İçerik Akışı

Taşınmazın üzerinde haciz varken, alacaklının talebi üzerine yeniden haciz konulması- İhalenin feshi istemi-

Taşınmaz üzerine daha sonraki tarihlerde tekrar haciz konulmuş ise de, ilk hacizden itibaren süresinde satış talebinde bulunulması nedeniyle ilk haczin ayakta olduğu ve hukuki kıymetini kaybetmediği, bu durumda ilk hacze dayalı olarak yapılan ihalenin yasaya uygun olduğu-

Hâkimler Ve Savcılar Kurulunun Deprem Nedeniyle Aldığı Tedbirler
Menfi tespit davası kısmi dava olarak açılabilir mi?

Menfi tespit davalarının kısmi dava olarak açılması mümkün olmadığından eksik harcın tamamlattırılarak işin esasına girilmesi gerektiği-

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması- Kusur tespiti-

Çocukların velayet altında olmayıp özgür iradeleriyle hareket ettikleri düşünüldüğünde "çocukların babalarıyla görüştürülmediğine" ilişkin vakıanın kadına kusur olarak yüklenemeyeceği- Evlenen çocukların düğün davetiyelerine erkeğin isminin yazılmamasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceği- Davalı kadının, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan davacı erkeğin geçirdiği hastalık sonucu erkeği ziyaret etmemesi ise tepkisel bir davranış niteliğinde olduğundan bu vakıanın kadına kusur olarak yüklenemeyeceği-

Usulsüz tebligat şikayeti- Kararın infazı- Kesinleşme aranıp aranmadığı- Hacizlerin kaldırılması-

Usulsüz tebligat şikayetlerine ilişkin kararların infazı için kesinleşmesinin gerekmediği- Ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verildiğine göre, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olması nedeniyle takip kesinleşmeyeceğinden, bu tarihten önceki hacizlerin hükümsüz kaldığının kabulü gerektiği- Ödeme emrinde belirtilen ödeme süresi geçmedikçe, alacaklı tarafça haciz istenemeyeceği, bu koşullar oluşmadan önce konulan hacizler de geçersiz olduğu-

Kira sözleşmesinin niteliğinin tespitindeki kriterler- Hasılat kirası-

Kira bedeli olarak “işletme cirosundan pay verilmesi”nin kararlaştırılması veya kiralananın tüm demirbaş ve mefruşatlarıyla birlikte kiralanmaları tek başına bu sözleşmenin hasılat kirası olduğunu göstermeyeceği, ayırt edici olanın, kiralananın ürünlerinin toplanması, kullanımı ile gelir elde etmenin yani yararlanmanın kiracıya devredilmesi olduğu- Kira sözleşmesinin niteliğinin tespitinin borçlu kiracıya gönderilen ödeme emrinde verilecek ödeme süresi açısından önem arz ettiği- Alacaklı tarafından talep edilen aylar dikkate alınarak kiraya verilen tekne imal, bakım ve onarım tesisi niteliğindeki taşınmaz ile birlikte işletme ruhsatının kiraya verilip verilmediği, işletme ruhsatı var ise kimin adına olduğu belirlenerek, kira sözleşmesinin hukuki niteliğinin tespiti gerektiği-

Limited şirketin kamu borçlarında ortakların bireysel sorumlulukları- İcra inkar tazminatı-

Limited şirketin kamu borçlarını ödediğini iddia eden ortak tarafından başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali isteminde şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarının ortaklardan, ortaklık payı oranında istenebileceği- Limited ve kolektif şirketlerde kamu alacağından her ortak kendi payı oranında sorumlu olup payı haricinde ödediği kısım için diğer ortaklara rücu edebileceği-

İhalenin feshini isteyebilecek kişiler- İhaleye konu taşınmazda ihtiyati tedbir olması-

İhale konusu taşınmazın tapu kaydına konulan ihtiyatî tedbir kararı cebri satışı da önleyecek şekilde olmadığından, tapu kaydındaki ihtiyatî tedbir şerhi dolayısı ile şikâyetçi ihalenin feshini isteyebilecek ilgililerden de olmadığı- İhale konusu taşınmazın tapu iptali ve tescile ilişkin mahkeme kararı henüz tescil edilmediğinden, tapu kaydında hâlen hissedar olarak görünen şikayetçinin İİK 134/2 gereğince tapu sicilindeki ilgililerden sayılacağı ve ihalenin feshini isteme hakkının bulunduğu-

Kişinin kendisinin keşideci olduğu bonoda, keşide tarihinde yetkilisi olduğu davacı şirketi avalist olarak göstermesi-

Çıkar çatışması olasılığının bulunduğu bütün haller için temsilcinin kendisiyle veya kendi lehine işlem yapmasının caiz olmadığı ve hukuki işlemin geçersiz olduğu- Kişinin kendisinin keşideci olduğu bonoda, keşide tarihinde yetkilisi olduğu davacı şirketi avalist olarak göstermesi, bononun şirket defterlerinde kaydının bulunmaması, ayrıca düzenleyenin davalıya göndermiş olduğu ihtarnamede şahsen almış olduğu paraya karşılık vermiş olduğu kambiyo senedini ödemeyi vaat etmesi karşısında, dava dışı keşidecinin, dava konusu bonoyu, şirket yetkilisi olduğu dönemde keşide etmesi ve şirket adına attığı aval imzasının TTK 626. ve 629. maddeleri çerçevesinde müdürün şirkete özen ve bağlılık yükümlülüğü ile bağdaşmayacak şekilde yetkinin kötüye kullanılması ve şirketi bağlayıcı nitelikte olup olmadığı, temsilciye verilmiş bir iznin veya sonradan icazetin bulunup bulunmadığı hususlarının menfi tespit davasında değerlendirilmesi gerektiği-

Hakimin davayı aydınlatma ödevi- Manevi tazminat miktarının sehven 20 TL istenmesi-

Yargılamada, hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacı-davalı kadına, dava dilekçesinde talep ettiği manevi tazminat miktarını açıklamasının istenilmesi üzerine, "dava dilekçesinde manevi tazminat miktarı olarak sehven 20 TL yazdığını, talebinin 20.000 TL olduğunu" belirten davacının bu beyanı gözetilerek manevi tazminata dair talebin 20.000 TL olduğunun kabulü gerektiği-