İtirazın iptali ilamında taraf olarak yer almayan kat maliklerinin borçlu olarak takibe dahil edilerek taraflarına icra emri gönderilmesinin yerinde olmadığı-
Davacının sigortalısına ödediği bedele ilişkin tazminat istemine yönelik olan işbu davada tazminat alacağının likit olmadığı, yargılamayı gerektirdiği dikkate alınarak davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerektiği-
Takibe konu alacağın dayanağı olan senetteki imzanın davalının eli ürünü olduğu kanaati hasıl olduğundan senedin yazılı delil başlangıcı olarak olarak kabul edildiği, yazılı delil başlangıcına dayanan davacı alacaklının temel hukuki ilişkiyi ve o ilişkiye dayalı bir alacağın var olduğunu tanıkla dinleterek kanıtlama hakkına sahip olduğu, dinlenen tanık .........'ün beyanıyla da sabit olduğu üzere ...........'ın ticari alışverişleri nedeniyle tanık ............'e borcuna istinaden ........... TL bedelli senet verdiği, sadece borçlu kısmı ile rakam kısmının doldurup, keşide tarihini yazıp imzalayıp ......'a verdiği, ........'ın da ticari ilişki ve borcu nedeniyle borcuna istinaden bu senedi ............'ye verdiği, dolayısıyla taraflar arasındaki borç ilişkisinin bu şekilde oluştuğu, senedin kambiyo vasfını yitirmesi ve adi borç senedi niteliğinde olması sebebiyle, davalının borçlu olmadığını, borcu ödediğini yazılı delille ispat etmesi gerektiği, davalının bu şekilde bir ispatının bulunmadığı, dolayısıyla takibe konu borcun ödenmediği sabit olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davacının faturanın taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı olarak düzenlendiği iddiasında bulunduğu, taraflar arasında görülmekte olan eda davasında bu hususun ileri sürülebileceği, anılan davanın derdest olduğu, davacının işbu dava bakımından dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesiyle davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi gerekeceği-
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre, davalının kefalet miktarının ..........-TL ile sınırlı olduğu, davalının takip tarihi ile temerrüde düşürüldüğü, dava dışı kredi lehdarının aldığı çek karnelerinin davalı ............’ın da müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzasının bulunduğu genel kredi sözleşmesiyle verildiği, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı ve davacının kötüniyeti saptanamadığından davalının kötüniyet tazminat taleplerinin reddinin gerektiği-
Mahkemece ödeme emrine itirazın iptali ve takibin devamına karar verilirken yargılama sırasında ödenen miktarın infaz aşamasında icra müdürlüğünce değerlendirilmesine karar verilmesi gerekirken, takipten sonra fakat davadan önce ödenen .................. TL ödemeyi de kapsar şekilde itirazın iptaline ve tüm miktar üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmesinin hatalı olduğu-
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamaya göre, dekontun 'gönderen' yazan kısmın altında 'iş avansı' ibaresinin yazılı olduğu, bu durumda malı teslim ettiğini ispat yükünün davalı da olduğu, davalının kendisine yapılan avans ödemesi karşılığı mal teslim ettiğini ispat edemediğinin anlaşıldığı, ancak mahkememizin önceki kararında takibin devamına ilişkin olarak hüküm kurulmuş ise de; davacının mahkememiz nezdinde davayı açarken peşin harcı takipteki asıl alacak miktarı olan ............. TL üzerinden yatırmış olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile itirazın ............. TL yönünden iptaline karar verilmesi gerekeceği-
11. HD. 28.12.2022 T. E: 2021/8862, K: 9610
11. HD. 28.12.2022 T. E: 2021/8294, K: 9563
Mahkemece, bozma ilamına uyularak, karşı dava davacı şirketin davalı ...........’e gönderdiği ihtarnamede belirtilen sözleşme ile dava dilekçesinin deliller kısmında belirtilen sözleşmenin aynı sözleşme olduğu, noter onaylı sözleşme suretinin dosya arasına alındığı, ................ tarihinde imzalanan sözleşmenin 6.maddesinde sözleşme süresinin ...........-........... tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlendiği, sözleşmenin 10. maddesinde cezai şartın düzenlendiği, karşı davalı .....’in davalı/karşı davacı ile akdettiği taşıma sözleşmesine konu akaryakıt ürünlerini özel bir düzenek yardımı ile başka bir tankere aktardığının kolluk kuvvetlerince tespiti üzerine açılan kamu davası sonucunda karşı davalı ......... hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış ise de karşı davalı .........’in soruşturma aşamasında verdiği tüm ifadelerinde davacı tarafından taşıtılan akaryakıtı bir düzenek yardımı ile mühürlerini bozmadan başka bir tankere yüklediğini dolayısıyla taraflar arasındaki taşıma sözleşmesine aykırı davrandığını ikrar ettiği, karşı davacının taşıma sözleşmesini feshetmesinin ve cezai şart talep etmesinin haklı olduğu-