İçerik Akışı

İcra takibinin başlatıldığı gün ödeme yapılması- Alacaklının ödemeden haberdar edildiğinin ispatı- Vekalet ücreti ile takip masraflarından sorumluluk- Kanun yararına bozma-

İcra takibinin başlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra, alacaklının banka hesabına borcun ödenmesi halinde alacaklının veya vekilinin haberdar edildiği ispat edilemezse, alacaklının her an banka hesabını kontrol etmesi mümkün olmadığından, alacaklının takipte haklı kabul edileceği ve borçlunun vekalet ücreti ile takip masraflarından sorumlu olacağı- Aksi yöndeki yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği-

İlamsız takibin itiraz üzerine durması- Aynı alacağın ilama bağlanması- Mükerrerlik iddiası-

İlamsız takibin itiraz üzerine durmasından sonra, itirazın kaldırılması ya da iptali talep edilmeden, dava açılarak aynı alacağını ilama bağlanabileceği- Bu durumda ilamlı takip yapılmasına yasal engel bulunmadığı ve mükerrerlik iddiasının dinlenmeyeceği-

Yargılamanın iadesi- Hükümlerden birinin hukuk mahkemesi, diğerinin idari mahkeme tarafından verilmesi-

Yargılamanın iadesi sebebinin uygulanabilmesi için her iki kararın da adli yargıya ait olması gerektiği, hükümlerden biri hukuk mahkemesi, diğeri idari mahkeme tarafından verilmişse, yargılamanın iadesi yoluna değil, hüküm uyuşmazlığının giderilmesi için, uyuşmazlık mahkemesine başvurulması gerektiği- Birbirine ters düşen ve kesin hüküm halini alan iki ilamın varlığı halinde; birinci hüküm lehine olan tarafın kesin hükümden istifade edeceği ve yargılamanın iadesi talebi üzerine, ikinci hükmün iptaline karar verileceği-

Sözleşmenin feshi- Muaccel ancak çekişmeli bir alacağın takas olarak ileri sürülmesi-

Fesih iradesiyle birlikte sözleşme sona erdiğinden, bu sözleşmeye dayalı olarak talep edilebilecek alacak ve borçların da muaccel hale geldiği- Muaccel bir alacağın TBK m. 139/2 uyarınca çekişmeli olsa da takas olarak ileri sürülebileceği-

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Banka teminat mektubu- Bankanın teminat mektubuna konu sözleşmeyle yüklenilen tüm edimlerin yerine getirilmediğinin ileri sürülmesi-

Davacı kurumun dava dışı şirket ile imzaladığı hizmet sözleşmesinin teminatı olan teminat mektubunun iadesinde, davalı bankanın, sözleşme ilişkisine göre para ödenip ödenmeyeceği ile ilgili esas ilişkiye girerek ödeme yapmaktan kaçınamayacağı-

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
Çekişmeli alacaklar (İİK 308/b)- Arabuluculuğa başvuru-

İİK’nın 308/b. maddesinde düzenlenen çekişmeli alacaklarla ilgili davanın açılmasından önce arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu olmadığı-

Tasarrufun iptali- Tehiri icra- Aşkın haciz-

Tasarrufun iptali davasının kabulü üzerine, dosya borcunun tamamı ve ferilerini kapsar şekilde kesin teminat mektubu sunularak kararın temyiz edildiği- Yargıtay'dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği ve hacizlerin devam etmesinin İİK. mad. 85/son ile de bağdaşmayacağı-

Haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi-

Davalının davacı doktora ait muayenehanede tutulan hastalara ilişkin kayıtları ile hasta kişisel bilgi ve iletişim bilgilerinin bir kopyasını edinerek daha sonra çalışmaya başladığı, aynı zamanda dermatoloji ürünleri de satılan dava dışı eczane ile paylaşma eylemi "haksız fiil" niteliğinde olduğundan, davacı lehine uygun manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği- Ceza dosyasında davalı hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verilmesinin de bu durumu değiştirmeyeceği-