3561 sayılı Kanuna dayalı olarak açılan kayyım atanması istemi-
Dosya içerisinde, davalı ........ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vekilinin vekâletnamesi ya da usulünce düzenlenmiş yetki belgesi bulunamadığından, HMK'nın 115/2. maddesi uyarınca davalıya HMK’nın 74. maddesine uygun vekâletname ibraz etmesi için kesin süre verilmesi, verilen vekâletname aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine sunulması, vekâletname aslı veya onaylı örneğinin sunulmaması durumunda ise yerel mahkeme direnme kararının davalı ............. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tebliğ edilerek, tebligat parçalarının dosya içerisine eklenmesinin gerekli olduğu-
Gaiplik, malvarlığının intikali, tapu iptali ve tescil isteklerine ilişkin davanın kayyıma yöneltilmesi gerektiği ve taşınmazın aynına yönelik bu davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Velayet hakkı kaldırılmadıkça ve velinin çocuğun mallarını idarede zararlandırıcı eyleminin bulunduğu saptanmadıkça, çocuğa kayyım ata-narak, velinin haklarının kısıtlanamayacağı–
4. HD. 05.04.2023 T. E: 2021/23022, K: 4949
Şirketin fesih ve tasfiyesine ve tasfiye memuru atanmasına karar verilmesinden sonra, borçlu şirketin, tasfiye memurları tarafından temsil edilmesi gerektiğinden, tasfiye memuru yerine kayyım tarafından borçlu şirket temsilcisi sıfatı ile şikayette bulunulmasının yasal düzenlemelere aykırı olduğu- Borçlu şirket adına ve şirket adresine tebliğ edilip usulsüzlüğü öne sürülen ödeme emri tebliğ tarihinden önce mahkeme dosyası üzerinden borçlu şirketi temsilen kayyım tayin edilip edilmediği, şirketin kayyımla temsil edilip edilmediği araştırılması ve araştırma sonucunda, tebligat tarihinde, borçlu şirketin kayyımla temsil edildiğinin belirlenmesi halinde, kayyım tayin edilen tarihten sonrası için borçlu şirkete ilişkin tebligatların, şirket kayyımına yapılması gerekeceğinden, bizatihi şirket adına ve adresine tebligat yapılmasının yok hükmünde olacağı-
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286 ve devamı maddelerinde düzenlenen koca tarafından çocuğun annesi aleyhine açılan soybağının reddine-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.