YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Av.Talih UYAR


Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir Kitap baskısında, ‘konkordato’ konusu oldukça -«‘87 Soru’da Konkordato» (Birinci Bölüm), «Konkordato Süreci» (İkinci Bölüm), «Konkordato İle İlgili Süreler» (Üçüncü Bölüm), «7101 sayılı ve 28.02.2018 tarihli ‘İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ‘Konkordato’ya İlişkin Hükümleri» (Dördüncü Bölüm), «İflâstan Sonra Konkordato» (Beşinci Bölüm), «Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato» (Altıncı Bölüm), «Yönetmelikler» a-«Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik» b- «Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik» (Yedinci Bölüm), «Âdi Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği» (Sekizinci Bölüm), «7155 sayılı ve 06.12.2018 tarihli ‘Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un Konkordatoya İlişkin Hükümleri» (Dokuzuncu Bölüm) şeklinde- ‘dokuz başlık altında’ açıklanmıştır. Kitabın online baskısında, 87 soru/cevap ve diğer bölümlere ilgili madde açıklamalarında yer verilmiş olup önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

İpucu: Kitabın online baskısında, 87 soru/cevap ve diğer bölümlere ilgili madde açıklamalarında yer verilmiş olup önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

I. ADÎ KONKORDATO

7101 ve 7155 s. Kanunlar Uyarınca Adi (İflastan Önce) (İflası Önleyen) Konkordato (İİK. 285 vd.)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın...

1.«Konkordato» (İİK. 285 vd.) nedir?

2. «Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflâs»a (İİK. 165 vd.) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?

3. «Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?

4. «Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması»na (İİK.309 m- 309 ü) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?

5. «Konkordato»nun (İİK. 285 vd.) «malvarlığının terki suretiyle konkordato»ya (İİK.309/a-309/ü) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir?

6. Konkordatonun (İİK. 285 vd.) «hukuki niteliği» nedir?

7. ‘Ne amaçla’, ‘hangi durumlarda’ konkordato (İİK. 285 vd.) talep edilebilir?

8. ‘Kaç çeşit’ konkordato (İİK. 285 vd) vardır?

7101 ve 7155 s. Kanunlara Göre “Konkordato Talebine” İlişkin (Yeni) Açıklamalar (İİK. 285)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Kimler konkordato talebinde (teklifinde) (İİK.285 vd.) bulunabilir?

2. Tacir olmayan borçlular da konkordato talep (teklif) (İİK. 285 vd.) edilebilir mi?

3. Konkordato hangi mahkemeden talep (İİK. 285) edilebilir?

4. Konkordato talebinde (İİK. 285) bulunan kimsenin, «konkordato gider avansı»nı yatırmamasının müeyyidesi nedir?

7101 ve 7155 s. Kanunlarla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler) (İİK. 286)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordato talebine (İİK. 285) ‘ne gibi belgelerin’ eklenmesi (İİK. 286) gerekir?

7101 ve 7155 s. Kanunlarla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Geçici Mühlet) (İİK. 287)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. «Geçici konkordato mühleti» (İİK. 287) («geçici mühlet kararı») nedir, nasıl ve ne zaman verilir ve ne gibi sonuçlar doğurur? (İİK. 288)

2. «Geçici konkordato komiseri» (İİK. 287/III) kimdir?

3. «Geçici konkordato komiseri»nin görevleri nelerdir? (İİK. 287/III)

4. Geçici konkordato mühletinin «süresi» (İİK. 287/IV) ne kadardır?

5. Mahkemece borçlu hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde «borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine» karar verilebilir mi? (İİK. 287/V)

6. Mahkemece borçlu hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde hangi koşullarda –iflâsa tâbi borçlu hakkında- «konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına» karar verilir? (İİK. 287/V)

7. Mahkemece borçlu hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde hangi koşullarda –iflâsa tâbi olmayan borçlu hakkında- geçici mühlet kararının kaldırılarak «konkordato talebinin reddine» karar verilir? (İİK. 287/V)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi) (İİK. 288)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1.«Geçici konkordato mühleti» ne gibi sonuçlar (İİK. 288/I) doğurur?

2. «Geçici mühlet kararı» ‘nerede’ ilân olunur (İİK. 288/II) ve ‘nerelere’ bildirilir? (İİK. 288/II)

3. Alacaklıların geçici mühlet kararına itiraz hakkı var mıdır? (İİK. 288/II, c:2)

4. «Geçici mühletin uzatılması» ve «geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddi» kararlarının ilânı (İİK. 288/III)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühlet) (İİK. 289)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. «Kesin mühlet kararı» nedir? (İİK. 289/I), nasıl verilir? (İİK. 289/II), süresi ne kadardır? (İİK. 289/III)

2. Borçluya kesin mühlet verilmesinin sonuçları nelerdir? (İİK. 289/III; IV)

3. «Alacaklılar kurulu» nedir? (İİK. 289/IV)

4. Alacaklılar kurulu nasıl oluşturulur? (İİK. 289/IV)

7101 ve 7155 s. Kanunlarla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu İle Bunların Görevleri) (İİK. 290)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Hangi durumlarda alacaklılar kurulu «zorunlu olarak» oluşturulur? (Konkordato Yön. 11/2)

2. «Alacaklılar kurulu»nun görevleri nelerdir? (İİK.290/VII)

3. Konkordato komiserinin nitelikleri nedir? (Konkordato Yön. 4; İİK. 290/VI)

4. Konkordato komiserliğinden kaçınma ve ayrılma sebepleri nelerdir? (Konkordato Yön. 6)

5. Konkordato komiserinin yükümlülükleri nelerdir? (Konkordato Yön. 7)

6. Konkordato komiserinin görevleri nelerdir? (İİK. 290/II)

7. «Konkordato komiseri»nin, konkordatoya ilişkin işlemlerine yönelik şikayetler nereye yapılır? (İİK.290/IV)

8. Konkordato komiserinin hukuki sorumluluğunun kapsamı nedir? (İİK.290/V)

9. Bir konkordato komiseri, eş zamanlı olarak en fazla kaç dosyada görevlendirilebilir?

10. «Konkordato komiseri» (İİK.287/II; 290) ile «iflasın ertelenmesi kurumundaki kayyım»ın (İİK.179 a/I) ‘benzer’ ve ‘farklı’ yönleri nelerdir?

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması) (İİK. 291)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Mahkemece ne zaman «kesin mühletin, borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kaldırılarak konkordato talebinin reddine» karar verilir? (İİK.291)

7101 ve 7155 s. Kanunlarla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflasın Açılması) (İİK. 292)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Mahkemece ne zaman -iflasa tâbi borçlu hakkında- «konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına» karar verilir? (İİK. 292/I)

2. Mahkemece ne zaman -iflâsa tâbi olmayan borçlu hakkında- «kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine» karar verilir? (İİK.292/II)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kanun Yolları) (İİK. 293)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Ticaret mahkemesinin ‘konkordato talebi’ hakkında verdiği hangi kararlara karşı ‘kanun yolu’na başvurulamaz, hangi kararlar hakkında ‘istinaf yolu’na başvurabilir? (İİK.293)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları) (İİK 294)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. «Kesin konkordato mühleti»nin, alacaklılar bakımından sonuçları nelerdir? (İİK.294)

2. İİK. mad. 294/I uyarınca, «borçlu hakkında hiçbir takip yapılamaması»ndan maksat nedir?

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları) (İİK. 295)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

«Kesin konkordato mühleti»nin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları nelerdir? (İİK. 295)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları) (İİK. 296)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Kesin konkordato mühletinin, sözleşmeler (sözleşmelerin sona erdirilmesi) bakımından sonuçları nelerdir? (İİK. 296)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları) (İİK. 297)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Kesin konkordato mühletinin borçlu bakımından sonuçları nelerdir? Borçlunun tasarruf ehliyeti, konkordato mühleti içinde kısıtlanmış mıdır? (İİK.297)

2. Konkordato mühleti içinde borçluya karşı «dava» açılabilir mi? (İİK. 297)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri) (İİK. 298)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Borçlunun «mallarının deftere kaydedilmesi» ve «rehinli mallarının kıymetinin takdiri» nasıl yapılır? (İİK. 298)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet) (İİK. 299)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Alacaklılar, ‘alacaklarını bildirmeye’ nasıl davet edilir? (İİK. 299)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti) (İİK. 300)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Alacaklar hakkında, borçlu nasıl beyana davet edilir? (İİK. 300)

2. Konkordato komiserinin, bildirilen alacakları inceleme ve alacağı reddetme yetkisi var mıdır? (İİK. 300)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Alacaklılar Toplantısına Davet) (İİK. 301)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Alacaklılar, toplantıya nasıl davet edilir? (İİK.301)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk) (İİK. 302)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. «Alacaklılar toplantısı» nasıl yapılır? (İİK. 302/I, II)

2. «Alacaklılar toplantısı»nın işlevi nedir? (İİK. 302)

3. Alacaklılar «kabul» veya «ret» şeklinde bildirdikleri kararları sonradan değiştirebilirler mi? (İİK.302/VII)

4. «Konkordato projesi»nin kabulü için gerekli çoğunluk nedir? (İİK.302/III-VIII)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar) (İİK. 303)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordatoya muvafakat eden ve etmeyen alacaklıların konkordatodaki durumu nedir? Bu alacaklılar, ‘borçtan birlikte sorumlu olan kişilere karşı’ ne gibi haklara sahiptirler? (İİK. 303)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi) (İİK. 304)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordato dosyası, ticaret mahkemesinde nasıl incelenir? (İİK. 304)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Tasdiki Şartları) (İİK. 305)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordatonun tasdiki şartları nelerdir? (İİK. 305)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlanı) (İİK. 306)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1 Konkordatonun tasdiki kararları neleri kapsar? Başka bir deyişle, «konkordatonun tasdiki kararının içeriği» nedir? (İİK.306/I)

2. «Konkordato kayyım»ı ne zaman tayin edilir? Bu kayyımın görevi nedir? (İİK.306/II)

3. Konkordatonun tasdiki kararı nasıl ilan edilir ve nerelere bildirilir? (İİK. 306/III)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi) (İİK. 307)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. Rehinli malların hangi hallerde «muhafaza altına alınması» ve «paraya çevrilmesi» ertelenebilir? (İİK.307/I)

2. Konkordatoda, hangi durumlarda «rehinli malın muhafazası ve paraya çevrilmesinin ertelenmesi» halinde, satış isteme süresi işlemez? (İİK.307/II)

3. Konkordatoda, finansal kiralama konusu malların hangi koşullarda iadesi ertelenebilir? (İİK.307/III)

4. Konkordatoda, hangi durumlarda «rehinli malların muhafaza ve satışı» ile «finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi» hükümsüz hale gelir? (İİK.307/V)

5. Konkordatoda, hangi durumlarda erteleme kararı kaldırılır? (İİK.307/VI)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflası) (İİK. 308)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordatonun tasdik edilmemesinin sonuçları nelerdir? (İİK.308)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Kanun Yolları) (İİK. 308/a)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordato hakkında verilen karara karşı ilgililer hangi «kanun yolu»na başvurabilirler? (İİK.308/a)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava) (İİK. 308/b)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar bu «çekişmeli alacakları» hakkında ne yapabilirler? (İİK.308/b)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Hükümleri) (İİK. 308/c)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

«Konkordatonun tasdiki kararı»nın sonuçları (hükümleri) nelerdir? (İİK.308/c)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi) (İİK. 308/ç)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Tasdik edilen konkordato, sonuçlanmayan takiplere nasıl etki eder? (İİK.308/ç)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler) (İİK. 308/d)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordato haricinde yapılan vaatler ne gibi sonuçlar doğurur? (İİK.308/d)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Kısmen Feshi) (İİK. 308/e)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

«Konkordatonun ‘kısmen’ feshi» hangi durumlarda mümkün olur ve ne gibi sonuçlar doğurur? (İİK.308/e)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatonun Tamamen Feshi) (İİK. 308/f)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordatonun ‘tamamen’ feshi hangi durumlarda mümkün olur ve ne gibi sonuçlar doğurur? (İİK.308/f)

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri) (İİK. 308/g)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında yapılacak işlemler, alacaklılar tarafından tahsil edilecek tutarlar, borçluya kullandırılacak krediler ne gibi «vergi muafiyeti» neden faydalanırlar? (İİK.308/g)

II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (Rehinli Alacaklılarla Müzakere Şartları ve Yapılandırmanın Hükümleri) (İİK. 308/h)

Aşağıdaki soruya ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

Konkordatoda, borçlu ile rehinli alacaklılar, konkordato teklifini nasıl müzakere ederler? Borcun yapılandırılması nasıl gerçekleşir? (İİK. 308/h)

III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar (İflastan Sonra Konkordatonun Şartları ve Hükümleri) (İİK. 309)

Aşağıdaki sorulara ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayın…

1. «İflâstan sonra konkordato» (iflâs içi konkordato) nedir? (İİK.309)

2. ‘Kimler’ iflâstan sonra (‘iflâs içi’) konkordato talep edebilir? (İİK. 309/I)

3. İflastan sonra (‘iflâs içi’) konkordato talebi nereye bildirilir (yapılır)? (İİK. 309/I)

4. Henüz iflâs idaresi oluşmadan önce de, müflis konkordato teklifinde bulunabilir mi? (İİK. 309/I)

5. ‘Ne zamana kadar’ iflâstan sonra (‘iflâs içi’) konkordato talep edilebilir?

6. İflâstan sonra (‘iflâs içi’) konkordato talebi üzerine ‘nasıl’ bir işlem yapılır? (İİK.309/I)

7. İflâstan sonra (‘iflâs içi’) yapılan konkordato talebi nasıl incelenir? (İİK.309/II)

8. İflâstan sonra (‘iflâs içi’) konkordatoda ‘konkordato mühleti’ var mıdır?

9. İflâstan sonraki (‘iflâs içi) konkordatoda, ‘konkordato komiseri’ var mıdır? (İİK.309/II)

10. Alacaklılar tarafından kabul edilmiş konkordato, iflâstan sonraki konkordatoda, devam etmekte olan iflâsın tasfiyesini nasıl etkiler? (İİK.309/III)

IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

(Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato) (İİK. 309/a-309/l) Genel Açıklamalar için lütfen tıklayın…

(Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Niteliği ve Organları) (İİK. 309/a) 7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği) (İİK. 309/b) 7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin Doğurduğu Sonuçlar) (İİK. 309/c) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu) (İİK. 309/ç) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi) (İİK. 309/d) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Konkordato Masasını Oluşturan Malvarlığının Ne Şekilde Paraya Çevrileceği) (İİK. 309/e) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Rehinli Taşınmazlar) (İİK. 309/f) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Taşınır Rehinleri) (İİK. 309/g) 7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri) (İİK. 309/ğ) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Paraların Paylaştırılması) (İİK. 309/h) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Rehin Açığı) (İİK. 309/ı) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Pay Cetvelinin Kesinleşmesinden Sonra Paraların Nasıl Paylaştırılacağı/Tevdi) (İİK.’nun 309/i) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Faaliyet Raporu) (İİK. 309/j) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

(Hukuki İşlemlerin İptali) (İİK. 309/k) 7101 s. Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonraki (Yeni) Açıklamalar için lütfen tıklayın..

Uygulanacak Ortak Hükümler (İİK. 309/l) Yeni Açıklamalar için lütfen tıklayın..

___________________________________________________________________

* Aşağıdaki bağlantılardan madde metinlerine ve diğer bölümlere (Gerekçe, Açıklama, İçtihat vb.) ulaşabilirsiniz:

I. ADÎ KONKORDATO

 285 - Konkordato talebi

 286 - Konkordato talebine eklenecek belgeler

 287 - Geçici mühlet

 288 - Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi

 289 - Kesin mühlet

 290 - Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri

 291 - Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması

 292 - Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflasın açılması

 293 - Kanun yolları

 294 - Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları

 295 - Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları

 296 - Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları

 297 - Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

 298 - Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri

 299 - Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet

 300 - Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti

 301 - Alacaklılar toplantısına davet

 302 - Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk

 303 - Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar

 304 - Konkordatonun mahkemede incelenmesi

 305 - Konkordatonun tasdiki şartları

 306 - Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı

 307 - Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi

 308 - Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası

 308/a - Kanun yolları

 308/b - Çekişmeli alacaklar hakkında dava

 308/c - Konkordatonun hükümleri

 308/ç - Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi

 308/d - Konkordato haricinde yapılan vaatler

 308/e - Konkordatonun kısmen feshi

 308/f - Konkordatonun tamamen feshi

 308/g - Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri

II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

 308/h - Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri

III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

 309 - Şartları ve hükümleri

IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

309/a - Genel olarak

 309/b - Zorunlu içeriği

 309/c - Tasdikin Sonuçları

 309/ç - Konkordato tasfiye memurlarının hukuki durumu

 309/d - Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi

 309/e - Paraya çevirme

 309/f - Rehinli taşınmazlar

 309/g - Taşınır rehinleri

 309/ğ - Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri

 309/h - Paraların paylaştırılması

 309/ı - Rehin açığı

 309/i - Tevdi

 309/j - Faaliyet raporu

 309/k - Hukuki işlemlerin iptali

 309/l - Uygulanacak ortak hükümler

DİĞER BÖLÜMLER

«Konkordato İle İlgili Süreler» 

7101 sayılı ve 28.02.2018 tarihli ‘İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ‘Konkordato’ya İlişkin Hükümleri

«7155 sayılı ve 06.12.2018 tarihli ‘Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un Konkordatoya İlişkin Hükümleri»

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

Yürürlükten Kaldırılan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

«Âdi Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği»