Bozma kararına uyulmakla bu çerçevede araştırma ve inceleme yapılması gerektiğinden somut verilere ve bilimsel esaslara dayanan ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak imar planının onay tarihinden önce davacı lehine zilyetlikle iktisap koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki tapusuz taşınmazın tescili davasında bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne ilişkin verilen karar, davalı Hazine vekili ve dahili davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz ed ...