İhtarnamede açıkça belirtilen miktara ilişkin, kısmi dava açmakta hukuki yarar bulunmadığı gibi belirsiz alacak davasının koşullarının da oluşmadığından bahisle usulden reddinin gerektiği-
Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden doğmuş olması ve alacağın şimdilik belirli bir kesiminin dava edilmesi gerekeceği-
Fazla ödendiği ileri sürülen katılma bedelinin iadesi istemine ilişkin davada, davacının alacağını tam olarak hesaplamasının mümkün olduğu- Kısmi davanın tarafları arasında tartışmasız ve açıkça belirli miktardaki talepler için açılamayacağı-
Çeke dayalı icra takibi nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkin davada, davanın kısmi dava olmadığı, sadece harca esas değerin düşük gösterildiği ve tamamlama harcının yatırılmış olması nedeniyle davanın kabul edilmesi gerekeceği-
Menfi tespit davasının, kısmi olarak kabulüne karar verilmesi gerektiği- Davacının kötüniyet tazminatı talebi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekeceği-
Davacının TC kimlik numarası bildirildiğine göre, yerleşim yeri adresinin tespitinin de mümkün olacağı-
Açılan dava sonunda borcun bir kısmı bakımından itirazın iptaline karar verildiği, davalının bakiye borcunun aidat ve personel avans borcu olduğu, aidat borcu bakımından taleple bağlı kalınması gerektiği belirtilerek, davanın kısmen kabulünde usul ve yasaya aykırılık olmadığı-
Dava edilen kısım, alacağın son kısmı olmadığından, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre görev konusunun belirlenmesinde alacağın tamamının göz önünde bulundurulması gerekeceği-
Kısmi dava sürerken ek davanın açılmış olması halinde davalı ilk itirazda bulunarak birleştirme istememişse kısmi dava ile ek davanın birleştirilemeyeceği, ancak, ek davaya bakan mahkemenin kısmi davanın sonuçlanmasını bekletici sorun yapması gerektiği - Kural olarak, kısmi davada alınan bilirkişi raporlarının açılan ek dava yönünden kesin delil olmayacağı, -ancak kısmi davada kesinleşen hükme esas alınan rapor tümüyle inceleme ve itiraz konusu yapılıp, tüm yargısal denetim yollarından geçerek toplam alacak miktarını ortaya koyacak şekilde kesinleşmiş ve taraflar yönünden yargısal denetim yolları tüketilerek usulü kazanılmış haklar gerçekleşmişse kesin delil olarak değerlendirilmesi gerekeceği- Bilirkişi raporlarının takdiri delil oldukları kural ise de somut olay özelliklerine göre kesin delil niteliği alabilecekleri-