Yaklaşık 6 yıla yakın bir süreye ilişkin TIS artışlarından kaynaklanan alacaklarını belirlemesi davacı işçinin eğitim ve sosyal durumu dikkate alındığında kendisinden beklenemeyeceği gibi söz konusu alacakların belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ve tahkikata ihtiyaç duyulduğundan Mahkemece davanın belirsiz alacak davası olarak görülerek, davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki 'işçilik alacağı' davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 3.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.09.2013 gün ve 2012/605 E.-2013/513 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üze ...