihinden itibaren yasal fai...
49 gün önce11. İZMİR BAM HD. paylaşıldı
Alman Markı'nın Euro'ya Çevrilerek Hüküm Verilmesinin Gerektiği-
Yerel mahkemece, 40.000 DM alacağın varlığına ilişkin "Alman Markı" üzerinden hüküm kurulduğu, 2002'den bu yana "Alman Markı"nın kullanılmadığı, bu nedenle mahkemece verilen kararın infaza elverişli olmadığı- Markın, 1 Ocak 1999 tarihinde Euro ile de...
50 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçinin çalışma koşullarının işverenin yönetim hakkı kapsamında değiştirilip değiştirilemeyeceği-
İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi 'çalışma koşulları' kavramı kapsamında olduğu- Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapıldığı konusunun işçi ...
50 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Kısmi dava- Hukuki yarar-
Talep edilecek alacak miktarının davanın açıldığı anda tam ve kesin bir biçimde belirlenmesi mümkün olmasına rağmen, "belirsiz alacak" davası şeklinde açılan davanın, hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden hemen reddedilmemesi gerektiği- Dava dilekç...
50 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı icra- Faiz-
İlamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda hüküm bulunmaması halinde, kesinleşmeden infazı istenemeyecek ilamlar hariç, ancak karar tarihinden itibaren yasal faiz talep edilebileceği-
51 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshini kimler isteyebilir? İlgili kavramı-
İhaleye konu taşınmazın tapu kaydında şikâyetçi lehine asliye hukuk mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir şerhi konulmuş ise de; ihtiyati tedbir kararının cebri satışı engellemeyeceği ve şikâyetçi lehine ihtiyati tebdir şerhi verilmiş olmasının şikâye...
51 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi- Muris muvazaası- Temlikler bakımından makul sınır- Mal kaçırma- Tahkikat bitimi-
Ölünceye kadar bakıp gözetme koşulu ile yapılan temlikin geçerliliği için sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bakım gereksinimde bulunmasının, bakım ihtiyacının sonradan doğmasının ve bakım ihtiyacının kısa süre doğmasının sözle...
52 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taksitle ödeme taahhüdü- İhalenin feshi-
Borçlunun satış talebinden sonra yaptığı taksitle ödeme taahhüdünün İİK'nun 111/1. ve 2. fıkrasındaki şartlara uygun olmaması durumunda, bununla icra takibi durmayacağı- Borçlunun İİK. mad. 111/1 ve 2. fıkradaki şartlara uygun olmayan taksitle ödeme ...
55 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fer’i müdahil- Usulsüz tescil iddiasına dayalı tapu kaydının iptali ve tescil davası- Görev- Harca esas değer- Müddeabihin değerinin tespiti- Hükmün sadece fer'ileri yönünden temyizi-
Fer’i müdahilin tek başına temyiz hakkının bulunmadığı- Usulsüz tescil iddiasına dayalı tapu kaydının iptali ve tescil davasında dava konusu para dışında başka bir şey (müddeabih) ise değerini mahkemenin takdir edeceği- Bir davada müddeabihin tek bir...
55 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Kaldıraçlı alım satım alım işlemleri çerçeve sözleşmesi- Görevli mahkeme-
Bir işlemin tüketici hukukuna tabi sayılabilmesi için tüketicinin ticari veya mesleki amaçla hareket etmemesi şart olduğu- "Kaldıraçlı alım satım alım işlemleri çerçeve sözleşmesinin" feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkin davada taraflar aras...
56 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tellallık sözleşmesinde cezai şart-
Tellallık sözleşmesinde kararlaştırılan fahiş cezai şartının ("satış bedelinin %6"sı) somut olayın özellikleri, taşınmazın değeri, komisyon ücreti oranı dikkate alınarak "%3" olarak yapılan indirimin düşük olduğu- Sözleşmeden cayılması halinde komisy...
57 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şirketin iflasının İstenmemesi Suçu-
Şirketin iflasının istenmesi şartlarının mevcut olmaması halinde, İİK'nun 345/a maddesinde düzenlenen suçun oluşmayacağı- Sermaye şirketinin iflasını istememe suçunun aynı ticari işletme için "bir kez" işlenebileceği, mağdur edilen müşteki sayısının ...
58 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Henüz kıymet takdiri yapılmamış mahcuza ilişkin açılan istihkak davaları hakkında-
Haczedilen makinenin değer tespitinin yapılmaması durumunda, harca esas alınacak değerin belirlenebilmesi amacıyla haczedilen malların kıymet takdiri yapılması için takip dosyasının tarafı olan alacaklı tarafa masrafın yatırılması amacıyla süre ve im...
59 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılama Aşamasında Dayanılıp Sunulmayan Deliller- Taleple Bağlılık-
Yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamayacağı kuralının istisnasını, "dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu söndü...
59 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Karşılık dava olarak açılan tasarrufun iptali davası-
İİK. mad. 277 vd. uyarınca doğrudan açılan tasarrufun iptali davaları genel mahkemelerde görüleceği, ancak, üçüncü kişi hacze dayalı istihkak davası açmışsa, davalı takip alacaklısının, geçici veya kesin aciz belgesi sunmak zorunda olmaksızın, bu dav...
62 gün önce10. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava şartı-
Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmalar nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitinin talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesinin zorunlu olduğ...
62 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Elektrik dağıtım şirketlerinin kusursuz sorumluluğu-
Elektrik tesislerinin, imal olunan eser niteliğinde olduğu- Elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik verilen ve abonelik tesis edilen özel hatları denetlemek ve kontrol etmekle yükümlü olduğu, özel hatın olması gerektiği gibi tesis edilmemesi halinde...
66 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma-
TMK mad. 713/2 yer alan; tapulu taşınmazın veya tapuda kayıtlı bir payın olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılmasına imkan tanıyan üç halden biri olan "…ölmüş…" ibaresi, "Anayasa Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarihli ve 2009/58 Esas, 2011/52 Karar sayılı"...
66 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Destekten Yoksun Kalma- İşleten veya Araç Sürücüsünün Sorumluluğu-
Destekten yoksun kalma tazminatı, doğrudan davacı üzerinde doğduğundan; araç sürücüsünün veya işletenin "tam kusur"unun, davacıya yansıtılamayacağı- Aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısının, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat al...
68 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yargılamanın iadesi- Karar ve ilam harcı-
Yargılamanın iadesi istemine ilişkin davada nispi peşin karar ve ilam harcı alınması gerektiği-
69 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davalarında yetki-
İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği- Davalının birden fazla olması halinde davanın, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olacağı- Yetki itirazının anc...
71 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici Kredisi- İpoteğin Paraya çevrilmesi Yolu İle Takip-
Takibe konu ipoteğin, tüketici kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmesi halinde, alacağın tüketici kredisi olması ve ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna tabi olduğundan, kayıtsız şa...
72 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet Ücreti- Belirsiz Alacak Davası- Azilname-
Haksız azilden kaynaklı vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin davada, davalı ile vekili avukat davacı arasındaki vekalet ilişkisi azilname ile son bulmuş; davacı avukat tarafından davalı müvekkiline ihtarname keşide edilerek fazlaya iliş...
72 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ticari Defterler- İspat Yükü-
Eser sözleşmelerinde eserin yapıldığını ispat yükünün yüklenicide, iş bedelinin ödendiğini ispat yükünün  ise iş sahibinde olduğu- Davalının, akdi ilişkinin varlığını inkâr ettiği ancak davacının ise bunu ticari defter kayıtlarıyla ispatladığı olayda...
76 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Garanti Sözleşmesi- Başkasının Fiilini Taahhüt-
Taraflar arasındaki sözleşmenin davalının satışına aracılık ettiği taşınmazın dava dışı kişi tarafından devir ve teslim edilmemesi hâlinde satış bedelinin faizi ile ödeneceği kaydını içeren garanti sözleşmesi niteliğinde olup, geçerli ve taraflar içi...
77 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetki Sözleşmesi- Fer'i Müdahil-
Davacının serbest meslek mensubu olup tacir olmadığı; bu nedenle sözleşmedeki yetki kaydının geçerli olmadığı- Dava konusu bonolar üzerindeki yetki kaydının da Ankara iken Adana olarak değiştirilip, keşideci tarafından paraf edilmemesi nedeniyle geçe...
77 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Stopaj vergisi- İcra Vekalet Ücreti-
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre; icra vekalet ücreti hesabında, stopaj ile ilgili kesinti yapılamayacağı dikkate alınarak dosya hesabının belirlenmesinin gerektiği-
77 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bordro- Somutlaştırma Yükü- İspat-
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğu, fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliği taşıdığı, ...
77 gün önce19. HD.İÇTİHAT paylaşıldı
Bono- Menfi tespit- İspat-
Sipariş edilen malların teslim edilmediği, dolayısıyla verilmiş olan bonoların bedelsiz kaldığı iddiası ile keşideci tarafından lehtar ile bonoları temlik alana karşı açılan menfi tespit davasında; bonolardaki malen kaydının malın teslimine karine te...
79 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Hata, hile ve ikrah iddialarının tanık dahil her türlü delille ispat edilebileceği-
Karşı tarafı hataya düşürmeye yöneltilmiş davranış, hile kastı, sözleşmenin kurulması ve nedensellik bağı unsurlarının hepsinin mevcudiyeti halinde "hile"nin varlığının kabul edileceği- Hata, hile ve ikrah iddialarının senede bağlanmasının mümkün olm...
80 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40/1- Bozmadan sonra yeni ilamın icrası-
Takibe dayanak ilamın icrası devam ederken hüküm esasa ilişkin nedenlerle bozulmuş ve yeniden hüküm tesis edilmiş olduğundan, İİK. mad. 40/1 uyarınca takibin kendiliğinden durduğu- Bozma ilamından sonra yapılan yargılama sonucunda verilen hükümde ala...
83 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı işlem- Banka dekontları- Yazılı Delil Başlangıcı-
İnançlı işlem ile borçlu, alacaklısına malını rehin etmek, yani yalnızca sınırlı ayni bir hak tanımak yerine, malının mülkiyetini geçirerek rehin hakkından daha güçlü, daha ileri giden bir hak tanıdığı, sözleşmenin ve buna bağlı temlikin, bu özellikl...
83 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Basiretli Davranma- Butlanla Malul Sözleşme-
Tacir, ister icapta bulunan, isterse kabul eden durumunda olsun akdin kurulmasından önce ve kurulması sırasında ticaretinin özelliğini gözönünde tutan tedbirli ve ileriyi makul ve mutad bir oranda gören bir tacir gibi davranmak zorunda olduğu, araştı...
83 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Birden fazla davalı- Vekalet ücreti-
Birden fazla davalıya karşı açılan davalarda; davanın reddi halinde ret sebebi aynı olan davalılar için tek vekalet ücreti, ret sebebi ayrı olan davalılar için ise ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
83 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vakıf evladı ya da galleye müstehak evlat olduğunun tespiti davası-
Vakıf evladı ya da galleye müstehak evlat olduğunun tespiti davasını, vakfiye uyarınca galleden yararlanma hakkı olan, yani vakfeden ile soybağı olan ya da soybağı olmasa bile galleden kendisine pay özgülenen diğer kişilerin açabileceği- Galle fazla...
84 gün önce19. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Teminat senedi-
Davalı banka tarafından dava dışı şirkete hitaben dekont düzenlenmiş olduğu, dava konusu çekin bankaya "teminata alınan çekler" borç, skonta alacak olarak kaydedildiği, söz konusu çekin bankanın kredi borçlusu olan firmadan ödeme vasıtası olarak devi...
84 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bireysel emeklilik birikimlerinin haczi-
Bireysel emeklilik sözleşmeleri uyarınca oluşan birikimler üzerine haciz konulduğu için davalı tarafından ödemenin yapılamadığı anlaşıldığından, davacının icra müdürlüğü ve icra mahkemesi kanalı ile haczedilemezlik şikayeti yolu ile birikimlerine kon...
84 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Prim tahsil yetkisi verilmiş acentenin sebep olduğu zararlardan dolayı sigorta şirketinin sorumluluğu-
Sigorta şirketinin acentelik sözleşmesi ile acenteye, bireysel emeklilik sistemine ait planların tanıtımı, satış ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetlerini yerine getirmesi için yetki verildiği anlaşıldığından, sigorta şirket...
86 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafakanın Tahsil Usulü-
İştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen tedbir nafakasının İcra Müdürlüğünce tahsilinin ancak kesinleşen kararın ayrıca takibe konulması veya aynı dosya üzerinden yeni talep açılarak buna ilişkin icra emrinin tebliğiyle mümkün olacağı-
86 gün önce12. HD (ve 8. HD) İÇTİHATLARI paylaşıldı
Kat maliklerinden sorumluluğu- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapması/kat malikleri hakkında takip yapması- Seçimlik hak-
Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının s...
86 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Eski hale getirilme-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
86 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ferdileştirme işlemlerindeki hata- Tapu iptali ve tescili istemi-
Davacı tarafça kooperatif ortaklığına dayalı olarak davalı kooperatifçe ferdileştirme işlemlerindeki hata sebebiyle tapu iptali ve tescili istendiği anlaşılmış olup davanın kabulü halinde dava dışı kooperatif üyelerinin kooperatife karşı tazminat ist...
87 gün önce9. HD. ADANA BAM İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/III- Menfi tespit- Arabuluculuk müessesesine başvuru zorunlu mudur?
İİK'nın 89/1 maddesine dayanan menfi tespit ve İİK 89/II ve İİK 89/III haciz ihbarnamelerinin iptali- Kanun koyucunun netice-i talep veya dava türü ne olursa olsun "dava konusu bir miktar para alacağı" olan tüm talepler hakkında, alacaklı ve borçlu a...
87 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muvazaalı satışın iptali-
Boşanma aşamasında bulunduğu davalı eşinin kendisinden mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazı davalı 3. kişiye muvazaalı olarak devrettiği iddiasıyla muvazaalı satışın iptaline ilişkin açılan davada, taraflar arasındaki boşanma davasında davacı ...
87 gün önceBAM İÇTİHATLARI paylaşıldı
Arabuluculuk konusunda önemli BAM kararları-
Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri- Arabuluculuk dava şartı- Menfi tespit- Ticari dava-
87 gün önceİSTANBUL BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Ticari dava- Davanın tüketici mahkemesinde görülmesi- Bankacılık işleri- Arabulucuk-
TTK 4. maddesi kapsamında, ticari dava sayılan davaların 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 1. maddesinde açıklanan gerekçeyle zayıf tarafı koruma amacıyla ihtisas mahkemesi niteliğindeki tüketici mahkemesinde görülmesinin, davanın ticari olma niteliğin...
89 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan çelişki-
Hüküm ile gerekçe bölümünde oluşturulan bu çelişkinin tek başına bozma sebebi olduğu- Temyiz sınırlaması yapılmadan hükmün tamamının çelişkiden dolayı bozulması mümkün müdür?
90 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davalarında "tanık delili"- Somutlaştırma İlkesi-
Tanık listesi HMK mad. 121 anlamında yazılı delil olmadığından, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığını bildirmesi yeterli olup tanıkların isimlerini cevap dilekçesinde bildirmek veya tanık listesini cevap dilekçesine ekli olarak verm...
90 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenme Hakkı- Tanık Delili-
Basit yargılama usulü uygulanan davalarda ön inceleme duruşması hariç yargılamanın iki celsede bitirilmesi öngörüldüğü, davalı vekilinin katılmadığı 23.01.2013 tarihinden karar tarihine kadar 1 yıla yakın bir süre geçtiği gibi, bu süre içerisinde çeş...
91 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Sigortalılık süresi-
Sigortalı şayet ölüm aylığından yararlanılacak kadar sigortalılık süresini tamamlamadan ölmüş ve askerlik borçlanması ile birlikte yeterli süreye sahip olunabiliyorsa, hak sahiplerinin askerlik borçlanmasını yaparak ölüm aylığı bağlanmasına hak kazan...
91 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Sermayenin büyük çoğunluğunun üçüncü kişiye ait olması- İşletme adının borçlu şirket ve üçüncü kişi tarafından ortak kullanılması- Organik bağ-
Borçlu şirket 100.000 TL sermayenin 99.000 TL'si istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye ait olmak üzere kurulmuş olup takip dayanağı ilam ile ilgili yapılan yargılamada davalı üçüncü kişinin bizzat cevap dilekçesi verdiğinin görülmesi ve yargılama...
92 gün önce13.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Zamanaşımına uğramış senet- İspat- Yazılı delil başlangıcı-
Bonolarda zamanaşımı süresinin 3 yıl olduğu ve 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde bonoların icraya konulması halinde kambiyo senedi niteliğini yitirip bu senetlerin tek başına alacağın varlığını ispat açısından yeterli bir belge olarak kabul edilemeye...
93 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Davanın açılmasından sonra davalının iflası-
İflasın açılmasından sonra müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları duracağı ve ancak ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam olunabileceği (İİK. mad. 194)-
97 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamın feragat nedeniyle ortadan kaldırılması- İlama dayalı takipteki hacizlerin durumu- Harç-
İcra takibine konu ilam feragat nedeniyle ortadan kaldırıldığından artık bu ilama dayalı takibin de konusuz kalacağı ve konusuz kalan icra takibindeki tüm hacizlerin de kaldırılması gerektiği- Mahkemenin "dayanak ilamın gerekçesinde tarafların harice...
97 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmesi- Vekalet ilişkisi-
Davacının kat malikleri tarafından seçilmiş yönetici olarak görev yaptığı dönem yönünden taraflar arasında iş sözleşmesi değil, 634 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vekalet ilişkisi bulunduğu, davacının kat maliki olmamasının ve ücretle çalışmasının da i...
98 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- Makul indirim- Avukatlık ücreti- Belirsiz alacak davası- Artırım dilekçesi- Islah-
Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği- Talep artırımının, ancak tahsil amaçlı belirsi...
98 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gazeteci yıllık izin ücreti-
Davacı çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmediğinden, 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak, hesaplanmasın...
99 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş Kanunu kapsamında işçinin 'ara dinlenme' süreleri-
Fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerektiği, buna bağlı olarak ara dinlenme süresinin, dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda en az onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışma...
99 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davalarında iyiniyet-
Mahkemenin, sözleşmenin süresinde yerine getirilmediğinden bahisle feshine karar vermiş olmasına rağmen son malikin iyi niyetli olduğu gerekçesiyle tapu iptal ve tescil talebini reddettiği davada, yüklenicinin arsada herhangi bir inşaat yapmadığı ve ...
101 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yetkisizlik kararı- Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması-
HMK. mad. 20 gereğince, yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra müdürlüğünce dosya mahkeme kararında yetkili yer olarak gösterilen icra dairesine gönderilemeyeceği- İcra Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleşmesinden önce alacaklının dosya...
103 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İflas erteleme kararı- Asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı-
İİK. mad. 149/b gereğince asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğu ve icra takibi sonuna kadar haklarında birlikte takip yapılması gerektiği- Asıl borçlu hakkında verilen iflas erteleme kararının, ipotek v...
104 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Geçerli bir haciz şartı- Satış talep edilmemesi-
İstihkak davalarında "geçerli bir haczin bulunmasının dava şartı" olduğu, hüküm kesinleşinceye kadar, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği- Haczolunan taşınır mal için, haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satış talep edilmem...
104 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacının aracının çalıştırılmaması nedeniyle uğradığı kazanç kaybı istemi-
Davacının başka bir işte çalışması nedeniyle elde ettiği gelirin hesaplanan kazanç kaybı bedelinden düşülmesi gerektiği- Dava tarihinden sonra doğacak haklar için (aynı davada) karar verilmesinin mümkün olmadığı, mahkemece davacının çalıştırılmadığı ...
104 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakem Heyeti kararının icrası-
3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği-
105 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif genel kurul kararlarının iptali istemi-
Ortaklardan hiçbirinin kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füru ile kooperatif arasındaki şahsi işe veya davaya dair olan görüşmelere katılamayacağı ve oy kullanamayacağı- Toplantıya katılan ortakların genel kurul kararının iptalini isteyebilme...
106 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Suç eşyası olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğü tarafından yediemin olarak otoparka teslim edilen aracın otopark ücretinden araç malikinin haklarına halef olan davacı sigorta şirketinin sorumlu olup olmayacağı-
Dava konusu aracın davalı tarafça işletilen otoparkta, araç malikinin rızası dışında saklanmış olması karşısında, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği, ayrıca, davalı yedieminin zararının; araç malikinin hukuka ayk...
106 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tazminat- Yargı yolu-
Rücuen tazminat istemine ilişkin davada, davalı özel hukuk tüzel kişisi olup, verilen zarar niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanmadığı için, davanın adli yargıda ikame edilmesi gerektiği-
106 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ölüm aylığı- Yeniden bağlanması- Boşanılan eş ile eylemli olarak birlikte yaşanıp yaşamadığı-
Ölüm aylığının kesilme tarihi itibarıyla yeniden bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkin davada, davacının, babasının ölümünden sonra eşinden boşandığı, ölüm aylığı almaya başladığı, boşanmadan önce oturduğu evden taşınmayarak çocuklarıyla ...
106 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilmesi-
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK. mad. 120 uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması gerektiği- Borçlu hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğ...
106 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK. mad. 19 uyarınca tasarrufun iptali- Kıyasen İİK. mad. 283/1, 2 uygulanması- Üçüncü kişinin tazminatla sorumlu olmaması-
İİK. mad. 277 vd.nda düzenlenen iptal davası açma hakkı davacının genel hükümlere, muvazaaya dayanarak dava açmasına engel olmayacağı- Davacının iddiasını kanıtlaması halinde iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bul...
106 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Olağanüstü hal ilanından önce açılan iflasın ertelemesi davaları-
Olağanüstü hal ilanından önce açılan davalarda erteleme talep eden şirketin mali durumunda iyileşme gözlenmesi halinde en nihayet İİK. mad. 179/b-5 'de belirlenen süre sonuna kadar dosyanın elde tutulması, bu süre sonunda iyileşme olmaması halinde if...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kıymet taktirine itiraz- İcra mahkemesince daha düşük kıymet bulunması- İhalenin feshi-
Borçlu vekilinin icra müdürlüğünce belirlenen değerin düşük olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu icra mahkemesince daha düşük kıymet bulunarak itirazın reddine karar verilmesi halinde, satışın icra müdürlüğünce belirlenen değer yeri...
107 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İlamlı Takibe Konu Edilmesi-
Takibe dayanak yapılan ilama esas alınan protokolde müşterek çocuğun ilköğretim çağına geldikten sonra her hangi bir özel veya devlet okulunun eğitim giderinin tamamını babanın ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, zamanında ödenmemesi halinde davacı eşin...
107 gün önceAAÜT Değişikliği paylaşıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
Seri davalarda avukatlık ücreti-
108 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun ölümü- Mirası ret süresi- Taşınmazın ihalesi-
Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından, satış ilanının tebliğinden sonra borçlunun ölümü üzerine, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile taşınmazın (ölümden yaklaşık 2,5 ay...
108 gün önce12. HD. İÇİTİHAT paylaşıldı
Mahkemenin tevdi mahalli kararının, borçlu tarafından paranın buraya yatırılmasının ve alacaklının icra takibi başlatmasının aynı gün gerçekleşmesi- Dosya borcunun hesabı-
Alacaklı vekilinin tevdi mahalli tayini kararından takip tarihi itibariyle haberi olmaması halinde, borçlu hakkında icra takibi başlatmakta haklı olduğunun kabulü gerektiği ve bu durumda borçlunun ödemesi takipten sonraki kısmi ödeme olduğundan, TBK....
110 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hastane ruhsatının devri- Devredilen işletmede haciz- Devrin muvazaalı olması- Üçüncü kişinin dayandığı faturaların ticari defterlere işlenip işlenmediği- Fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin ticari defterlerde kayıt bulunup bulunmadığı-
Devredilen işletmede haciz yapılabilmesinin, devrin muvazaalı olduğunun iddia ve ispat edilmesine bağlı olduğu- Muvazaa iddiasının bulunmaması halinde alacaklının, tasarrufun iptali davası açarak alacağına kavuşma imkanı bulunduğu gibi, TBK ve TTK hü...
111 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamu alacağında satış isteme süresi-
Kamu alacağı imtiyazlı olup, alacaklısının İİK. mad. 106, 110 uyarınca, 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde satış istemesine gerek bulunmadığı-
111 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Senet bedelinde tahrifat iddiası- Borca itiraz- İtiraz olunup kabul edilen miktar üzerinden, %20'si oranında tazminat-
Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası "borca itiraz" olup, İİK. mad.169-a/6 uyarınca, borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklının, takip konusu (asıl) alaca...
111 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Rücuen tahsilat istemi- Kayıt kabul istemi- Görevli mahkeme-
Rücuen tahsilat istemi- Rücuen tahsilat isteminin dayanağı olan dava dışı işçilere yapılan ödemelerin kaynağı iş mahkemesinin ilamı olup, davalı müflislerin iflas tarihinden önce doğan bir alacaktan kaynaklandığından, davanın İİK. mad. 235 gereği kay...
111 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kira yardımı- Adresinin nüfus kayıt sisteminde hatalı olması-
Nüfus kaydında bulunan MERNİS adresinin hatalı olmasından kaynaklanan davada görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu-
112 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek” suçu- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte suç-
"Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek”suçunun oluşması için haciz yoluyla takibe girişilmesi gerektiği, hakkında "taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi” başlatılan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği-
112 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hakikate muhalif beyanda bulunanların cezası- Cezalandırma isteği ile birlikte tazminat istemi- Eksik dava harcı-
Şikayet dilekçesinde, cezalandırma isteği ile birlikte tazminat isteminde bulunulduğu görüldüğünden, tazminata ilişkin dava ile ilgili olarak yargılamanın yapılabilmesi için harcının yatırılması gerektiği cihetle, "eksik dava harcını yatırması" husus...
113 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedel- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
114 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi Adamının Hizmet (İş) Sözleşmesi- İtirazın İptali- Görevli Mahkeme-
Deniz İş Kanunu’na tabi ‘gemiadamı’ olarak hizmet (iş) sözleşmesi ile çalışan ve bu sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasındaki iş ilişkis...
115 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah dilekçesine karşı zamanaşımı defi-
HMK mad. 371/2 ve 319 uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı definde bulunulabileceği, süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacın...
115 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ders saati ücreti ile çalışma durumunda, kıdem tazminatı hesaplaması-
Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı hakların son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği kural olmasına rağmen, somut uyuşmazlıkta, davacının aylık maktu ücretle değil, ders saati ücreti ile çalıştığı kabul edildiğinden, davacının a...
116 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK 94/2'ye dayalı tapu iptal ve tescil istemi-
Davalı arsa sahibi ile borçlu yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi fesihle ile sonuçlanmış ise, borçlunun bu sözleşme gereğince mülkiyet hakkı bulunmadığı ve ikinci yüklenici ile borçlu arasındaki devir sözleşmesinde de borçluya...
117 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücü- Cezai şart- Genel işlem koşulu-
Davalının hizmet sağlayıcı yönünden tek sağlayıcı konumunda olması, bu nedenle sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücünün elinde olması nedeniyle revize edilen sistem kullanım anlamasının cezai şarta ilişkin hükmünün TBK. mad. 20/1 uyarınca gen...
117 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Mehir senedi- Kişisel mal- Görev-
Davalı eş mehir senedinde vaat ettiği altına yönelik taahhüdünü yerine getirdiğine göre, bağışlanan bu altınlar davacı kadının kişisel malı olduğundan ve davacının elinden zorla alındığına dair bir iddia da bulunmadığından bu talep yönünden davanın r...
118 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah ile talep sonucunu daraltması- Kısmi feragat-
İki taşınmaz için müdahalenin men’i ve ecrimisil talebinde bulunulduktan sonra ıslah dilekçesi ile talep sonucu daraltılarak sadece bir taşınmaz için talepte bulunulması hallinde, talep sonucunu daraltmasının davadan "kısmi feragat" olarak kabulü ile...
118 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakasına ilişkin ilam- Boşanmaya ilişkin ilam- İlamın icrası-
Alacaklı tarafından nafaka istemli olarak açılan aile mahkemesi kararı ile hükmedilen tedbir nafakası alacağının tahsili için takip başlatıldığı, bu takip devam ederken, alacaklı tarafından açılan boşanma davası neticesinde verilen karar ile hükmedil...
118 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka alacaklarının takibi- Ara karara dayalı ilamsız takip- İlamlı takip- Mükerrerlik iddiası-
Alacaklı tarafından tedbir nafakasına ilişkin ara karara dayanılarak "ilamsız takip" dosyasında dava tarihinden itibaren birikmiş nafaka alacağı ile birlikte işleyecek nafaka alacaklarının talep edildiği, borçlunun borca itirazda bulunduğu ancak icra...
118 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası- İspat yükü- Mahkeme kararı (ara kararla) hükmedilen nafakanın muvazaalı olduğu iddiası-
Sıra cetvelinde muvazaa iddiasında ispat yükü davalıya düşeceği- Mahkeme ilamı olsa bile muvazaa yapıldığının iddia edilebileceği- Mahkeme kararı veya ara kararla hükmedilen nafakanın muvazaalı olmadığı görüşünün isabetli olmadığı, aksinin iddia edil...
119 gün önce11 HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Alacağın Varlığı-
Alacaklının, fatura sevk irsaliyesi ve teyit formlarına dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunması karşısında, alacağın varlığına kanaat oluşturacak belgeleri ibraz ettiği anlaşıldığından, ihtiyati haczin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-
119 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Davalılar arasında kan davası olması-
Davalılar arasında kan davası bulunmakta ve davalılar arasındaki boşanma gerçek bir boşanma ise de; davalı üçüncü kişiye nafaka borcuna karşılık olarak devredildiği iddia edilen dava konusu taşınmazın satış değeri ile gerçek değeri arasında üç misli ...
120 gün önce12 HD: İÇTİHAT paylaşıldı
Tedbir nafakası ara kararının ilam niteliğinde olup olmadığı-
Tedbir nafakasına ilişkin ara kararın, ilam niteliği olmadığı gibi, İİK mad. 38'de yazılı ilam mahiyetine haiz belgelerden de olmadığı, bu sebeple ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olmayacağı, ilamlı takip konusu yapılamayacağı-
121 gün önceSAMSUN BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato mühleti- İşçilik alacağı- İİK. mad. 206 çerçevesinde imtiyazlı alacak-
Alacaklı tarafından, işçi alacağına dayalı olarak borçlu şirket aleyhine 08.05.2017 tarihinde genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibi itiraz edilmemesi üzerine kesinleşmiş olduğu, borçlu şirket hakkında ise 22.02.2017 tarihinde konkordato...
121 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması- İtiraz hakkının kötüye kullanılması- Eşlerin eşit kusurlu olması-
Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumunda, davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunsa da, itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve...
121 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Usulsüz tebligat- Muhatabın dışarıda olduğu bilgisi- Komşunun açık kimliği-
"Muhatabın dışarıda olduğu" bilgisini veren komşunun açık kimliğinin tespit edilmediği görüldüğünden, bu hâliyle yapılan işlemin tebligat memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı ve tebliğin usulsüz olduğu-
124 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- Maddi ve manevi tazminat istemi- Kusur oranları- Maluliyet oranı- Manevi tazminat miktarı-
İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, kazanın bakım esnasında, asansörün, sigortalının sırtına düşmesinden kaynaklandığı, kusur raporuna göre davalı şirketin %75,  sigortalının ise %25 oranında kusurunun bulunduğu, iş ...
124 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemli dava- Yetkili mahkeme(ler)-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi- Davalının yerleşim yeri mahkemesinin genel yetkili mahkeme olduğu (HMK. mad. 7)- Haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerle...
125 gün önce22.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çalışma Olgusu- İşçinin İspat Yükümlülüğü- Tanık Beyanları-
İşçinin çalışma olgusunu her türlü delille kanıtlayabileceği- Çalışmanın ispatı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğinde olduğu, özellikl...
125 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Usul hukukundaki kanuni değişikliklerin yapılan veya yapılacak yeni usul işlemlerine etkisi-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
125 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanıma tenfiz- Mal rejiminin tasfiyesi- Zamanaşımı-
Tanıma tenfiz kararı daha sonraki tarihlerde verilse dahi, evlilik birliği yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihte sona ermiş kabul edileceği- Eşlerin yabancı mahkeme ilamının kesinleştiği tarihten, tanıma tenfiz kararının verildiği tarihe kada...
125 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Husumetli tanık beyanın dikkate alınıp alınmayacağı-
Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, davalı tarafın ise, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğu anlaşılmasına göre mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği- Somut uyuşmazlıkta, ...
125 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Soybağının reddi- Babalık- Haksız fiil- Maddi tazminat- Manevi tazminat- Gerçek zarar- Hayatın olağan akışı-
Soybağının reddi davası ile çocukların davacıdan olmadığı ve biyolojik babalarının davalı olduğu tespit edilinceye kadarki dönemde, davacının, velâyet hakkına sahip olan baba sıfatıyla çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderleri ka...
126 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muhtıranın usulüne uygun olup olmadığı-
Muhtırada yapılması gereken işlemin ne olduğu açıkça ve ilgili tarafın yanılmasına neden olmayacak biçimde gösterilmesi ile, ikmal edilecek harç ya da giderin miktarı ve yatırılma mercii ile süresinin, bunun yapılmamasının sonuçlarının net biçimde aç...
127 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçi Alacakları- İhtiyari Dava Arkadaşlığı-
Davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıkların özelliği gereği bu tür davaların birlikte görülmesinin doğru olmadığı, iddia ve savunmanın usule uygun şekilde araştırılması, delillerin tümüyle topl...
127 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Konişmento- Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-
Taşıyan ile konişmento hamili arasındaki hukuki ilişkilerde konişmentonun esas alınacağı, konşimentolardan yolculuk çarteri sözleşmelerine yapılan atfın geçerli kabul edilmesinin, çarter sözleşmesinin bir suretinin konişmento hamiline ibrazı ile mümk...
128 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Alacağın temliki sözleşmesinden kaynaklanan davada görevli mahkeme-
Davacılar alacağın temliki sözleşmesine dayanarak sözleşmenin karşı tarafı olan davalı. A.Ş. aleyhine icra takibinde bulunmuş ve itirazın iptali davası açmış olup davacıların temlik sözleşmesine konu yaptığı alacağın borçlusu durumundaki Tasfiye Hali...
133 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı Dilde Düzenlenen Çek- Kambiyo Vasfı- Bilirkişiye Başvuru-
İcra takibine konu belgenin yabancı dilde düzenlendiği, muhatap banka da yabancı olduğundan işlemin "yabancılık unsuru" içerdiği görüldüğünden, TTK. mad. 820 gereğince, takibe konu belgenin imza edildiği ülke ile ödeme yerinin bulunduğu ülkenin hukuk...
134 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesi- Enkaz bedeli-
Tapu tahsis belgeli taşınmaz üzerindeki bina ve eklentileri karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesinde, tapu tahsis belgeli gecekonduların bulunduğu arsa üzerindeki yapı ve müştemilatlar ile ağaçlara ait bedelin belirlenmesinde enkaz bedelinin esa...
134 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün tebliği- UYAP'tan öğrenme-
Mazereti kabul edilen tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olduğu; duruşma gününün UYAP’tan öğrenilmesine yönelik ara kararın tebliğ mahiyetinde kabul edilemeyeceği-
135 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen sigorta prim ve gecikme zammlarına ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemi- Hak düşürücü süre- Menfi tespit-
Davacının yönetim kurulu üyeliği dışında bir sıfatının bulunmaması durumunda, prim alacakları yönünden 3. şahıs olarak kabulü gerekeceği- Kurum alacağı için 6183 s. K. mad. 55 uyarınca düzenlenip, tebliğ edilen ödeme emrine karşı borçlunun, 6183 s. K...
135 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Protokol- Davaya son veren taraf işlemi-
Davacı vekili tarafından temyiz dilekçesine ekli olarak sunulan ve davalı ile davacı vekili tarafından imzalanan protokolde; "işbu dava sonucunda verilen karardan kaynaklanan borcun tüm fer'îleri ile işbu davaya konu sözleşme nedeniyle davalının dava...
136 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İpoteğin paraya çevrilmesi- Üçüncü şahsa ihbar- İlamlı takip- Muacceliyet ihtarı- Şikâyetin duruşmalı/duruşmasız görülmesi- Alacaklı vekiline verilen kesin süre-
İpotekli taşınmaz maliki üçüncü şahsa ihbar yapılmadıkça, onun yönünden borç muaccel olmayacağından hakkında icra takibi başlatılamayacağı- İİK. mad. 150/ı uyarınca, "hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiy...
137 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Prim alacağı- Usulsüz tebligat- Ödeme emrinin iptali- Hak düşürücü süre-
506 ve 5510 s. Kanunlardan kaynaklanan ve dolayısıyla iş mahkemesinde görülmesi gereken prim alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda 7201 s. Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması ve prim alacağına ilişkin olarak yapılan takipler nedeniyle düzenlenecek ö...
139 gün önceKonya BAM kararı- paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Arabuluculuk- Dava şartı-
Tasarrufun iptali davasının, "ticari dava" olarak değerlendirilemeyeceği ve bu davalarda arabulculuya başvurunun "dava şartı" olarak kabul edilemeyeceği (Konya BAM 3. HD. kararı)-
141 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- İcra kefaleti-
Asıl borçlu hakkında verilen menfi tespit kararının icra kefilini de bağlayacağı- Menfi tespit kararının kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile kesinleşmesi halinde asıl borçlu hakkında borç sona ermiş olacağından icra kefilinin de sorumluluğu olma...
141 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş mahkemesi kararları- Karar düzeltme- Bozmadan sonra ıslah- Maddi hata-
İş mahkemeleri kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı- (Bozma sonrası ıslah mümkün olmadığından, bu hususun kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilerek maddi hata başvurusu kabul edilmeli midir?)
142 gün önce17 HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Zorunlu dava arkadaşlığı-Yetki itirazı, ileri sürme usulü- Duruşmaya davalılardan birinin gelmemesi-
Zorunlu dava arkadaşları usul işlemlerini birlikte yapmak zorunda olduklarından yetki itirazının davalılarca birlikte ileri sürülmesi gerektiği- Yalnız bir davalı tarafından ileri sürülen yetki itirazının hukuki sonuç doğurmayacağı- Duruşmaya gelmiş ...
143 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Krediden kaynaklı itirazın iptali davası- Görevli mahkeme-
Davacı banka, ticari amaçla hizmet sunan tüzel kişi olup bu hukuki işlem içerisinde davalının kullandığı kredi kapsamında tüketici konumunda olduğu- Dava tarihi itibari ile uyuşmazlığa konu hususun 6502 sayılı Tüketici Kanununda açıkça yer alması kar...
144 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle tazminat istemi- ATK raporu- Başıboş köpeğin aniden yola çıkması-
Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi(destekten yoksun kalma) tazminat istemi- ATK raporunda, "sigortalı araç sürücüsünün kusuru olmadığı ve kazanın meydana gelmesinde başıboş köpeğin aniden yola çıkmasının %100 oranında etken olduğu" ka...
145 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstinaf/temyiz süresinin başlangıcı- Kısa kararın gerekçe içermemesi- İstihkak davasında ispat-
İcra mahkemesi hükme ilişkin tüm hususları gerekçesi ile birlikte tefhim ile açıklamazsa, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacağı- İİK. mad. 97/a uyarınca, mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına olduğu,...
146 gün önceDanıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı paylaşıldı
Limited şirket vergi borçlarının tahsili- Şirket ortaklarının sorumluluğu-
Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği-
146 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Satış ilanının tebliği- Tapudaki adres bilgileri-
Taşınmaz maliki olan şikayetçi şirketin tapu müdürlüğünde adres bilgileri bulunmasa da, ticaret sicil adresinin sorularak varsa bildirilecek adrese satış ilanının tebliğ edilmesi gerektiği, bulunmaması halinde tebliğ zorunluluğu olmadığı- Tapuda adre...
146 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı-
Davalı tarafından, davacı-borçlu şirkete yapılan satışlar nedeniyle kesilen faturalarda satışın USD cinsinden yapıldığına dair kayıtların yer alıp almadığı, söz konusu faturaların davacı şirket defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti yapılarak...
146 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili- Tarafların sıfatı- 3533 s. K. mad. 1 ve 4- Mecburi hakem sıfatı-
Davacı tarafından davalı çalışanlarına ve yakınlarına sağlanan sağlık hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan takibe itirazın iptaline ilişkin davada; tarafların sıfatı ile 3533 s. K. mad. 1. ve 4 dikkate alınarak, uyuşmazlığın yüksek dereceli A...
147 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davaları-
Belirsiz Alacak Davası- Bozmadan Sonra Islah (ve) Talep Arttırımı İlişkisi
148 gün önce19. CD. İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato sürecinde karşılıksız çıkan çekler hakkında Yargıtay 19. CD.'nin BAM Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair kararı-
Karşılıksız çekle ilgili ceza davasına bakan icra ceza mahkemesinin, konkordato yargılamasını "bekletici mesele" yapması ve "konkordatonun tasdikine" karar verilmesi halinde, konkordato anlaşmasına göre hüküm ve sonuçları yeniden belirlenen suça konn...
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra edilen ilam hükmünün bozulması- Eski hale iade- Paranın iadesine ilişkin muhtıra- Temerrüt- Faiz
İcra edilen ilam hükmünün bozulması halinde, ödeme yapan kişinin borçlu olmadığının ancak kesinleşen bir ilamla belirlenmesinden sonra icranın eski hale iade edilebileceği- Alacaklı (iade borçlusu) tarafından tahsil edilen paranın iadesine ilişkin mu...
150 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebi- Sadakat yükümlülüğünün ihlali- Görevli mahkeme- 06.07.2018 T. 5/7 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı- Dürüstlük kuralı- Hakkın kötüye kullanılması-
Davacının, eşi olan davalıdan boşanma sebebi olmayan bir olaya dayanan manevi tazminat talebinin boşanma davasının ferî mahiyetindeki TMK’nın 174/2. maddesi çerçevesinde incelenmesi hukuken mümkün bulunmadığı, davacı sadakat yükümlülüğünün ihlali olg...
150 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ziynetlerin iadesi- Görev-
Davacının, kendisine takılan bilezikleri ödünç olarak davalıya verdiğini, ancak geri alamadığını ileri sürerek açtığı davada, davalı, davacının kayınpederi olduğu gibi taraflar arasında da aile hukuku kapsamında bir ilişki mevcut dolmadığından ve  ta...
150 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Yabancı para alacağının vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödenmesi-
Dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek ıslah dilekçesi ile TL cinsinden talepte bulunmasının mümkün olmadığı-
150 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ölü kişi hakkında takip yapılması-
Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde ve dürüstlük kuralına da aykırı değil ise, alacaklının taraf değişikliği yapmak sureti ile bu yanlışl...
152 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacakları- Görev- Geri çevirme kararı- Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi- Merci tayini-
Ev hizmetinde çalışan kişinin işçilik alacaklarına ilişkin açtığı davada görevli mahkeme- Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun geri çevirme kararı sonrasında ancak henüz mahkemece verilen direnme kararı Hukuk Genel Kurulunca incelenip sonuçlandırılmadan do...
153 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra hukukunda usul ekonomisi-
Borçlunun şikayet dilekçesinde kıymet takdir raporuna itiraz ettiği taşınmazlardan biri, aynı zamanda meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmaz olup, mahkemece her iki şikayet konusunun da aynı dosyada çözümlenmesi ve borçludan alınacak tek bir gider...
154 gün önceTebliğ paylaşıldı
Konkordato
Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
154 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Dava konusu yerin şube olarak ticaret siciline tescili" istemi-
Bir yerin şube sayılıp sayılamayacağının belirlenmesinde, (merkeze bağlı olmak, dış ilişkilerde bağımsızlık, faaliyet yönünden merkezle benzerlik, aynı kişiye ait olma, idare ve mekanın ayrılığı, ayrı muhasebeye sahip olması ve muhasebenin şubede tut...
154 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak iddiası- Haciz müzekkeresi-
Banka'nın üçüncü kişi sıfatı ile istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz müzekkeresinin davalı Banka'ya tebliğ edildiği tarih itibarı ile Banka'ya olan borcun varlığını koruması ve Banka'nın herhangi bir riskinin bulunması durumunda bu miktarlar...
154 gün önceAnkara BAM Kararı- paylaşıldı
Konkordato- İhtiyati haciz-
Borçlu için konkordato mühleti verilmesinin ihtiyati haciz kararı verilmesine engel olmayıp verilen ihtiyati haciz kararlarının mühlet içinde uygulanmasını durduracağı-
155 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Faturanın defterde kayıtlı olması- Kesin süre- Menfi tespit davası-
Faturanın defterde kayıtlı olmasının hizmetin verildiğine karine teşkil edeceği- Mahkemece davacı-borçluya ticari kayıtlarını ibraz etmesi için kesin süre verildiği halde davacı ticari defterlerini ibrazdan kaçınmış olduğundan, HMK. mad. 222/5 gereği...
155 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi-
Ruhsatsız bir binada yüklenicinin hak iddia edemeyeceği- Dosya ile ilgili karar verildikten sonra imar barışına ilişkin düzenlemeye gidildiğinden, mahkemece bu düzenleme kapsamında ruhsatsızlığın giderilip giderilmeyeceği hususunda başvuru sonucuna g...
155 gün önce8. HD İÇTİHAT paylaşıldı
İstihkak davası- Yetki- Birden fazla dava-
6100 sayılı HMK'da, HUMK’un 512. maddesine paralel bir düzenleme bulunmadığı- İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği- HMK. mad. 7/1 gereğince, davalının birden fazla olm...
155 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Mutlak ticari dava- Zamanaşımına uğramış senet-
Davacı, davalı ile aralarında traktör satışından kaynaklı borç ilişkisi olduğunu ileri sürmüş olup, davacı tacir olmadığı gibi, eldeki dava da Türk Ticaret Kanununda düzenlenen mutlak ticari davalardan olmadığından, "zamanaşımına uğradığı iddia oluna...
155 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin kaldırılması talep edilirse, harçtan sorumluluk-
Alacaklının icra dairesine başvurarak, "borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını" talep etmesi halinde, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için (Harçlar Kanunu ma...
155 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İflasın ertelenmesi-
İflasın ertelenmesi davasında, ticaret mahkemesince verilen ara kararın icra mahkemesince yorumlanamayacağı- "Temlik işlemlerinin durdurulmasına" yönelik ara kararı alınmasına rağmen, bu ara kararından iki gün sonra davacı tarafından ipotek alacağını...
156 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkikat- Ön inceleme- Çekişmeli hususlar- Tanık delili- Tanık listesinin verme zamanı-
Mahkemece, "davacının süresinde delillerini sunmadığı" gerekçesiyle kiralananın tahliyesine ilişkin davanın reddine karar verilmişse de, önceleme duruşmasında, taraflar arasındaki çekişmeli hususların tespit edilmesi ve tahkikatın çekişmeli hususlar ...
156 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanıkların hangi maddi vakıaya tanıklık ettiğinin yazılmaması-
Tarafların dava dilekçesi veya cevap dilekçesi ile vakıalara ve tanık deliline dayanmaları halinde her bir tanığın ayrı ayrı hangi maddi vakıaya tanıklık ettiğini yazılı olarak bildirmemeleri durumunda her bir tanığın dayanılan bütün vakıalar hakkınd...
156 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- İmza incelemesi- Borcu kabul-
İcra tutanağında davacı borçlunun borcu kabul ettiği görüldüğünden, artık, imza örnekleri üzerinden değerlendirme yapılarak menfi tespit davasının kabulüne karar verilemeyeceği, davanı reddi gerektiği-
156 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- İcra takibinin varlığı- Terditli dava- İİK. mad. 277 ve ile TBK. mad. 19
İİK.'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca tasarrufun iptali ve BK. mad. 19 uyarınca işlemin iptali taleplerine ilişkin açılan davada, İİK'nun 277.maddesine göre davanın görülebilmesi için gerekli olan kesinleşmiş ve varlığını devam ettiren bir takip ...
157 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sözleşmenin ifasının imkansız olması-
Taraflar arasındaki sözleşmeye konu inşaatın yapılacağı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapının 2. derecede koruma altına alınan kültür varlığı olduğu, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca yıkımına izin verilmediği bu nedenle sözleşmenin ifasının imka...
157 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Dördüncü kişi- Aciz vesikası- Birden fazla icra takibi-
Davalı dördüncü kişi yönünden ivazlar arasındaki fahiş fark yeterli olmayıp kötü niyetinin ispatlanmış olması gerektiği, bu davalı yönünden İİK. mad. 280/3 hükmümün de uygulanamayacağı- Kötü niyeti ispatlanamadığından davalı dördüncü kişinin yönünde...
160 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali davası- Hak düşürücü sürenin başlangıcı-
İtiraz, alacaklıya tebliğ edilmemiş olsa da, "itirazın kaldırılması" davasının açılması ile "itirazın iptali" davası için öngörülen bir yıllık "hak düşürücü" sürenin başlayacağı-
164 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit davası- Yetkili mahkeme- Yetki sözleşmesi-
"Taşra teşkilatı ile eczane arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.” şeklindeki düzenlemenin geçerli bir yetki sözleşmesi olmadığı- HMK. mad. 10 ...
164 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Manevi tazminatın bölünmezliği-
Manevi tazminatın bölünmezliği kuralına aykırı biçimde manevi tazminat istemli davanın kısmi veya belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı ve ve manevi zararın HMK. mad. 107 uyarınca göre dava yolu ile tespitinin de istenemeyeceği-
164 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk Kanunu mad. 18 uyarınca icra edilebilirlik şerhinin verilmesi-
“İcra edilebilirlik şerhinin” verilmesinin çekişmesiz yargı işi olduğu ve  “çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararların” temyiz edilemeyeceği-
164 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kooperatif aidat borcundan kaynaklanan menfi tespit davası-
Tasfiye halindeki kooperatiflerde genel kurul toplantılarında nisap aranmayacağı ve aranmayacak bir nisap nedeniyle anılan Genel Kurul' da alınan kararların geçersiz olduğundan bahsedilemeyeceği-
164 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tüketici mahkemesi- Görev-
Düğün alışverişi nedeniyle satın alınan mal bedeline ilişkin itirazın iptali davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- Mahkemece, müstakil tüketici mahkemesi var ise, davaya bakmakla tüketici mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kara...
164 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tespit ve alacak davası-
Ticari ilişkinin karmaşık olduğu hallerde alacak miktarının bilinemeyebileceği bu nedenle davacının tespit talebinde hukuki yararının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği- Davacı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak alacak mikta...
167 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Nafaka alacağına ilişkin icra takibi- Ödemelerin mahsubu-
Açık atıf bulunan veya atıf bulunmasa da miktar itibariyle aylık nafaka miktarı veya nafaka katları kadar olan ödemelerin "nafaka ödemesi" kabul edilip nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerektiği-
167 gün önceSAMSUN BAM İÇTİHADI paylaşıldı
Konkordato- İşçilik alacakları- Ticaret mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı-
Konkordato geçici mühleti ile tedbir kararı veren ticaret mahkemesinin imtiyazlı alacaklar yönünden verdiği ihtiyati tedbir kararının sadece muhafaza tedbirleri ile satışın önlenmesine yönelik olup, bu alacağa (işçilik alacağına) dayalı olarak takip ...
168 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
5 TL'ye saç tıraşı; 3 TL'ye sakal tıraşı yapılması- Haksız rekabet-
"5 TL'ye saç tıraşı; 3 TL'ye sakal tıraşı yapılması" haksız rekabet oluşturur mı? Davalı berberin eyleminin haksız rekabet teşkil edip etmediğinin (tedarik fiyatının altında satış yapıp yapmadığı veya iş şartlarına uyup uymadığı hususlarının) sektör ...
168 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Hata ve hile hukuksal sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davasında hak düşürücü süre-
İradesi sakatlanan tarafın hata veya hileyi öğrendiği andan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmesi veya verdiği şeyi geri istemesi gerektiği- Sözleşme resmî senetle yapılmış olsa dahi hata ve hile olg...
168 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İş kazası- İş göremezlik- Manevi tazminat- Atiye terk- Davayı geri alma iradesi- Davayı geri almaya muvafakat- Geri alınan dava için davalı lehine vekâlet ücreti-
İş kazası sonucunda davacı işçinin iş göremezlik derecesi ve tarafların kusur oranları ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında hükmedilen 10.000,00TL manevi tazminat miktarının fazla olduğu- Davacı tarafın talebinin...
169 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun ceza infaz kurumundaki hesabında bulunan parasının haciz usulü-
Tutuklunun haftalık harcama limitinin 300 TL olduğu, 300 TL'den fazlası ihtiyaç dışı olup, buna göre tutuklunun zorunlu ihtiyaçları ile sağlık ve cezaevi giderlerini karşılamak üzere hesapta haftalık 300 TL kalması sağlanacak şekilde icra haciz işlem...
170 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İbranameye rağmen icra takibine devam edilmesi- Menfi tespit- Kötüniyet tazminatı-
Borçlu, alacaklı-bankaya borcunu ödeyerek "ibraname" almışsa da, bu ibranamenin banka tarafından icra dosyasına sunulmadığı, davacının ibra edilmesinden sonra takip konusu alacağı temlik alan davalının da takibin devamına yönelik işlemler yaptığı ve ...
170 gün önce19. CD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekil ile yetki belgesi verilen vekilin de (geçerli) mazeret sunması gerekliliği-
Yetki belgesi verilen vekilin mazeret beyanında bulunmadığı, duruşmadan haberdar olduğu halde başka bir duruşmada bulunması gerektiği için duruşmaya katılamayacağına dair mazeret dilekçesi gönderen müşteki vekilinin de mazeretini de belgelendirmediği...
170 gün önceBAM İÇTİHADI paylaşıldı
Karşılıksız şerhi vurulmaması- Şirketin imza ile temsili-
"Çift imza ile temsil edilen şirket adına düzenlenen çekte tek imza bulunması"  nedeniyle bankanın karşılıksızdır şerhi vurmaması halinde beraat kararı verilmesinin hatalı olduğu; bu durumun çekin kambiyo vasfını değiştirmeyeceği (12. HD. 01/06/2017 ...
170 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İflasın ertelenmesi- Bekletici mesele- Taraf teşkili-
Borçlu şirket iflas etmiş, iflas kararı kesinleşmiş, 2. alacaklılar toplantısı yapılmış ise ve davacı alacaklıya yetki verilmemiş ise, iflas idaresinin tasarrufun iptali davasında yer alması gerektiği- Bu nedenle mahkemece ilgili dosya getirtilerek b...
173 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- İspat yükü- Parmak izi kayıtları-
İşçinin fazla çalışma iddiasını ispatla yükümlü olduğu- Tanık anlatımları dikkate alındığında davacının fazla çalıştığını ispatlayamadığı, davacının daha önce sunmadığı, bozma ilamından sonra sunduğu ve davalı tarafça açıkça muvafakat edilmeyen parma...
173 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Soybağının tespiti- Nüfus kayıtlarında düzeltme-
Herkesin soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu, mahkemece DNA testi yaptırılması gerektiği- Nüfus kayıtlarında düzeltme istemine ilişkin davalarda, mahkemelerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırak...
174 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vakfın tescili-
Vakıf senedinde belirtilen meblağdaki kuruluş malvarlığı yerine daha düşük meblağın TL bloke edilmiş olması ile kurucunun 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 9/1.maddesinde sayılan suçlardan mahkumiyetinin olup olmadığı ile yerleşim yeri araştırılmadan tesc...
174 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
İhalenin feshi- Şikayet- Karşı taraf-
İhalenin feshi şikayetinde kimler karşı taraftır?
175 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Organik bağ bulunan şirkete ödeme
İki şirketin ortaklarının aynı olup olmadığı, her iki şirket arasında organik bağ, iktisadi bütünlük ve yönetsel özdeşliğin olup olmadığı saptanarak, organik bağın bulunması ve faturaların şirketlerden birine ödenmiş olması durumunda yapılan ödemenin...
176 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Basın özgürlüğü- Kişilik haklarına saldırı-
Başkanlık sistemine ilişkin yazıdaki görüşlerin Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin kişiliklerine yönelik olmayıp, üyelik statüsü ile ilgili genel değerlendirmeler olduğu, yazının hiçbir bölümünde bir başkan ya da üyenin ismine yer verilmediği, şa...
177 gün önce21. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Asıl Borç Sona Ererken Faiz Alacağının Saklı Tutulmaması veya İtirazi Kayıt Yöneltilmemesi-
Asıl borç son bulduğu halde alacaklı ancak bu hakkını saklı tuttuğunu veya durum koşullardan bunun anlaşılması gerektiğini kanıtladığı takdirde işlemiş faizlerle ilgili hakkı son bulmayacağından ödeme yapılmadan önce davacının Kurum'a birikmiş aylıkl...
177 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Birden çok borç- Açıklamasız yapılan ödemenin mahsubu-
Borçlunun nakit, banka kanalıyla ve masraf faturaları ile ödemeler yaptığı, ödemenin hangi faturaya karşılık yapıldığı açıklanmadan gerçekleştirildiği görüldüğünden, ödemelerin hangi alacağa mahsup edileceği hususunun TBK. mad. 101 ve 102 uyarınca ta...
177 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Öğrenme ile itiraz süresinin başlaması şartları-
Öğrenme ile itiraz süresinin başlayabilmesi için borçluya usulsüz de olsa tebliğ edilmiş bir ödeme emrinin bulunması gerektiği ve böyle bir durumda, öğrenme tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, itiraz süresinin de bu tarihten başlayacağı- Ödeme...
178 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın özen borcu-
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığından, hukuk hâkimini bağlamayacağı- Davalı avukatın ihmalinin bulunup bulunmadığı tartışılan idare mahkemesinde açılan davalardan birinde idare mahkemesi "idari işle...
178 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai şart-
Taraflar arasındaki sözleşmeye konu bilgisayar programının, yapılan e-posta yazışmaları karşısında ayıplı olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının cezai şart talep edip edemeyeceği-
178 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İnançlı işlem- Ferağa icbar davası- İyi niyet kurallarına aykırı olup olmadığı-
İnançlı temlik hukuksal nedenine dayalı olarak açılan eldeki davada; daha önce bizzat davalıların murisi tarafından açılan ferağa icbar davasının ilk oturumunda davacı şirket vekilinin davayı kabulü nedeniyle verilen tescil kararının temyiz edilmeksi...
181 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesinleşen takipte "% 120" işleyecek faiz oranı talep edilmesi-
Takip talebinde istenen faiz oranının türünün belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından birine denk gelmesi durumunda, o cins faiz oranının istendiğinin kabulü gerekeceğinden ödeme emrine yasal s...
181 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Çek yaprakları bedelinden müteselsil kefiller sorumlu mudur?
Kefaletin verildiği anda borcun belirli ya da belirlenebilir olması gerektiği, kefalet sözleşmelerindeki belirlilik ilkesi uyarınca kefil olunan açısından belirli yani ferdileştirilmiş bir borcun varlığının arandığı, kefilin yalnızca kefalet limiti v...
182 gün önceAnayasa Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Avukatlık ücreti- Av. K. mad. 164/5-
Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı-
182 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit- Aval- İcra dosyasındaki kabul beyanı-
Aval veren kişinin teminat altına aldığı borcun şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerli olacağı ve davacı olan her iki avalistin de icra dosyasına yapılmış kabul beyanlarının bulunduğu ve bu durumda a...
182 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması sebebi ile dürüstlük ve iyiniyet ilkelerine aykırılık nedenlerine dayanmak suretiyle tapu iptali ve tescil esaslı terditli dava-
Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması sebebi ile dürüstlük ve iyiniyet ilkelerine aykırılık nedenlerine dayanmak suretiyle tapu iptali ve tescil esaslı terditli talepte bulunmuş olup, davalılardan avukat ile davacı taraf arasındaki ihtilafın aralar...
183 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi- Alacaklı ile borçlunun isticvabı- Senedin düzenlenmesine neden olan temel ilişki- Bilirkişi incelemesi-
Davacı alacaklının, borcun doğumunun takip dayanağı bononun tanzim tarihinden önce gerçekleştiğini ileri sürmesi halinde, mahkemece alacaklıya bu konuda kanıt sunma olanağı verilmesi, gerekirse davacı alacaklı ile borçlu isticvap edilerek senedin düz...
183 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Yabancı mahkeme ilamının tenfizi-
Noksan dava şartı tamamlandıktan sonra yeniden dava açılabileceği- İlk karar davanın esası hakkında değil yanız belli bir dava şartının yokluğu ilişkin olduğundan davalının bu yeni davaya karşı kesin hüküm itirazında bulunamayacağı- Yabancı mahkeme k...
183 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 275
İlk etapta tek kişilik bilirkişinin raporunu ibraz ettikten sonra bu heyete 2 kişi eklenerek 3 kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmış olmasının HMK.'nun 275/1 maddesine aykırı olduğu- Davacının davasını ispat etmek zorunda olduğu, mahkemece yeni ...
183 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İkinci (ek) davaya bakan mahkeme, kısmi davada verilen kararın tespite ilişkin bölümü ile bağlı mıdır?
Sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlunun sözleşmedeki edimini aynen ifa etmesi gerektiği- Kısmi davada alınan bilirkişi raporlarının açılan ek dava yönünden ke...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık ücret sözleşmesi- Hakkaniyet indirimi-
Avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edildiğine göre, sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen vekalet ücreti üzerinden takibin devamına karar verilmesi gerektiği- Hakkaniyet indirimi (TBK. mad. 182) uygulanmak suretiyle belirlenen bede...
184 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maddi tazminat davası- Islah- Ek dava- Faiz-
Davacılar açtıkları davayı ıslah etmişler, bundan sonra da bu dosya ile birleştirilen ek davayı açmış olup davacının ek dava konusu yaptığı talebinden açıkça feragati bulunmadığı, dolayısıyla ıslah dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakların saklı tutulma...
184 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatın mesleğinde kullandığı bir hesabın haczedilmezliği-
Avukatın mesleğinde kullandığı bir hesabın haczedilmezliğinin, ancak fiili durumunun tespiti ile belirlenmesi gerektiği ve bu konuda ispat yükünün borçluya düştüğü- Haczedilen hesabın mesleğinden kaynaklı harcamalar için kullanıldığını borçlu avukat...
184 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 89/4 tazminat şartları-
İİK. mad. 89/4 uyarınca tazminata hükmedilebilmesi için borçlunun haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliği tarihi itibariyle üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş, haczedilebilecek muaccel bir alacağının bulunmasının zorunlu olduğu- Tasdiksiz borçluya a...
186 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40/1- Bozma üzerine maaş haczinin durumu-
Takip dayanağı mahkeme kararı esastan bozulmuş olduğundan, takibin, İİK. mad. 40/1 uyarınca olduğu yerde duracağı ve bu durumda hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına kara...
187 gün önce8. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Bankanın hesap üzerinde rehin hakkını ileri sürmesi- İİK. mad. 89, 96, 97
89/1 haciz ihbarnamesi üzerine, üçüncü kişi bankanın hesap üzerinde "rehin hakkını" ileri sürmesinin, haciz ihbarnamesine "itiraz" mahiyetinde olduğu ve bu itirazın İİK.'nun 89. maddede düzenlendiği şekilde çözümlenmesi gerektiği, uyuşmazlığın "istih...
187 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Hizmet süresinin kesintiye uğraması- Davalı alt işverenlerin kıdem tazminatından sorumlu tutulup tutulamayacakları- Kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı-
Davacı işçi davalı Sağlık Bakanlığına bağlı Hastane nezdinde alt işverenler işçisi olarak çalışmış ve emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı ile birlikte işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiş olup davalı Sağlık Bakanlığı...
188 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Fazla çalışma- Karineye dayalı indirim-
Fazla çalışma iddiasının takdiri delil ile kanıtlanması durumunda indirim yapılması gerekeceği- Somut olayda tanık beyanlarına göre belirlenen fazla çalışma ücretinden karineye dayalı olarak yapılan 1/4 oranındaki indirimin yeterli olmadığı, hesap dö...
188 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız azil nedenine dayalı ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili istemiyle
Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmeyeceği, haksız azil halinde ise, avukatın ücretin tamamına hak kazanacağı- Azle ilişkin olarak tanık dinlenemeyeceği-
188 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
HMK. mad. 27-
Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih arasında makul bir süre olmaması halinde, tarafların hukuksal haklarının kısıtlanmış olacağı-
189 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davanın asıl dayanağı imalat hatası olup gelinen noktada inşaat alanında çökme meydana geldiği davacı konutunda zarar oluştuğu duvarın da yıkıldığı anlaşıldığından, dava sebebinin değiştiğinden bahisle ıslah yoluna gidilmesine gerek olmadığı-
189 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İcra emrinin iptali-
Takip talebine uygun olmayan icra emrinin iptaline karar verilmesi gerektiği- Takip talebini ilama uygun olarak hazırlayan alacaklı yanın kusurlu olmadığı- İşlemin icra müdürülüğü hatasından kaynaklandığı gözetilerek alacaklı aleyhine vekalet ücreti ...
189 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati haciz-
Alacaklı banka tarafından kredi hesabının kat edilmesiyle (kapatılmasıyla) alacağın muaccel olacağı (ihtarnamenin tebliğinin borçluların temerrüdüyle ilgili olduğu)-
189 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali davası- Birden fazla tasarrufun iptali-
Takip konusu borcun kredi sözleşmelerinden doğduğu, davalı üçüncü kişinin borçlunun durumunun ve amacının bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. mad. 280/1 gereğince iptale tabi olduğu- İptali istenen birden fazla tasarru...
189 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık-
Olumsuz görev uyuşmazlığından bahsedilebilmesi için dosya kendisine gönderilen mahkemenin de kararında karşı yetkisizlik kararı vermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerektiği-
190 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi tespit davası- Kötü niyet (haksız takip) tazminatı-
Davalı alacaklı şirketin (hamilin) senetleri ciro yoluyla elde etmesi nedeniyle icra takibinde kötü niyetli olduğunun kabul edilebilmesi için, senetlerin sahte olarak düzenlenerek kendisine verildiğini ve dolayısıyla senetler üzerindeki imzanın ciro ...
191 gün önceKonferans Duyurusu paylaşıldı
İnegöl Konferansı
Yargıtayın Son İçtihatları Doğrultusunda İcra ve İflâs Hukuku
191 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Sadakat Yükümlülüğü-
Boşanma kararı verildikten sonra, ancak henüz bu karar kesinleşmeden, bir başkası ile gayriresmi şekilde birlikte yaşamaya başlayan tarafın sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olacağı-
191 gün önceHGK. İÇTİHADI ve DİĞER ÖRNEK İÇTİHATLAR paylaşıldı
HMK. mad. 124 - Tarafta iradî değişiklik
Aralarında hâkim ortak- bağlı şirket ilişkisi bulunan, adresleri ile yöneticileri aynı olan ve unvanları arasında büyük bir benzerlik bulunan şirketlerde hataya düşülmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığı- HMK'nın 124/3-4’üncü maddesindeki ...
192 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tehiri icra- Taşınmaz teminat olarak gösterilmesi- Hacizlerin kaldırılması-
İİK. mad. 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir ise de, taşınmazın (taşınmazların) satışı halinde, satış bedelinin, dosya borcunu ferileri ile birlikte karşılayıp karşılamayacağı belli olmadığından, teminat...
193 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz alacak davası- Fazla çalışma ücreti- Ulusal bayram ve genel tatil ücreti- Hafta tatili ücreti- Bakiye süre ücreti- İndirim miktarı-
Dava konusu "fazla çalışma ücreti", "ulusal bayram" ve "genel tatil ücreti" ile "hafta tatili ücreti" alacaklarının kanıtlanması için tanık deliline dayanıldığı ve söz konusu alacakların tanık anlatımları ile kanıtlanması durumunda hesaplanacak alaca...
193 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fark ücret, ilave tediye ve ikramiye alacaklarının tahsili istemi-
Davacı yaptığı işe göre "altıncı" sınıf kadrosu yerine "dördüncü" sınıf kadrosunda ücretlendirilebilir mi ve burada varılacak sonuca göre davacının fark ücret, ilave tediye ve ikramiye alacaklarına hak kazanır mı?
194 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Emlakçının ücret alacağı hangi şartlarda doğar?
"Taşınmazın satışı için aracılık eden tellalın saf dışı bırakılarak satışın sağlanması halinde tellallık ücretinin cezası ile birlikte ödeneceğine" ilişkin sözleşme maddesinin geçerli ve tarafları bağlayıcı olduğu- Davacı emlakçının aracılık faaliyet...
196 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Davanın ön koşul yokluğundan reddi- Vekalet ücreti-
Borcun, "tasarruftan sonra" doğmuş olması halinde, davalı lehine "maktu" vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
196 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Davaların birleştirilmesi- Ara karar- Ara karardan dönme-
Ara karar niteliğindeki kararların geri alınmasının her zaman mümkün olduğu-
196 gün önce13. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ön inceleme yapılamadan feragat halinde akdi ve karşı yan vekalet ücreti-
Henüz ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde, avukatın hak kazandığı karşı yan vekalet ücretinde -tarifede düzenlendiği şekilde- 1/2 indirim yapılması, akdi vekalet ücretinde ise indirime gidilmeden hesaplama yapılması gere...
196 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Borçlunun resmi olarak çalıştığına ilişkin kayıt bulunmayan adresine tebligat- Zabıta araştırması-
Borçlu "tebligatın çıkarıldığı iş yeri ile ilgisinin bulunmadığını" ileri sürmekte ve resmi olarak borçlunun o işyerinde çalıştığına ilişkin bir kayıt bulunmasa da, mahkemece yaptırılan zabıta araştırması ve şikayetten sonra yapılan fiili haciz esnas...
199 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Daha önce açılan boşanma davasında verilen ret kararının kesinleşmesinden itibaren başlayacak üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulmadığını ispat yükünün taraflardan hangisine ait olduğu?
Daha önce açtığı boşanma davası ispatlayamadığı gerekçesiyle reddedilerek kesinleşen ve kesinleşme tarihinden üç yıldan sonra eldeki davayı açan davacı, ön inceleme duruşmasında "davaya ilişkin bildireceğim delilim yoktur" demek suretiyle kanunda öng...
199 gün önce9. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Temerrüt-
Davalının temerrüdünün, ihtarnamenin tebliğ tarihinin ertesi gününden başlayacağı ve ihtarnamede tanınan atıfet dikkate alınarak temerrüdün takip eden gün gerçekleşeceği- Bilirkişi tarafından takip öncesi işlenmiş faiz hesap edilirken davalının temer...
199 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davalar birleşse de iki ayrı dava bulunduğu- Davalar birleşmeden önce yapılan ıslah talebinin asıl dosyaya yönelik olduğu, davalar birleştikten sonra birleşen dosya ile ilk kez talep edilen yıllık izin alacağına yönelik yapılan ıslahın aynı davada ik...
199 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Anonim şirket payının devri- Ticari dava- Tasarrufun iptali- Görev- TTK. mad 380/1, 4/1-a
TTK'nun 380. maddesine dayandırılan tasarrufun iptali davasının asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
201 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üyelikten ihraca ilişkin kooperatif genel kurul kararının iptali istemi-
TBK. mad. 139/2 gereğince, alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebileceği- Davacı alacağı ile ilgili çekişme sona ermiş ve karar tarihinden önce kesinleşen mahkeme kararı ile davacı alacağının borcundan daha fazla olduğu anlaşılmış ...
203 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Rüçhanlı alacak- Avukatlık ücreti-
Şikayetçi avukatların icra dosyalarına konu vekâlet ücretlerinin, Avukatlık Kanunu'nun 166/2. maddesi uyarınca şikayetçi avukatların çalışması sonucunda, müvekkil yararına, ilam gereğince tahsil edilecek para üzerinde rüçhan (imtiyaz) hakkı bulunduğu...
203 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
İtirazın iptali- Yetki-
İtirazın iptali davalarında icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisine yönelik itirazların da öncelikle incelenmesi gerektiği- Başlangıçta icra takibini yetkisiz icra dairesinde başlatan davasının daha sonra davalının yetki itirazı üzerine ta...
203 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
İşçilik alacağı- Eşit davranma ilkesi-
Davalı işverenin davacının üyesi olduğu işçi sendikası ile yapılan 01.06.1983-31.05.1985 yürürlük süreli TİS'in 89'uncu maddesi uyarınca tren yolu güzergahında oturan işçilere iş yerine geliş ve gidişlerde treni ücretsiz kullanmaları için banliyö ve ...
203 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Maddi hata- Esaslı hata-
Asıl dava, borçlu olunmadığının tespiti ve fazla ödenen bedelin istirdadı; birleşen ilk dava, alacak; birleşen ikinci dava ise, itirazın iptali istemine ilişkin olup, bir sözleşmede taraflar dışındaki (üçüncü) kişilerin tanık sıfatıyla imzaları mevcu...
203 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Telif tazminatı- FSEK. mad. 68- Varsayımsal bedelin belirlenmesi- Yıllık kiralama bedeli- Satış bedeli-
Davacıya ait eserin davalı tarafça izinsiz kullanılması nedeniyle, FSEK. mad. 68 uyarınca açılan tazminat istemli davada, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hem davacı tarafından sunulan satış fiyatları üzerinden davacının diğer müşterilerine yap...
203 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere yapılan takipler- Tahsil harcı-
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapıl...
204 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayetin değiştirilmesi- İştirak nafakası-
Velayetin değiştirilmesine konu davada velayeti değiştirilen çocuk için hükmedilen velayet düzenlenmesine yönelik davaların fer'isi niteliğinde olan iştirak nafakası nedeniyle davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatal...
205 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam niteliğinde belgeye dayalı ilamsız icra takip-
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı uyarınca "elinde ilam olan alacaklarının ilamsız takip yoluna başvuramayacağı" ancak bu kararın ilam niteliğinde belgeleri kapsamadığı-
207 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Slot cezalarının istirdadı-
Mahkemece davalı yanca kesilen faturaların davacıya tebliğ edilip edilmediği, tebliğ edilmiş ise itiraz olup olmadığı ve davacının defterlerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarının ve davacının ödeme sırasında ihtirazi kayıt koyup koymadığı öncelikle ...
208 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetveli- Muvazaa iddiası-
Sıra cetvelinde, nafaka alacaklısının ara karara hükmedilen alacağının muvazaalı olduğu ileri sürülebilir mi?
208 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alkollü sürücü- Sigortacının rücu hakkı- Münhasırlık araştırması-
Sürücünün alkollü olmasının, tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmeyeceği, böyle bir durumda hasarın teminat dışı kaldığını sigortacının ispat etmesi gerektiği-
208 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah- Şikayet- İcra mahkemesi-
İcra mahkemesinde ıslah olur mu?
209 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası sonucu cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi- Population Masculine Et– Feminine (PMF 1931) Tablosu-
Kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi gerektiği- Buna göre, davacının muhtemel yaşam süresinin Population Mascu...
210 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sıra cetvelindeki sıraya şikayet- Hacizde saat farkı-
Sıra cetvelinde saat farkı dikkate alınır mı?
211 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların haczi-
Üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların ancak İİK. mad. 89 uyarınca haczedilebileceği- Henüz doğmamış alacakların, İİK. mad. 88 uyarınca yazılan müzekkere ile haczinin mümkün olmadığı- Üçüncü kişiye tebliğ edilen haciz müzekkerelerinin hü...
212 gün önce23. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tapu iptal ve tescil davası- Karar tarihinden önce dava konusu taşınmazın ihalede başkasına satılması- Asli müdahale-
Tapu iptali tescil davasına konu taşınmazı, dava devam ederken, (cebri ihalede) satış ile devralarak tapuda malik olan kişi davaya dahil edilmeden karar verilemeyeceği, taşınmaz malikinin asli müdahil sıfatıyla temyizinin kabulü gerektiği-
213 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Sonradan delil gösterilmesi-
Cevap dilekçesinde herhangi bir delil (HMK. mad. 129/1-e) sunmayan ve sonradan delil gösterilebilmesi için (HMK. mad. 145. maddesinde) belirtilen istisnai hâllerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davalıya delil bildirmesi için süre verilemeyeceği- TM...
215 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Arabuluculuk tutanağında "taraflar arasındaki ihtilafa konu hususların" tespit edilmemesi halinde, "usulüne uygun bir arabuluculuk tutanağından bahsedilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle davanın reddi gerekir mi?
Arabuluculuğa hangi konularda başvurulduğuna ilişkin "başvuru formu" uygulamasının başladığı 02.08.2018 tarihine kadar, arabuluculuk anlaşamama tutanağında arabuluculuğa konu alacaklar tek tek belirtilmeden "işçilik alacakları", "işçi-işveren uyuşmaz...
215 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğer dava şartlarını değerlendiremeyeceği-
İş mahkemesindeki yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu- Bir mahkemenin açılan davada yargılama yapıp, dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli olması, görevli ise yetkili olması gerektiği- Görevli ve yetkili olmayan bir mahkemenin diğ...
215 gün önceBölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Konkordato- Uzman komiserlerin varmış olduğu sonuçların aksine mahkemenin "projenin uygulanabilirlik kabiliyetinin bulunmadığı" sonucuna varması-
Mali konularda uzman kişilerden oluşan komiserlerin varmış olduğu sonuçlar itibariyle, "davacıların konkordato taleplerinin yerinde olduğu" ve "tasdiki halinde projenin uygulanabileceği" belirtilmiş olmasına rağmen, mahkemece bu konuda uzmanlarından ...
216 gün önceHGK. İÇTİHADI paylaşıldı
Eşler arasında sadakat yükümlülüğü- Manevi tazminat istemi- Görevli mahkeme-
Dava dilekçesinde iddiaların ileri sürülüş biçimi itibariyle davacı, TMK. mad. 185/3 fıkrasında belirtilen "sadakat yükümlülüğüne" aykırı davranmaktan dolayı, kişilik haklarının saldırıya uğradığı iddiasıyla davalı eşinden manevi tazminat isteminde b...
216 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Tüketici işlemi- Görev-
OHAL ile ilgili mevzuat hükümlerine göre adına nemalandırılmak üzere Toplu Konut Fonuna yatırılmış olan tazminatın davalı bankadan tahsiline ilişkin alacak davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- "Davacı adına yatırılan paranın bankada o...
217 gün önceSamsun Bölge Adliye Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato-
Suça konu çeki keşide eden sanıkların yetkilisi olduğu şirket hakkında iflasın ertelenmesi/konkordato başvurusu olup olmadığı, varsa başvurunun hangi tarihte yapıldığı, ne şekilde karar verildiği, kararın hangi tarihte kesinleştiği, iflasın ertelenme...
217 gün önceGaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Kararı- paylaşıldı
Karşılıksız çek- Konkordato
Keşideci şirketin konkordato talebi kabul edilmiş ve suça konu ileri tarihli çekin, konkordato başvurusunda gösterildiği ve ödeme planına alınmış olduğu hallerde, çek bedelinin hesapta bulundurulması zorunluluğu bir mahkeme kararına istinaden ortadan...
219 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
"Erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisi" veren kararın tanınması mümkün müdür?
Tarafların boşanmalarına, yabancı (İran) mahkemece karar verilmeyip "üç ay süreyle geçerli olmak üzere, erkeğe notere başvurmak suretiyle tek taraflı irade beyanıyla boşanma yetkisinin" verilerek kadının iradesinin yok sayılması niteliğindeki kararın...
219 gün önce20. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmazın onaylı mimari projesine uygun olarak eski hale getirilmesi-
Anagayrimenkulün "mesken" olarak gösterilen bağımsız bölümünde faaliyet gösteren "avukatlık (hukuk) bürosu" hakkında yönetim planı hükümlerinin dikkate alınmayacağı- Eski hale getirilme kararı verilirken avukatlık bürosu olarak kullanılması halinin h...
220 gün önce15. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dava şartı- Görev- Taraf teşkili-
Dilekçeler safhası dolmadan görev konusunda karar verilebilir mi?
220 gün önceBilgi Notu paylaşıldı
Tasarrufun İptali- İlamların İcrası- Usul Ekonomisi-
Tasarrufun iptali davalarının kabulüne ilişkin hükmün icrası nasıl yapılmalıdır? Davalı-üçüncü kişinin (de) sorumlu olduğu vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için yeni bir icra takibi mi yapılmalıdır? Davanın bedele dönüşmesi halinde -d...
220 gün önce12. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali ilamının icrası- Usul ekonomisi-
Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın ferilerine ilişkin alacak kalemlerinin, asıl takip dosyası üzerinden gerektiğinde ek takip talebi ile tahsilinin mümkün olduğu, ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olduğundan bu kalemler yönünden a...
220 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Alacağın belirlenebilmesi için katkı payı davasının beklenmesi-
Boşanma davasında lehine hükmedilecek mali haklar ile katılma alacağı davası sonucu lehine hükmedilecek tazminat alacağının tahsiline yönelik açılan muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davasında, boşanma davasının kesinleştiği, katkı payı davasının is...
220 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çek istirdadı- Mutlak defi- Faktoring kuruluşlarının istihbarat yükümlülüğü- Faktöring şirketinin çeki iktisabında ağır kusurlu veya kötüniyetli olup olmadığı-
Çek eline geçmiş bulunan yeni hamilin ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlü olduğu (TTK. mad. 792)- Çek istirdadına ilişkin açılan davada hırsızlık olayının mutlak d...
220 gün önceHGK İÇTİHADI paylaşıldı
Avukatın azli- Vekalet ücreti-
Avukatını, bilirkişi raporu alınmasından sonra azleden davalı, "davacı avukatın kendisine yeterince bilgi vermemesi ve dava devam ederken kendisinden ücret istemesi nedeniyle davacıyı azlettiğini" ileri sürmüşse de, davacının vekâlet ücreti talep ett...
224 gün önceBAM İÇTİHADI paylaşıldı
Menfi tespit davalarında arabuluculuk-
Menfi tespit davalarında, bir miktar alacağın tahsili talebi olmadığından, ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının açılabilmesi için arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmadığı-
225 gün önceÇeşitli İçtihatlar paylaşıldı
Tarafta iradi değişiklik- HMK. mad. 124-
Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklığa açılan davalarda HMK 124 uygulamaları-
226 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Tefhim edilen hükmün usule uygun olmaması halinde temyiz süresinin başlangıcı- Fazla çalışma alacağı- İspat yükü- Hakimin davayı aydınlatma ödevi- Taraflarca getirilme ilkesi-
Tefhim edilen (direnme) kararda, hükmün sadece dava konusu edilen alacakları kapsadığı, yargılama giderleri ile ilgili hüküm fıkrası bulunmadığı, tefhim edilen hükmün gerekçe içermediği görüldüğünden, temyiz süresinin gerekçeli kararın tebliği ile ba...
226 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İİK. mad. 40- Bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi- Mükerrer takip-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
227 gün önce19.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhtiyati Haciz- Tüketici Mahkemesi-
Tüketici işlemi niteliğindeki kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan ihtiyati haciz istemiyle ilgili olarak talep tarihi itibariyle Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu-
227 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Yıpranma primi alacağı belirsiz alacak mıdır?
Davacı işçinin talep ettiği yıpranma priminin hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve işçinin bilgisine sunmakla yükümlü olan işverenin sunacağı, bordrolara ve puantaj kaydı gibi çalışma esaslarını gösterir belgelere ihti...
227 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kamulaştırma bedelinin iadesi- Zamanaşımı-
Davacının ödemiş olduğu kamulaştırma bedelini geri isteme hakkının (ve buna bağlı olarak zamanaşımı süresinin), Valilik Kadastro Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının tebliği tarihiyle başlayacağı-
228 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Sadece süre tutum dilekçesi sunulması halinde yapılması gereken inceleme-
İcra mahkemesi kararının tefhimi üzerine istinaf dilekçesini verdiği halde, icra mahkemesi kararının tebliğ edildiği tarihten sonra istinaf gerekçelerini içeren dilekçe verilmemesi durumunda, Bölge Adliye Mahkemesinin, istinaf dilekçesini reddetmeden...
228 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi kartı alacağı- Tasarrufun iptali davası- Borcun doğum tarihi-
Tasarrufun iptali davalarının amacının, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerind...
228 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Trafik kazası nedeniyle uğranılan maddi-manevi zararın ödetilmesine ilişkin tazminat istemi-
6111 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra açılan davada, mahkemece sözü edilen yasa değerlendirilmeden hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacılar tarafından faturalandırılan belgeli tedavi giderleri tespit edilerek mahkemece bu bedellere hükmedil...
229 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi sonucunda doğru bulunması- Verilen "istinaf başvurusunun esastan reddi" kararının niteliği ve alınması gereken harç-
Davacıya düzenli olarak aylık ödemeye denk gelecek periyotlarda ve aynı miktarda ödeme yapıldığı, verilen talimatın havale emri olduğu, bu talimatını her zaman geri alabileceği ancak alınmadığı, bu ödemelerin borç olarak verildiğinin davalı tarafça i...
229 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Cezai şart isteyen tarafın kusursuz olması gerektiği-
Davacının satıcı acentesinin sözleşmeye (… acente ilgili sipariş miktarını ve çeşitlerini satıcıya iletecek ve sipariş konusu malzemeleri satıcıdan, alıcıya gönderilmesi amacı ile satın alacaktır... şeklindeki hükme) aykırı olarak  fatura konusu sözl...
230 gün önce11. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Kredi erken kapama komisyonunun iadesi- Hesaplama yöntemi- Belirsiz alacak davası-
Erken kapama (ödeme) komisyonunun iadesi istemine ilişkin dava belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi?
230 gün önce14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda 6537 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe dayalı, tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı-
Tarımsal arazilerde satış halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı- Davacı ile davalının taşınmazının sınırdaş olup olmadığı ve dava konusu davacı ve davalı taşınmazlarının fiili kullanım durumuna göre tarımsal arazi niteliği taşıyıp ta...
231 gün önce12. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
İhale- Alacaklının teminat muafiyeti-
Alacağı ilk sırada yer almayan alacaklının ihaleye teminatsız katılması-
232 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Whatsapp yazışmalarına dayalı iş adinin feshi- Kişisel veri- Haksız fesih-
Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren Whatsapp sisteminde, kişinin, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içerisinde iletişim gerçekleştirilmekte olduğu, ancak bu sistem kendi içinde korunan ve...
233 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kadının gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunmasının kusur sayılacağı-
Dava konusu olayda kocanın kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında kadına hakaret ettiği, kadının ise gerek kendisi gerek ailesi için, kocadan yersiz ekonomik taleplerde bulunduğu, birlik görevlerini ihmal ettiği, güven sarsıcı davra...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığının talebi- İcra vekalet ücreti-
Alacaklı tarafın, takipte, yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden talepte bulunduğu da nazara alındığında, açıklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, vekalet ücreti matrahının belirlenmesinde de, yabancı pa...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedi üzerine yazılan ibareler-
Takip konusu senedin arka yüzünde; "iş bu senet 1..7 ada 1..6 parsel yapılacak inşaat üzerindeki 1 nolu bağımsız bölümün yarısı için tarafımızdan teminat olarak verilmiştir" ibaresi yer almış olup, anılan ibareler senedin kayıtsız şartsız borç ikrarı...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Çift vadeli bono- Aşırı şekilcilik-
TTK. mad. 703 uyarınca, çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı, ancak düzenlenme tarihinin, bononun üst bölümünde vade tarihi kısmında tekrarı çift vade anlamına gelmeyeceği, aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına n...
234 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takipte Mükerrerlik- Usul Ekonomisi-
Alacaklının, takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muamelelerinin olduğu yerde duracağı, bozma kararından sonra, verilen kararla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi s...
236 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordato- Konkordato projesi-
Davacı gerçek kişilerin, sundukları ön projede, "konkordato ön proje eklerinde alacaklılara ilişkin bir liste bulunmadığı, sadece kendilerinin banka borçlarının tamamına kefil olduklarının belirtildiği, herhangi bir hedef ve faaliyet gösterilmediği, ...
236 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
Konkordatonun Tasdiki-
En büyük rehin alacaklısı vekilinin davacı tarafından sunulan projeyi "kabul etmeyeceklerini" ve "yapılan müzakerelerde red oyu kullanacaklarını" açıkça beyan etmesi nedeniyle İİK mad. 308/h uyarınca rehinli alacaklıların rehinli alacak miktarının üç...
236 gün önceİstanbul BAM paylaşıldı
İflasın ertelenmesi sürecinde konkordato-
İflasın ertelenmesi davası devam ederken, borçlu alacaklılar ile konkordato yapabilir mi?
237 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet- Fiili Ayrılık- Çocuğun Dava Sırasında İdrak Çağına Gelmesi-
Fiili ayrılık sırasında ve hâlen davalı baba yanında kalan çocukların velayet haklarının Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşen davacı anneye verilmesi koşullarının oluşup oluşmadığı- Davanın açıldığı tarihte 3 yaşında ise de, hali hazırda kendi g...
237 gün önceİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı paylaşıldı
Konkordato- Hukuki dinlenilme hakkı-
Konkordato komiserinin emirlerine uyulmaması nedeniyle İİK. mad. 292/c gereğince iflas kararı verildiğinden, borçlunun dinlenmesi gerektiği, davacı vekiline bu hak tanınmadan karar verilmesinin savunma ve hukuki dinlenilme hakkının ihlali olacağı-
238 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Gemi adamlarının çalışma süreleri-
Gemi adamının belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının mümkün olduğu; seferin açık şekilde belirtilmesi şartıyla sefer kaydının süreli sözleşme için yeterli sebep olduğu- Gemi adamının gemiden ayrılmak istediğine dair matbu belgedeki beyanının, i...
238 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Belirsiz Alacak Davası- Islah-
Davacının kısmı eda külli tespit talepli belirsiz alacak davası açması ile mahkemece gerekli olmadığı halde tensiple davacı vekiline davanın belirsiz alacak veya kısmi dava olup olmadığını açıklayıcı beyanda bulunması yönündeki ara kararına uygun ola...
238 gün önceYENİ ESER paylaşıldı
Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Av. Talih Uyar, Mart/2019
Bu eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu -son Yöne...
239 gün önceİçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı paylaşıldı
Tarafların anlaşması halinde avukatlık ücreti- Av. K. mad. 165- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 05/10/2018 Tarihli ve E: 2017/6, K: 2018/9 sayılı Kararı
Taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre ödenmesi g...
240 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Vekalet ücretinin haczi-
Vekil lehine hükmedilen vekalet ücreti asilin borcu için haczedilemez ise de vekilin kendi borcundan dolayı haczedilmesinin önünde yasal bir engelin bulunmadığı-
241 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlam vekalet ücretinin mahsup edilmesi-
Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durumun Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesine aykırı olmadı...
242 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
TBK mad. 19 uyarınca açılan iptal davası- (Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklı) alacağın doğup doğmadığı-
Davacının kendisinin alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması, İİK. mad. 284'deki 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi sebeplerle TBK. mad. 19 uyarınca dava açabileceği- Davacı alacaklının gibi aynı işlem için İİK....
244 gün önceÇeşitli Yerel Mahkeme Kararları- paylaşıldı
Ticari davalarda arabuluculuk dava şartı (TTK. mad. 5/A)-
Ticaret Mahkemesinde görülen (menfi tespit, itirazın iptali) çeşitli davalar ile Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen (tazminat vb.) çeşitli davalarda, yerel mahkemelerin "zorunlu arabulucuya başvurulmadan açılan davanın dava şartı yokluğ...
245 gün önce17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
İİK. mad. 281/2 uyarınca, üçüncü kişinin dava konusu taşınmazı elinden çıkarması halinde, takip dosyasındaki alacak miktarının tahsili amacıyla ve uygun görülecek teminat karşılığı davalı üçüncü kişinin menkul ve gayrimenkulleri ile 3. kişilerdeki ha...
245 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Takip ehliyeti- İcra emrinin iptali- Apartman yönetimi- Seçimlik hak-
634 s. K. mad. 35 uyarınca, apartman yönetimi hakkında takip yapılabileceği gibi, 20. madde uyarınca ilama konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapılabileceği, alacaklının bu konuda seçimlik hakkının bulunduğu- Takibe daya...
245 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacaklı faktoring şirketinin kambiyo takibi- Teminat senedi- Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik mad. 8/2. ve 3-
Dosya arasında mevcut sözleşmenin feshi konulu ihtarnamesi ile alacaklı tarafından borçluların alacağın tahsili için yasal işlemlere başlanılacağı hususunda ihtar edildiği anlaşıldığından, takibe konu edilen senedin teminat fonksiyonunu devam edip et...
246 gün önceİSTANBUL BAM 12. HD paylaşıldı
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağı-
Tehiri icra teminatı olarak yatırılan borcun ne şekilde işleme tabi tutulacağının İİK.'nn 36. maddesinde düzenlenmiş olduğu- Karşı alacaklar için açılan davada, ilamlı icraya konu alacağın deposu için verilen teminat mektubu üzerine ihtiyati haciz ve...
250 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davada yetkili mahkeme- Karşı davada yetkili mahkeme-
Taşınmaz satış sözleşmesinden kaynaklı bedelin iadesine ilişkin davanın, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabileceği- Davacının seçimine göre; davalının yerleşim yeri (HMK. 6), sözleşmenin ifa edileceği yer (HMK....
250 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kesin Hüküm-
Davanın tarafları ve dava konusu aynı olmakla birlikte dava sebebi farklı olması halinde kesin hükümden bahsedilemeyeceği-
251 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğuna kendi soyadını verebileceği-
Velayet hakkına sahip olan annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soy...
252 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın iptali- Yazılı yargılama usulü- Tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesi- Hukuki dinlenilme hakkı- Adil yargılanma hakkı-
Yazılı yargılama usulüne tabi iş bu davada tahkikat aşamasının bittiğinin bildirilmemesinin, sözlü yargılama ve hüküm için ayrı bir gün tayin edilerek tarafların mahkemede hazır bulunmaması halinde yokluklarında hüküm verileceği ihtarını içeren davet...
258 gün önce17. HD. İÇTİHATLARI paylaşıldı
Tasarrufun iptali- Aciz hali
Aciz haline ilişkin farklı 17. HD.'nin çeşitli içtihatları-
258 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haklı nedenlerle limited şirket müdürünün azli istemi-
Her ortağın, haklı nedenlerin varlığı halinde limited şirket yöneticilerinin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebileceği, yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğa...
259 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haczin kaldırılması- Yetki belgesinin iptali- Hukuki yarar -
Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının alacaklı olduğu icra dosyasında satış talep ettikleri, dolaysıyla (satış dosyası borçluları olan) şikayetçilerin yetki belgesinin iptalini istemekte hukuki yar...
260 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tanık delili-
Davacının tanık deliline dayanarak ön inceleme duruşmasında da tanıklarını bildirmek üzere süre istemesine karşın, mahkemece uyuşmazlık konusunun belirlenmesinden önce tensip zaptı ile tanıkların bildirilmesinin istenemeyeceği gözardı edilerek ve bu ...
260 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Ödenmeyen kira alacaklarının tahsili- İtirazın iptali- İhale- İhale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın muhafaza ve idaresi-
Alıcının, ihale ile, ihale tarihinde gayrimenkulun mülkiyetini -nefi ve hasarı ile birlikte-iktisap edeceği, ihale kesinleşinceye kadar ise taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılacağı- İhale edilen taş...
260 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Araçta egzos emisyonunu düşüren yazılım kullanılması- Görevli mahkeme-
Hususi araç vasfındaki aracın davacı tarafından ikinci el olarak satın almış olmasının, davacının tüketici vasfını ortadan kaldırmayacağı- Üretim nedeni ile ayıp iddiasına dayanılarak açılan tazminat davasının 6502 sayılı Kanun'dan kaynaklandığı ve d...
260 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Osmaniye Konferansı
Yeni Konkordato Hukuku ve Tasarrufun İptali Davaları
261 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Taraf teşkili- Dava dilekçesinin tebliği- Davalı şirkete Teb. K. mad. 35 uyarınca doğrudan tebligat- Mernis adresi “Almanya Federal Cumhuriyeti” olarak görünen davalıya tebligat-
Dava dilekçesi tebliği, ilk olarak davalı yüklenici şirketin dava dilekçesinde bildirilen adresine yapılmış olup, tebligat evrakı iade edildikten sonra doğrudan Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bildirilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. mad...
264 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz- Şikayet-
Tasarrufun iptaline konu malın elden çıkarılması nedeni ile bedelinin nakden tazminine ilişkin dava sırasında verilen ihtiyati haczin infazı ile ilgili şikayette, İİK. mad. 261/son uyarınca, infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin...
265 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Limited şirket ortaklığından çıkma ve çıkma payının tahsili-
Ortağın bilgi almak için her seferinde genel kurula ve mahkemeye başvurmak zorunda kalması halinde bu durumun şirketten çıkma talebi için haklı sebep oluşturabileceği- Davacının, müdürün şirketi bildiği gibi yönettiği iddiası soyut bir iddia olup yar...
265 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muarazanın men'i- Tüketici, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, tüketici kredisi sözleşmesi gereğince tahsil edilen ana para ve faiz ödemeleri dışındaki bedellerin nelerden ibaret olduğunu bankadan öğrenebilir mi?
Davacının ne kadar kredi kullandığı, kendisine fiilen ne kadar ödeme yapıldığı, ne miktarda ödeme yapacağı ve kullanılan kredi tutarının ne kadarının masraf ve komisyon olarak tahsil edildiği davacıya verilen belgelerden (sözleşmenin bir nüshası, ger...
265 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Muris muvazaası- Temlikin gerçek yönü- Miras bırakanın asıl irade ve amacı-
Mirasbırakanın hasta olduğu ve davalı ile birlikte yaşadığı, diğer çocukları ile arasında mal kaçırmasını gerektirir bir husumet bulunmadığı anlaşılmakta olup terekesinde 33 parça taşınmazı daha bulunduğu, mal kaçırma kastı ile hareket etseydi dava k...
266 gün önceHGK. İÇTİHAT paylaşıldı
Duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine karar verilip verilemeyeceği-
Bir usul hükmünün yürürlüğe girmesinden sonra bir dava açılırsa bu davaya yeni usul kurallarının uygulanmasının esas olduğu, usul hükümleri kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacağı, önceki...
267 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun İptali- Üçüncü kişinin icranın geri bırakılmasını talep etmesi-
Tasarruf iptal davasında taşınmazı muvazaalı devralan üçüncü kişinin tasarrufu iptal davasının kabulü ile takip borçlusu haline gelmeyeceği- Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını ancak takip borçlusunun ileri sürebileceği-
268 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İş sözleşmelerinde bağımlılık unsuru-
Çalışanın işyerinde kullanılan üretim araçlarına sahip olup olmaması, kar ve zarara katılıp katılmaması, girişimcinin sahip olduğu karar verme özgürlüğüne sahip olup olmaması bağımlılık unsuru açısından önem taşıdığı- Bağımsız çalışanı, işçiden ayıra...
269 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Namı müstearın ispatı- HMK 203-
Davalılar, karşı davalarında çekişme konusu 3 parsel sayılı taşınmazı 3. kişiden satın alırken satış bedelinin 1/3’lük kısmının mirasbırakan tarafından ödendiğini, kalan kısmın ise kendileri tarafından ödendiğini ancak tescilin mirasbırakan adına yap...
271 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tasarrufun iptali- İhtiyati haciz-
Tasarrufun iptali davası kapsamında tedbir niteliğinde verilen ihtiyati haciz kararı ile haczedilmiş olan ve bu suretle icra dosyasında celbedilerek alacaklıya ödemesi yapılan para alacağı üzerindeki ihtiyati haciz kararı, yerel mahkemenin kararı ile...
272 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Somutlaştırma Yükü- Hakimin Davayı Aydınlatma Görevi-
Dava dilekçesinde, somutlaştırma yükünün yerine getirilmemiş olması halinde, öncelikle hâkim davayı aydınlatma ödevi ve ön incelemedeki görevi gereği, somut olmayan hususların belirlenmesini davacıdan istemesi gerektiği, ancak bu eksiklik tamamlanırs...
272 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hukuki Dinlenilme Hakkı- Yemin Teklifi-
Hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği, bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karş...
273 gün önce22. HD: İÇTİHAT paylaşıldı
İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından belirsiz alacak davası-
Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik talep bakımından, alacak iddiasının tanık anlatımlarına dayandırılması sebebiyle, davanın kabul edilmesi halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı naza...
274 gün önce22. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şekli (usuli) bakımdan mecburi dava arkadaşlığı-
Şekli (usuli) anlamda mecburi dava arkadaşlığı, gerçeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki ilişkinin doğru karara bağlanmasını sağlamak amacıyla kabul edildiğinden, dava konusu hukuki ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yöneli...
274 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Islah-
Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, hasara bağlı olarak oluşan zarara ilişkin bu yeni istemin HMK. mad. 1...
275 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hayat sigortaları- Sigortalının doğru bilgi verme yükümlülüğü-
Sigorta sözleşmesi kurulurken, sigortalıya yüklenen doğru bilgi verme (ihbar) yükümlülüğünü düzenleyen TTK.'nun 1435. maddesinin, hayat sigortalarında da uygulandığı- Sigortalının beyan edilemeyen hastalığa bağlı olarak vefat etmesi halinde sigortacı...
275 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo vasfını taşımayan belgeye dayalı menfi tespit davasında görevli mahkeme-
(Ödeme yeri ve keşidecinin adının yanında düzenleme yeri bulunmayan) takibe konu belge kambiyo vasfını taşımadığından ve menfi tespit davası mutlak ticari nitelikte olmadığından, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde, asliye hukuk mahkemesinde gör...
275 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Miras bırakanın asıl irade ve amacı- Muris muvazaası-
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin davada, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün, yani miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması ...
276 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Maçlar sonucunda elde edilen başarıdan bağımsız olarak üst ligden bir takımın çekilmesi ile üst lige çıkma hakkının elde edilmesi durumunda prime hak edilip edilmeyeceği-
Davalı tarafın, bir üst lige çıkma hakkını, müsabakalar sonucu gösterilen başarı ile değil, sezonun tamamlanmasını müteakip, üst ligden bir takımın çekilmesi üzerine Federasyonun davet yazısı ile elde ettiği ancak kulüp tarafından bu teklifin katılım...
277 gün önceTicaret Mahkemesi Kararı paylaşıldı
Menfi tespit- Zorunlu arabuluculuk-
Arabuluculuğa başvurmadan doğrudan açılan menfi tespit davasının dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
277 gün önce1. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Hak düşürücü süre- Davalının davayı kabulü-
Hak düşürücü süre geçtikten sonra açılan gabine dayalı tapu iptali ve tescil davası kamu düzeni ile ilgili olmadığından ve davada taraf olmayan kişilerin haklarını etkilemeye yönelik bir istek de bulunmadığından, davalının davayı kabul etmesi halinde...
278 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Haksız kesinti- Manevi tazminat-
Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerektiği- Bankanın krediden kaynaklı haksız kesintiler yapmasından dolayı kredi kullanan davacının kişilik haklarının zarar gördüğünün kabul edilemeyec...
278 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Tahkim yargılamasında görev- Hakem kararına karşı açılan iptal davasında görev-
Usul kuralları ve bu kapsamda yer alan görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, aksine düzenleme yoksa derhal uygulanacağı, yapılan görev kuralı değişikliklerinin de eldeki davaya uygulanması gerektiği- 7101 sayılı Kanun ile HMK'da yapılan g...
278 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Şikayet hakkı-
Baroya şikayet edilen avukatın bu nedenle manevi tazminat isteyemeyeceği-
278 gün önceKonferans duyurusu paylaşıldı
Edirne Konferansı