İçerik Akışı

Kasko sigortası- Davalı dışı şirkete ödenen hasar bedeli- Bedelin kasko sigorta şirketinden tahsili istemi- Kiracının taraf sıfatı-

Araç kira sözleşmesi ve kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca davacı kiracı tarafından, sigortalı olan dava dışı şirkete ödenen hasar bedelinin aracın kasko sigorta şirketinden tahsili istemi ile açılan eldeki dava dosyasında, davacı kiracının taraf sıfatının bulunup bulunmadığı- Sigortalı dava dışı şirketin uğradığı zararın, davacı şirket tarafından aralarındaki araç kira sözleşmesi hükümlerine istinaden mahkeme kararı sonucu tazmin edildiği, davacının kira sözleşmesi ve kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden davalı kasko şirketinden tazminat talebinde bulunduğu uyuşmazlıkta, alacağın davacıya temliki veya devrine dair dosyada herhangi bir belge-bilgi bulunmadığı, bu durumda nispilik ilkesi ve ilgili mevzuat uyarınca davalı sigorta şirketine karşı ancak kendi akidi tarafından dava açılabileceği, davacı kiracının taraf sıfatı bulunmadığı- Taraf sıfatının yokluğunun yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği ve mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerektiği-

Fesih yasağı- İş sözleşmesi- Tanık- Sendikal faaliyet

Üç aylık süreli fesih yasağı düzenlemenin 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve fesih yasağı sürecinde geçerli nedenle iş akdinin feshedilemeyeceği- İş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği- Fesih yasağının, Cumhurbaşkanının kararı ile 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığı- İş akdinin sendikal nedenle feshedildiğini iddiası ile açılan işe iade davada, işverenin haklı fesih yapıldığını iddiasını ispat edemediği, dinlenen işveren tanığının, işçilerin şikayeti üzerine, sendikal hakların engellenmesi soruşturmasında sanık olarak yer aldığı, bu şekilde tarafsız olmadığının görüldüğü ve işveren yada yetkilisi gibi davrandığı anlaşıldığından tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceği-

Vekaletsiz iş görme- TCDD- Hemzemin geçit- Karayolları Genel Müdürlüğü- Sorumluluk

Hemzemin geçitin bulunduğu yer Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasında iken TCDD, davalının ifa etmediği görevi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için onun adına yerine getirmek zorunda kaldığını ve bu yolda harcamalarda bulunduğunu ileri sürerek bu bedelin rücuen Karayolları Genel Müdürlüğünden tahsilini istemiş olduğu dava da davalının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tazmin sorumluluğunun vekaletsiz iş görme hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiği- Sorumluluk davalı Karayolları Genel Müdürlüğünde iken, dava konusu bariyerli hemzemin geçitlerde sunulan hizmetten davacı TCDD'nin de fayda sağladığı gerekçesiyle tarafların yarı yarıya mesul tutulması gerektiği yönündeki görüşün kabul edilemeyeceği-

Satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi- İmalat bedelinin tahsili, sözleşmeye aykırılık, tazminat talepleri-

Tapudan üçüncü şahsa pay devreden arsa sahibinin bu devrin yüklenicinin talimatı ile yapıldığını aynı derecede delillerle ispat etmesinin zorunlu olduğu- Davalı arsa sahibinin resmî senedin aksini, başka bir ifadeyle "davacının isteği üzerine satış yaptığına" dair savunmasını davacı yüklenici ile bağımsız bölümü satın alan üçüncü kişiler arasında yapılan alacağın temliki niteliğindeki belgeyle, satın alan üçüncü kişilerin bunu doğrulayan beyanıyla, üçüncü kişiler tarafından satış bedelinin yükleniciye ödendiğine dair banka kaydı, havale ya da resmî belge ile kanıtlamasının mümkün olduğu- Mahkemece; tarafların kusur durumunun belirlenmesi ve davalı arsa sahibinin dava konusu bağımsız bölümleri dava dışı üçüncü kişilere kimin adına sattığının tespit edilmesi için tarafların tüm delilleri değerlendirilip, bağımsız bölümü satın alan üçüncü kişiler ile yapılan alacağın temliki niteliğindeki belgelerin, taraflara ait banka hesap kayıtlarının, havale ya da resmî belgelerin incelenmesi suretiyle hasıl olacak sonuca göre davacının ıslah talebi de dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği-

Aynı ilamdan kaynaklı alacakların ayrı ayrı takibe konulmasının mümkün olduğu bir durum-

İçtihat derlemesi

Vekil yerine asile tebligat- Şikayet süresi- Yetkisiz icra dairesine itiraz-

Vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu olduğundan, asile yapılan tebligatın yok hükmünde olacağı ve ödeme emrinin iptali gerektiği, bu durumda usulsüz tebliğ ile ilgili Tebligat Kanunu'nun 32. maddesinin uygulama yerinin bulunmadığı- Vekil yerine asile tebligat yapılması halinde bu konuda süresiz şikayet yoluna gidilebileceği- Yetki itirazının kabulü ile takip dosyasının yetkili yere gönderilmesi halinde yetkisiz icra müdürlüğüne yapılan itirazın, hükümsüz kalacağı ve yasal sonuç doğurmayacağı-

Boşanma davasında fotoğraf ve görüntülerin delil değeri-

Kadının tanığı ortak çocuğun "babasının süregelen şekilde sadakatsiz olduğunu" beyan etmesi, tanığa gönderilen fotoğrafların kadın tarafından kurgulandığı ve yasak delil olarak nitelendirilmesini gerektiren bir husus olmaması, tanık tarafından fotoğrafların dava tarihinden önceki döneme ait olduğunun tespit edilmiş olması karşısında, süregelen şekilde sadakatsiz davranan erkeğin ağır kusurlu olduğu-

Üçüncü kişinin açtığı istirdat davası (İİK 89/5)-

Haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz etmediği banka hesaplarına haciz konan ve dosya borcunu ödemek zorunda kalan üçüncü kişinin açtığı istirdat davasının hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilemeyeceği- Davacının, bu davada alacaklının kötüniyetini ispat etmesi gerektiği-

1 günlük hizmet tespiti talebi- Mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olup olmadığı-

İşe giriş bildirgesi ile verilen sigorta sicil numarasının davacı tarafından kullanılması, davacının 1990 yılı Şubat ayı ilâ 10.05.1990 tarihleri arasında 10 gün dava dışı işyerinde çalışması, davacının iddiasını doğrulayan tanık beyanları ve dosya kapsamındaki diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde davacının dava dışı işyerinde 15.02.1982 tarihinde 1 gün çalıştığının kanıtlandığı- "Dava konusu döneme ilişkin bordroların sunulmadığı, davacı tanıklarının beyanları esas alınarak sonuca ulaşıldığı anlaşıldığından davanın kamu düzenine ilişkin ve re'sen araştırma ilkesine tâbi davalardan olduğu gözetilerek tespiti istenen dönemde dava dışı işverene komşu veya benzeri işi yapan işverenler ve bu işyerlerinde kayıtlı çalışanlar belirlenerek gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde bu kişilerin beyanları alınması sonrasında tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği" şeklindeki görüşün HGK çoğunluğunca benimsenmediği-

Borca itirazda dilekçesinde dosya numarasının yanlış yazılması-

Maddi hata sonucu (dilekçe içeriğinde doğru takip dosyası taraflarına ilişkin bilgilere yer verildiği de gözetildiğinde) dosya numarasının itiraz dilekçesinde yanlış yazılmasının hakkın zayii olmasına neden olmayacağı- Borçlunun süresinde itirazı nedeniyle takip duracağı-