• Müteselsil borçlular aleyhine yapılan icra takipleri için, tek bir dosya açılması gerektiği—

  Müteselsil kefalet karşılığı çiftçilere verilen zirai kredilerin vadesinde ödenmesi halinde alacaklı bankanın Borçlar Kanununun 42. maddesine göre, borcun bir kısmını veya tamamını müteselsil borçlulardan yalnız birisinden veya cümlesinden istemey ...

  HİGM. 31.5.1967 T. E: 11914 sayılı mütalâa • HUMK. mad. 65’e göre tanzim edilmiş vekaletname ile takip yapılabileceği haller—

  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 65. maddesi hükmünce nahiye meclisi, ihtiyar heyeti ve sulh hakimi tarafından tasdik edilecek vekaletnameler ancak sulh hakimi huzurunda görülecek davalar için muteberdir. Aynı kanunun 62. maddesinde vekal ...

  HİGK. 18.12.1952 Tarih ve 54/Mt. 1952 sayılı mütalâa • Rusya Federasyonu uyruğunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye’de açtıkları dava veya icra takiplerinde, teminat göstermekten muaf oldukları—

  Mahkemenizde devam etmekte olan bir dava nedeniyle, Rusya Federasyonu’nun 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup olmadığı ile, Rusya Federasyonu uyruğunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de açtıkları da ...

  Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 4.4.1997 T. Sayı: 4-8-20 Müt-1997