İİK 89/4'e dayalı tazminat davasında, harca esas değer olarak 10.000,00 TL'nin gösterilmiş ve dava "belirsiz alacak" davası olarak nitelendirilmiş olsa da, alacak tutarı belirli olduğundan, davanın belirsiz alacak davası olmadığı- Mahkemece; birinci haciz ihbarnamesindeki alacak miktarı üzerinden harcının tamamlattırılması ve tazminat talebine konu haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi itibariyle haciz ihbarnamesine itiraz eden üçüncü kişinin takip borçlusuna muaccel hale gelmiş, kesin bir borcunun bulunup bulunmadığını tespiti ile karar verilmesi gerektiği- Davanın hukuki yarar yokluğundan usulden reddine karar verilmesinin hatalı olduğu-
Borçlunun davalılardan alacaklı olduğunun ispat külfeti davacı alacaklıda olduğu, davacının dayandığı delillerden haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihi itibariyle, borçlunun davalı üçüncü kişilerden istenebilir, kesinleşmiş, muaccel bir alacağının bulunduğu ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-
İİK'nın 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz ihbarnamesi gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu durumun 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olduğu, borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamayacağı-
Kiracı şirket hakkında İİK. 150/b uyarınca "kira paralarını icra dosyasına yatırması" için muhtıra tebliğ edildiğine göre, kiracı şirketin, bu tarihten sonra kira paralarını icra dosyasına ödemesi gerekeceği- Kiracı 3. kişinin bu yazıya ilişkin yaptığı şikayet reddedildiğinden ve icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi gerekmediğinden, İİK. 150/b uyarınca, ipotekli taşınmaz kiracısına, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesi için muhtıra gönderilmesinin İİK. 159/1 kapsamında muhafaza tedbiri olmayıp, ipotekli icra takibinin devamı niteliğinde olduğu gözetilerek, ipotekli taşınmazda kiracı olan 3. kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra dosyasına ödememesi nedeniyle İİK .150/b'nin göndermesi ile uygulanması gereken İİK. 356 uyarınca, alacaklının talebi ile kiracı hakkında haciz kararı verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu-
Birinci ve ikinci haciz ihbarnamelerinin şikayetçiye bizzat tebliğ edildiği, tebligatlardaki imzalara yönelik herhangi bir itirazda bulunulmadığı, üçüncü haciz ihbarnamesinin ve 103 davetiyelerinin usulüne uygun tebliğ edilmediğine dair herhangi bir iddia ileri sürülmediğinden, üçüncü haciz ihbarnamesi tebliğ tarihi esas alındığında icra mahkemesine başvurunun yasal 7 günlük süreden sonra olduğu, bu gerekçeye göre ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu-
89/2 haciz ihbarnamelerinin şikayetçi şirketlere 22.06.2021 tarihinde tebliğ edildiği, haciz ihbarnamelerine itirazların PTT aracılığı ile yapıldığı, her ne kadar PTT tarafından itirazların 28.06.2021 tarihinde icra müdürlüğüne ulaştığı bildirilmiş ise de itiraz dilekçeleri hakkında icra müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenmediği, itiraz dilekçelerinin de UYAP kayıt tarihlerinin ise yasal 7 günlük itiraz süresinden sonra 01.07.2021 olduğu, buna göre haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz edildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı-
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 29. maddesinde; kiracı aleyhine icra takibi yapılması halinde, finansal kiralama konusu malların 'takibin dışında tutulması'nın öngörülmüş olduğu- Aynı yasanın 32. maddesinde ise; 'sözleşme sona erdiğinde, kiracının finansal kiralamaya konu malı alma hakkının olduğu'nun belirtilmiş olduğu- Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi İİK.'nin 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün ise de; borçlu şirket finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı, 'kendisine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini' iddia eden şikayetçi üçüncü kişi şirket ise finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olması nedeniyle şikayette 'hukuki yararı' bulunduğunu-
Borçlu firma hakkında dokuz adet haciz dosyasının bulunmasının yanı sıra, adı geçen firmanın da söz konusu firmadan alacaklı olduğu, borçlu duruma geldiğinde belirtilen işlem sırasına göre haciz konulan icra dosyaları için sırasına göre ödeme yapılacağının ve listede belirtilen haciz dosyaları sona erdiğinde ............ İcra Dairesi ............. Esas sayılı dosyası ile ilgili işlem yapılacağının bildirildiğinin görüldüğü, bu durumda icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlenmesi gerekmekte olup, sıra cetveli yapılması halinde ilgilisi tarafından sıra cetveline itiraz hakkı mevcut olduğu, icra takibinin tarafı olmayan 3. kişiler tarafı olmadıkları icra takibindeki işlemlerin iptalini şikayet yoluyla icra mahkemesinden isteyeceği, davacı 3.kişinin kendisine bildirilen takip dosyasına ödeme yaptığında borcundan kurtulacağına göre bu şikayeti yapmakta aktif husumetinin ve hukuki yararının olmadığı-
Davacıya çıkarılan 89/1 ve 89/3 haciz ihbarnameleri tebliğ mazbatası üzerine; "muhatap çarşıya gittiğinden hazır bulunmaması sebebiyle Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre tebliğ evrakı ............Mahalle muhtarına teslim edilerek 2 nolu haber kağıdı kapısına yapıştırılmış olup durumdan komşusu A. Y. haberdar edilmiştir" şerhi düşülmek suretiyle, tebliğ işleminin yapıldığı, mazbatada beyanda bulunan komşunun adı ve soyadının yazılmadığı, haber bırakılan komşunun adı ve soyadı belirtilmiş ise de yasa ve yönetmelik gereğince araştırma yapılan komşu ile haber bırakılan komşunun farklı kişiler olabileceği, aynı kişi olmasının gerekmediği; mazbatada haber bırakılan komşu ile beyanı alınan komşunun isimlerinin yazılması ya da aynı kişiyse bu hususun belirtilmesinin gerektiği, ancak bu zorunluluğa riayet edilmediği, davacıya yapılan haciz ihbarnamelerinin tebliğ işlemi usulsüz olduğu, davacıya gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinin ............. olarak düzeltilmesine, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamelerinin davacı yönünden iptallerine, davacı aleyhine uygulanan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceği-
Üçüncü kişiye hem haciz müzekkeresi hem 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ edilmiş olup haciz müzekkeresine yönelik üçüncü kişi beyanda bulunulmuş ise de, İİK 78 kapsamında haciz müzekkeresine yönelik bir itiraz müessesesi bulunmadığı, haciz ihbarnamesine yönelik üçüncü kişinin cevabının ise itiraz niteliğinde bir cevap olmadığı, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların, ileride sıra cetveli düzenlendiğinde, icra müdürlüğünün İİK 100. maddeye yarar bilgilerin bildirildiği cevabının gerçeğe uygun olmadığı ileri sürülerek açılacak sıra cetveline ilişkin şikayet veya itiraz davasında tartışılacak hususlar olduğu- Üçüncü kişi nezdindeki alacak, menkul hükmünde olup mahcuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, paranın icra dosyasına celbi talebinin satış talebi gibi değerlendirilmesi gerektiği-