Dava, mahkemenin de benimsediği üzere belirli alacak davası olup, HMK'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirli alacak davalarında kısmi dava açılamayacağından, bu konuda davacıya bir süre verilerek, davaya tam dava olarak devam edilmek üzere dava değeri açıklattırılarak ve harcı tamamlattırılarak yargılamaya devam edilmesi gerekirken herhangi bir süre verilmeden dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı-

Davacı vekili, yanlar arasında akdedilen sözleşmeler uyarınca müvekkili tarafından davalıya mal satıldığını, faturalardan kaynaklı cari hesap bakiye borcunun 12.03.2012 tarihi itibari ile 99.378,37 TL olduğunu, davalıya keşide edilen ihtarnameye rağm ...