Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Devlet ve ona bağlı kurumlarda bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan her işçi ilave tediyeye hak kazanacağı, bağlı kuruluşun özel hukuk hükümlerine tabî olmasının sonucu etki etmeyeceği, sermayesinin % 50’sinin kamu kurumuna ait olması yeterli olduğu- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına yapılan ikramiye ödemesinin ilave tediye niteliğinde olduğu- Devlet tarafından kanun ve kanunun verdiği yetki ile idari işlemle kurulan, kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ile bunlara bağlı kuruluşlarda iş sözleşmesi ile çalışanların ilave tediye alacağına hak kazanacağı- Gelirlerinin %50'sinden fazlası kamu kurumuna ait olan, kamu kurumu şeklinde örgütlenen vakfın 6772 sayılı Kanun kapsamında olduğu-
Gemide garson olarak çalışan işçinin D. İş Kanunu'na tabi olduğu- D. İş Kanunu'nda ücret ve eklerine en yüksek mevduat faizi uygulanacağına dair herhangi bir hüküm olmadığı gibi kıdem tazminatına yürütülecek faize ilişkin de özel bir hüküm bulunmadığı- İş Kanununa tabi işçilik alacaklarına uygulanan ve kanunda açıkça düzenlenen mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının gemi adamının alacaklarına uygulanması mümkün olmayıp, yasal faizin uygulanması gerektiği-
İş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine ilişkin davalarda görevli mahkeme-
D. İş Kanunu’na tabi ‘gemiadamı’ olarak hizmet (iş) sözleşmesi ile çalışan ve bu sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin davada, taraflar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözüm yerinin İş Mahkemesi olduğu, mahkemece işin esasına girilmesi gerektiği, hatalı değerlendirme ile görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğundan bahisle görevsizlik kararında direnilmesinin yerinde olmadığı-
Tanık beyanlarında davacının hem balık üretim çiftliğinde her türlü işi yaptığından bahsedilmiş hem de nakliye işlerini de davacının yaptığı belirtilmişse, davacının yaptığı işlerden hangisinin daha baskın olduğu (şoförlük veya üretim elemanı olarak çiftlik işleri) belirlenerek Mahkemenin görevini etkileyecek bu husus araştırılıp çıkan sonuca göre İş Mahkemesi görevli ise davaya devam edilmesi aksi halde görevsizlik kararı verilmesi gerektiği-
İş akdinin haksız nedenle davalı tarafından fesh edildiğini beyanla, kıdem, ihbar, fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin alacaklarının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalılar Cevaplarının Özeti: Davalı, davanın reddine-
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının olayda kusurlu olmadığı belirtilmiş ise de olay sonrasında işverene verdiği savunmasında hatasını kabul ettiği ve bu hatanın her insan tarafından yapılabileceğini belirttiği tanık anlatımlarından anlaşılmaktaysa, davacının kıdemli olması ve işe girdiği tarihten fesih tarihine kadar aynı işte çalıştığı dikkate alındığında talimatlara uymamasında ve sıkışma/arızayı üst birime bildirmemesinde kusurunun bulunduğu-
Davacının, davalının halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı anlaşılıyorsa; anılan halk otobüsündeki çalışan sayısı, davalının ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışması bulunup bulunmadığı, hangi usulde vergilendirildiği gibi hususların araştırılması ve yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda davalının esnaf kabul edilip edilmeyeceğinin, uyuşmazlığın iş kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği-
Gemi Türk Bayrağı taşımıyor ise gemide çalışanlar hakkında D. İş Kanunu uygulanmayacağı ve bu gemide çalışan işçiler hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacağı- Yatın, Amerika Birleşik Devletleri bayrağı taşıması halinde genel hükümlere göre genel mahkemelerin görevli olduğu-