İçerik Akışı

Konkordato- Karşılıksız çek

Konkordatonun tasdik kararıyla birlikte şirket yasal temsilcilerinin ileri tarihli olarak düzenledikleri çeklerin bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız çıkması halinde cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceği, konkordatonun reddine karar verilmesi halinde ise, çek hesabı üzerinde tasarruf etme gibi yetkilerin şirket yönetim organından alınıp komisere verilmesi yönünde bir karar verilmemişse, şirket yöneticilerinin karşılıksız çıkan çekten dolayı cezai sorumluluklarının devam edeceği-

Evlilik birliği içerisinde sahip olunan gayrimenkullerin muvazaalı devri- Görevli mahkeme-

Evlilik birliği içerisinde sahip olunan gayrimenkullerin boşanma davası neticesinde doğacak tazminat haklarını bertaraf etmek için muvazaalı olarak satıldığından tapu kaydının iptali ile davalı adına kayıt ve tescili, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ileride hükmedilecek alacaklar yönünden taşınmaz üzerine haciz konulmasına ve satış yapabilme yetkisi verilmesi talebiyle açılan davanın muvazaa hukuksal nedenine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin olduğu ve bu davaya bakmakla görevli mahkemenin "aile mahkemesi" değil, "asliye hukuk mahkemesi" olduğu-

"Tasarrufun İptali Davaları" Canlı Yayını

28/05/2020 tarihinde (bugün) saat 15:00'da yapılacak olan "Tasarrufun İptali Davaları" konulu canlı yayını izleyebilirsiniz.

TMSF lehine getirilen yirmi yıllık zamanaşımı süresi- İcra takip dosyanın SEKA’ya gönderilmesi- İcranın geri bırakılması-

Anayasa Mahkemesince "TMSF lehine getirilen yirmi yıllık zamanaşımı süresinin geçmişe etkili olacağına" yönelik düzenlemenin iptal edildiği- 1999 yılında itirazın iptaline hükmedildiği, 2011 yılında temlik alan alacaklı vekilinin icra takip dosyasının yenilenmesini talep ettiği, icra müdürlüğünce on yıllık zamanaşımının dolması nedeniyle dosyanın SEKA’ya gönderildiğinin bildirildiği, ayrıca dosya içerisinde yer alan icra müdürlüğünün bir yazı cevabında; 'dosyanın 2002 tarihinde muameleden kaldırıldığının', bir diğer yazı cevabında ise, ."..Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından ...2009 tarihi itibari ile Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildiğinin" bildirildiği, bunun üzerine alacaklı tarafından, 2014 yılında takip başlattığı uyuşmazlıkta, alacaklının on yıllık zamanaşımı süresi içinde takip başlatmadığı anlaşılmış olup, zamanaşımı süresi dolduğundan, mahkemece, borçlunun zamanaşımı itirazının kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği-

İhalenin feshi davası- Kabul

İhalenin feshi istemi HMK'nin 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün hukuki sonuç doğurması için, borçlu tarafından yapılan şikayette, hem alacaklı hem de ihale alıcısının davayı kabul etmesi gerekeceği-

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat- Davalıların kendi iç ilişkilerinin üçüncü kişi davacıya etkisi-Vekalet Ücreti- Dava Açılmasına Sebebiyet Verme- Feragat-

Trafik kazası nedeni ile tazminat istemine ilişkin davada, davalı şirketler kendi aralarındaki sözleşmeye göre bazı yükümlülüklerini belirlemiş olsalar da, bu hükümler davalıların kendi iç ilişkilerini düzenlemekte olup, zarar gören üçüncü kişi konumundaki davacıyı bağlamayacağı- Sözleşmenin niteliği itibariyle işin başından sonuna kadar salt tedarikçinin kontrolüne bırakılmadığı, sözleşmenin anahtar teslimi şeklinde olmadığı, davalı A.Ş.'nin kontrol ve sorumluluğunun da devam ettiği anlaşıldığından, manevi tazminattan sorumlu olacağı- Davalının, üçüncü kişilere verilecek zararlardan kusursuz ve tedarikçi şirket ile müteselsil sorumluluğu bulunduğu- Davacılar, davalı sigorta şirketinden almış olduğu ödeme neticesinde ibraname düzenlenmesi sonucu maddi tazminat talebinden feragat etmiş olup, olayda hakkın özünden feragat söz konusu olmayıp; davacı alacağına yargılama sırasında kavuştuğu için feragat edildiği, aslında davanın konusuz kaldığı ve davalıların kendilerine karşı dava açılmasına yine kendileri sebebiyet verdiğinden feragat nedeniyle reddedilen tazminat yönünden davalılar lehine davacı aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinin doğru olmadığı-

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip- İcra takibinin iptali

Takibe konu belgenin, kambiyo senedi niteliğini haiz olmaması, İİK'nun 170/a maddesi hükmü gereğince takibin iptali sebebi ise de, aynı maddenin son fıkrası uyarınca; her ne suretle olursa olsun borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise, icra mahkemesinin belirtilen sebebe dayanarak İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar veremeyeceği-

Yaşlılık Aylığı- Kuruma Başvuru-

Davacının yaşlılık aylığı talebi ile açtığı davanın esasının incelenebilmesi için, dava açılmadan önce davalı Kurum'a yaşlılık aylığı başvurusu yapmış olması gerektiğinden, davacının dava tarihi itibariyle Kuruma yaşlılık aylığı başvurusunda bulunmamış olması karşısında, yaşlılık aylığı talebinin dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-

Usuli kazanılmış hakkın istisnaları-

"Mahkemenin görevi ile ilgili olması, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeni bir içtihadı birleştirme kararının çıkarılmış olması, karar henüz kesinleşmeden geçmişe etkili olarak çıkarılan bir kanun hükmünün bulunması, bir kanun hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi, kesin hükmün bulunması, kamu düzenine aykırılığın bulunması, Yargıtay tarafından dosya kapsamına uygun olmayacak şekilde açık ve tartışmasız bir maddi hata yapılması"nın usulü kazanılmış hakkın istisnalarını oluşturduğu-

İcra takibinin iptali- Geçici mühlet kararı

Asliye Ticaret Mahkemesice verilen geçici mühlet kararının, alacaklının icra takibi başlattığı gün, ancak icra takibine ilişkin harçların yattığı saatten daha sonra yazdırıldığı ve onaylandığı anlaşıldığından,söz konusu takibin geçici mühlet kararından önce başlatıldığı ve takibin iptalinin gerekmediği, İİK. mad. 294'e aykırı olarak geçici mühlet içerisinde takip başlatıldığından söz edilemeyeceği-