Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.

Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.

Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

 

Mülga Maddeler

Kanunu Medeninin Tatbiki

EMK. 1- «Kanun, lâfzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün mes’elelerde mer’idir.

Hakkında kanunî bir hüküm bulunmayan mes’elede hâkim, örf ve âdete göre, örf ve âdet dahi yok ise, kendisi vâzıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse, ona göre hükmeder.

Hâkim hükümlerinde ilmi içtihatlardan ve kazaî kararlardan istifade eder.»