1 - Makale ve İnceleme Yazılarımızın Listesi
2 - “MALEN” KAYDINI TAŞIYAN ‘BONO’YA DAYALI OLARAK AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA KİMİN, NEYİ VE NASIL İSPAT ETMESİ GEREKİR?
3 - ALACAKLIYA “DAVA KONUSU” ARSA ÜZERİNDE TANINAN CEBRİ İCRA YETKİSİ, DAVALI-ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN YAPILMIŞ OLAN ‘BİNA’YIDA KAPSAR MI?
4 - "İSTİNAF YARGILAMA USULÜ”NE İLİŞKİN YARGITAY VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINI İÇEREN DERLEME
5 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA SÜRELER
6 - İHALENİN FESHİNE NEDEN OLABİLECEK USULSÜZLÜKLER
7 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ” (İİK 280/III), “İPTALE TÂBİ TASARRUFLARIN KAPSAMI” (İİK 278, 279, 280) ve “MAHKEMEYE ACİZ VESİKASI SUNULMASI” (İİK 277) KONULARINA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
8 - İSTİHKAK İDDİASININ REDDİNE NEDEN OLAN  FİİLİ DURUMLAR
9 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “TASARRUFUN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ” KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR
10 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “ALACAĞIN GERÇEK OLMASI” VE “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUNLUK”KOŞULLARININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR
11 - İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
12 - BORÇLUNUN HANGİ “TEMLİK İŞLEMLERİ” HAKKINDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR?
13 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ “USUL’’DEN VE ESAS’’DAN REDDİNE NEDEN OLAN DURUMLAR
14 - İCRA MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ
15 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILABİLME SÜRESİ
16 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ GEREKTİREN BİR DURUM
17 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “YETKİ İTİRAZI”NDA BULUNMA ŞEKLİ
18 - Tasarrufun İptali Davaları Seminer Notları
19 - İcra Dairesince Gerçekleştirilen ‘İhale’ Hakkında ‘İhalenin Feshi Davası’ Açılması Nedeniyle, İcra Müdürlüğünce İhale Bedeli Bankada Nem’alandırılırsa (İİK. 134/V, C:2,3), Bu Nem’a Bedeli İhale Bedeliyle Beraber Hak Sahiplerine Nasıl Dağıtılır?
20 - Talimat İcra Dairesi, Asıl İcra Dairesinin Gönderdiği Talimat Dışında  İşlem Yapabilir mi?
21 - Kefile Karşı Veya Kefil Tarafından Açılan “Tasarrufun İptali Davaları”nda, ‘Borcun Doğum Tarihi’ Hangi Tarihtir?
22 - SÜRESİNDEN SONRA AÇTIĞI “İHALENİN FESHİ DAVASI” REDDEDİLEN BORÇLU, “YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI” AÇABİLİR Mİ?
23 - İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ TİCARET MAHKEMESİNCE REDDEDİLMİŞ OLAN BORÇLU ŞİRKET TEMSİLCİSİ HAKKINDA BU DURUMDA İİK. m. 333/a’ya GÖRE MAHKUMİYET KARARI VERİLEBİLİR Mİ?
24 - Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
25 - Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
26 - HACZİN YAPILIŞ ŞEKLİ ve HACZİ YAPAN MEMURUN YETKİSİ (İİK. m. 80)
27 - 7155 sayılı 6.12.2018 tarihli (R.G. 19.12.2018 T. 30630 s.) «ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN»UN ‘KONKORDATO’YA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
28 - KESİN KONKORDATO MÜHLETİNİN ‘ALACAKLILAR BAKIMINDAN’ SONUÇLARI (İİK m. 294)
29 - (87 Soruda) KONKORDATO
30 - “KONKORDATO” NASIL TALEP EDİLİR? NASIL İNCELENİR? NASIL SONUÇLANDIRILIR? (KONKORDATO      SÜRECİ)*
31 - «Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir? (Bilgi Notu)
32 - “BORÇLUNUN, TEMİNAT GÖSTERMEYİ EVVELCE TAAHHÜT ETMİŞ OLDUĞU HALLER MÜSTESNA OLMAK ÜZERE, BORÇLU TARAFINDAN MEVCUT BİR BORCU TEMİN İÇİN YAPILAN REHİNLER”İN(İİK.m.279/I-I) HANGİ KOŞULLARDA İPTALİ MÜMKÜN OLUR?
33 - İnançlı İşleme Dayalı Açılan Davalarda Davalılardan Birinin İmzasını İçeren Belgemin Diğer Davalı Açısından Delil Değeri
34 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “İMZAYA İTİRAZ” ve “BORCA İTİRAZ”IN YARATTIĞI UYUŞMAZLIKLAR (İİK. m.168/5, 169/1, 169/a, 170)
35 - Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları
36 - BORÇLUYA KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI                                             
37 - KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK (R.G. 02.06.2018 T., Sayı: 30439)
38 - TASARRUFUN İPTALİNİ GEREKTİREN KİMİ USULSÜZLÜKLER
39 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVASINDA HARÇ                                        
40 - 7101 sayılı ve 28.02.2018 tarihli «İCRA ve İFLAS KANUNU ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN»UN ‘KONKORDATO’YA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
41 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN VE ÜZERİNDE İPOTEK BULUNAN BİR TAŞINMAZI, DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN SATIN ALAN DÖRDÜNCÜ KİŞİNİN, İYİNİYETLİ OLUP OLMAMASININ DOĞURDUĞU SONUÇLAR* (İİK. m.282, 283/II)
42 - ALACAKLI TARAFINDAN, BORÇLUYA AİT EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI (TMK. 950 vd.) KULLANILMASI SIRASINDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
43 - ADİ ORTAKLIKLARDA, ORTAĞIN KİŞİSEL ALACAKLILARI ORTAĞI NASIL TAKİP EDEBİLİR? (Bilgi Notu)
44 - KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “İVAZSIZ TASARRUFLARDAN DOLAYI” VE “ACİZ HALİNDE İKEN YAPILAN TASARRUFLARDAN DOLAYI İPTAL (6183 s. K. m. 27,28,29)
45 - KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ SONUÇLARI (6183 s. K. m.31)
46 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME
47 - KAMU ALACAKLARINDAN DOLAYI AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “ALACAKLILARA ZARAR VERMEK KASDI İLE YAPILAN (HİLELİ) TASARRUFLARDAN DOLAYI” İPTAL(6183 s. K. m. 30)
48 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME
49 - KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI AÇILAN “TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI”NIN TARAFLARI (6183 s. K. m. 25)
50 - İleri Sürülen ‘İstihkak İddiasi’ Üzerine, ‘İstihkak Davasi’nın Kim Tarafından Açılması Gerektiğinin Neye Göre Belirleneceği?
51 - TAPUDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞTAN ON YIL GEÇTİKTEN SONRA, SATICI TARAFINDAN “ÖDENMEDİĞİ İDDİA EDİLEN SATIŞ BEDELİ İÇİN” ‘İTİRAZIN İPTALİ DAVASI’ AÇILABİLİR Mİ?*
52 - BORÇLU, “HACZEDİLEN MALIN/MALLARIN KENDİSİNE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT OLDUĞUNU” BELİRTEREK “HACZEDİLMEZLİK İDDİASI”NDA BULUNABİLİR Mİ ?
53 - Menfi Tespit Davaları ile İtirazın İptali Davaları Arasındaki Hukuki Yarar İlişkisine Dair Bilgi Notu
54 - "TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLABİLECEK BAZI TASARRUFLAR"
55 - “İHTİYATİ TEDBİR (HMK. m. 396) ve İHTİYATİ HACİZ KARARININ TEMİNATSIZ DEĞİŞTİRİLMESİ/KALDIRILMASI” KURUMUNUN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR*
56 - AÇIK ARTIRMA İLE YAPILAN SATIŞLARDA MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇME ANI” VE “SATIŞ İLANINDA SATILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU SOKAK NUMARASININ YANLIŞ BELİRTİLMİŞ OLMASININ İHALENİN FESHİNE NEDEN OLUP OLMAYACAĞI
57 - DOSYA BORCUNUN TAMAMINI ALACAKLIYA ÖDEYEREK ALACAĞI TEMLİK ALAN “MÜTESELSİL KEFİL”, DOSYANIN DİĞER MÜTESELSİL KEFİLLERİNE NASIL RÜCU EDEBİLİR?
58 - BİLGİ NOTU: MAHKEMECE “SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYETİN REDDİ İLE KARARIN KESİNLEŞMESİ BEKLENMEKSİZİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE PARANIN DAĞITILMASI HUSUSUNDA MÜZEKKERE YAZILMASINA” KARAR VERİLMESİNİN, İİK.NUN 142/A MADDESİNE AYKIRI OLDUĞU-
59 - BİLGİ NOTU: ALACAKLININ; TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDEKİ (DOĞMUŞ) ALACAKLARI İÇİN 3.KİŞİYE İİK.NUN 78. VE MÜTEAKİP MADDELERİ GEREĞİNCE YAZILACAK BİR “HACİZ YAZISI” İLE HACİZ KONULMASINI İSTEYEBİLECEĞİ GİBİ, İİK.NUN 89.MADDESİNE GÖRE “HACİZ İHBARNAMESİ” GÖNDERİLMEK SURETİYLE DE HACZİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ, BORÇLUNUN, ÜÇÜNCÜ KİŞİ NEZDİNDE İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLARININ HACZİNİN İSE ANCAK İİK.NUN 78. MADDESİ KAPSAMINDA GÖNDERİLECEK “HACİZ YAZISI” İLE MÜMKÜN OLDUĞU-
60 - BİLGİ NOTU: İCRA MEMURU KENDİ VERDİĞİ KARARDAN DÖNEMEZ İSE DE; ÖNCEKİ VERDİĞİ KARARIN DOSYA KAPSAMI VE YASA HÜKMÜNE UYGUN OLMADIĞINI FARK ETMESİ, ÖRNEĞİN, İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA BORÇLU ŞİRKET HAKKINDA TAKİPLERİN DURDURULMASINA DAİR VERİLEN TEDBİR KARARINA RAĞMEN, YANLIŞLIKLA ‘BORÇLUNUN MALVARLIĞININ HACZİNE’ KARAR VERİLMESİ HALİNDE, İCRA MEMURUNCA YASAYA UYGUN OLAN KARARIN VERİLMESİNE ENGEL BİR DÜZENLEME DE BULUNMADIĞI- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TEDBİR KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK -YANLIŞLIKLA KONULAN- ‘HACZİN KALDIRILMASINA’ KARAR VERİLMESİNİN İSABETLİ OLDUĞU-
61 - BİLGİ NOTU: BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARININ MENKUL HÜKMÜNDE OLDUĞU- BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARININ HACZİ HALİNDE, ALACAKLININ, İCRA MÜDÜRÜNDEN TAKİP YETKİSİ ALARAK, HACZEDİLEN HAK VE ALACAĞIN TAHSİLİNİ SAĞLAMASI GEREKTİĞİ, BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAĞININ HACZİNDE, ‘SATIŞ TALEBİ’NDEN ANLAŞILMASI GEREKENİN, ‘İİK. MAD. 120/2 UYARINCA YETKİ TALEBİNDE BULUNMAK’ OLDUĞU VE BUNA GÖRE, ALACAKLININ, HAK VE ALACAĞIN HACZİNDEN İTİBAREN İİK. MAD. 106 UYARINCA, 6 AYLIK SÜREDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURARAK, “İİK MAD. 120/2 GEREĞİNCE, KENDİSİNE YETKİ VERİLMESİNİ TALEP ETMESİ” GEREKTİĞİ, AKSİ HALDE İİK. MAD. 110 UYARINCA HACZİN DÜŞECEĞİ-
62 - BİLGİ NOTU: ÜÇÜNCÜ KİŞİ, HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİP OLUP, ALACAKLININ, BORÇLUNUN ANNESİNE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ TALEBİNİN KABULÜ GEREKİRKEN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE “BORÇLUNUN ANNESİ ALELADE BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMADIĞINDAN VE GÖNDERİLECEK HACİZ İHBARNAMELERİNİN AİLE BİREYLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRECEĞİ” GEREKÇESİYLE BU İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU-
63 - BİLGİ NOTU: TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN ALACAKLININ KESİNLEŞMİŞ BİR ALACAĞININ VE İCRA TAKİBİNİN BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU- DAVACININ ALACAĞININ BULUNDUĞUNA DAİR TEREDDÜT BULUNMADIĞINDAN, “TAKİBİN, TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDAN ÖNCE BAŞLATILMASININ DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULU” OLARAK ÖNGÖRÜLEMEYECEĞİ-
64 - TACİR ÇEKİ
65 - SATIŞA KONU TAŞINMAZIN İHALEDEN ÖNCE ;KENTSEL DÖNÜŞÜM”DEN YARARLANIR DURUMA GELMESİ HALİNDE, İHALEDEN ÖNCE BU TAŞINMAZA YENİDEN KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI (İİK. m. 128a/III) GEREKİR Mİ ? TAKİP KONUSU İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ KREDİ BORCUNUN, BORÇLU DIŞINDA (YERİNE) BAŞKA BİR KİŞİ TARAFINDAN ÖDENMESİ HALİNDE, ALACAKLININ ALACAĞI SONA ERMİŞ “TBK. m. 83” OLUR MU ?
66 - 6352 SAYILI, 2.7.2012 TARİHLİ KANUN, 6103 SAYILI, 14.1.2011 TARİHLİ KANUN ve 6728 SAYILI, 15.07.2016 TARİHLİ KANUN ile İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GETİRİLEN YENİLİKLER ve BU KONULARA İLİŞKİN SON İÇTİHATLAR
67 - BİRDEN FAZLA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ İÇİN AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA BORCUN DOĞUM TARİHİ NASIL BELİRLENİR? TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ “BEDELE DÖNÜŞMESİ” (İİK.283/II) HALİNDE, TAZMİNATA ESAS “GERÇEK DEĞER”İN HESAPLANMA YÖNTEMİ
68 - Üzerinde, Üçüncü Kişi Lehine İpotek Bulunan Bir Taşınmazın, İcra Dairesince Yapılan Birinci / İkinci Artırmasında En Yüksek Pey Süren Alıcıya İhalenin Yapılabilmesi İçin, İleri Sürülen Peyin ‘Taşınmazın Kıymetinin Yüzde Ellisini’ + ‘İpotek Bedelini’ + ‘Satış ve Paylaştırma Masraflarının Tümünü’mü Karşılaması Gerekir ?  
69 - İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA DAİR İÇTİHATLAR VE NOTLAR
70 - YEREL MAHKEMELERİN KARARLARINA KARŞI ÖNCE "İSTİNAF" SONRA DA "TEMYİZ" YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE, İİK. MAD. 36'YA GÖRE NE KADAR "TEMİNAT" YATIRILACAĞI VE "NASIL" TEHİRİ İCRA KARARI GETİRİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU-
71 - MENFİ TESPİT DAVALARINDA “TAKİBİN DURDURULMASI” İÇİN BORÇLU TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNAT İŞLEVİ
72 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN BAZI TASARRUFLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
73 - İHALE BEDELİNİ YATIRMAYARAK İHALENİN FESHİNE SEBEP OLAN ÖNCEKİ ALICI, YAPILACAK TAMAMLAYICI İHALEYE, (İİK. m. 133) TEMİNAT YATIRMADAN (İİK. m. 124/III) KATILABİLİR Mİ?
74 - ALACAK MİKTARI -YAZI İLE- “YABANCI PARA” OLARAK YAZILMIŞ/İFADE EDİLMİŞ OLAN BİR KAMBİYO SENEDİNİN, ALACAK MİKTARINI MATBU OLARAK BELİRTEN ÖN YÜZÜNDEKİ “TL”, “…TÜRK LİRASI” KELİMELERİNİN SADECE ÇİZİLMİŞ OLMASI YETERLİ MİDİR YOKSA AYRICA BU ÇİZİLMENİN KEŞİDECİ TARAFINDAN İMZA (PARAF) EDİLMİŞ OLMASI DA (HMK.m.207) ZORUNLU MUDUR ?
75 - ELEKTRONİK POSTA VERİLERİ” NİN “YAZILI DELİL”  YA DA “DELİL BAŞLANGICI” OLARAK SENEDİN “TEMİNAT SENEDİ” OLUP OLMADIĞININ İSPATINDAKİ ROLÜ
76 - SENET LEHTARI TARAFINDAN,  ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BİR BONO HAKKINDA, KEŞİDECİYE KARŞI “TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ”NE DAYANILARAK “İTİRAZIN İPTALİ DAVASI” AÇILABİLİR Mİ ?
77 - KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPLERDE “BORCA İTİRAZ”, “İMZAYA İTİRAZ” ve “İLERİ TARİHLİ ÇEK” KAVRAMLARININ İÇERİĞİ
78 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 277 vd.)   ve   İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 67) SIRASINDA KONULAN  “İHTİYATİ HACİZ”   NE ZAMAN VE NASIL KESİN HACZE DÖNÜŞÜR ?
79 - BORÇLUNUN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLABİLECEK “ALACAĞIN TEMLİKİ” TASARRUFLARI  (“BORÇLUNUN YAPTIĞI TÜM ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMLERİ” İÇİN Mİ YOKSA SADECE “BORÇLUNUN MUVAZAALI OLARAK YAPTIĞI (BEDELSİZ, KARŞILIKSIZ OLAN) ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMLERİ” İÇİN Mİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILABİLECEĞİ?)
80 - BORÇLU, “HACZEDİLEN MALIN/MALLARIN KENDİSİNE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT OLDUĞUNU” BELİRTEREK “HACZEDİLMEZLİK İDDİASI”NDA BULUNABİLİR Mİ ?
81 - “Tebligat usulsüzlüğü şikayeti”ne ilişkin icra hukuk mahkemesi kararlarının kesinleşmeden uygulanamayacağı”na dair bilgi notu:
82 - “ŞİRKET ORTAKLARININ, ŞİRKETE KARŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILAMAYACAKLARI VE KENDİLERİNE ŞİRKETİN BORÇLARINDAN DOLAYI “HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. MAD. 89)” GÖNDERİLEBİLECEĞİ” KONUSUNDAKİ YENİ İÇTİHATLARA DAİR BİLGİ NOTU
83 - BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN MAL, HAK ve ALACAKLARININ HACZİ
84 - HACİZ İSTEME HAK ve SÜRESİ
85 - TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ
86 - BORÇLUNUN BİR İRADE BEYANINDA BULUNMASINA” MAHKÛM EDİLDİĞİ İLAM “YALNIZ BORÇLU TARAFINDAN YAPILABİLECEK BİR İŞ (ŞEY)” SAYILARAK, BU İŞİ (ŞEYİ) YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINAN BORÇLUNUN FİİLİ, İİK M.343’E GÖRE SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?
87 - YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ’NİN “BORÇLUNUN TAŞINIR/TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNE HACİZ KOYAN ALACAKLININ -BU HACZİ DÜŞMEDEN VEYA FERAGAT NEDENİ İLE DÜŞÜRÜLMEDEN- ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDERKEN, AYNI TAŞINIRI/TAŞINMAZI TEKRAR HACZETTİREBİLECEĞİ” KONUSUNDAKİ YENİ İÇTİHATLARINA DAİR BİLGİ NOTU
88 - İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ MAHKEME
89 - İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE/SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARINDA “İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI” (İİK M.72/II, III)
90 - Hâsılat Kirasında (TBK. m.357 vd.) “Temerrüt Nedeniyle Kiracının Tahliyesi”nin Düşündürdükleri
91 - HACZİN YAPILIŞ ŞEKLİ ve HACZİ YAPAN MEMURUN YETKİSİ
92 - HACZE AYRICALIKLI (TAKİPSİZ) KATILMA
93 - İSTİHKAK DAVALARINDA “HACİZ YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT YERDE, BORÇLUYA AİT BELGE, EVRAK VE EŞYA BULUNMASI” NIN KANIT OLARAK DEĞERİ (İİK. mad. 97/a)
94 - İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA “TAAHHÜDÜ İHLAL” SUÇU (İİK. mad. 340)
95 - “İHALE ve İHALENİN FESHİ” KONUSUNDA UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
96 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI (İİK m. 261)
97 - “İHALE ve İHALENİN FESHİ” KONUSUNDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
98 - Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası (İİK.m.259/V)
99 - YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ’NİN “KIDEM TAZMİNATI”, “İHBAR TAZMİNATI” ve “DİĞER SOSYAL HAKLAR”A DAYALI OLARAK AÇILAN ‘TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI’NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN ‘İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH’ DEĞİL, ‘İŞE GİRİŞ TARİHİ’ OLDUĞUNA DAİR YENİ İÇTİHATLARININ (GÖRÜŞÜNÜN) DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
100 - İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME (İİK m.50;m.258)
101 - AYNI ZAMANDA ‘HEMŞERİSİ’ OLAN İKİ KARDEŞTEN BİRİSİNE, SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARDAN (2) TANESİNİ ‘DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR BEDELLE’ DEVRETTİKTEN (TAPUDA ‘SATIŞ’ ŞEKLİNDE GÖSTERDİKTEN) SONRA, AYNI GÜN ÖTEKİ KARDEŞE DE -‘DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA/ÜSTÜNDE BİR BEDELLE’- (4) TAŞINMAZINI DEVREDEN (TAPUDA ‘SATIŞ’ ŞEKLİNDE GÖSTEREN) BORÇLU HAKKINDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK M.278/III-2; 280/I) AÇILABİLİR Mİ?
102 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN KONUSU
103 - MAHKEMELERCE FATURAYA DAYALI OLARAK İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLİR Mİ? (İİK. m. 257)
104 - İHTİYATİ HACİZDE YARGILAMA YÖNTEMİ (İİK m.258)
105 - İİK.’NUN 88. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
106 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ
107 - ÂDİ ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ
108 - ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ
109 - “İSTİHKAK DAVASININ REDDİ” KARARINI TEMYİZ EDEN DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN İİK. MAD. 36/I UYARINCA İSTENEBİLECEK TEMİNATIN CİNS VE MİKTARI
110 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TAŞINMAZIN SATIŞINI İSTEME SÜRESİ (İİK. 106, 110, 281/II)
111 - ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK KASDIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK. m. 331)
112 - LİMİTED ŞİRKETLERDE “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
113 - ANONİM ŞİRKETLERDE; “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
114 - İHTİYATİ HACİZDE GÜVENCE» (TEMİNAT) (İİK m.259)
115 - BORÇLUNUN ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (MERNİS) ADRESİNE TEBLİGAT (Teb. K. m. 10/II)
116 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI AÇMA HAKKI KÖTÜYE KULLANILABİLİR Mİ? TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI AÇMA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLMASININ YAPTIRIMI NEDİR? (İİK m.277) (MK. m.2/II)
117 - TAŞKIN (AŞKIN) HACİZ (İİK. m. 85/I)
118 - DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ
119 - TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ (İİK. mad.83/c)
120 - AÇILIŞ/KAPANIŞ TASDİKİ BULUNMAYAN TİCARİ DEFTERLERİN ‘DELİL’ NİTELİĞİ
121 - İİK.’NUN 94. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İİK.94)
122 - «HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU» GEREKÇESİYLE «BİR SENEDİN İPTALİNE» KARAR VERİLEBİLİR Mİ?
123 - İFLÂS TAKİBİNE KONU EDİLMEMİŞ OLAN ALACAK İDDİASI ‘İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLÂS TALEBİNİ İÇEREN DAVA’DA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?
124 - ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET SUÇU (İİK. m. 341)
125 - GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. m.50)
126 - İİK.’NUN 354. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME (İcra Suçlarında Dava ve Cezanın Düşürülmesi) - (Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararların Yerine Getirilme Süresi)
127 - YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT (Teb. K. m.25/a)
128 - TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “DAVACININ, BORÇLUDA GERÇEK BİR ALACAĞI BULUNMASI” KOŞULUNUN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR
129 - AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE “MAKTU” VEKALET ÜCRETİ ÖNGÖRÜLEN BİR İŞ İÇİN DÜZENLENMİŞ OLAN (“600.000 USD+KDV+STOPAJ” ÖDENECEĞİNİ BELİRTEN) YAZILI AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ –TBK.’NUN 27/I ve TMK’ NUN 2.MADDESİNE DAYANILARAK- İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?
130 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI (İİK.’NUN 261.MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)
131 - NİTELİKLERİ GEREĞİ (TAMAMI) HACZEDİLEMEYEN ŞEYLERDEN ‘BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI’ ve ‘BÜTÜNLEYİCİ (TAMAMLAYICI) PARÇALAR’ IN HACZEDİLMEZLİĞİ
132 - GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. m. 65)
133 - ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEYKEN HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ ve KANITLAR
134 - İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN İŞLEM VE EYLEMLERİNDEN DOLAYI DEVLETİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (İİK. m. 5)
135 - AVUKAT, MÜVEKKİLİ LEHİNE SONUÇLANDIRDIĞI DAVADA VERİLEN KARAR KESİNLEŞMEDEN, VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN DOLAYI MÜVEKKİLİ HAKKINDA TAKİP YAPABİLİR Mİ?
136 - İCRA MAHKEMELERİNCE BORÇLUNUN KONKORDATO TALEBİ ÜZERİNE “TENSİP KARARI” İLE, DURUŞMA YAPILMADAN, BORÇLU HAKKINDA “TAKİP YASAĞI”NA İLİŞKİN BİR “İHTİYATİ TEDBİR KARARI” VERİLEBİLİR Mİ? (İİK. 285 vd.)
137 - İHTİYATİ HACZE İTİRAZ VE KANUN YOLLARI (İİK. mad. 265)
138 - “İHALE VE İHALENİN FESHİ” KONUSUNDA UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
139 - İİK.’NUN 259. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT- HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI)
140 - İCRA VE İFLAS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN TAKİBİN TARAFLARINA VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERMİŞ OLDUKLARI ZARARDAN DOLAYI DEVLETİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (İİK. m. 5)
141 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI
142 - BORÇLU HAKKINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN TAKİP KONUSU YAPILAN SENEDİN (VE İCRA TAKİBİNİN) “MUVAZAALI OLDUĞU” İLERİ SÜRÜLEREK, BORÇLUNUN ALACAKLILARI TARAFINDAN “SENEDİN (VE İCRA TAKİBİNİN) KENDİLERİ BAKIMINDAN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR Mİ? (İİK.280 ; TBK 19)
143 - İHTİYATİ HACZE İTİRAZ VE KANUN YOLLARI (İİK. 265)
144 - TAŞINIR MAL HACZİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR
145 - YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ
146 - GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. m. 63)
147 - İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLMESİNİN BAĞLI OLDUĞU KOŞULLAR (İİK. mad.257)
148 - TİCARİ İŞLETME DEVİRLERİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ (İİK.m. 280/III)
149 - İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA (İİK. m.97)
150 - İİK.’NUN 88. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İİK.88)
151 - İİK.'NUN 179.MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
152 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (İİK. m.16)
153 - REHİNLİ ALACAKLININ “REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ” YOLUYLA TAKİP YAPMA ZORUNLULUĞU (İİK. mad. 45)
154 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI İTİRAZ
155 - HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ SUÇU (İİK. m. 342)
156 - İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER) (İİK. mad. 97/a)
157 - SİMSARLIK (TELLALLIK) SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRET ALACAĞI HAKKINDA YAPILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLMESİ ÜZERİNE, İCRA MAHKEMESİNDEN “İTİRAZIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ” İSTENEBİLİR Mİ?
158 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ (İİK. 168/5)
159 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI-TAHSİL DAVASI (İİK.'NUN 67.MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)
160 - MESKEN HACZİ (İİK. m.82/12)
161 - İİK.’NUN 280. MADDESİ UYARINCA İPTALE TABİ KİMİ TASARRUFLAR
162 - ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ŞAHSİ MALVARLIKLARI İLE SINIRSIZ OLARAK SORUMLU OLAN “KANUNİ TEMSİLCİLER” HAKKINDA AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KAPSAM VE KOŞULLARI
163 - ALACAKLININ İCRA DAİRESİNDE SATILMAKTA OLAN TAŞINIRI/TAŞINMAZI ALACAĞINA MAHSUBEN SATIN ALMASI (İİK. 130)
164 - MUVAZAA (TBK.19) NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ (İİK.280/I.) AÇILMA KOŞULLARI ve SONUÇLARI
165 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ UYGULAMADA TARTIŞILAN YÖNLERİ (İİK.277 vd.)
166 - İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER
167 - HACİZ İSTEME HAKKI (İİK.78)
168 - BEDELSİZ KALMIŞ ÇEK HAKKINDA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA “KANITLAR”-“İSPAT YÜKÜ”- “YETKİLİ MAHKEME” (İİK.m.72)
169 - NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (İİK. mad.344)
170 - İLAMA AYKIRI YAPILAN İCRA TAKİPLERİNİN İPTALİ
171 - İCRA TUTANAKLARI (İİK. 8)
172 - İİK.'NUN 79. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
173 - İCRA HUKUKUNDA TEHİRİ İCRA (YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) (İİK. 36)
174 - TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ (İİK. m.83/c)
175 - İCRA VE İFLAS KANUNUN 338. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
176 - İİK.'NUN 68/b MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
177 - İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK.179/b)
178 - “KİRA SÖZLEŞMESİ” YA DA “TAHLİYE TAAHHÜDÜ”NDE BELİRTİLEN TAŞINMAZDAN BAŞKA (FARKLI) BİR TAŞINMAZ HAKKINDA YAPILAN TAHLİYE TAKİBİNDE “MADDİ HATA” YAPILDIĞI SAVUNMASI GEÇERLİ OLUR MU?
179 - SATIŞ İLANLARININ TEBLİĞİ (İİK. mad. 127)
180 - İİK.'NUN 83/a MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
181 - İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK.m.34)
182 - İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI (İİK.m.33/a)
183 - İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (İİK.m.5)
184 - Bilgi Notu: «İhalenin feshi davası» açılmışsa, takip konusu alacağa faiz, ihale tarihine kadar mı, ihalenin kesinleştiği tarihe kadar mı, yoksa icra (satış) memurunun sıra cetvelini düzenlediği tarihe kadar mı yürütülecek (hesaplanacak)tır?
185 - DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)
186 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 168)
187 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKAYET
188 - İİK.MAD. 89/IV'A GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI SONUCUNDA VERİLEN KARAR HAKKINDA "TEHİRİ İCRA KARARI" VERİLMESİ İSTENEBİLİR Mİ?(İİK.89;İİK.36)
189 - BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (m.89)
190 - KEFALET SÜRESİ (10+1=11 YIL) OLAN KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ (TBK. mad. 598/III; TBK. Yür. Hk. K. mad. 5/2)
191 - “KAMBİYO SENETLERİNDEKİ MÜCERRETLİK İLKESİ”, “KAMBİYO SENEDİNİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU” İDDİASINA DAYALI “MENFİ TESPİT DAVASI”NIN AÇILMASINI ENGELLER Mİ?
192 - MÜTESELSİL KEFİLE BAŞVURULABİLME KOŞULU OLAN TBK. mad. 586/I’DEKİ “İHTARIN SONUÇSUZ KALMASI” SÖZCÜKLERİNİN ANLAMI
193 - İCRA TEBLİĞLERİ (İİK.mad. 21)
194 - “TAKİP DAYANAĞI SENEDİN SAHTE OLDUĞU” İLERİ SÜRÜLEREK İCRA TAKİBİNİN -TEMİNATSIZ- DURDURULMASI
195 - İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE (VEYA İFLASIN ERTELENMESİ KARARI İLE BİRLİKTE) VERİLEN “TAKİP YASAĞI”NA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI “İFLASIN ERTELENMESİ KARARI”NIN YARGITAYCA BOZULMASI HALİNDE KALKAR MI? [İİK. m. 179b/I, c:1; HMK. m. 397/(2)]
196 - İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE (VEYA İFLASIN ERTELENMESİ KARARI İLE BİRLİKTE) VERİLEN “TAKİP YASAĞI”NA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI “İFLASIN ERTELENMESİ KARARI”NIN YARGITAYCA BOZULMASI HALİNDE KALKAR MI? [İİK. m. 179b/I, c:1; HMK. m. 397/(2)]
197 - BORÇLUNUN İCRA TAKİBİNDE İSTENEN “İŞLEMİŞ FAİZ” MİKTARI İLE “İŞLEYECEK FAİZ” ORANINA SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZ ETMEMESİNİN SONUÇLARI
198 - “TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ” HAKKINDA AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 277 vd.)
199 - 6352 SAYILI, 2.7.2012 TARİHLİ KANUN ve 6103 SAYILI, 14.1.2011 TARİHLİ KANUN İLE İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GETİRİLEN YENİLİKLER ve BU KONULARA İLİŞKİN SON İÇTİHATLAR
200 - KESİNLEŞMEMİŞ TENFİZ İLAMINA DAYANILARAK İHTİYATİ HACİZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
201 - ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN YAPILAN CEBRİ İCRA YOLU İLE SATIŞLARINA, KREDİ ALACAKLISI KURULUŞTAN ALACAĞI TEMLİK ALMIŞ OLAN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ DE KATILARAK "ALACAĞINA MAHSUBEN" TAŞINMAZI SATIN ALABİLİR Mİ?
202 - “TAKİP KONUSU SENEDİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ OLDUĞU” İLERİ SÜRÜLEREK, İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI NASIL SAĞLANABİLİR?
203 - “İLAM”A DAYALI OLARAK “İLAMSIZ TAKİP” YAPILABİLİR Mİ? (İİK. mad. 36)
204 - ALACAKLININ “ALACAĞINA MAHSUBEN SATIŞA KONU TAŞINIRI/TAŞINMAZI SATIN ALMASI”NIN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI (İİK. mad. 118/I, 130, 133)
205 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASINI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI (İİK. mad. 67/I)
206 - KENDİSİNE “SATIŞ İLANI” TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLAN “İLGİLİ”NİN, BU NEDENLE “İHALENİN FESHİ”Nİ İSTEYEBİLMESİNİN “DÜRÜSTLÜK KURALI” (MK. 2) İLE BAĞDAŞMADIĞI BİR DURUM
207 - İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA «ACİZ HALİNDE İKEN YAPILAN TASARRUFLARDAN DOLAYI» İPTAL (İİK. mad. 279)
208 - TASARRUFUN İPTALİ İPTÂL DAVALARINDA “YETKİ”, “GÖREV”, “SÜRE”, “HARÇ”, “VEKALET ÜCRETİ”
209 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI (İİK.277,282)
210 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVASININ TARAFLARI (İİK. mad. 277, 282)
211 - “İHALENİN FESHİ TALEBİNİN” REDDEDİLMESİNDEN SONRA GENEL MAHKEMEDE “TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI” AÇILABİLİR Mİ?
212 - İİK.’NUN 360. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
213 - TAKİP HUKUKUNDA “NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME” SUÇU (İİK. mad. 344)
214 - TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU (İİK. Mad. 333/a)
215 - İİK.’NUN 337a. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI)
216 - İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ (İİK. mad. 364)
217 - İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO (İİK. Mad. 309)
218 - TAKİP HUKUKUNDA “GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA” SUÇU (İİK. Mad. 338)
219 - İCRA MAHKEMELERİNİN TEMYİZİ KABİL OLAN KARARLARI (İİK. mad. 363)
220 - TAKİP HUKUKUNDA “ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU” (İİK. mad. 331)
221 - TAKİP HUKUKUNDA TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU (İİK. mad. 340)
222 - İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (İİK. mad. 342)
223 - KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ (İİK. mad. 303)
224 - KONKORDATO MÜHLETİNİN ALACALILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI (İİK. mad. 289)
225 - TAKSİRATLI (TAKSİRLİ) VE HİLELİ İFLÂS
226 - KONKORDATONUN KISMEN FESHİ (İİK. mad. 307)
227 - KONKORDATO TALEBİ (İİK. mad. 285)
228 - KONKORDATODA “EKSERİYET” KOŞULU (İİK. mad. 297)
229 - TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ ve İTİRAZIN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ (İİK.mad.269 b)
230 - İCRA HUKUKUYLA İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR (ANKARA BAROSU STAJ KURULU İCRA HUKUKU SUNUMU)
231 - TAHLİYE SIRASINDA KİRALANANDA KARŞILAŞILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM (İİK. mad. 276)
232 - İİK.’NUN 259. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
233 - YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRALANMIŞ VEYA KİRACISI TARAFINDAN TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNULMUŞ OLAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (İİK.mad.272)
234 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI (İİK. mad. 261)
235 - TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI (İİK. mad. 269/a)
236 - TEMİNAT KARŞILIĞINDA MAHKEME KARARI İLE İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI (İİK.mad.266)
237 - İCRA HUKUKUNDA KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI İÇİN DEFTER TUTULMASI (İİK.mad.270)
238 - İFLÂSIN ERTELENMESİ (İİK. mad. 179, 179a, 179b)
239 - KİRALANANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYELERİNDE “TAKİP TALEBİ”, “İHTARLI ÖDEME EMRİ” ve “ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ŞEKLİ ve SÜRESİ” (İİK. mad. 269)
240 - KİRALANANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYELERİNDE “TAKİP TALEBİ”, “İHTARLI ÖDEME EMRİ” ve “ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ŞEKLİ ve SÜRESİ” (İİK. mad. 269)
241 - İİK.NUN 258. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
242 - DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ (İİK. mad. 177)
243 - İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM (İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) (İİK. mad. 264)
244 - KONKORDATONUN TASDİKİ (İİK. mad. 298)
245 - BORÇLUNUN MÜRACAATIYLA İFLÂSA KARAR VERİLMESİ (İİK. mad. 178)
246 - KİRALANAN TAŞINMAZIN«KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ (TEMERRÜT)» NEDENİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ (İİK. mad. 269/c)
247 - İHTİYATİ HACİZLERİN DAHA SONRAKİ İHTİYATİ VE KESİN HACİZLERE İŞTİRAKİ (İİK.mad.268)
248 - «ALACAKLILARA ZARAR VERMEK KASDI İLE YAPILAN (HİLELİ) TASARRUFLARDAN DOLAYI» İPTÂL (İİK. mad. 280)
249 - «ACİZ HALİNDE İKEN YAPILAN TASARRUFLARDAN DOLAYI» İPTÂL (İİK. mad. 279*)
250 - İFLÂSIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 182)
251 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 281)
252 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVALARININ KONUSU (İİK. 278, 279, 280)
253 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVALARININ KONUSU (İİK. mad. 278, 279, 280)
254 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE İMZA İTİRAZI (İİK. mad. 170, 170b)
255 - «İVAZSIZ TASARRUFLARDAN DOLAYI» İPTÂL (İİK. mad. 278*)
256 - TASARRUFUN İPTÂLİ DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 283)
257 - ANKARA BAROSU STAJ KURULUNCA DÜZENLENEN, 19.06.2008 TARİHLİ, AV. TALİH UYAR’IN İCRA HUKUKU SUNUMU
258 - “İCRA DAVALARI YARGILAMASI”
259 - İPTÂL DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE AMACI
260 - İPTÂL DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE AMACI
261 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ(İİK mad. 168/1-5)
262 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKAYET” (İİK. mad. 170a)
263 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 168/I-1-6)
264 - İCRA HUKUKUNDA BONO’NUN (EMRE MUHARRER SENET’İN) GEÇERLİLİK KOŞULLARI
265 - KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİPLERDE TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 167)
266 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “BORCA İTİRAZ ŞEKLİ” ve “BORCA İTİRAZIN SONUÇLARI” (İİK. mad. 169; 168/I-5)
267 - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLME KOŞULLARI (İİK. mad. 168/I)
268 - ÇEK’İN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
269 - “İHALENİN FESHİ” İSTEMİNİ İÇEREN DİLEKÇEDE “YURT İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERME” ZORUNLULUĞU (İİK. mad. 134/II, c:1)
270 - İFLAS TAKİP VE DAVALARINDA YETKİ (İİK. mad. 154)
271 - KREDİ KURUMLARININ (BANKALARIN) DÜZENLEDİKLERİ BELGELERE DAYANILARAK İTİRAZIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 68b)
272 - ALACAKLININ İHALEDE BORÇLUSUNA AİT BİR MALI “ALACAĞINA MAHSUBEN ” SATIN ALMASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR
273 - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ
274 - TAKİP HUKUKUNDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI (İİK. mad. 143)
275 - GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVASININ KOŞULLARI (İİK. mad. 72/VI, VII, VII)
276 - İCRA HUKUKUNDA «TAŞINMAZ REHNİ» KAVRAMI
277 - HACZEDİLEN TAŞINIR MALLAR HAKKINDA ALINACAK MUHAFAZA TEDBİRLERİ (İİK. mad. 88)
278 - İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZLARIN TESCİL VE TAHLİYESİ (İİK. mad.135)
279 - «ARTIRMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ HATALI İŞLEMLERLE İLGİLİ» BOZMA NEDENLERİ
280 - İCRA HUKUKUNDA “TAŞINIR REHNİ” KAVRAMI VE TAŞINIR REHNİNİN İLAMSIZ TAKİP YOLUYLA PARAYA ÇEVRİLMESİNDE “TAKİP TALEBİ”
281 - İFLAS DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ VE DEPO KARARI (İİK. mad. 158)
282 - İFLAS DAVASI (İİK. mad. 158)
283 - TAŞINMAZ SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIK ARTIRMANIN İLANI (İİK. mad. 126)
284 - SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI VE İCRA VEKALET ÜCRETİ (İİK. mad. 138)
285 - “İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ” (ÖZELLİKLE; “İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI” VE “ESASLI HATA NEDENİYLE İHALENİN BOZULMASI”)
286 - TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 115, 116)
287 - İHALENİN BOZULMASI DAVASININ (ŞİKAYETİNİN) TARAFLARI (İİK. mad. 134)
288 - TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALELERDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK. mad. 118)
289 - TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALELERDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK. mad. 118)
290 - İHALENİN BOZULMASI İSTEMİNİN BAĞLI OLDUĞU SÜRE (İİK. mad. 134/II, c:1, 2; 134/VI)
291 - HACZE ÂDİ (TAKİPLİ) KATILMA (İİK. mad. 100)
292 - İHALENİN VE İHALENİN BOZULMASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 134/I, IV, C:1, V, VIII; 135)
293 - İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE DOĞMUŞ OLAN “İPTAL” ve “ERTELEME” NEDENLERİNE DAYANILARAK TAKİBİN İPTALİ VE ERTELENMESİ (İİK. mad. 71)
294 - İHALENİN FESHİ DAVALARINDA (ŞİKAYETLERİNDE) YARGILAMA YÖNTEMİ (İİK. mad. 134/II, c:3, 4, 5; 134/III; 134/VII)
295 - ALACAKLININ HACZEDİLMİŞ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİ İSTEME HAKKI (İİK. mad.106)
296 - İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI (İİK. mad. 39)
297 - TAŞINMAZ İHALELERİNDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130)
298 - İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI (İİK. mad. 39)
299 - TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129)
300 - TAŞINMAZ MALLARDA HACZİN NETİCELERİ (İİK. mad. 91)
301 - Bono ve Poliçeye Dayanan "İhtiyati Haciz" İsteklerine Dair Bilgi Notu
302 - HACZE TAKİPSİZ (İMTİYAZLI) KATILMA (İİK. mad. 101)
303 - İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 97/XI, XVII, XVIII)
304 - İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 97/XI, XVII, XVIII)
305 - İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER) (İİK. mad. 97/a)
306 - TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI
307 - HACZEDİLEBİLMESİ KISMEN CAİZ OLAN ŞEYLER (İİK. mad. 83)
308 - HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ
309 - OLUMSUZ TESBİT DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 72)
310 - OLUMSUZ TESBİT DAVASININ TARAFLARI
311 - BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ -KIYMETLİ EVRAKA BAĞLI OLMAYAN- HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. mad. 89)
312 - OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA “GÖREV”, “YETKİ” ve “SÜRE” (İİK. mad.72)
313 - OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
314 - 5358 SAYILI VE 31.5.2005 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
315 - OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
316 - 5358 SAYILI ve 31.5.2005 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
317 - TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ (İİK. mad. 85)
318 - İİK.nun 94. Maddesi Hakkında Bir İnceleme
319 - İİK.’NUN 94. MADDESİ HAKKINDA BİR İNCELEME
320 - “TAHSİL (EDA) DAVASI”
321 - İCRA HUKUKUNDA İSTİHKAK İDDİASI KAVRAMI
322 - GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE “ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN SONUÇLARI” ve “İTİRAZ VE ŞİKAYET ARASINDAKİ FARKLAR”
323 - İCRA HUKUKUNDA «İSTİHKAK İDDİASI» KAVRAMI
324 - GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE “İTİRAZ ŞEKLİ”, “İTİRAZ YERİ” ve “İTİRAZ SÜRESİ” (İİK. mad. 62)
325 - İCRA HUKUKUNDA BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK. mad. 69/II, III, IV, V)
326 - OLUMSUZ TESBİT DAVALARININ NİTELİĞİ *
327 - İHALEYE GİREREK ALACAĞINA MAHSUBEN TAŞINMAZI SATIN ALAN ALACAKLI, İHALE BEDELİNİ YATIRMAYARAK İHALENİN FESHİNE SEBEP OLDUKTAN SONRA TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HACZİNİ KALDIRIP SATIŞIN DURDURULMASINI SAĞLAYABİLİR
328 - İSTİHKAK DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 97/VIII, X, XIII, XIV, XV)
329 - BORÇLU DA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİNİ TALEP EDEBİLİR
330 - OLUMSUZ TESBİT DAVASININ ÇEŞİTLERİ
331 - OLUMSUZ TESBİT DAVASININ KONUSU
332 - İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/a)
333 - İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/a)
334 - OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA KANITLAR
335 - GENEL HACİZ YOLU VE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİBE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
336 - İCRA HUKUKUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (TEHİRİ İCRA) (İİK. mad. 36)*
337 - İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68)
338 - BİR ŞEYİN YAPILMASINA İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İK. mad. 30*)
339 - İCRA HUKUKUNDA GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. mad. 65)*
340 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 67/I-III)
341 - TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ TEFERRUATIN HACZİ (İİK. mad. 83 c)
342 - İCRA HUKUKUNDA GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. mad. 63)
343 - GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. mad. 63)*
344 - İLAMLI TAKİPLERİN BAŞLAMASI (İİK. mad. 35)
345 - İCRA HUKUKUNDA SÜRELER
346 - İCRA HUKUKUNDA TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ VE İŞLEVLERİ (İİK. mad. 58)*
347 - İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. mad. 34)
348 - İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. mad. 34)
349 - İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. 34)
350 - 5092 SAYILI ve 12.2.2004 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
351 - TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İİK. mad. 24*)
352 - PARA VE TEMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN TAKİPLER (İİK. mad. 32)
353 - İCRA TETKİK MERCİİNDE YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 18)
354 - ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (İİK. mad.33/I,II*; 33a**; 39***)
355 - İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN İŞLEM VE EYLEMLERİNDEN DEVLETİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (İİK. mad. 5, 6, 7)
356 - “ÇOCUK TESLİMİNE” (İİK. mad. 25) ve “ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA” (İİK. mad. 25 a) İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER
357 - “İTFA” VE “İMHAL” NEDENİYLE BORCA İTİRAZ EDİLEREK, İLAMLI TAKİPLERİN DURDURULMASI (İİK. mad. 33*)
358 - İCRA TUTANAKLARI ve İŞLEVLERİ (İİK. mad. 8)
359 - TAKİP HUKUKUNDA İCRANIN DURDURULMASI – İCRANIN İADESİ (İİK. mad. 40*)
360 - İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER (İİK. mad. 38)
361 - İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA HARÇLAR VE GİDERLER
362 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HÜKÜM VE SONUÇLARI (İİK. mad. 17, 22)
363 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET SÜRESİ (İİK. mad. 16)
364 - İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT (İİK. mad. 21, 57)
365 - GENEL HACİZ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. mad. 50)
366 - İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ
367 - İCRA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (İİK. mad. 4)
368 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU (İİK. mad. 16)
369 - 4949 SAYILI, 17.7.2003 TARİHLİ; 5092 SAYILI, 12.2.2004 TARİHLİ; 5311 SAYILI, 2.3.2005 TARİHLİ ve 5358 SAYILI, 31.5.2005 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”LARIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
370 - İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN TARAFLARI (İİK. mad. 16)
371 - TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ (İİK. mad. 86)
372 - KOOPERATİF ŞİRKETLERDE; “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
373 - “KIYMETİ SÜRATLE DÜŞEN” veya “MUHAFAZASI MASRAFLI OLAN” MALLARIN –PAZARLIKLA- SATIŞI (İİK. mad. 113/II;119/4)
374 - KOMANDİT ŞİRKETLERDE “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
375 - İHTİYATİ KARARININ İÇERİĞİ (İİK M.260) VE İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞININ İÇERİĞİ (İİK M.262)
376 - HACZE İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) KATILMA (İİK. m. 101)
377 - PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI (İİK.32)
378 - HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ
379 - AYNI ZAMANDA ‘HEMŞERİSİ’ OLAN İKİ KARDEŞTEN BİRİSİNE SAHİP OLDUĞU TAŞINMAZLARDAN (4) TANESİNİ –BİR KISMINI “DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA/ÜSTÜNDE BİR BEDELLE” DEVRETTİKTEN (TAPUDA ‘SATIŞ’ ŞEKLİNDE GÖSTERDİKTEN) SONRA, AYNI GÜN ÖTEKİ KARDEŞE DE -“DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR BEDELLE”- DİĞER (2) TAŞINMAZINI DEVREDEN (TAPUDA ‘SATIŞ’ ŞEKLİNDE GÖSTEREN) BORÇLU HAKKINDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK M.278/III-2; 280/I) AÇILABİLİR Mİ?
380 - KOOPERATİF ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ
381 - «103 DAVET VARAKASI» (İİK. m. 103)
382 - ŞİKAYET SÜRESİ
383 - İHALENİN BOZULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR ?
384 - KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
385 - HACİZ TÜRLERİ
386 - ADİ ORTAKLIKLARDA “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI
387 - BELEDİYE MALLARININ HACZİ